בקשה בכתב לביטול פסק דין שניתן בהעדר

החלטה 1. ביום 6.1.00 הגישה המבקשת בקשה בכתב לביטול פסק דין שניתן בהעדר המבקשת לטובת התובע ביום 16.12.99. 2. להלן בתמצית נימוקי בקשה: א. כתב התביעה והזימון לדיון ליום 16.12.99 בתיק העיקרי דמ 356125/99 נמסר למשרד החינוך בבית הדר דפנה בתל אביב. ב. כתב התביעה הנ"ל והזימון נשאר במשרד החינוך ולא הועבר למשרדי הפרקליטות, ולכן הפרקליטות לא ידעה על כתב התביעה או על הזימון לדיון ולכן גם לא התיצבה, כאמור לעיל. ג. תקנה 485 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984, החלה בהליכים המתקיימים בבית דין זה, קובעת כדלקמן: "המען להמצאת כתב בי-דין למדינה יהיה משרד פרקליט המחוז שבו נמצא מקום מושבו של בית המשפט הדן בתובענה". 3. ביום 10.1.00 ביקשתי את תגובתו של המשיב לבקשה הנ"ל. 4. למחרת היום, ב- 11.1.00, הגיש המשיב את תגובתו לבקשה הנ"ל והתנגד לבקשה. להלן בתמצית עיקרי תגובתו: א. עו"ד דנה מנחה מהפרקליטות שמטפלת באופן אישי בתיקים שהוא מנהל בבית הדין, שמעה ממנו באופן אישי על התביעה נשוא תיק זה. ב. עו"ד מנחה היתה חייבת לבדוק במשרד החנוך אם אכן הגיעה התביעה ולא להסתפק בזימון באמצעות בית הדין. 5. לאור התגובה הנ"ל הוריתי על דיון במעמד שני הצדדים. עו"ד דנה מנחה, ב"כ המיועדת של המבקשת, חזרה על האמור בבקשה והוסיפה וטענה, כי מברור שעשתה עם משרד החנוך, התברר כי לא הגיע לידם כתב התביעה והזימון לדין, יחד עם זאת, אין זה מעלה או מוריד אם משרד החנוך קיבל את כתב התביעה, שכן בהתאם לתקנה 485 לתקנות הנ"ל, מסמכי בית הדין לא הומצאו כדין ועל כן, חובת הבטול היא מן הצדק. 6. המשיב חזר על האמור בתגובתו לפיו, הוא עשה את המוטל עליו ומסר לבית הדין את הכתובת של משרד החנוך, שזה המעביד שלו, ושמכתובת זו הוא מקבל את שכרו ושלא מענין אותו לדעת מי מעביר את כתבי בית הדין לפרקליטות. 7. המשיב ביקש מבית הדין כי יעכב את החלטתו בלפחות 30 יום שכן הוא מנהל תביעות נוספות בבית דין זה כנגד המבקשת והוא נמצא במשא ומתן לפשרה מחוץ לכתלי בית הדין ויתכן וגם תיק זה ילקח בחשבון ועיכוב ההחלטה יתכן ויעזור לסיים את כל תביעותיו בבית דין זה. 8. נעתרתי לבקשתו והמתנתי עד היום, אולם כאמור עברו למעלה מ- 40 יום ושום הודעה לא התקבלה מהמשיב, כך שאין מנוס וליתן החלטה בתיק. 9. לאחר שחזרתי ועיינתי בבקשה, ובתגובה, ובטענות הצדדים, אני מצטרף לדעתה של ב"כ המבקשת כי יש מקום לבטל את פסק הדין מחמת הצדק. אני קובע כי אכן תקנה 485 לתקנות הנ"ל הינה חד משמעית, אני מאמין לב"כ המבקשת כי לא ידעה על התביעה וכן כי משרד החנוך לא העביר עותק ממנה, כמצופה ממשרד ממשלתי, לפרקליטות תל אביב (אזרחי). 10. לתשומת לבו של המשיב, כי אין זה תפקיד של נציגי הפרקליטות לקבל זימונים לדיון תוך כדי טיפול בתיקים אחרים, לשם כך, קיימים משרדים. 11. כאמור לעיל, הבקשה מתקבלת. פסק הדין שניתן בהעדר הצדדים ביום 16.12.99 מבוטל בזאת. בקשה בכתבביטול פסק דין