המונחים "עובד" ו-"מעביד"

המשמעות והפרשנות של מונחים עובד מעביד : בהתאם להלכה הפסוקה, היותו של אדם "עובד" הוא דבר הקרוב לסטטוס. מעמדו של אדם כ"עובד" אינו נקבע לפי הגדרה שנתנו הצדדים או אחד מהם, אלא נקבע מבחינה משפטית על פי נסיבותיו של כל מקרה לגופו לעיתים נוהגים מעבידים שונים להחתים את העובד על סעיף בחוזה אשר מנוסח באופן הבא :"העובד מצהיר שאין לו כל יחסי עבודה עם החברה ו/או יחסי עובד מעביד למרות כל האמור בהסכם זה" אולם גם במקרים הללו ייתכן כי בית הדין לעבודה יקבע כי מתקיימים יחסי עובד מעביד למרות החתימה על החוזה. בחינת אופי ההתקשרות על ידי בית הדין לעבודה : בית הדין ייבחן את אופי ההתקשרות שבין הצדדים, השתלבות המועסק ב"מפעל", היותו בעל עסק עצמאי משלו, אופן התשלום, האם העובד העביר חשבוניות מס למעביד, הבעלות על כלי העבודה ומקום ביצוע העבודה, בלעדיות מקום העבודה, כמו כן תיבחן השאלה האם יש למעבידו זכות לפקח על עבודתו. לפי מבחנים אלו אדם נחשב עובד, ראשית, אם הוא משתלב בפעילות הרגילה של מפעל ושנית, אם אין לו עסק עצמאי משלו, כלומר בעל עסק עצמאי המשרת את המפעל, כמו כן נבדק הקשר החוזי בין מבצע העבודה למעבידו. הגדרת עובדמבחנים לבחינת יחסי עובד מעביד