סעיף 157 לחוק הביטוח הלאומי

פסק דין 1. התובע עותר לתשלום דמי תאונה. 2. הנתבע דחה תביעת התובע מהטעם שהתביעה הוגשה למוסד באיחור, ועפ"י סעיף 157 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 (להלן-החוק). 3. סעיף 157 לחוק קובע : "על אף הוראת סעיף 296 תוגש תביעה לגמלה לפי פרק זה למוסד תוך 90 יום מיום התאונה; אולם המוסד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, ליתן את הגימלה אם נתבעה אחרי המועד האמור בגלל סיבה שמנעה מהמבוטח הגשת התביעה במועד, ובלבד שהתביעה הוגשה תוך 90 ימים מהיום שחדלה להתקיים הסיבה האמורה". 4. התובע נפגע בתאונה בתאריך: 26.03.98. התביעה הוגשה למוסד בתאריך: 06.12.98. עפ"י התיעוד הרפואי, קיבל התובע חופשת מחלה עד יום: 20.05.98. לדברי התובע שב לעבודתו בתאריך: 15.06.98, וזאת לאחר שהחלים מניתוח. 5. גם אם נצא לגרסת התובע לפיה חזר לעבודה במחצית חודש 06/98, הרי שבמועד זה חדלה להתקיים הסיבה קרי, מצבו הבריאותי, שמנעה מהתובע מלהגיש תביעתו בתוך המועד הנקוב בחוק. משהוגשה התביעה למוסד רק בחודש 12/98, לאחר חלוף תקופת 90 הימים כמתחייב עפ"י סעיף 157 לחוק - בדין נדחתה תביעתו לתשלום דמי תאונה. טענת התובע לאי ידיעת הוראות החוק אינה יכולה לסייע בידי התובע. 6. אשר על כן - התביעה נדחית. 7. ניתן לערער על פסק הדין בפני בית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. ביטוח לאומי