עיקול הפרשת 8.33% לקופת תגמולים

החלטה 1. בפני בקשה להטלת עיקול זמני במעמד צד אחד בגובה 4,480 ש"ח, (ארבעת אלפים ארבע מאות שמונים ש"ח). (להלן: "הבקשה"). 2. המבקשת הינה חברה בע"מ הרשומה כדין בישראל, המורשה לעסוק בעסקי בטוח ואשר בכל התקופות הרלוונטיות לתביעה, ביטחה עובדים מעובדי המשיבה בבטוחי חיים, על פי פוליסות בהזמנת המשיבה, ושימשה עקב כך "קופת גמל" על פי משמעות מונח זה בחוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958. 3. המשיבה הינה חברה בע"מ שבכל התקופות הרלוונטיות לכתב התביעה ביטחה את עובדיה אצל המבקשת, בטוח חיים. 4. המשיבה התחייבה להעביר למבקשת מידי חודש בחודשו, סך של 18.33% משכר העובדים המבוטחים לפי החלוקה כדלקמן: הפרשות המעביד בשיעור של 5%, ו- 8.33% לקופת תגמולים ולקופת פיצויים בהתאמה. הפרשות עובד בשיעור 5% משכרו החודשי לתגמולים. 5. המשיבה חדלה להעביר את התשלומים הנ"ל לעובדים לגבי תקופה ולגבי עובדים ולגבי פוליסות כפי שפורט בנספח א'1 לכתב התביעה. 6. נכון ליום הגשת התביעה - 31.7.00, עמד חובה של המשיבה בגין ביטוחי החיים של עובדיה על סך 4,480.- ש"ח. (תיק בית דין אזורי לעבודה ת"א עב 6987/00). 7. לבקשה להטלת עיקול זמני, צרפה המבקשת את תצהירה של מאנו שלומית מנהלת צוות 3 במבקשת. תצהיר מיום 25.7.00 (להלן: "המצהיר"). 8. המצהיר אישר בתצהירו את האמור בכתב התביעה וציין כי כל פניות המבקשת אל המשיבה לא זכו למענה וכן קיים חשש ממשי וכבד כי המשיבה מצויה בקשיים כספיים ועומדת בפני חדלות פרעון. בין היתר, משום שההפרשות פסקו ללא הודעה מוקדמת או הסבר כלשהו. 9. מוסיפה ומצהירה הגב' שלומית מאנו, כי בנסיבות הענין, אי מתן צו העיקול הזמני עלול להכביד על ביצוע פסק הדין לכשינתן בתיק ולסכן בצורה ממשית וחמורה את זכויותיהם של העובדים ולהביא לכך שהמבקשת תהיה מחוייבת לזקוף לזכות העובדים המבוטחים כספי חסכון, אשר בפועל לא שולמו כלל למבקשת, ואשר החובה לשלמם חלה מכח החוק, על המשיבה. 10. כמו כן, המציאה המבקשת כתב התחייבות עצמית בהתאם לאמור לתקנה 361(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, לפיו היא מתחייבת לפצות את המשיבה בגין כל נזק שייגרם לה על ידי העיקול הזמני, אם תדחה התובענה או שהצו יפקע מסיבה אחרת. 11. עד כאן תאור העובדות כעולה מהבקשה. 12. לאחר שחזרתי ועיינתי בכתב התביעה, בבקשה, ונוכח הנימוקים המפורטים בתצהיר מטעם המבקשת, ניתן בזאת צו עיקול זמני אצל המחזיקים 2.1 - 2.39 על פי הבקשה בגובה של 4,480.- ש"ח כנגד המשיבה. 13. היות ומדובר במבקשת שהינה מוסד פיננסי איתן, היא משוחררת ממתן ערובות כתנאי להוצאת הצו. 14. המשיבה תוכל לבטל צו עיקול זה שהוטל כנגדה אם תפקיד במזומן סך של 4,480.- ש"ח בקופת בית הדין. עיקול