מחלוקת לגבי בורר

החלטה 1. הצדדים בהליך זה חלוקים לגבי זהות הבורר שיפסוק במחלוקת שביניהם. 2. ביום 25.2.99 ניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים, לפיה יועבר הסכסוך שביניהם להכרעת בורר מוסכם שיהיה שופט בדימוס, ויהיה אחד מאלה: השופט אורי שטרוזמן או עו"ד מיכאל בן-יאיר. 3. לאחר שהושגה ההסכמה הנ"ל, התנגד המבקש למינויו של עו"ד בן-יאיר כבורר בטענה שקיימים קשרים עסקיים בינו לבין המשיבה. 4. ביום 13.6.99 הצהירו הצדדים כי הבורר שנבחר על ידם הינו השופט בדימוס אורי שטרוזמן. להסכמה זו ניתן תוקף של פסק דין. 5. המשיבה סירבה להפנות את הסכסוך לשופט שטרוזמן, בטענה כי שכרו גבוה מדי. 6. המבקש ביקש מביה"ד למנות כבורר את כב' השופט בדימוס יעקב בזק. המשיבה התנגדה למינויו של כב' השופט בזק. 7. בדיון שהתקיים בפנינו טען ב"כ המבקש: "הבורר צריך להיות שופט בדימוס כי כך נקבע בהסכם. העילות הן מעורבות ולכן אבקש שופט מחוזי. בהסכם נרשם שהבורר יהיה בן-יאיר או שטרוזמן.". ואילו ב"כ המשיבה טען: "אבקש שהשופט יהיה שופט בדימוס של בית הדין לעבודה. הסכסוך קשור לבית הדין לעבודה ויש למנות שופט בדימוס מתחום זה. חברי התנגד למינוי השופט בן-יאיר ואנו התנגדנו למינוי השופט שטרוזמן, שכן שכרו גבוה מדי. " 8. ביום 30.7.00 הודיע המבקש לבית הדין כי, הואיל והמשיבה מיוצגת עתה ע"י עו"ד אחר - הוא מסכים למינוי עו"ד מיכאל בן-יאיר (השופט בדימוס) כבורר בסכסוך שבין הצדדים, ומבקש למנותו כבורר. 9. המשיבה בתגובותיה מיום 30.7.00 ו- 31.7.00 טענה כי צעד זה של המבקש הינו תמוה ובלתי ראוי, ועמדה על דעתה כי יש למנות כבורר שופט בדימוס של ביה"ד לעבודה. 10. לאחר ששקלנו את טענות הצדדים החלטנו למנות כבורר בסכסוך שבין הצדדים את כב' השופט בדימוס, עו"ד מיכאל בן-יאיר. החלטתנו נסמכת על העובדה שעו"ד בן-יאיר הינו אחד משני הבוררים ששני הצדדים הסכימו למנותם כבוררים בסכסוך שביניהם. אין אנו מקבלים את הטענה כי יש למנות שופט בדימוס של בית הדין לעבודה: הצדדים, בהסכם הבוררות שביניהם, הסכימו מפורשות על זהותו של עו"ד בן-יאיר כבורר, למרות שאיננו שופט בדימוס של ביה"ד לעבודה (כמו גם כב' השופט בדימוס אורי שטרוזמן). מהסכם הבוררות עולה במפורש כי הצדדים הסכימו על אחד משני שופטים מחוזיים (בדימוס), שזהותם פורטה בהסכם. משסירבה המשיבה למינוי עו"ד שטרוזמן - יש למנות את הבורר השני עליו הסכימו שני הצדדים. 11. לפיכך אנו ממנים את כב' השופט בדימוס, עו"ד מיכאל בן-יאיר כבורר בסכסוך שבין הצדדים. יישוב סכסוכיםבורר