תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה

פסק דין סוגיית התאונות בעת פעולות נלוות לעבודה נדונה בפסקי דין רבים וזכתה לפירוש דינמי של בית הדין לביטוח לאומי ושל בית הדין לעבודה (ראה: ד"ר שאול קובובי; תאונות בעת פעולות נלוות לעבודה, בטחון סוציאלי, חוברת 31, עמ' 88). אחת הפעולות הנלוות לעבודתו של עובד היא השתלמות מקצועית שלו, ולגביה הוכרו במס' מקרים תאונות בעת השתלמות כתאונות עבודה (ראה המאמר הנ"ל, בעמ' 98-99). ההלכה המנחה בענין פגיעה במהלך השתלמות נקבעה בדב"ע מט0-183/ המוסד נ' רונית כנף, פד"ע: "בקצה האחד של קשת ההשתלמויות של עובדים ישנן השתלמויות הנבחרות על ידי העובד עצמו ושלמעבידו אין עין בהן או מונע ממנו לעשות זאת. השתלמויות כאלה אינן בדרך כלל פעולות נלוות לעבודתו של העובד, גם אם הן נעשות בזמן שבעדו מקבל העובד דמי חופשה. מן הצד האחר של קשת ההשתלמויות של עובדים ישנן השתלמויות המאורגנות ע"י המעביד או מטעמו ואשר העובד חייב להשתלם בהן, הן מכח חובה חוזית והן על פי ציות להוראת המעביד, ובעיקר כאשר מדובר בהשתלמות הקשורה לתהליכי עבודה חדשים, שינויים בתהליכי עבודה קיימים או רענון הידע המקצועי והרחבתו. השתלמויות כאלה הן בדרך כלל פעולות הנלוות לעבודת העובד. כמובן שהשאלה אם השתלמות מסוימת היא בגדר חובה או לאו, היא שאלה עובדתית הטעונה הכרעה. בתווך נמצא את ההשתלמויות של עובד אשר יש בהן ענין למעביד והוא אף מעודד אותן, הן בצורה ישירה והן בצורה עקיפה, כגון בדרך של העדפה בקידום. רשימת המבחנים להשתלמות אשר יש לראותה כפעולה נלווית לעבודה אינה רשימה סגורה". 11. התובעת נפגעה בעת טיול שנערך במהלך ההשתלמות. יש לבחון את השאלה האם טיול זה הוא בגדר פעולה הנלווית לעבודה או לא. במקרה שנדון בדב"ע נה0-138/ קוזין טובי נ' המוסד לביטוח לאומי, נפגע העובד תוך כדי פעילות נופש אשר לא נכללה בסדר היום של ההשתלמות ונעשתה על ידי כל אחד מהמשתתפים שרצה בכך במקום הרצאה שבוטלה. וכך נפסק באותו דיון: "השתלמות היא אחת מן הפעילויות הנלוות לעבודתו של עובד. על מנת שתאונה בזמן פעילות הנלווית לעבודה תיחשב כתאונת עבודה, דרוש "שהפעולה הנעשית אותו זמן, והמצב שבו נתון העובד באותו זמן, הם נלוים במידה סבירה לעבודה" (דב"ע לב /0-165יצחק עזריה - המוסד לביטוח לאומי , פד"ע ד 197 , 201) . בנושא זה נאמר על בדב"ע נד/0-223 המוסד לביטוח לאומי - שלומית אורגד (לא פורסם), כדלקמן: "10. כאמור בפיסקה 8 לעיל, דרוש שהפעולה הנלווית לעבודה תהיה, נלווית 'במידה סבירה לעבודה'. התרחבות הפעילויות הקשורות לעבודתו או למקום עבודתו של עובד, מחייבת התייחסות זהירה לאפייה של הפעילות, על מנת שלא להביא למצב שפעילות שאינה קשורה במישרין לעבודת העובד, גם כאשר המעביד מעודד אותה, תיחשב כפעילות נלווית, לענין ביטוח נפגעי עבודה על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968. הכרה בפעילות נלווית, גם אם הפעילות נעשית בזמן העבודה, חייבת אפוא להיעשות על פי מידת הסבירות המתאימה, בשים לב למטרות ביטוח נפגעי עבודה במסגרת חוק הביטוח הלאומי מחד וההתפתחויות ביחסי העבודה מאידך" . כפי שצוטט לעיל ב-דב"ע מט/0-183 הנ"ל, "גם אם תוכר השתלמות כפעולה נלווית לעבודה, תיחשב תאונה שקרתה לעובד כתאונת עבודה ככל שהיא ארעה בפעילות ההשתלמות עצמה ולמענה, ולא בפעילות פרטית או חברתית הנלווית להשתלמות". תאונת עבודה