ערעור על אפס אחוזי נכות

פסק דין 1. המערער הגיש ביום 25.10.99 ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים לנפגעי עבודה, מיום 18.8.99, שקבעה 0% נכות בגין תאונה בעבודה מיום 20.3.96 (להלן : "הועדה"). 2. המערער מנמק ערעורו באלה : א. הועדה מייחסת נכותו בשיעור 10% לעברו, בהסתמכה על 6 ביקורים אצל רופא, ב3- השנים שקדמו לתאונה, בהם התלונן על כאבי גב תחתון. ב. אין ברישום הרפואי תוצאות של בדיקות אובייקטיביות התומכות במסקנת הועדה. ג. הועדה אינה מנמקת מדוע כל נכותו מיוחסת לעברו. ד. הועדה מצאה הגבלת תנועות, אך לא מצאה הגבלת תנועות בעבר. ה. לאור כל האמור עותר המערער להחזרת הענין לועדה בהרכב אחר, שכן לא יתכן כי ד"ר עמיהוד ישב 3 פעמים בועדה. 3. המשיב עתר לדחיית הערעור בנימוקים אלה : א. הועדה התכנסה בעקבות פס"ד מיום 7.6.99 (כבוד השופט לובוצקי) שניתן בהסכמה, לפיו נתבקשה הועדה לבדוק כרטיסיו הרפואיים של המערער ולציין היכן מוזכרות תלונות על כאבי גב. ב. בהתאם לפסה"ד, התכנסה הועדה בהרכב שקדם לפסה"ד. ג. הועדה מילאה אחר מצוות פסה"ד. ד. הועדה נימקה, עוד בישיבתה מ2/98-, כי הרישומים על תלונות המערער ואישורי המחלה שניתנו מלמדים על הגבלה. ה. טענות המערער בנושאים אחרים נסתיימו עם מתן פסה"ד. ו. מדובר ב6- ביקורים אצל רופא במהלך שנתיים ולא במהלך שלוש שנים. ז. אין טעות משפטית בהחלטת הועדה. 4. לאחר ששבתי ועיינתי בכל החומר שבפניי - ניתן פסק-הדין : א. בהליך בו דנה ועדה בעקבות פס"ד על ביה"ד לבחון אם קיימה הועדה אחר הוראת פסה"ד. ב. הועדה מציינת כי למערער 6 רישומים על כאבי גב תחתון בהם קיבל טיפול תרופתי (מ28.3.93- ועד 26.10.95) ואף ניתנה לו חופשת מחלה. משכך, אימצה הועדה קביעתה מ12/98-, בה נקבע כי הביקורים הנזכרים נבעו מהגבלה בע"ש מותני, שבגינה רשם הרופא למערער תרופות וחופשת מחלה. ג. אין חולק כי הועדה פעלה במדויק לפי הוראות פסה"ד עת פירטה הביקורים בהם התלונן המערער על כאבי גב. לאור זאת - די בפעולת הועדה כאמור. ד. משאימצה הועדה קביעתה מ12/98-, הוסיפה אף את הנמקתה - אף שעפ"י פסה"ד לא נדרשה לכך. ה. בערעור שבפניי מנסה, למעשה, המערער "להיטיב" את פסה"ד ולהוסיף עליו - ואין לכך מקום בהליך זה. פסה"ד הוא פס"ד חלוט, שניתן עפ"י הסכמת הצדדים, והועדה מצווה אך לפעול עפ"י הוראתו. ו. משכך, ומשפעלה הועדה עפ"י מצוות פסה"ד - ומשאין טעות משפטית בהחלטתה - נדחה הערעור. ז. לאור כל אלה - אין טעות בהחלטת הועדה, והערעור נדחה. אין צו להוצאות. אחוזי נכותערעורנכות