תביעה על הפסקת שירות

החלטה רקע: מונחת לפני בקשה לביטול פסק דין שניתן ביום 29/1/06 לפיו חוייב המבקש לשלם למשיבה סכום של 2,009 ₪ בצירוף שכ"ט והוצאות. בכתב התביעה נטען כי בין המבקש למשיבה נחתם הסכם התקשרות לפיו התחייב המבקש לשלם למשיבה עבור השירות שסיפקה לו ולהשתמש בשירותי המשיבה במשך זמן קבוע מראש, שאם לא כן, לשלם במידה של הפסקת השירותים לפני תום המועד שנקבע בהסכם, את החלק השיורי של מכשיר הטלפון שסופק למבקש. עוד נטען כי המשיבה שלחה למבקש הודעות חיוב בגין השירותים שסופקה על ידה, אולם החיובים לא שולמו, ומשכך נאלצה המשיבה להפסיק את השירות לנתבע. טענות המבקש: המבקש טוען כי כתב התביעה הגיע אליו בדואר רגיל ביום 8/1/06, וכפי שהבין, היה עליו להתגונן עד ליום 8/2/06. ביום זה ניגש הוא לביהמ"ש על מנת להגיש כתב הגנה. והופתע לגלות כי ניתן נגדו כבר פסק דין ביום 29/1/06. המבקש טוען כי אי התגוננותו לפני יום מתן פסק הדין נבעה עקב טעות ובתום לב. לבקשה לביטול פסק דין צירף המבקש את כתב ההגנה שרצה להגיש, לטענתו, עוד ביום 8/2/06, כשבמסגרתו טען הוא לגופו של עניין, כדלקמן: לטענתו, התביעה מתבססת על תאריכי חשבונית 1/9/05 - 1/6/05, שהחוב בסך של 1,971 ₪ מבוסס על תאריך חשבוניות 1/7/05 - 1/6/05. המבקש טוען כי ביום 12/6/05 דרש מהמשיבה לבטל את תוכנית חבילת הדקות וביום 30/6/05 שילם הוא בויזה 240 ₪. במועד זה דרש מהמשיבה שתבטל את חבילת הדקות בה מחוייב הוא בכל חודש בסך של כ-300 ₪. למרות דרישות חוזרות ונישנות מצידו, המשיבה המשיכה לחייב את המבקש למשך חודשיים ללא ידיעתו וללא אישורו. לפיו, השיחות היוצאות בוטלו ביום 4/7/05 והשיחות הנכנסות בוטלו בין התאריכים 31/8/05 - 27/7/05. ביום 20/10/05 פנה הוא לב"כ המשיבה ודרש שתיערך שיחת ועידה עם המשיבה ובמסגרת אותה שיחה, הביעה התובעת את התנצלותה על הטעות והודיעה לו כי היא תעדכן את התיק. ביום 28/12/05 נערך "מבצע עשרת ימי תשובה" ולכן ניגש הוא למוקד שירות בכדי לשלם את החוב, אך נציגה מטעם המשיבה סרבה לטפל בעניינו בטענה כי החוב עבר למשרד עו"ד. עוד טוען הוא כי המשיבה שלחה לו הודעות חיוב בגין מגוון שירותים אשר עבורם לא התחייב לשלם, וכן כי בין הצדדים לא קיים הסכם כתוב המפרט תוכנית ספציפית ותנאים נלווים. מתוך הסכום שדורשת התובעת (היינו 1,971 ₪) מחושבים סך של 617 ₪ בעבור חודשיים שבהם קו הטלפון היה מנותק ולכן לדידו סכום החוב שאותו צריך לשלם עומד על סך של 1,354 ₪ בלבד. טענות המשיבה: ביום 12/9/05 נשלח למבקש מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, בהעדר תגובה מהמבקש, פנתה אליו המשיבה טלפונית ואף גובש הסדר בין הצדדים אך המבקש לא עמד בו. נטען כי אין זו הפעם הראשונה שהמבקש מפר הסכם. לעניין המסירה - ביום 29/12/05 הגיע שליח הדואר לבית המבקש ומסר את התביעה כדין לבן משפחה אשר חתם על אישור המסירה. נטען עוד כי המבקש אף קיבל את האזהרה בדבר פתיחת תיק ההוצל"פ. לכל הפחות, המשיבה זכאית לקבל פסק דין בגין הסכום בו המבקש מודה, היינו - 1,354 ₪. באשר ליתרת החוב המוכחשת בסך של 600 ₪ הרי שלמבקש אין כל טענה אמיתית שכן היה הוא במסלול מסויים שבגינו קיבל הטבות רבות, ומשכך חוייב הוא בתשלום חודשי בגין הטבות אלו ואף שילם בעדם בעבר. המשיבה מדגישה כי למבקש היו בעיות תשלום קשות ופעם אחר פעם חזרו הוראות הקבע לתשלום וגם בחודש אוגוסט 2004 הועבר הוא לטיפול משפטי עקב אי תשלום. דיון ומסקנות: לעניין המסירה: מהתיק עולה כי כתב התביעה נמסר ביום 29/12/05 ע"י רשות הדואר בכתובת ברח' איכילוב 6/5 בנתניה לידי בן משפחה אשר חתם על אישור המסירה. לפי תקנה 497 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, כתב בי דין שהומצא בדואר רשום עם אישור מסירה יראוהו כאילו הומצא כדין ואת התאריך המסומן באישור המסירה כתאריך ההמצאה. לא שוכנעתי כי המבקש הרים את הנטל באשר לסתירת חזקה זו. כל שטען הוא כי קיבל את כתב התביעה בדואר רגיל ביום 8/1/06. עוד טען הוא כי כבר ביום 8/2/06 ניגש הוא לביהמ"ש כדי להגיש את כתב ההגנה מטעמו. המבקש לא צרף לטענותיו אלו כל מסמך שיכול לאמת את טענתו כי קיבל את כתב התביעה בדואר רגיל רק ביום 8/1/06. מכל מקום, לגופו של עניין מודה המבקש בחלק מהחוב המסתכם ב- 1,354 ₪. למעשה, המחלוקת בין הצדדים עומדת על סכום של כ-600 ₪. המבקש טוען כי החוב בסך של 617 ₪ נתבע שלא כדין מכיוון שסכום זה מחושב בעבור חודשיים בהם קו הטלפון היה מנותק. להבנתי, מעיון ממסמכי התיק עולה לכאורה כי בחודשים יולי ואוגוסט החיוב היחיד שנגבה הינו בגין "חבילת שיחות", כאשר המבקש טוען כי דרש לבטל חבילה זו, ואף לא השתמש בפועל בהטבה זו. לפיכך, אני סבורה כי יש ליתן למבקש את יומו ביחס לסכום זה. סיכומם של דברים: משהודה המבקש כי חובו מסתכם בסך של 1,354 ₪, סבורה אני כי יש לבטל את פסק הדין שניתן ביום 29/1/06 רק ביחס לסכום השנוי במחלוקת והוא 617 ₪. יתר חלקי פסקי הדין יעמדו על כנם. באשר להוצאות הליך זה, הן יפסקו לפי התוצאות בהליך העיקרי. המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים בדואר ותקבע מועד לדיון היות ובתיק מצוי כתב הגנה. הפסקת שירות