תואר במחשבים - לשכת אבטלה

פסק דין 1. זהו ערעור על החלטת וועדת הערר שליד שירות התעסוקה מיום 11.5.00 אשר דחתה את הערר שהגישה המערערת בגין הסירוב שנרשם לה בשל שליחה לעבודה ביום 28.12.99. 2. באותו יום נשלחה המערערת לעבודה כמטפלת במעון של "אמונה". המערערת, שהינה בעלת תואר במחשבים, סירבה לעבודה בטענה כי היא זכאית להישלח לעבודה במקצועה. לשם הבנת הטענת המערערת נתאר את השתלשלות הענינים: I. המערערת סיימה את חוזה עבודתה ביום 5.7.99, בהיותה בהריון, והתייצבה בשירות התעסוקה עוד באותו חודש. בהיותה בהריון נדרשה לחתום בלשכה פעם בחודש בלבד, וקבלה דמי אבטלה עד ללידה, שאירעה ביום 5.10.99. II. עם סיום חופשת הלידה, בסוף חודש דצמבר 1999, התייצבה המערערת בלשכת העבודה והופנתה לעבודה האמורה. 3. על פי ההוראות הרלבנטיות בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995, זכאי מובטל לדמי אבטלה אם הוא מוכן לעבודה ואם לשכת העבודה לא הציעה לו "עבודה מתאימה". סעיף 165(א) לחוק (כפי שתוקן בהוראת שעה מכוח סע' 164 לחוק) מגדיר "עבודה מתאימה" בין היתר, כעבודה התואמת את הכשרתו המקצועית של המבוטח. אלא שפיסקה (ג) לאותו סעיף קובע כי ההוראות האמורות בדבר התאמה להכשרה מקצועית של המבוטח לא יחולו לגבי מי שטרם מלאו לו 35 שנה "מתום 60 יום מהתאריך הקובע". המונח "תאריך קובע" הוגדר בסע' 158 לחוק כדלהלן: ה- 1 בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה, ובלבד שחלפו 12 חודשים לפחות מה- 1 בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה הקודמת. 4. טוענת המערערת כי את ששים הימים בהם היא זכאית להישלח לעבודה מקצועית בלבד יש למנות מהיום שהתייצבה בלשכה לאחר תום חופשת הלידה, כי ממילא לא יכלה ליהנות מתקופה זו לפני הלידה כיוום שהלשכה ממילא לא יכלה למוצא לה עבודה, בהיותה בהריון. אין לנו לקבל טענה זו. אין מדובר ב"זכות" שהמובטל רשאי לצבור או לנצל מתי שנוח לו. החוק קובע מפורשת כי יש למנות את ששים הימים החל מהתאריך קבוע, וברור לכל כי, לגבי המערערת, התאריך הקובע הוא מועד תחילת תקופת האבטלה, דהיינו, ה- 1 ביולי 1999. לאור זאת, שליחתה של המערערת לעבודה כמטפלת, בהתעלם מהכשרתה המקצועית, לאחר שעברו 60 יום מהתאריך הקובע לא הפכה את העבודה המוצעת ל"בלתי מתאימה" ומכיוון שהמערערת סירבה לצאת לאותה עבודה, בדין נרשם לה סירוב. 5. בשולי הפסק, אנו רואים לנכון להתייחס לפיסקה האחרונה בהחלטת וועדת הערר. לאחר שהוועדה קבעה כי אין אפשרות לנצל את התקופה של 60 יום פעמיים, כתבה הוועדה: יחד עם זאת, מן הראוי היה שפקיד ההשמה יבהיר לעובדת במצב דברים מעין זה כי אם לאחר הלידה תרצה לצאת לעבודה לא תהיה זכאית, שוב, ל- 60 הימים. במידה וכוונת הוועדה היתה כי ניתן לאפשר למובטלת לבחור בעיתוי יישום תקופת 60 הימים, אם לפני הלידה ואם לאחר הלידה, אין הערה זו מבוססת על הוראות החוק. החוק הוא ברור, ויש למנות את 60 הימים החל מהתאריך הקובע, ואין מקום לתת בחירה למובטל מתי יוכל "לנצל" את אותה זכות להישלח לעבודה מקצועית. 6. התוצאה היא כי אנו דוחים את הערעור. מחשבים ואינטרנטדמי אבטלה