הלכת הניהול הפנימי

הלכת הניהול הפנימי נקבעה בפרשת ([ROYAL BRITISH BANK V. TURQUAND [1856), כאשר על הפרק עמדה התקשרותם של חברי מועצת מנהלים של חברה בעיסקת הלוואה למען החברה, אך בעניין, שנדרש לו אישור האספה הכללית, אישור שלא ניתן בפועל. המהות הרעיונית שבאותה הלכה הוא זו: בתאגיד כזה (חברה) מוגשים לרישום מסמכי היסוד של התאגיד, וחזקה על אלה שיהיו בידיעתו של כל אדם, המתקשר עם התאגיד, שהרי הם פתוחים לעיונו. לפיכך, כל פעולה, שנעשתה על-ידי מנהלי התאגיד מתוך חריגה מהקביעות המפורשות של מסמכי היסוד, לא תחייב את החברה. מאידך גיסא, עניינים, שמסמכי היסוד משאירים להחלטות פנימיות של התאגיד, שאין חובה שבדין להעמידן לעיון הציבור, הם בגדר פעולות ש"בניהול פנימי" של התאגיד, שמותר לו למתקשר עם התאגיד להניח, כי נעשו כהלכה בגדר ההרשאה ועל-פי האישור המתאים. הלכה זו, בתנאים ובהדגשים מסוימים שאינם עניין לכאן, אומצה מזה שנים כהלכה החלה בישראל בסדרה ארוכה של פסקי-דין, ונוהגים על פיה (ע"א 4[ 651/66]; ע"א 5[ 546/68], בעמ' 637; ע"א 6[ 126/65]; ע"א 7[ 495/65]). לאחרונה, בחוק לתיקון פקודת החברות (מס' 17), תשמ"א-1980, מיום 24.12.80 סויג וצומצם במידת- מה היקפו של הכלל. וכך נקבע עתה בסעיף 19א(1) לפקודת החברות: "פעולה משפטית שנעשתה בשביל חברה ללא הרשאה ממנה או בחריגה מן ההרשאה, והצד שכלפיו נעשתה ידע או היה עליו לדעת על החריגה, אין לה תוקף כלפי החברה זולת אם אושרה בהחלטת האסיפה הכללית או - אם מתן ההרשאה היה בסמכות המנהלים - בהחלטת המנהלים". ובסעיף 19א(2): "הגשה לרשם של תזכיר ההתאגדות ושל שאר המסמכים שעל חברה להגיש לרשם ורישומם בידי הרשם, אין בהם בלבד ראיה לידיעת תכנם לענין סעיף קטן (1)". אולם, בעת ההתקשרות הנדונה עמד הכלל במלוא המשמעות, שהפסיקה ייחסה לו. מבחינת המהות הרעיונית שביסוד ההלכה הנ"ל אין לראות שוני בין תאגיד, שהוא חברה, הנרשמת כדין אצל רשם החברות תוך הגשת מסמכי היסוד - התזכיר והתקנות - והנחתם בתיק החברה, לבין תאגיד, שהוא אגודה שיתופית, הנרשמת אצל רשם האגודות השיתופיות תוך הגשת תקנון מחייב של האגודה - אלה גם אלה פתוחים לעיון הציבור הרחב. לכן דעתי, שאת הכלל המנחה באשר לעניינים ש"בניהול פנימי" על-פי הלכת [01[ TURQUAND ניתן לאמץ ולהחיל, גם כשדנים בהתקשרות, שנעשתה עם אגודה שיתופית. כדי לקבוע, אם במקרה פלוני החלטה מסוימת, שנתקבלה על-ידי נציג של התאגיד, הנה בבחינת עניין שב"ניהול פנימי", ולכן תחייב בכל מקרה את התאגיד, יש לדעת, מה הם הכללים, שנקבעו במסמכי היסוד המחייבים, והאמורים להיות בידיעתו של המתקשר. דיני חברותכלל הניהול הפנימיהלכות משפטיות