יחסי עובד מעביד - קרבה משפחתית

בענפי הביטוח הלאומי, קירבה משפחתית, כגון קירבה בין הורים לילדים, אין בה כשלעצמה כדי למנוע אפשרות של היווצרות יחסי עובד מעביד. המניע לבחירת העובד, בין אם הוא מניע עיקרי או משני, אינו קובע לעניין קיום יחסי עובד-מעביד. מהות היחסים שנוצרו הלכה למעשה היא הקובעת. עם זאת, כאשר הצדדים הטוענים ליחסי עבודה הם קרובי משפחה, בית הדין בוחן בקפידת יתר את טיבם של היחסים שנוצרו, בין היתר, האם בפניו מערכת יחסים התנדבותית, המגלמת בתוכה עזרה משפחתית או שמא נוצר בין בני המשפחה קשר חוזי המסדיר מערכת של זכויות וחובות. לשם עמידה על טיב היחסים שנוצרו בין בני המשפחה, נותן בית הדין דעתו, לפרמטרים שונים, ובהם, מסגרת שעות העבודה, האם השכר ששולם היה ריאלי או סמלי וכיו"ב. הנטל להוכיח כי יחסים בין בני משפחה לובשים אופי של יחסי עובד מעביד, מוטל על מי שטוען לקיומם. בנוסף, המחוקק ביקש להקל במשהו עם "העובד" בעסק המשפחתי, בקובעו בס' 1 לחוק הביטוח הלאומי, כי "עובד" הוא: לרבות בן משפחה, אף אם אין בינו לבין קרובו המעסיקו יחס של עובד ומעביד ובלבד שהוא עובד במפעל באופן סדיר ובעבודה שאילולא עשה אותה הוא, היתה נעשית בידי עובד. לעניין זה "בן משפחה" - אחד ההורים, ילד, נכד, אח. קרבה משפחתיתיחסי עובד מעביד