הבהרה של פסק דין

הבהרה 1. ביום 7.10.99 ניתן פסק דין בהליך זה, (להלן: "פסק הדין"). 2. פסק הדין קבע עקרונות שעל פיהם יש לחשב את הסכומים המגיעים לתובעים. 3. על מנת למנוע הוצאה כספית נוספת הכרוכה במינוי חשב - נתבקשו הצדדים לערוך בעצמם את החישובים הכספיים וניתנה להם אפשרות לחזור לבית הדין במידה ולא תהיה הסכמה לעניין הסכומים. 4. הצדדים לא הגיעו להסכמה ולפיכך נקבע דיון ליום 27.3.00. 5. מטענות הצדדים עולה כי קיימת מחלוקת לגבי דרכי החישוב: ב"כ הנתבעת טוענת כי מסכום הבסיס המשמש בסיס לחישוב פיצויי פיטורין כפי שנזכר בעמ' 16 לפסק הדין מיום 7.10.99, לגבי התקופה הראשונה, יש לנכות זכויות סוציאליות שונות שהגיעו לתובעים. כן טוענת ב"כ הנתבעת כי משנת 94' הועברו התובעים למשכורת כוללת שבגינה לא ניתנת תוספת וותק ולכן לא קיבלו התובעים תוספת וותק משנת 94' ואילך. ב"כ התובעים טענה כי בעמ' 16 לפסק הדין נרשם כי הפיצויים יחושבו בתוספת הפרשי הצמדה. מכיון שעל פי דין מגיעה גם ריבית, ביקשה לציין כי הסכום יכלול גם ריבית והצמדה. כן ביקשה ב"כ התובעים לקצוב זמן לתשלום הוצאות המשפט כולל מע"מ ולהוסיף חישוב ריבית והצמדה על ההוצאות. 6. מכיוון שהמחלוקות בין הצדדים הן עקרוניות החלטנו ליתן הבהרות כדלהלן: א. לעניין אופן החישוב של פיצויי הפיטורים: חישוב הפיצויים ייעשה עפ"י השכר הקבלני המלא ששולם לתובעים, ללא כל ניכוי, כפי שנקבע בדב"ע נד3-77/ רוטברג פנינה נ' תדיראן, שם קבע ביה"ד הארצי כי יש לחשב את זכויות העובד עפ"י השכר הקבלני ששולם לו. (יצויין כי נקודה זו הובהרה בסעיף 10ג' לפסק הדין). המע"מ לא ייכלל בבסיס השכר לחישוב פיצויי פיטורים. פיצויי הפיטורים ישאו ריבית והצמדה כדין עפ"י ההנחיות בסעיף 11 לפסק הדין. ב. אשר לוותק: משהועברו התובעים ב- 94' לבסיס השתכרות של משכורת כוללת שבגינה לא ניתנת תוספת ותק - אין הם זכאים לתוספת ותק לאחר 94'. בתביעתם לא העלו התובעים טענות לעניין העברתם לבסיס השתכרות של משכורת כוללת ולפיכך לא נדון בנושא זה מעבר למה שקבענו לעיל. 7. הנתבעת תשלם את הוצאות המשפט שנפסקו בפסק הדין בתוך 15 יום מהיום. הסכומים ישאו ריבית והצמדה כדין החל מהיום ועד לפרעון. 8. החישובים ייערכו ע"י הצדדים, בהתאם להבהרות דלעיל, בתוך 45 יום מהיום. 9. לא יגיעו הצדדים להסכמה - ישובו ויפנו לביה"ד. בקשת הבהרה