שאלות הבהרה רואה חשבון

החלטה 1. בפנינו בקשות של שני הצדדים להתיר להם להפנות שאלות הבהרה למומחה, ד"ר יוסף בכר, רואה חשבון, (להלן - "המומחה"), שנתן בתיק זה חוות דעת ביום 13.4.00, (להלן - "חוות הדעת"). שתי הבקשות הוגשו בהתאם לסעיף ו' להחלטתנו מיום 23.9.99. 2. המבקשת ביקשה להתיר לה להפנות למומחה 14 שאלות הבהרה כפי שפורטו בסעיפים 15 - 2 לבקשה 3106/00. המשיבות הגישו הודעת התנגדות לבקשת המבקשת להפנות שאלות הבהרה. להלן החלטתנו בנדון לפי סדר סעיפי הבקשה: השאלה שבסעיף 2 : הפיסקה הראשונה מותרת. במקום המשך השאלה, החל מהקטע המתחיל במילה: "כלומר"... תסתיים השאלה כדלקמן: "אם כן, האם תשתנה חוות דעתך וכיצד?". השאלות שבסעיפים 5, 4, 3: מעלות טענות כנגד המומחה בדבר אי מתן משקל בחוות הדעת לעובדות הנטענות בהן. הן אינן שאלות הבהרה. השאלות אינן מותרות. השאלה בסעיף 6: מעלה טענה על כך שהמומחה לא הביא בחשבון נתונים מסויימים, שחלקם אף לדעת המבקשת "טעון בדיקה". כיוון שכך אין בשאלה בקשת הבהרה של מה שצויין ונכלל בחוות הדעת. השאלה אינה מותרת. השאלות שבסעיפים 9, 8, 7: מעלות טענות על נתונים שהמומחה לא הביאם בחשבון. השאלות אינן מותרות. השאלה שבסעיף 10 :מותרת. השאלה שבסעיף 11 : השאלה מעלה נתונים וטוענת שעל המומחה היה להתחשב בהן. השאלה אינה מותרת. השאלה שבסעיף 12: השאלה מעלה טענה המתפלמסת עם חוות דעת המומחה. השאלה אינה מותרת. השאלה שבסעיף 13: מהווה למעשה חזרה על השאלה שבסעיף 10. השאלה אינה מותרת. השאלה שבסעיף 14: אינה שאלת הבהרה. השאלה מבקשת מהמומחה לשקול מחדש את מסקנתו לגבי שנת 1996. השאלה אינה מותרת. 3. המשיבות ביקשו בבקשה 3094/00, להתיר להן להפנות למומחה 8 שאלות הבהרה והמבקשת הגישה לבית הדין התנגדות מפורטת לכל אחת מהשאלות המבוקשות . להלן החלטתנו בנדון : שאלה מס' 1 : מעלה טענה נגד דרך הבדיקה שקבע המומחה. אין בה כל בקשה להבהרה. השאלה אינה מותרת. שאלות מס' 3, 2,: אינן רלונטיות, חורגות ממסגרת שתי הסוגיות שהמומחה התבקש להתייחס אליהן ומעלות טענה חדשה. השאלות אינן מותרות. שאלה מס' 4: לגבי הריישא: חוות הדעת מדברת בעד עצמה. הסייפא של השאלה מותרת . שאלה 4 כולה תופנה למומחה והוא יתבקש להשיב רק על הסייפא שלה. שאלה מס' 5: אין בה בקשה להבהרה והיא אינה מותרת. שאלה מס' 6: המומחה התייחס בחוות דעתו לענין נטילת ההלואות ויכולת פרעונן. לכן השאלה אינה מותרת. שאלה מס' 7: השאלה מעלה טענה נגד המודל שבחר המומחה לצרכי הבדיקה ואין בה בקשה להבהיר את חוות הדעת. השאלה אינה מותרת. שאלה מס' 8 : השאלה חורגת ממסגרת שתי הסוגיות שלגביהן התבקש המומחה ליתן חוות דעתו. זו שאלה היפוטתית לעניננו. השאלה אינה מותרת. החלטה ובה שאלות ההבהרה שהותרו להפניה למומחה תשלח אליו בנפרד והעתקה יועבר לב"כ הצדדים. מיסיםשאלות הבהרה למומחהרואה חשבון