תביעה לתשלום בגין אספקת שירותי תקשורת בינלאומיים

פסק דין מבוא בפניי תביעה כספית בסך של 7453 ש"ח לתשלום בגין אספקת שירותי תקשורת בינלאומיים ושירותי אינטרנט מכוח רישיון שהוענק לתובעת ע"י התקשורת. לטענת התובעת, הנתבע קיבל ממנה שירותים ולא שילם עבורם. בכתב ההגנה שהגיש, טען הנתבע כי בסביבות שנת 1995 הציעה חברת ISDN.net לנתבע לספק לו שירותי אינטרנט וציוד גלישה (מודם) בחינם בכפוף לכך ששירותי האינטרנט יהיו פיילוט. הנתבע הסכים להצעת ISDN.net ולטענתו קיבל את השירותים מהחברה הנ"ל ולא מהתובעת. לטענת הנתבע, אין כל התחייבות שלו כלפי התובעת. דיון לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, אני סבור שדין התביעה להידחות. אין מחלוקת, כי הנתבע קיבל שירותי אינטרנט מחברת ISDN.net לפחות עד חודש 12/99. מתצהיר עדות ראשית של התובעת עולה, כי התובעת רכשה את אותה חברה ונכנסה בנעליה החל מחודש 12/99. העדה מטעם התובעת, גב' אלינור מוכתר, עובדת בתובעת החל מתאריך 8/02 ולא עבדה בתקופה הרלוונטית אצל התובעת. איני מקבל את טענת התובעת, כאמור בסעיף 5 לתצהירה של גב' מוכתר, כי במהלך 12/99 פנתה התובעת אל הנתבע באמצעות מכתב או טלפונית והודיעה לו על כך שמאותו מועד היא מספקת לו את השירותים. גב' מוכתר לא ידעה להצביע על כל מסמך שבהסתמך עליו היא העידה את האמור לעיל. היא הודתה שמעולם לא שוחחה עם הנתבע. היא גם העידה, שלה לא ידוע על תיעוד של התובעת בדבר פניית התובעת אל לקוחות הגוף שאת פעילותו היא רכשה (פרו' 27/2/07, עמ' 6-5). מדובר בטענה סתמית, חסרת כל ביסוס במסמכים, וחסרת כל תיעוד. עדותה של גב' מוכתר בדבר כך שיש לה ידע כללי המתבסס על מחלקת פניות הציבור אצל התובעת בדבר כך שהתובעת פונה טלפונית או בכתב ללקוחות גופים שהיא רוכשת, חסרת כל משקל וטוב היה אם בתצהיר התובעת לא הייתה נטענת טענה שאין לה כל בסיס עובדתי, גם לא במסמכי התובעת. אני מקבל את טענת הנתבע, שיצר רושם מהימן בעדותו, כי אף גורם מטעם התובעת לא יצר איתו קשר בחודש 12/99 או מאחר לכן עד לפנייה הראשונה של התובעת אליו ביום 20/1/05 (כאמור בסעיף 4 לתצהירו מיום 15/6/06). למכתב זה, ענה הנתבע במכתב שנשלח על ידו אל ב"כ התובעת ביום 25/1/05. התובעת גם לא הוכיחה את טענתה כאמור בסעיף 9 לתצהיר מטעמה בדבר תנאי ההתקשרות כביכול עם הנתבע לפיהם התחייב הנתבע לשלם סכום חודשי קבוע בסך של 139.39 ₪. העדה מטעם התובעת אישרה כי אין מסמך ברשות התובעת עליו חתם הנתבע, בוודאי שאין כל הסכם עליו חתום הנתבע. טענת הנתבע, כי קיבל את שירותי האינטרנט מחברת ISDN.net בחינם, לא נסתרה. ככל שהייתה מעוניינת התובעת להוכיח כי טענתו של הנתבע שקרית, היה עליה להמציא את מסמכי ההתקשרות של הנתבע עם ISDN.net שהרי לטענתה, הנתבע שהיה לקוח של ISDN.net הועבר להיות לקוח שלה בעקבות הסכם בין התובעת לחברת ISDN.net. התובעת לא ביססה את טענתה בדבר הסכמה עם הנתבע לגבי תשלום בגין שירותי האינטרנט שהתובעת אכן סיפקה לו למשך תקופה של כ-10 חודשים מסוף 2/00 עד לחודש 11/00. איני מקבל את ניסיונה של התובעת להסתמך על המסמכים מטעמה. התובעת מנהלת את ענייניה בצורה מבולבלת, ואין מקום להסתמך על הרישומים מטעמה. בהקשר זה, אני מפנה לסעיף 13 לתצהיר העדות של גב' מוכתר שם נטען, כי כתוצאה מתקלה במערך התשלומים של התובעת, לא הבחינה התובעת שהנתבע לא משלם עבור השירותים אותם קיבל. האם ניתן לקבל שתקלה מעין זו תימשך למעלה משלוש שנים (תקופת התביעה היא מחודש 12/99 ועד לחודש 3/03 - סעיף 22 לתצהיר גב' מוכתר) ושהתובעת לא תגלה את התקלה?!. בנוסף, איני מקבל את ניסיונה של התובעת להסתמך על פרטיו האישיים של הנתבע כמפורט בטופס פרטי לקוח בסעיף 8 לתצהיר עדות ראשית מטעמה, המפנה לנספח ב/1 ו-ב/2 לאותו תצהיר. עיון בנספח ב/2 מגלה, כי כתובת הנתבע רשומה ברח' יצחק שדה 3 דירה 5, בת ים. ממסמכים שהגיש הנתבע וצירף לתצהיר המשלים מטעמו, ברור כי התגורר בכתובת רח' יצחק שדה 33 בבת ים ולא בכתובת שהייתה רשומה אצל התובעת. גם החשבוניות שנשלחו ע"י התובעת (ככל שנשלחו - לא צורף אישור בדבר המשלוח עצמו) נשלחו לכתובת המוטעית. ככל שקיבלה התובעת את הכתובת מחברת ISDN.net, ברור שלא בוצעה כל שיחה עם הנתבע בזמן אמת לאמת את פרטיו. כתוצאה מהרישום המוטעה כאמור לעיל בספרי התובעת, מתחזקת טענת הנתבע כי לא שילם דבר לחברת ISDN.net שהרי, הכתובת שמסרה האחרונה לתובעת הייתה מוטעית. העובדה שהנתבע קיבל בפועל שירותי אינטרנט בין החודשים 2/00 עד 11/00, אין בה לסתור את טענתו כי לא קיבל כל הודעה מהתובעת ו/או דרישת תשלום בזמן אמת. התנהלותה של התובעת ודרך הגשת התביעה על ידה בחודש 11/05 בגין תקופת אי תשלום בין 12/99 עד 3/03 כאשר לכל אורך התקופה הזו היא אינה מפסיקה את השירותים בגין אי התשלום כביכול ע"י הנתבע, היא בלשון המעטה רשלנות. ניסיון החיים מלמד, כי ספק לא ממשיך לספק שירותים כאשר הלקוח אינו משלם לו ובפרט כאשר מדובר בתקופה כה ארוכה של אי תשלום. בעניינינו, המקרה שונה. ניתן להניח שהתנהלותה של התובעת אשר ממשיכה לספק שירותים לאורך תקופות של שנים ללא תשלום, קשורה לכך שכפי הנראה, ובעניין זה לא הוצגו ראיות, עלות השירות שהיא מספקת ללקוח הספציפי נמוכה ביותר או בעצם אינה כרוכה בעלות כלל. כך או כך, התובעת בהתנהלותה, בתקלה שלטענתה הייתה אצלה ולכן לא ראתה שהנתבע לא משלם בגין שירותיה, בתקלה הנוספת שהתרחשה אצלה כאשר שלחה את החשבוניות לאורך תקופה של שלוש שנים לכתובת הלא נכונה, היא שגרמה להתנהלות שהובילה להתדיינות משפטית מיותרת זו. חיזוק נוסף לטענות הנתבע שלא שוחח ב-12/99 עם התובעת, עולה מכך שבנספח ד' לתצהיר עדות משלים מטעמו, עולה שקו הטלפון שמספרו 5535839, נותק ע"י בזק ביום 13/7/98 ולפיכך, לא סביר שהנתבע מסר פרטים אלה לתובעת במעמד ההתקשרות כלומר, בחודש 12/99 (ראה סעיף 8 לתצהיר עדות מטעם התובעת). צודק ב"כ הנתבע, כי כתב התביעה שהוגש נוסח באופן כללי ביותר והתייחס לרכיבים שונים, כאשר בסופו של דבר התביעה הייתה בגין שירותי אינטרנט. צודק ב"כ הנתבע, כי מנספח ד/1 לתצהיר התובעת, דו"ח הגלישות, עולה לפי הטור האמצעי תחת הכותרת "מחיר" כי לא נקבע מחיר לשירותי הגלישה שניתנו לנתבע. יש לזכור, עסקינן במסמך של התובעת שצורף על ידה, והיה עליה לתת הסבר לנתון זה. מצד שני, טענת התובעת כי הנתבע התחייב לשלם סכום חודשי קבוע בסך של 139.39 ₪, אינה מגובה במסמך החתום ע"י הנתבע. צודק ב"כ הנתבע, כי על פי המסמכים שצורפו לתצהיר המשלים, הנתבע מסר את החזקה בדירה כבר בסוף שנת 1998 ולפיכך, אין בסיס לטענת התובעת, כי הוא מסר את פרטיו לתובעת במעמד ההתקשרות שכביכול היה במהלך חודש 12/99. הנתבע יצר רושם מהימן ואני מאמין לגרסתו, כי התובעת מעולם לא יצרה איתו קשר עד למשלוח מכתב ההתראה ביום 20/1/05 ולפיכך טענתו כי סבר שמקבל את השירותים בחינם על פי ההסכמה עם חברת ISDN.net, מתקבלת. אכן, לא ניתן הסבר כיצד הגיעו פרטי כרטיס האשראי של הנתבע אל התובעת. מצד שני, התובעת לא טענה כי היא גבתה מהנתבע תשלומים באמצעות אותו כרטיס אשראי. ייתכן, כי פרטי כרטיס האשראי הנ"ל הגיעו אל התובעת מחברת ISDN.net וייתכן גם, שהגיעו אל התובעת מהתקשרות אחרת של הנתבע מולה כפי שטען הנתבע בסעיף 4 לתצהירו, שהוא הפך להיות לקוח של התובעת החל משנת 2003. גם בהתחשב בנתון זה, התובעת לא עמדה בנטל השכנוע המוטל עליה להוכיח את ההסכמה מול הנתבע ואת תביעתה. לאור כל האמור לעיל, התובעת לא עמדה בנטל השכנוע המוטל עליה להוכיח את תביעתה ולפיכך, התביעה נדחית. נוכח התנהלותה של התובעת בתיק, שביקשה לחייב את הנתבע בגין תקופת אי תשלום של למעלה משלוש שנים במהלכן לא שלחה אליו כל הודעה או חשבונית, ולאור כל האמור לעיל ובהתחשב בשכר הטרחה ששילם הנתבע לבא כוחו כפי שנטען בסיכומים מטעם הנתבע, אני פוסק שהתובעת תשלם לנתבע שכ"ט עו"ד בסך של 6500 ₪ בתוך שבעה ימים מהיום. מחשבים ואינטרנטמשפט בינלאומיספקי אינטרנט (תביעות)אספקה