עישון במסעדה - עגמת נפש

פסק דין התובעים תובעים סך 10,000 ₪ בגין עגמת נפש שלטענתם נגרמה להם עקב הפרת הוראות החוק להגבלת העישון במקומות ציבוריים התשמ"ד-1983 במסעדה של הנתבעת בעת שסעדו שם באירוע משפחתי. שמיעת הראיות הסתיימה ביום 29/04/07 וניתנה החלטה להגשת סיכומים בכתב. התובעים הגישו את סיכומיהם. המועד להגשת סיכומי הנתבעת חלף, וכך גם ארכה שניתנה לנתבעת בענין, והנתבעת לא הגישה את סיכומיה. מונחת בפני בקשת התובעים למתן פסק דין עקב אי-הגשת הסיכומים. דין אי-הגשת סיכומים במועד כדין אי-התייצבות לדיון (תקנה 160(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 - להלן: התקנות). לאור האמור ובהתאם להוראות תקנה 157(2) לתקנות, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים סך 10,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א - 1961 (להלן: החוק) לתקופה שמיום הגשת התביעה (16/08/06) ועד היום. כן הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים הוצאות, לרבות בגין אגרה ושכ"ט עו"ד, בסכום כולל בסך 2,000 ₪. ככל שהסכומים הנ"ל לא ישולמו תוך 30 ימים מהיום, תחולנה עליהם הוראות סעיף 5(ב) לחוק ומועד מתן פסק דין זה יהיה מועד הפרעון של הסכומים לצורך הוראות הסעיף האמור. טבק / סיגריותעוגמת נפש / נזק לא ממוניעישון במקומות ציבוריים