תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה: המערערים משיגים על פסק דינו של בית משפט השלום בנתניה שנעתר אך באופן חלקי לתביעה הכספית שהגישו נגד המשיבים. השגותיהם של המערערים מתמקדות בשלושה עניינים: דחיית תביעתה של המערערת 7, היא נציגות הבית המשותף. דחיית תביעתם של המערערים 1- 6 בגין ליקויים ברכוש המשותף. הדחייה החלקית של תביעת המערערים 1 ו- 2 והמערערים 5- 6 לעניין ליקויים מסוימים בדירותיהם. בית משפט קמא קבע, כי נציגות של בית משותף אינה רשאית לתבוע בגין ליקויים ברכוש המשותף, בהקשר להפרה של חוזי רכישה של דירות וכי בכל מקרה, לא הוכחו עובדות המראות שהנציגות היתה רשאית לתבוע במקרה הספציפי. אין צורך להכריע בשאלה האם בשום מקרה אין נציגות של בית משותף רשאית להגיש תביעה כספית בשל ליקויים ברכוש המשותף, אשר יש בהם משום הפרה של החוזים שנעשו בין רוכשי הדירות לבין היזם או הקבלן. ספק אם זכות כאמור נתונה לנציגות (ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רח' רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2) 21; ע"א 646/88 קבלני ירושלים בע"מ נ' בודנר [לא פורסם; ניתן 27.4.92]). מכל מקום, אף אם מן הבחינה העקרונית רשאית הנציגות לתבוע תביעה כאמור בשמה היא, בלא צירופם של כל הדיירים כבעלי דין, הרי יש להוכיח נתונים שונים, ולמצער, זהותם של כל הדיירים וחוזי הרכישה של כל הדיירים. אם הדבר לא נעשה, כיצד ניתן לדעת שאמנם היתה הפרה של חוזי הרכישה?! ראוי לזכור שבמקרה הרגיל הנציגות אינה קיימת בשלב בו נחתמים חוזי הרכישה והיא אינה צד ישיר להם. על כן, יש צורך בהוכחה של העניינים הנזכרים, ומשלא הובאה הוכחה צדקה הערכאה הדיונית משדחתה את תביעתה של הנציגות. רוכשי הדירות שהיו בעלי דין קובלים על כך שבית משפט קמא לא פסק לזכותם את מלוא הנזק לעניין ליקויים ברכוש המשותף ולחילופין את הנזק היחסי, על פי חלקיהם ברכוש המשותף. הלכה פסוקה היא שרוכש דירה התובע פיצוי כספי בגין ליקויים ברכוש המשותף זכאי אך ורק לפיצוי התואם את חלקו ברכוש המשותף: ע"א 559/87 חשאי נ' רונן, פ"ד מו(1) 229. על כן, המירב שכל אחד מן הרוכשים זכאי לו הוא פיצוי יחסי. על מנת לזכות בפיצוי יחסי היה על המערערים 1- 6 להוכיח מה חלקם ברכוש המשותף. משלא הובאה הוכחה כאמור, לא היה מנוס אלא לדחות את תביעתם בעניין זה. הערכאה הדיונית נעתרה לתביעתם של המערערים 1- 2 ו- 5- 6 לגבי ליקויים שונים בדירותיהם באופן חלקי. מערערים אלה טוענים כי היה מקום לחייב את המשיבים לגבי כל אחד מן הליקויים, כפי שפורטו בחוות הדעת של המומחה מטעמם. עיינו בחומר הרלבנטי ונחה דעתנו שאף בנקודות אלה לא נפלה שגגה מתחת ידיו של בית משפט קמא. אשר על כן, הננו מחליטים לדחות את הערעור. המערערים יישאו בהוצאות המשיבים בסכום של 6,000 ש"ח. בניהבתים משותפיםליקויי בניהועד בית משותף