אין צורך בקיומו של קשר חוזי כתנאי ליחסי עובד מעביד

אין צורך בקיומו של קשר חוזי כתנאי ליחסי עובד מעביד: ברוב רובם של המקרים קשר חוזי בין מעביד לעובד יאפיין את יחסי העבודה. עם זאת בית המשפט קבע כי קיומו של קשר זה אינו תנאי חיוני, בלעדיו אין קיום יחסי עובד מעביד וישנה גמישות בהגדרת המושגים "עובד" ו"מעביד". גמישות כזו אינה מתיישבת עם קביעת הצורך בקשר חוזי כתנאי חיוני, כמו כן נקבע כי בהיעדר חקיקה המגנה על עובדים המועסקים ביחסי עבודה מורכבים, מחובתו של בית המשפט להשתחרר מגישה פורמאלית, ולהתגמש בהגדרת המונחים עובד ומעביד, לשאוף להבטחת הזכויות המובטחות לעובדים בחוקי המגן של משפט העבודה ולקדם את מטרותיהם של חוקים אלה. יחסי עובד מעביד