עיקול הפקדות לקופת פיצויים של מעביד

פסק דין 1. בפני בית הדין בקשה להורות על שחרור סך של 1600000 ש"ח מהפקדות המבקשת מס' 1 לקרנות הפיצויים בנתבעות, וזאת למטרת כיסוי חובות המבקשת מס' 1 והערבויות האישיות אשר חתמו המבקשים מס' 2 עד 5 (שהם בעלי מניות במבקשת מס' 1) בגין חובות המבקשת מס' 1. 2. לאחר שבית הדין בחן את החומר שהוגש בפניו מגיע בית הדין למסקנה כי יש לדחות את הבקשה מהנימוקים כדלהלן: א. ההפקדות לקרנות הפיצויים נעשו על מנת להבטיח חבותה של המבקשת מס' 1 לפיצויי פיטורים לכלל עובדיה. ב. המבקשים מס' 2 עד 5 הם גם עובדים של המבקשת מס' 1, וחבות הפיצוים של החברה להם נכון ליום 30.8.2000 הוא מעל 1600000 וזאת על פי אישור רו"ח. ג. בנוסף, על פי אותו אישור, חבות הפיצויים של המבקשת מס' 1 ליתר עובדיה, לאותו מועד, הוא מעט מעל מליון ש"ח. ד. הפקדות לקופת פיצויים הוא כספו של המעביד, אולם, מכוח סע' 26 לחוק פיצויי פיטורים הסכומים בקרן משוריינים, ואינם ניתנים לעיקול שיעבוד או החזרה למעביד אלא באישור בית הדין. ה. בבואו לשקול אם יש מקום להחזיר כספים למעביד, על ביתה ידן לשקול האם בשל כך ייפגעו זכויות העובדים לשיריון פיצויי הפיטורים, והאם על ידי שחרור הכספים למעביד תסוכל מטרת החוק. ו. נפסק על ידי בית הדין הארצי לעבודה כי בנסיבות מסוימות, באם יוכח כי כספים בקופת גמל כלשהי עולות על החבות לפיצויי פיטורים שחב המעביד למועד נתון, אין כל מניעה מלהורות על החזרת היתרה למעביד. דב"ע נג/ 6-5, תפזול תעשיות כימיות בע"מ נ' הקופה המרכזית לפיצויים שליד בנק לאומי בע"מ, פד"ע כ"ו 244, בע"מ 249. אולם באותו מקרה הוגש אישור של וועד העובדים כי הוועד איננו מתנגד לשחרור הכספים, ומדובר על שחרור כספים העובפים על החבות לפיצויים. ז. במקרה דנא, החבות הכוללת של החברה לפיצויי פיטורים הוא מעל 2,600,000 ש"ח, כאשר כלולה בחישוב זה החבות לפיצויים של המבקשים 2 עד 5, שהם בעלי מניות. אין ביתה דין מוצא לנכון להתעלם מהחבות לפיצווים למבקשים 2 עד 5, כיוון שהם עובדים החברה, ומשכך, קיימת חבות עקרונית לפיצויים גם כלפיהם. באם ישוחררו הכספים כמבוקש, קיימת סכנה כי, באם יהיו זכאים לפיצויי פיטורים בעתיד, יתחרו הם יחד עם יתר העובדים, על הסכום אשר נשאר בקרן הפיצויים, דבר אשר עלול לקפח את יתר העובדים. ח. יתר על כן אין המבקשים מס' 2 עד 5 יכולים לקבל פיצויי פיטורים כל עוד הם ממשיכים לעבוד בחברה, כיוון שהזכות לפיצויי פיטורים משתכללת עם ניתוק יחסי העבודה בין הצדדים. כמו כן, מאחר והזכאות לפיצויי פיטורים הינה זכות המעוגנת בחוק מגן, אין עובד רשאי לוותר על זכות זו, כל שכן לפני ניתוק יחסי עובד ומעביד. 3. סוף דבר - הבקשה נידחית. אין צו להוצאות. פיצוייםעיקול