פיצוי על חבילת נופש אנטליה - תורכיה

פסק דין 1. בפני תביעה לפיצוי בשל שתי חבילות נופש באנטליה, תורכיה, בימים 4.9.05 עד 8.9.05, שנרכשו מאת הנתבעת. לטענת התובע בכתב התביעה, הוא הזמין את חבילות הנופש ביום 29.8.05 באמצעות אתר האינטרנט של הנתבעת, ואף שוחח עם נציג הנתבעת בטלפון. לטענתו, ביקש דווקא מלון מסויים, מלון "סנדר", הואיל והיה אמור להפגש עם בני מפשחתו שהגיעו במיוחד מאיראן לבית המלון האמור (להלן - המלון המקורי). התובע מודה כי יומיים לפני הטיסה התקשר אליו נציג הנתבעת על מנת להודיעו כי הטיסה נדחתה בכשעתים, אולם טוען כי שאל מפורשות אם המלון המקורי סודר, וקיבל תשובה חיובית. רק כאשר נחת באנטליה הסתבר לו שהמלון המקורי הוחלף למלון אחר, המרוחק כ-10 ק"מ מהמלון המקורי (להלן - המלון החלופי). 2. התובע טוען כי אילו ידע מראש על השינוי במלונות לא היה נוסע כלל, לאור החשיבות שהיתה לשהיה המשפחתית המשותפת במלון המקורי. לטענת התובע, נגרמה לו עגמת נפש רבה וטרחה מרובה בנסיעות מהמלון החלופי למלון המקורי. על כן דורש התובע להשיב לו את מלוא המחיר של שתי חבילות הנופש, 608$ וכן 100 $ עבור מוניות, ובסה"כ - 3,178 ₪. 3. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, היא הביאה לידיעת התובע כל מידע רלבנטי שקיבלה מספק חבילת הנופש כמו גם את נהליה ותנאיה, המופיעים באתר האינטרנט שלה. בכלל זה הבהירה הנתבעת לתובע מפורשות, עוד בטרם סגירת העסקה ביניהם, הן בעל פה והן בכתב על גבי טופס "פרטי הזמנה ותנאיה" שאושר בחתימת התובע, כי רכיב המלון המקורי הינו בגדר בקשה בלבד, וכי במקרה של תפוסת יתר יועבר התובע למלון חילופי, הזהה ברמתו למלון המקורי. 4. הנתבעת טוענת כי התובע לא הביע כל מחאה ו/או לא העיר כל הערה לגבי תנאי כלשהו של ההסכם, לא בעל פה ולא בכתב, וגם לא התנה את הזמנתו באישור המלון המקורי וכל זאת מתוך ידיעה ברורה שהמלון המקורי הוא בגדר בקשה בלבד. עוד טוענת הנתבעת כי שם המלון החלופי, "גירדה סיטי" היה מצויין על השובר למלון אותו קיבל התובע לידיו יחד עם כרטיסי הטיסה בדלפקי הנתבעת בשדה התעופה, בטרם צאתו מהארץ, ובמעמד זה לא הלין התובע על החלפת המלון. 5. בדיון שהתקיים בפני ביום 26.1.06, העידה נציגת הנתבעת כי הסוכן שהודיע לתובע על השינוי במועד הטיסה הודיע לו גם על השינוי במלון, שכן על צג המחשב שלפניו (נ/1) הופיע המלון החלופי והוא עדכן את התובע בהתאם. התובע מצדו טען שלא דובר איתו על השינוי במלון: "...אני שאלתי על המלון והם אמרו שזה בסדר גמור. אני הבנתי שמדובר במלון שהזמנתי מהתחלה..."(פרוטוקול עמ' 6, שורות 13-14). 6. יצויין שהסוכן שקיבל את הזמנתו המקורית של התובע איננו אותו סוכן שהודיע לו על השינויים, ועל כן, הסוכן שהודיע על השינויים לא ידע למעשה שהתובע הזמין במקור מלון אחר. לענין זה אמרה נציגת הנתבעת: "...אם התובע היה אומר לסוכן אני חייב אך ורק מלון "סנדר" ולא אחר, היה על הסוכן לציין את זה בהערה וגם בטופס פרטי ההזמנה היתה מופיעה אותה הערה...(פרוטוקול עמ' 6, שורות 26-28). התובע חזר ואמר שבשעת ההזמנה אמר לסוכן במפורש על המלון. "...הוא שאל אותי למה והסברתי. אני חושב שהתקלה היא אצלם שהאדם שיושב מול המחשב לא רואה מה היתה ההזמנה המקורית...."(פרוטוקול עמ' 7, שורות 6-7). 7. לגבי הנזק, טוענת הנתבעת כי שני המלונות הם סמוכים אחד לשני, במרכז העיר, על חוף הים, זהים מבחינת דירוג הכוכבים, והמלון החלופי אף עולה ברמתו על המלון המקורי למרות הדירוג הזהה. לטענת הנתבעת, דרישת התובע מופרזת הואיל והפיצוי הנדרש על ידו מגיע לכדי כמעט פי 1.2 משווי מלוא עלות הנופש ששולם על ידו, על אף שהחבילה מומשה במלואה לרבות הטיסות, המהוות כידוע את מירב עלות הנופש. לענין זה טען התובע: "...המרחק בין המלונות היה מרחק של חצי שעה הליכה. לא נתנו לנו בתור אורח של המלון האחר להכנס לחדר של המשפחה שלי במלון שלהם. בשעה 23:00 סגרו את הלובי..."(פרוטוקול עמ' 7, שורות 15-16). דיון ומסקנות 8. עיון בתדפיס צג המחשב נ/1 מעלה כי נרשמו בו הערות כדלקמן של הסוכן שהודיע על השינויים לתובע: "...הגיע 30.8. חל שינוי בהלוך היה...חל שינוי בחזור היה... אסף יודע על השינויים + פרטי טיסה + דלפק. 31.8 - אורן". אומנם בנ/1 מופיע שם המלון "אגרידה סיטי", (המלון החלופי) אך אין אינדיקציה שהסוכן אורן אכן הודיע לתובע את שם המלון וכי התובע היה מודע שמדובר במלון חלופי ולא במלון המקורי. 9. בכתב ההגנה טוענת הנתבעת כי בשנים האחרונות מסתמנת מגמה נפסדת, לפיה נוהגים היוצאים לנופש להגיש תביעות סרק כנגד סוכניות הנסיעות על דברים של מה בכך או אף דברים שאין בהם כל אמת, כפי הנראה, מתוך הנחה שההוצאות הכרוכות בהגשת תביעות שכאלה הנן נמוכות, ומתוך הנחה שממילא יקבלו פיצוי כל שהוא בגין כך, ובית המשפט התבקש שלא ליתן יד לכך. אכן מדובר במגמה נפסדת שאין ליתן לה יד. יחד עם זאת, עם התרחבות ענף טיסות השכר וחבילות הנופש במחירים זולים במיוחד, המאפשרים לכל שכבות הציבור להנות מהן, נראה שמסתמנת גם מגמה מקבילה מצד סוכנויות הנסיעות, מטעמים כלכליים גרידא, שלא לדקדק בפרטי ההזמנה של הנוסע, לא לחוס על זמנו ולא להענות לדרישותיו, אם הדבר אינו עולה בקנה אחד עם ההזמנה מאת הספק ועלול להקטין את הרווח של הספק ושל סוכן הנסיעות. כמובן שאין ליתן יד גם למגמה זו, יהיו מחירי חבילות הנופש זולים ככל שיהיו. 10. במקרה שלפנינו, ראיתי להעדיף את גירסת התובע לפיה ביקש באופן מפורש בעת ההזמנה את מלון "סנדר" דווקא, ומשום מה הסוכן שקיבל את ההזמנה לא התייחס לכך, לא רשם את ההערה ולא הודיע לסוכן אורן על השינוי, וכתוצאה מכך גם התובע לא היה מודע לשינוי במלון כאשר קיבל את ההודעה בדבר השינוי בטיסה. 11. על אף האמור, לא שוכנעתי כי נזקיו של התובע היו כה גדולים כפי שצויין על ידו בכתב התביעה. התובע מימש את חבילת הנופש לרבות הטיסות, וגם לא הוכח שהמרחק בין שני המלונות היה כ-10 ק"מ, כפי שנטען על ידו. בעדותו טען התובע כי המרחק היה חצי שעה הליכה. אם אכן נכונה טענה זו, הרי שאין המרחק עולה על כשני ק"מ, והדבר לא יכול היה לפגוע בהנאת התובע מהנופש עד כדי הצדקה להשבת מלוא מחיר חבילת הנופש. זאת ועוד, התובע לא הוכיח כלל את הסכום הנדרש על ידו בשל נסיעות במוניות. 12. בנסיבות אלה, אני מקבלת את התביעה בחלקה בלבד, ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סכום בשקלים חדשים השווה ל-50$ לכל חבילת נופש שנרכשה על ידו, ובסך הכל סכום בשקלים השווה ל-100 $, לפי השער היציג ביום התשלום בפועל. הסכום האמור ישולם לתובע תוך 21 ימים מהיום שבו יגיע פסק הדין לידי הנתבעת. כל צד ישא בהוצאותיו. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום. נופשסוכני נסיעות (תביעות)פיצויים