תאונת עבודה טעמי צדק

פסק דין 1. זוהי תובענה כנגד החלטת פקיד התביעות אשר דחה את תביעתו של התובע להענקה מטעמי צדק בענין תאונת העבודה אשר אירעה לו ביום 25.12.96, עת נפגע בתאונה ברכבו בדרכו לעבודה. 2. התובע החל להיות עובד עצמאי בתחילת שנת 1996, אולם, עד ליום התאונה לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי. הוא העביר את הטיפול בענינו למשרד רו"ח בת-אביב אשר רשמו אותו כעצמאי במס הכנסה ובמע"מ אולם לא במוסד לביטוח לאומי. 3. המוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתו של התובע לדמי פגיעה מחמת העובדה שלא נרשם כעובד עצמאי לפני קרות התאונה. על דחייה זו לא הגיש התובע תובענה לבית הדין, ולפי דברי בא כוחו, אין התובענה הנוכחית מופנית כנגד אותה דחייה. לאחר דחיית תביעתו, הגיש התובע תביעה להענקה מטעמי צדק, והמוסד לביטוח לאומי דחה גם תביעה זו. כנגד אותה דחיית מופנית התובענה הנוכחית. 4. ההוראות הרלבנטיות של חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995 (להלן: החוק), הן כדלהלן: 77. לגבי עובד עצמאי, תנאי לגימלה לי פרק זה הוא שהמבוטח היה בעת הפגיעה רשום במוסד כעובד עצמאי, או שעשה את המוטל עליו כדי להירשם. • * * 387. המוסד רשאי, לפי שיקול דעתו מטעמי צדק, לתת הענקות לאדם בכסף ובעין על פי מבחנים וכללים ובשיעורים שנקבעו באישור וועדת העבודה והרווחה, כשתביעתו של אדם לגימלה במסגרת ענפי הביטוח אינה מזכה אותו בגלל אחת מאלה: (א) אי מילוי חובת רישום לפי סעיף 77. 5. בתקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק), התשל"ה- 1975 נקבעו המבחנים למתן הענקות. תקנה 3 קובעת כדלהלן: בכפוף לאמור בסימן ג' יתן המוסד במקרה שלא אושפזה יולדת או נצבר מהמבוטח למלא חובת רישום לפי סע' 33 לחוק … מחמת אחד מאלה: (1) מחלה או תאונה … (10) סיבה אחרת שלפי שיקול דעת המוסד, מקורה בנסיבות שלא היו תלויות במבקש . . . 6. מקרה דומה כבר הוכרע על ידי בית הדין הארצי בדב"ע נה/ 0-184, אריה בדרה נ' המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם). בסע' 8 לאותו פסק דין התחייס בית הדין הארצי לענין ההענקה מטעמי צדק. טען המערער שם כי הוא לא נרשם כעצמאי במוסד לביטוח לאומי כתוצאה מרשלנותו של רואה החשבון שלו. בית הדין הארצי דחה טענה זו באמרו: -- מכאן, כי הסתמכות על גורם אחר איה באה במסגרת תקנה 2(10) לתקנות, ואין מקום להתערב בשיקול דעתם של פקידי המוסד. 7. במקרה זה, מדובר אמנם על עולה חדש, אולם הוא החל להיות עצמאי כשנה לפני מועד התאונה. בנוסף, מאחר ובתאונת דרכים מדובר, מן הסתם יהיה זכאי לפיצויים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. ואם ובמידה ויתברר כי אכן במעשה איבה מדובר, כפי שטוענת חברת הביטוח, כי אז יהיה התובע זכאי לפיצויים לנפגעי איבה, ולא יוכל לקבל כפל גימלאות בשל אותו אירוע. 8. לאור זאת, דוחה בית הדין את התביעה כפי שהיא הוגשה. 9. כפי שקבע בית הדין גם בענין ברדה לעיל, לא עולה מהחומר שבפני בית הדין כי המוסד לביטוח לאומי בדקה את זכאותו של התובע לגימלה מכוח תקנה 4 לתקנות. על כן, על מנת לעשות צדק, מורה בית הדין למוסד לביטוח לאומי לבדוק את זכאותו לתובע לגימלה לפי תקנה 4 לתקנות. במידה ויוחלט על דחיית תביעתו, ישלח המוסד לתובע, באמצעות בא כוחו, מכתב דחייה מפורט, הכולל תחשיב מאת המוסד לביטוח לאומי. התובע יהיה רשאי להגיש תובענה חדשה כנגד החלטה שלילית של פקיד התביעות תול המועד שנקבע בתקנות. תאונת עבודה