תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

לטענת התובעים, סיפקו להם הבית באיחור, ובבית התגלו ליקויי בנייה. על כן תובעים מאת הנתבעים פיצויים בגין נזקים אלו. כללי: בעלי הדין: 1. התובעים הינם בני זוג המתגוררים ברחוב הקציר 21/2 בגן יבנה. 2. הנתבעת 1 (להלן-"הנתבעת") היא חברה הרשומה בישראל והעוסקת בבנייה מתועשת. הנתבעים 2 עד 4 הם בעלי החברה ומנהליה של הנתבעת. מערכת היחסים בין הצדדים: 3. התובעים רכשו מגרש לבנייה ברחוב הקציר 21/2 בגן יבנה. התובעים ראו פרסומת של הנתבעת בדבר בנייה מתועשת, ופנו אליה בחודש אוגוסט 2004 במטרה לרכוש ממנה בית הבנוי מבנייה מתועשת. ביום 17.1.05 נחתם חוזה בין התובעים והנתבעת בו הזמינו התובעים מהנתבעת יחידת מגורים בשטח 72 מ"ר (להלן-"החוזה"). על פי החוזה, כל ההליכים לקבלת היתר הבנייה יהיו באחרית התובעים, אם כי הנתבעת התחייבה לספק לתובעים שירותי אדריכלות. 4. בסעיף 7 לחוזה הסכימו הצדדים כדלקמן: "א) המוכרת מתחייבת להשלים את בניית הממכר הקמתו ומסירתו לרשות הקונה, כשהוא גמור ופנוי עד ליום כפי שייקבע ובהתאם לתשלומים. איחור של 30 ימי עבודה במסירת הממכר לא יהווה הפת הסכם. ובנוסף לכך ייתכנו עיכובים נוספים שלא תלויים בקבלן כגון פגעי מזג אוויר, מלחמה, שביתות ועוד. ... ... 3 ימים לפני יציאת המבנה לשטחו של הקונה, על הקונה לסור למשרדי החברה ע"מ לשלם את היתרה כפי שמצוין בסעיף 12. הצדדים מסכימים בזה כי מסירת החזקה בממכר תהיה ע"י מסירת מפתחות הממכר לקונה, והקונה עם קבלת הממכר והמפתחות מאשר כי קיבל את המבנה לשביעות רצונו. הבעלות של הממכר לא תעבור לקונה, אפילו אם קיבל בו חזקה, אלא לאחר התשלום המלא בפועל עבור הממכר והתוספות. בסעיף 10 הסכימו הצדדים כדלקמן: "אם ובמידה יהיה צורך בתיקונים בממכר מתחייב הקונה לאפשר ביצוע התיקונים הנ"ל בשעות העבודה הרגילות, והקונה מוותר על כל תביעה מפאת הפרעה בנוחיותו בממכר או הצמצום בשימוש בו. מוסכם בזאת כי באם הקונה לא יאפשר את ביצוע התיקונים, לא תהיה המוכרת חייבת לבצע התיקונים בממכר, או לשפות הקונה בגין הפגמים, הליקויים או אי התאמות." בסעיף 13 לחוזה הסכימו הצדדים כדלקמן: "תמורת התחייבות המוכרת למכור, להעביר ולמסור לידי הקונה את הממכר, מתחייב בזה הקונה לשלם סך של 47,712 $ בש"ח. התשלומים ישולמו כדלקמן: סך של 2,538 $ השווה בש"ח ל-11,700 ₪ ששולמו ב-6/8/04 מתקבל במעמד חתימת הסכם זה. מוסכם כי הסכום לעיל ישמש כפיקדון בידי המוכרת כסכום המוסכם לפיצוי המוכרת, אם יפר הקונה הסכם זה. סך של 50,000 ₪ בעת השלמת כלונסאות (יסודות) לממכר. סך 75,000 ₪ עם השלמת שלד הממכר. סך של היתרה בש"ח 3 ימים לפני הסעת המבנה לשטחו של הקונה. הסכומים המופיעים לעיל יהיו צמודים לדולר האמריקאי מיום חתימת הסכם זה ועד לפירעונם בפועל ... ..... מוסכם בזאת כי במידה והתמורה המלאה עבור ההזמנה לא תשולם במלואה, המבנה יהיה רכוש החברה, והחברה רשאית להעבירו משטחו של הקונה, ועל חשבונו, והקונה מאשר זאת בעת החתימה על הסכם זה." (הערה: המלים בכתב מעוגל מולאו על ידי הצדדים בכתב יד - י.ז.) 5. לאחר החתימה על החוזה, ישבו התובעים עם האדריכלית מטעם הנתבעת, ותכננו את הבית שהזמינו מהנתבעת. האדריכלית הכינה את תכניות הבנייה בהתאם לרצונם של התובעים. 6. ביום 17.2.05 יצקה הנתבעת במגרש את היסודות עליהן היה צריך להציב את הבית. למרות זאת התובעים לא שילמו לנתבעת את הסך 50,000 ₪. התובעים שילמו לנתבעת את הסך 125,000 ₪ ביום 1.3.05, שכלל את התשלום השני והשלישי. ביום 20.5.05 מסרו התובעים לנתבעת שיק על הסך 71,265 ₪, אך שיק חזר, ונפרע רק בסוף חודש מאי 2005. ביום 10.6.05, כ-10 ימים לאחר פרעון השיק האחרון של התובעים, הציבה הנתבעת את הבית במגרש. 7. התובעים פנו אל הנתבעת בטענה לליקויים, הנתבעת הגיעה וביצעה תיקונים בבית. לאחר מכן פנו התובעים למהנדס הבניין פבזנר אלכסנדר, על מנת שיתן להם חוות דעת אודות הליקויים שיש בבית ועלות התיקונים. מר פבזנר ביקר בבית ביום 2.9.05 ולאחר מכן נתן את חוות דעת בה קבע שיש לבצע תיקונים בבית בעלות של 71,874 ₪ כולל מע"מ, כאשר הערכה זו היה לפי עלות עבודה לתובעים באופן פרטי. מר פבזנר הוסיף בחוות דעתו שמאחר ויש הפרשים במחירים בין קבלנים שונים, תיתכן התייקרות של עד 50%. במהלך חלק מהתיקונים ניתן להתגורר בבית ובחלק מהתיקונים לא ניתן להתגורר בבית. לאחר קבלת חוות דעת זו פנו התובעים לעו"ד, אשר שלח מכתב לנתבעת על מנת לבצע תיקונים. הנתבעת הגיעה עם צוות שלם לביצוע תיקונים בבית, אך התובע 2 סירב לאפשר להם לתקן הליקויים כל עוד אינם מתקנים את הליקויים לפי חוות הדעת מר פבזנר ובפיקוחו. משסירב הנתבע 2 לאפשר לנתבעת לתקן הליקויים, פנו עובדי הנתבעת והלכו לדרכם. כבר עתה אציין שהנתבע 2 טעה בעניין זה, מכיוון שיש לתובעים חובה לאפשר לנתבעת לתקן הליקויים שהתגלו בבית לאחר הספקתו. חובה זו נובעת מסעיף 10 לחוזה ומהוראות סעיף 4ב לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973. על התובעים היה לאפשר לנתבעת לתקן את הליקויים, לקבל חוות דעת נוספת של מהנדס בניין, ורק לאחר מכן להגיש את תביעתם. טענות הצדדים: 8. ביום 12.2.06 הגישו התובעים כנגד הנתבעים תביעה כספית על הסך 95,000 ₪. רכיבי התביעה אותם פירטו התובעים היו כדלקמן: - עלות תיקון לפי חוו"ד מר פבזנר 71,874 ₪ - תיקונים נוספים מעבר לחוו"ד מר פבזנר 20,000 ₪ - שהייה בית מלון בעת השיפוצים 6,300 ₪ - פיצויים בגין עגמת נפש 50,000 ₪ בכתב התביעה טענו התובעים שמשיקולי אגרה הם מעמידים את תביעתם על הסך 95,000 ₪. התובעים טענו שעל הנתבעים לשלם להם את סכום התביעה מהסיבות כדלקמן: בפרסומת של הנתבעת נכתב שהבתים מסופקים עד 60 יום מיום יציקת היסודות, אם כי בחוזה לא נקבע מועד לאספקת הבית; הנתבעת סיפקה את הבית רק בחודש יוני 2005, למרות שהיסודות נוצקו כבר ביום 17.2.05, ובכך הפרה הנתבעת את החוזה בין הצדדים; על הנתבעת לשלם לתובעים את הפיצויים אותם תבעו התובעים, עקב הפרת החוזה ואי תיקון הליקויים; התובעים אינם חפצים שהנתבעת תתקן את הליקויים; הנתבעים 2 עד 4 אחראים למעשי הנתבעת כתוצאה מגרם הפרת חוזה, התרשלות ומימון דק של הנתבעת, באופן שלא תוכל לשלם את סכום פסק הדין, אם וכאשר יינתן פסק הדין. 9. הנתבעים טענו שיש לדחות את התביעה כנגדם, מהסיבות כדלקמן: הנתבעת מוכנה ונכונה לתקן את הליקויים, היא הגיעה לבית התובעים לתקן את הליקויים, אך התובע 2 גירש את הפועלים שלה; החברה לא התחייבה לתאריך מסירה מוגדר. הפרסומת מתייחסת לבתים שאינם כוללים ממ"ד, אך מאחר והתובעים הזמינו ממ"ד, תקופת הכנתו דורשת ייבש הבטון במשך חודשיים, על מנת שיתחזק והממ"ד לא יתפורר תוך כדי הובלתו; התובעים ביקרו כל שבוע במפעל הנתבע, ועקבו מקרוב אחר התקדמות הבנייה, ולא הייתה להם כל טענה במהלך כל תקופת הבנייה; את חוות הדעת של מר פבזנר ראו לראשונה בעת שקיבלו את כתב התביעה; הנתבעת מוכנה לתקן הליקויים בזמן הקצר ביותר, גם יותר קצר מזה הנקוב בחוות הדעת של מר פבזנר. 10. עקב מחדלים של הנתבעים ניתנו כנגדם שני פסקי דין, אשר בוטלו לאחר הגשת בקשות מתאימות פסק הדין השני בוטל בכפוף להפקדת מלוא סכום פסק הדין. ואכן הפקידו הנתבעים את הסך 145,000 ₪ בקופת בית המשפט להבטחת פרעון פסק הדין, אם אכן יזכו התובעים בתביעתם. 11. בית המשפט מינה מומחה מטעמו על מנת שיחווה דעתו אודות הליקויים הנטענים בבית ועלות תיקונם. בחוות דעתו מיום 13.8.09 קבע המומחה שבבית אכן התגלו ליקויים והעריך עלות תיקונם בסך 31,040 ₪ (כולל פיקוח הנדסי) בתוספת מע"מ צמוד למדד תשומות הבניה לחודש יולי 2009, ובהנחה שהעבודות יבוצעו ע"י הנתבעת. אם העבודות יבוצעו ע"י התובעים, יש להוסיף 25% לאומדן עלות תיקון הליקויים. העדויות: 12. שני התובעים הגישו תצהיר עדות ראשית והתייצבו לישיבת ההוכחות. מאחר והתובע 2 אינו דובר את השפה העברית וב"כ הנתבעים עמד על זכותו לחקור את התובע 2 בשפה העברית, והתובעים לא דאגו להתייצבות מתורגמן לדיון, נאלצו התובעים לוותר על עדותו של התובע 2. התובעת 1 נחקרה על תצהירה. מעדותה של התובעת 1 עולה שהתובעים פנו אל הנתבעת לרכישת הבית בלי שהיו מזומנים בכיסם, ולמעשה הסתמכו על כספי משכנתא שיקבלו מבנק למשכנתאות, וכל עוד הבית לא בנוי, הבנק לא ישחרר את הכספים. לטענת התובעת 1, הביאה דברים אלו לידיעת הנתבעת. ייתכן שעל רקע זה נקבע בחוזה שאספקת הבית תהיה על פי התשלומים. בתצהירה לא התייחסה התובעת לאחריות הנתבעים 2 עד 4 ולא נחקרה בעניין זה. 13. מטעם הנתבעים הגישו תצהירי עדות ראשית הנתבע 2 ומר דוד מוסן. מר דוד מוסן לא התייצב לחקירה נגדית על תצהירו, והנתבעים נאלצו לוותר על עדותו. הנתבע 2 נחקר על תצהירו חקירה שכנגד. בעדותו אמר הנתבע 2 כי בתלונה הראשונה של התובעים הגיעו ותיקנו על הליקויים שהתלוננו התובעים. לאחר התלונה השנייה שנשלחה לנתבעת באמצעות עו"ד לפני הגשת התביעה, נסע הוא וצוות של 9 עובדים נוספים עם ציוד, סולמות, יריעות ביטומניות, דבקים ומלחמים על מנת לתקן את הליקויים עליהם התלונן ב"כ התובעים. בבית היה רק התובע 2, שגירש אותם ולא נתן להם לתקן את הליקויים להם טען עוה"ד. כאשר בונים ממ"ד יש צורך לתת לו להתייבש 60 יום, על מנת שיגיע לחוזק הראוי. ממ"ד מעין זה שהזמינו התובעים שוקל 65 טון, ואם לא ימתינו את תקופת 60 הימים וינסו להרים אותו ולהוביל אותו, הוא יתפרק. לא ניתן היה לבנות הממ"ד באופן סטנדרטי, מכיוון שכל אדם מזמין ממ"ד בגודל הרצוי לו. התקופה של 60 הימים הנקובה במודעה לא מתייחסת למקרה של הזמנת ממ"ד. התובעים ביקשו מקלחת ללא חלון, אלא עם ונטה בלבד, והנתבעת סיפקה לתובעים מה שביקשו. הבית עמד מוכן במפעל ביום 20.5.05, ומה שמנע את הבאתו למגרש הוא שהתובעים לא שילמו את התשלום האחרון של התמורה. לאחר שהתובעים שילמו את התשלום האחרון של התמורה, סיפקו את הבית. 14. התובעים ביקשו לחקור את המומחה מטעם בית המשפט. חוות דעתו של המומחה לא נסתרה בחקירה הנגדית. ב"כ התובעים שאל המומחה בדבר נזקים שנוספו מאז מתן חוות הדעת ועד היום, אך הדבר היה מחייב תיקון התביעה, ולכן לא אפשרתי לב"כ התובעים לחקור בכיוון זה. מה עוד שמהחקירה של המומחה עולה שאם יש הזנחה של הבית אכן יכולים להתווסף נזקים נוספים. לא מן הנמנע הוא שנזקים אלו נובעים מסירוב התובעים לאפשר לנתבעת לתקן את הליקויים בדירה עוד לפני הגשת התביעה. בסירוב זה לא קיימו התובעים את חובתם להקטנת הנזק. דיון ומסקנות: מועד מסירת הבית: 15. התובעים טוענים שעל פי הפרסומים היה על הנתבעת לספק להם את הבית בתוך 60 יום מיום יציקת הכלונסאות. הכלונסאות נוצקו ביום 17.2.05, ולכן היה על הנתבעת לספק לתובעים את הבית עד ליום 20.4.05 (בחודש פברואר יש 28 יום). בפועל סיפקה הנתבעת לתובעים את הבית רק ביום 10.6.13, באיחור של כ-50 יום. 16. סבור אני שיש לדחות את טענת התובעים בעניין מועד אספקת הבית מהסיבות כדלקמן: בחוזה שבין הצדדים יש התייחסות מפורשת למועד אספקת הבית, ונרשם במפורש שמועד האספקה מותנה בתשלום התמורה במלואה. לאור הוראה מפורשת זו, המשנה את האמור בפרסומת, יש להתעלם מהפרסומת לחלוטין; התובעים פיגרו בתשלום התמורה, ועל כן נדחה מועד האספקה של הבית; הנתבעת סיפקה את הבית ביום 10.6.05. בסעיף 7(א) לחוזה הסכימו הצדדים שאיחור של 30 ימים בהצבת הבית במגרש לא יהווה הפרת הסכם. הנתבעת מסרה את הממכר בתוך 30 הימים לאחר התשלום האחרון, כך שלא היה כל איחור במסירה הבית. לאור כל האמור לעיל, סבור אני שהנתבעת לא איחרה במסירת החזקה בבית, וממילא התובעים לא זכאים לכל פיצוי שהוא בגין מסירת החזקה בבית. הליקויים בדירה: 17. כפי שציינתי לעיל, חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט לא נסתרה בחקירתו הנגדית. הליקויים שבגינם ביקש ב"כ התובעים לחקור את המומחה הם ליקויים שלדעת המומחה היו תוצאה של הזנחה עקב אי תיקון הליקויים במועד. 18. על התובעים היה לאפשר לנתבעת לתקן את הליקויים. התובעים גם התחייבו לכך בסעיף 10 לחוזה. החובה לאפשר לנתבעת לתקן הליקויים נובעת מסעיף 4ב לחוק המכר דירות הקובע כדלקמן: "התגלתה אי-התאמה או אי התאמה יסודית הניתנות לתיקון, על הקונה או קונה המשנה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקנה, ועל המוכר לתקנה תוך זמן סביר." משמע מהוראות סעיף 4ב הנ"ל שהמחוקק יוצא מנקודת הנחה שלא ניתן לבנות בית ללא ליקויים, בהיותו מוצר מורכב, ולכן יש חובה על הקונה לאפשר לקבלן לתקן ליקויים שנתגלו. לאור זאת, היה על התובעים לאפשר לנתבעת לתקן הליקויים, דבר שלא עשו. בכך שהתובעים לא אפשרו לתובעת לתקן הליקויים, הפרו את חובתם על פי סעיף 10 לחוזה ואת חובתם על פי סעיף 4ב הנ"ל. 19. מאחר והתובעים מנעו מהנתבעת לתקן הליקויים בעצמם, ובכך לחסוך את תוספת עלות תיקון הליקויים באמצעות התובעים, יש לפסוק להם את עלות התיקונים לנתבעת שהעריך המומחה מטעם בית המשפט, ללא תוספת 25%. פיצויים בגין בית מלון: 20. מחקירתו של המומחה עולה שמשך ביצוע תיקון הליקויים הוא כ-14 ימי עבודה, כאשר במשך 7 ימים בהם יוחלף הריצוף בבית, על התובעים לשהות במקום דיור חלופי. התובעים תבעו בגין הדיר החלופי את הסך 6,300 ₪ שכן של מר פבזנר כתב שב-7 ימים אלו על התובעים לשהות בבית מלון. 21. התובעים לא הוכיחו את עלות הדיור החלופי, ועל כן יש לדחות את תביעתם בראש נזק זה. עגמת נפש: 22. התובעים תבעו פיצויים בגין עמת נפש בסך 50,000 ₪. כפי שציינתי לעיל, הנתבעת לא הפרה את חובתה לעניין מועד מסירת הבית לתובעים. הנתבעת הייתה מוכנה לבצע התיקונים עוד לפני הגשת התביעה, והתובעים הפרו חובתם לאפשר לנתבעת לתקן הליקויים. בכל מקרה היה על התובעים לאפשר לנתבעת לתקן הליקויים, על פי חוק המכר דירות ועל פי סעיף 10 לחוזה. על כן, סבור אני שהתובעים אינם זכאים לכל פיצוי שהוא בגין עגמת נפש. אחריות הנתבעים 2 עד 3: 23. התובעים טענו לאחריותם של הנתבעים 2 עד 4 לפצותם בגין הנזקים שמפורטים בכתב התביעה. התובעים לא הביאו כל ראיה לתמוך בטענותיהם כנגד הנתבעים 2 עד 4. על כן יש לדחות תביעת התובעים כנגד נתבעים 2 עד 4. סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, תוצאת פסק הדין היא כדלקמן: על הנתבעת 1 לשלם לתובעים, ביחד ולחוד, את הסך 31,040 ₪ + מע"מ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום 13.8.09 ועד ליום התשלום בפועל. את המע"מ יש לחשב ליום מתן פסק הדין. מאחר והתובעים אינם עוסקים מורשים, והוא חלק מהסכום שיהיה על התובעים לשלם לבעלי מקצוע שיבצעו התיקונים, אין להתנות תשלום המע"מ בהצגת חשבונית מס; התביעה כנגד נתבעים 2 עד 4 נדחית; מאחר והתביעה כנגד הנתבעת 1 התקבלה ועליה לשלם לתובעים הוצאות משפט, ומאחר והתביעה כנגד נתבעים 2 עד 4 נדחתה ועל התובעים לשלם להם הוצאות משפט, אין צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו; הנתבעים הפקידו בקופת בית המשפט את הסך 145,000 ₪. מסכום זה יש להעביר לתובעים את הסכום הנקוב בס"ק (א) ואת היתרה להחזיר לנתבעים. בניהאספקהליקויי בניהאיחור במסירת דירה