תביעה למענק עבודה מעודפת מכח סעיף 174 לחוק הביטוח הלאומי

פסק דין 1. זוהי תביעה למענק עבודה מעודפת מכח סעיף 174 לחוק הביטוח הלאומי [ נוסח משולב ] התשנ"ה - 1995. 2. התובע עובד בחברת הלברו, החברה לטיפול בפסולת רפואית וביולוגית בע"מ (להלן - החברה) מחודש מרץ 98 . בקשתו למענק עבודה מועדפת נדחתה בטענה, כי עבודה זה אינה בגדר עבודה נדרשת או עבודה מועדפת הואיל ומדובר במפעל הנותן שירותים ולא במפעל תעשייתי העוסק בייצור. הנתבע מסתמך על אישור הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפיו על פי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה משנת 1993 (להלן- הסיווג האחיד), החברה מסווגת כעוסקת ב" סילוק שפכים ואשפה ושירותי תברואה" ( נ2/ ). אין חולק כי התובע עונה על כל התנאים האחרים הנחוצים לקבלת מענק עבודה מועדפת. 3. עיסוקה של החברה ועבודתו של התובע בה מתוארים מכתב מנכלית החברה גב' ריקי כחלון מיום 8.11.99 (ת2/) כדלקמן: "בהמשך למכתבך שבנדון, ברצוני להבהיר את מהות העבודה אותה מבצע מר יצחק X ת.ז. X במפעל החברה. חברת "הלברו - החברה לטיפול בפסולת רפואית וביולוגית בע"מ" מתמחה במתן שירות כולל לפינוי, הובלה והשמדה של פסולת חומרים מסוכנים בכלל ופסולת רפואית בפרט. מר X, המועסק בחברתנו החל מחודש מרץ 98, עובד באגף התפעול במפעל החברה, עבודה הכוללת הפעלת מכשיר אוטוקלאב שהינו מכשיר לעיקור וסטרילזציה של פסולת רפואית, כמו כן הפעלת מלגזה לצורך העמסה ופריקה של מכשיר האוטוקלאב, מיון ואריזת פסולת חומרים מסוכנים בחביות למשלוח לאתר הפסולת הרעילה "רמת חובב" וניקיון שטח המפעל. אבקשך לשקול שנית את בקשתו למענק בגין עבודה מועדפת של מר X יצחק שכן מפעלנו הנו מפעל תעשייתי לטיפול בפסולת רפואית שבו עובדים אחרים, חיילים משוחררים, שעבדו בחברתנו בתפקיד המפורט לעיל מימשו את זכאותם לקבלת מענק על "עבודה נדרשת". במכתב נוסף מיום 4.1.2000 (ת1/) כותבת גב' כחלון: " חברת "הלברו - החברה לטיפול בפסולת רפואית וביולוגית בע"מ" מתמחה במתן שירות כולל לפינוי, הובלה והשמדה של פסולת חומרים מסוכנים בכלל ופסולת רפואית בפרט. פסולת רפואית כוללת: תרביות זיהומיות: מלאי תרביות ביולוגיות זיהומיות כולל תרביות ממעבדות רפואיות, ממעבדות תעשייתיות ומחקר, פסולת וכלים מייצור מוצרים וחומרים ביולוגים. פסולת פוטוגנית: כוללת רקמות ונוזלים מגוף האדם המתקבלות מניתוחים קליניים וניתוחים לאחר המוות. דם: אדם או בע"ח, חומרים נגועים בדם ופריטים הספוגים בדם כתוצאה מטיפול רפואי. חומרים רפואיים חדים: חומרים וכלים חדים לאחר שימוש רפואי - מזרקים, מחטים, קרפולות, אמפולות וכל דבר שהיה במגע עם מקורות מזוהמים. חיות נגועות בזיהום: בע"ח או חלקי בע"ח נגועים בזיהום כתוצאה מניסויים מעבדתיים וייצור תרופות. כלים וחלקי לבוש מזוהמים:פסולת נגועה בזיהום מניתוחים או מטיפול רפואי אחר כולל כפפות, צינורות, ספוגים, חלקי לבוש, תחבושות וכו'. מר X, המועסק בחברתנו החל מחודש מרץ 98, עובד באגף התפעול במפעל החברה, עבודה הכוללת הפעלה, העמסה ופריקה ידנית של מכשיר האוטוקלאב. מכשיר האוטוקלאב הינו מכשיר לעיקור, נטרול וסטריליזציה של פסולת רפואית זיהומית נגועה. המכשיר בנפח 4,000 ליטר, המופעל באמצעות אדי קיטור בלחץ של 2.2 BAR, ובטמפרטורה של 135 מעלות צלזיוס למשך 30 דקות. המכשיר מועמס מידי שעתיים במיכלי SHARPS המכילים חומרים רפואיים חדשים כלומר, מזרקים משומשים, מחטים, קרפולות, אמפולות וכו', ושקיות BIO-HAZARD המכילות פסולת ספטית רכה. כלומר תרביות זיהומיות, פסולת פוטוגנית, דם (במבחנות) , כלים וחלקי לבוש מזוהמים. כמו כן כוללת עבודתו מיון ואריזה ידנית של פסולת חומרים מסוכנים (תרופות פגות תוקף, חומרי הדברה פגי תוקף וכדומה) בחביות למשלוח לאתר הפסולת הרעילה "רמת חובב" ונקיון שטח המפעל. אבקשך לבחון בצורה מעמיקה את בקשתו למענק בגין עבודה מועדפת של מר X יצחק, לאור לאחר שהבאת את כל האמור לעיל בחשבון, שכן מפעלנו הינו מפעל תעשייתי לטיפול בפסולת רפואית שבו עובדים אחרים, חיילים משוחררים, שעבדו בחברתנו בתפקיד המפורט לעיל מימשו את זכאותם לקבלת מענק על "עבודה נדרשת". 4. התוספת לתקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת), התשמ"ג - 1983, הינה רשימה של סוגי עבודה ומקצועות שהעבודה בהם תיחשב כעבודה מועדפת לענין סעיף 174 לחוק. החלופה בסק' (10) הינה "עבודה בלתי מקצועית בתעשיות המזון והטקסטיל ובתעשיות אחרות, לרבות עבודה בתחנות דלק, הפעלת מכונות ועבודת נקיון ולמעט עבודה פקידותית". השאלה בעניננו היא האם החברה הינה בגדר "תעשיות אחרות". על מנת לסווג את מקום העבודה, יש לפנות, בין השאר, לסיווג האחיד. יחד עם זאת, אינני סבור כי הסיוג האחיד הינו בגדר אסמכתא יחידה ובלעדית לשאלת הסיווג לענין סוגי המפעלים שבתוספת. את החוק והתקנות לפיו יש לפרש על פי תכליתו. תכלית החוק היא לעודד חיילים משוחררים להשתלב במקומות ובסוגי עבודה הדרושים לצרכי המשק ובמקום שחסרים בו עובדים על פי צרכים אלו ( עב"ל 20165/97 סטנייסלב מנביץ נ. המוסד, לא פורסם). על פי תכלית זו נראה, כי הגדרת "תעשיה" לענייננו אמורה לכלול לא רק מפעל שהינו ייצרני דהיינו שתוצאת פעילותו הינה מוצר מסויים אלא אף מפעל שחלק מהליכי העבודה שבו מאפיינים הליך תעשייתי, גם אם תוצאת פעילותו איננה מוצר מסויים דווקא. במקרה דנן עובד התובע באגף התיפעול של החברה. עבודתו כוללת, בין השאר, הפעלה של מכשיר אוטוקלאב שהינו מכשיר לעיקור, נטרול וסטריליזציה של פסולת רפואית זיהומית נגועה. עיסוק זה הינו חלק מהליך עבודה הכולל פינוי, מיון, הובלה והשמדה של פסולת חומרים מסוכנים. נראה לי, כי בהליכי העבודה המתוארים בת1/ וב- ת2/ מצויים נתונים הקרובים יותר לאופי של מפעל תעשייתי מאשר לאופי של עסק למתן שירותים. בנסיבות אלו יש להכיר בתביעתו של התובע לקבלת מענק עבודה מועדפת. 5. התביעה מתקבלת. התובע זכאי למענק עבודה מועדפת. הנתבע ישא בהוצאות התובע בסך 500 ש"ח אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום. מענקביטוח לאומי