עורכי דין ברחובות | עורך דין מומלץ ברחובות

##(א) פסיקה בנושא עורכי דין ברחובות:## ##(1) תביעה לסעד הצהרתי בסכסוך בוררות:## הקדמה: בשני ההסכמים שנחתמו בין הצדדים היתה כלולה תניית בוררות. בסעיף 8 להסכם הייעוץ נקבע בזו הלשון: "בכל מקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות בין הצדדים להסכם זה ביחס לביצועו, פירושו, תחולתו, תוקפו, וכן בקשר לכל עניין אחר הקשור ו/או הנובע מההסכם, יימסרו חילוקי הדעות להכרעת בורר דן יחיד, עליו יוסכם מראש בין הצדדים. נבצר מהבורר למלא את תפקידו, ימונה בורר חלופי על ידי יו"ר לשכת ##עו"ד ברחובות##, לפי פנייתו של אחד הצדדים או שניהם. תקציר: בה"פ 11855-10-14 הוגשה תביעה לסעד הצהרתי במסגרתה עותר המבקש להצהיר כי הסמכות לדון בסכסוך לו טוענת המשיבה כסכסוך בינה לבין המבקש, נתונה לבית המשפט ואין לדון בו בבוררות. ביום 25.8.2010 נחתמו בין הצדדים שני הסכמים שכונו בבקשה "הסכם הייעוץ" ו"הסכם השיווק. כארבעה חודשים לאחר חתימת ההסכמים, הודיעה המשיבה למבקש על סיום ההתקשרות על פי ההסכמים, כמפורט במכתב מיום 10.1.2011. יו"ר ועד המחוז, דחה טענות ב"כ המבקש ואישר את מינוי הבורר כמפורט במכתב מיום 6.4.2014. המבקש טען כי אין מקום לקיום הליך בוררות שכן מדובר ביצירת סכסוך יש מאין, כדי "להפעיל" שני הסכמים שכבר "סיימו את חייהם" קרוב לשנתיים וחצי עובר לבקשה למינוי בורר וזאת במטרה לדחוק את רגליו של המבקש כמתחרה לגיטימי בעסקיה של המשיבה, מבלי לשאת בסיכון הכספי הכרוך בניהול תביעה בבית משפט. עוד טוען המבקש כי ההסכמים שבין הצדדים "מקנים לבית המשפט סמכות יחודית, ולכל הפחות מקבילה, לדון בתביעות בגין "ביצועם או הפרתם"", ומפנה בהקשר זה לסעיף 9 להסכם הייעוץ לפיו בית משפט "... שבתחום השיפוט של בית המשפט באשדוד יהיה מוסמך לדון בתביעות שעל פי הסכם זה, ביצועו או הפרתו", ולסעיף 17.8 להסכם השיווק לפיו הוסכם כי הסמכות לדון בתביעות על פי הסכם זה תוקנה לבית משפט "שבתחום השיפוט של בית המשפט המחוזי בתל אביב". לשיטתו, משהצדדים לא הגיעו להסכמה על מינוי בורר, אין בורר מוסכם שנבצר ממנו למלא את תפקידו, לפיכך מינוי הבורר נעשה טרם זמנו או בחוסר סמכות. המשיבה ציינה כי מתניות הבוררות בהסכמים שבין הצדדים עולה כוונה ברורה למסור כל סכסוך הנובע מההסכמים להכרעת בורר וכי הסעיפים הדנים במקום השיפוט, מסדירים את שאלת הסמכות המקומית למקרה וסכסוך כלשהו יגיע לדיון בבית המשפט, אך אין בהם כדי להעניק לבית המשפט סמכות בלעדית לדון בכל סכסוך או מחלוקת הנובעים מההסכמים. מהנימוקים המפורטים בית המשפט לא שוכנע כי מתקיימים בנסיבות העניין טעמים מיוחדים המצדיקים את ברור הסכסוך בבית המשפט. לפיכך דין הבקשה לסעד הצהרתי לפיו הסמכות לדון בסכסוך לו טוענת המשיבה נתונה לבית המשפט ואין לדון בו בבוררות, להידחות. התובענה נדחתה. ## (2) תביעה להחזר תשלום לרכישת מקרקעין:## הקדמה: התובעים טענו כי הואיל ולא היו רגועים – ביקש מהם המנוח להעתיק את החוזה המקורי ולהוסיף לו את שמותיהם, לקח אותם למשרד ##עורכי דין ברחובות## וביום 20.10.2000 חתמו התובעים על חוזה אשר עותק שלו אינו מצוי בידיהם. הואיל ועדיין חשו, כי זכויותיהם אינן מובטחות, לקח אותם המנוח לנתבע 4, אשר הכין חוזה ברוח החוזה המקורי. תקציר: בת"א 1673-06 התובעים טענו, כי המנוח ביצע כלפיהם תרמית, הוציא מידיהם סך -195,000 ₪ עבור רכישת מחצית שטח מקרקעין הידועים כחלק מחלקות 1, 3, 20 ו-46, בגוש 544, אשר הוחזקו על ידי נתבע 3, בידיעה, כי אין בכוונתו לגרום לכך שתהיינה להם זכויות קנייניות כלשהן. התובעים טענו כי בדצמבר 1999 הציגו בפניהם הנתבעת והמנוח המקרקעין והציעו להם לרכוש אותם עימם בשותפות להשקעה בסכום הנ"ל. התובעים הסכימו להצעה. התובעים טענו, כי בכל אותם ימים התרה בהם המנוח לבל יצרו קשר עם נתבע 3, שכן אם יעשו כן – תמכור הנתבעת את חלקה והם יוותרו ללא מגן ומדריך. השגה שהגיש התובע בדרבונו של המנוח, נדחתה. לאור האמור, עותרו התובעים לחייב הנתבעים להשיב להם את התשלום ששילמו למנוח תמורת המקרקעין, התשלומים ששילמו למנוח עבור השטח הנוסף ומס רכישה, דמי תיווך שלטענתם שילמו למנוח, התשלום ששילמו לו לטענתם עבור הפרשים וכן תשלום ששילמו לעו"ד ז"ל כשכר טרחה. בית המשפט ציין כי הימנעות התובעים מלהגיש התביעה תקופה כה ארוכה ועד לפטירת המנוח, מטילה צל כבד על תום ליבם ומהימנותם. (1) דוקטרינת השיהוי מקורה בדיני היושר האנגליים והיא מתקיימת לצד הוראות ההתיישנות הסטטוטורית, כאשר ההתיישנות מהווה גבול עליון לחסימת זכות התביעה, בעוד השיהוי יכול שיחול בתוך תקופת ההתיישנות (ע"א 4682/92 עזבון המנוח סלים עזרא שעיה ז"ל נ' בית טלטש בע"מ, פ"ד נד(5) 252, 281). (א) הכלל הוא, כי טענה שמעלה בעל דין, אשר לא הועלתה מלכתחילה בכתבי טענותיו מהווה "שינוי חזית" או "הרחבת חזית" ויש לדחותה מהטעם של מניעת עיוות דין (ע"א 6799/02 יולזרי משולם נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ – סניף בורסת היהלומים, פד"י נח(2), 145, פסקה 6). כך נקבע בפסיקה, כי אם בעלי הדין פורשים את המחלוקת האמיתית שנתגלעה ביניהם, אזי אין לראות את כתבי הטענות המקוריים כמעין סד הכובל את בית המשפט ומונע פנייה לטיעונים שהובאו במסגרת ההליכים (אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית – תשס"ט 2009, עמ' 89). גרסה זו עלתה לראשונה בחקירתו הנגדית ובית המשפט לא קיבלת אותה אותה. בכל מקרה, בשים לב לנטל ההוכחה המוגבר המוטל עליו בנסיבות העניין, בית המשפט הגיע למסקנה, כי לא הוכיח קיומה של יתרת חוב. לאור כל האמור לעיל, בית המשפט דחה תביעת נתבע 3 כנגד הנתבעת. ##(3) הכרה בתושבות בישראל:## הקדמה: החל מיום 20.8.04 התגורר התובע ברמלה. ביחס לתקופה זו בית המשפט שוכנע – מכלל המסמכים שפורטו לרבות עדות, כי מדובר בהסכמי שכירות אותנטיים (שנחתמו לפי כרטיס הביקור שעל גביהם במשרד ##עורך דין ברחובות##), המשקפים מגורים בפועל של התובע בכתובת זו. תקציר: ב"ל 3854/05 עסק בשאלת תושבותו של התובע בישראל. התובע טען כי מסר ערעור על החלטה זו, ביום 10.4.02, למחלקת ביטוח וגבייה של הנתבע, ולא קיבל תשובה כלשהי. ביום 27.5.04 הגיש התובע ערעור נוסף באמצעות באת כוחו. כיוון שלא קיבל תשובה כלשהי לערעורו, הגיש ביום 7.4.05 את התביעה. - האם הגיש התובע לנתבע ערעור על החלטת הנתבע מ – 14.3.02 ואם כן – מתי?. בית המשפט ציין כי לפי הפסיקה, היותו של אדם "תושב" היא שאלה עובדתית שהתשובה עליה נגזרת מחומר הראיות בכללותו. התובע טען כי לאחר גירושיו מאשתו השנייה עזב את אילת ועבר לרמלה. התובע טען כי החל ממרץ 2000 ועד יולי 2001 התגורר בבאר שבע בדירתו של חבר, ועבד בעבודות מזדמנות. עם זאת, ביחס לתקופה שמיום 20.8.04 ואילך – בית המשפט סבר כי התובע הוכיח את תושבותו. בית המשפט שוכנע כי מדובר בהסכמי שכירות אותנטיים שנחתמו לפי כרטיס הביקור שעל גביהם במשרד עו"ד ברחובות. סוף דבר – התביעה התקבלה בחלקה ונפסק כי הנתבע ישלם לתובע שכ"ט עו"ד בגין ההליך בסך של 3,500 ₪ בצירוף מע"מ. ##(4) ערעור שומות מס:## הקדמה: פקיד השומה ערך חקירות מטעמו ומצא ממצאים לכאוריים שהמערער שימש כגובה חובות עבור משרד ##עורכי דין ברחובות## ועסק בניכיון צ'קים. תקציר: בעמה 520/00 פקיד השומה טען כי המערער הלווה בריבית קצוצה בשוק האפור ולא דיווח על הכנסותיו מאפיק זה. לטענת המערער אין להתייחס לאמרות צד ג' אשר צורפו לתצהיר החוקר ואין לקבלם כראיה קבילה בהליך זה משום שלא הביאו לעדות את מוסרי אמרות אלו. בית המשפט עמד על הצורך החיוני בכך שבפני בית המשפט הבוחן את החלטתה של רשות המס (והמדובר בהחלטה מינהלית), תעמוד אותה תשתית עובדתית שעמדה בפני רשות המס. בדרך זו עלולה להתקבל תוצאה אשר אינה מגשימה באופן מלא את התכלית של גביית מס אמת". מטרתה של תקנה 10(ב) לתקנות הערעורים בענייני מס הכנסה היא אפוא, לאפשר לבית המשפט לבחון את החומר שעמד בפני רשויות המס ושעל פיו נקבעה השומה. בית המשפט ציין כי - "... בעשותו שימוש בשיקול הדעת המסור לו בקביעת הערך ההוכחתי של ראיה כזו, ייתן בית המשפט את המשקל הראוי למכלול השיקולים, ובכלל זה לכך שמדובר בראיה אשר לא ניתן לתהות על קנקנה באופן ממצה". בית המשפט קבע כי כי יש מן ההיתממות בדברי המערער ובמעשיו, אין ספק כי היה צורך להודיע ולהצהיר כחוק לרשות הנכונה, לפי העניין, ובעת שנדרש, על רכישת הדירה, ומכל מקום, אין מחלוקת בין הצדדים כי הדירה הנ"ל היא חלק מהונו. לאור כל האמור לעיל, נפסק כי דין הערעור להידחות ברובו ולהתקבל אך ביחס לחשבון העו"ש הבודד שהוזכר, שאותו יש ל"נטרל" מחישובי פקיד השומה. ##(5) בקשה למעצר עד תום ההליכים:## הקדמה: על פי עובדות כתב האישום, המשיב הצית אש במשרד ##עורכי דין ברחובות## בהוראת אדם אחר בתמורה לסיוע שהובטח לחבר של המשיב. תקציר: במ"ת 29328-03-11 כנגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של הצתה, עבירה לפי סעיף 448(א) ריישא לחוק העונשין, התשל"ז-1977. בד בבד עם הגשת כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו של המשיב עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו. לאור כל האמור המליץ שירות המבחן לשחרר את המשיב למעצר בית בבית משפחתו בחולון , לקבוע שעות התאווררות בליווי, לאשר שהותו גם בחצר הבית ולהעמידו בפיקוח מעצר למשך ששה חודשים. ב"כ המבקשת סברה כי לאור חומרתה של העבירה המיוחסת למשיב ועברו הפלילי, חרף ההמלצה של שירות המבחן בשים לב לדברים שאומר שירות המבחן בנוגע למשיב, יש להורות על מעצרו עד תום ההליכים. בית המשפט שוכנע כי בשל חומרת המעשים של העורר, לא ניתן להמר על ביטחון הציבור ולכן חלופת מעצר לא תהא יעילה ולא תבטיח את שלום הציבור". נוכח האמור בית המשפט הורה על שחרורו של המשיב למעצר בית אם כי בתנאים מגבילים מכבידים. ##(6) גזר דין פלילי בעבירת הצתה:## הקדמה: על פי עובדות כתב האישום, הנאשם חבר יחד עם אחר, להצית משרד ##עורכי דין ברחובות## בתמורה לעזרה שייתן הנאשם לאדם אחר. תקציר: בת"פ 42699-03-11 הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות של הצתה, נהיגה בזמן פסילה והפרת הוראה חוקית. הודאתו של הנאשם באה בכפוף להסדר טיעון במסגרתו עתרו ב"כ הצדדים לעונש מוסכם של 22 חודשי מאסר בפועל ומאסר על תנאי. ב"כ הצדדים פירטו את השיקולים שעמדו בבסיסו של הסדר הטיעון. סיכומו של דבר, בית המשפט הטיל על הנאשם את העונשים הבאים: 22 חודשי מאסר בפועל מיום מעצרו 20/03/11 בניכוי 8 ימים נוספים. ## (7) בקשה לסעד הצהרתי בתיק הוצאה לפועל:## הקדמה: נטען כי המנוחה הייתה אשת עסקים והיא אשר ביצעה הכתיבה את תוכן זיכרון הדברים וכי ילדי המנוחה ידעו אודות התחייבות אמם, וידעו שבאותה עת עבד המשיב "כפקיד הוצל"פ במספר משרדי ##עורכי דין ברחובות##", והנתבעת 2, היתה בקשר יומיומי עמו לאורך שנים. תקציר: בה"פ 30227-06-18 המבקש עתר לסעד הצהרתי בדבר זכותו לקבל כספים מתיק ההוצאה לפועל, או לחלופין, להצהיר כי הזוכה חייבת לשלם למשיב מכח התחייבות חוזית ביניהם, לפיה המשיב (שאינו עורך דין) סייע לה בהליכי הגבייה בתמורה למחצית הכספים שייגבו. התביעה הוגשה כהמרצת פתיחה למתן פסק דין הצהרתי כי המבקש זכאי לקבל מחצית מהכספים שנגבו (או ייגבו) בתיק הוצל"פ ואשר עוקל לטובתו במסגרת צו עיקול שניתן ע"י בית משפט. כן התבקש בית המשפט להורות לכונסי הנכסים בתיק ההוצל"פ לפעול להשבת מלוא הכספים אשר הועברו מתיק ההוצל"פ לאחר מתן צו העיקול, וליתן צו המורה על עיכוב כספים בתיק ההוצל"פ עד למתן פסק דין בהליך דנן. רשמת ההוצל"פ פירטה את התנגדות כונסי הנכסים, אשר טענו כי אין בידי גולן ראיות בדבר נפקות זיכרון הדברים, ולכן אין בידיו עילה לביסוס בקשתו, ואף טענו כי לרשם ההוצל"פ אין סמכות לבחון את אותו מסמך "זיכרון דברים" ומעמדו כבסיס לזכות שהומחתה, או לקבוע את תוקפו. טענה נוספת שהעלו היורשים היתה, כי התביעה אינה מגלה נגדם כל עילה, "שהרי התובע לא עתר ליתן תוקף משפטי לזכרון הדברים, וזכרון הדברים כלל אינו עילת התביעה אלא המחאת החוב, בין התובע לבין גולן" וממילא לא ניתן ליתן תוקף משפטי לזיכרון הדברים ולא ניתן להמחות חוב שאינו קיים. השאלות שבמחלוקת השאלות הדרושות להכרעה במסגרת התביעה, היו – בעיקרן – אלו: האם יש לדחות את התובענה מחמת התיישנות; מהו תוקפו של זיכרון הדברים? ובפרט: (1) האם זיכרון הדברים מהווה חוזה בלתי חוקי הנוגד את תקנת הציבור, ולכן הוא בטל? (2) האם הוכיחו היורשים את טענתם בדבר עושק ומרמה, בנוגע לזיכרון הדברים? בית המשפט הבהיר כי אם היה מדובר בהצהרה שיש בצידה "שווי" כספי ברור, היה על המבקש להעריך את ולשלם את האגרה הנדרשת בשים לב לכך: על פי ההלכה הפסוקה, הדרישה מהתובע היא שישער, גם אם לא באופן מדויק, את השווי הכספי של הסעד המבוקש על ידו, גם אם ההליך הוא לסעד שאינו כספי, ובהתאם לכך ישלם אגרה כנדרש (ר' למשל, ת.א. (מחוזי חיפה) 279/00, אונקל הנדסה בטיחות ובדיקות בע"מ נ. יגאל גניאל). מנגד, טען ב"כ היורשים כי הטענה בדבר אי חוקיות ההסכם עלתה בסיפא לסעיף 3.1 לכתב ההגנה, שם נטען כי המשיב אינו עו"ד במקצועו ולא יכול היה לייצג את המנוחה בגביית החוב בתיק ההוצל"פ. עוד טען ב"כ היורשים כי הוא רשאי להעלות טענה משפטית גם בשלב זה של הדיון, במיוחד לאור העובדה שבית המשפט ביקש התייחסות הצדדים לעניין זה. מכאן, שלא הוכחו טענות היורשים לעושק, מרמה או ניצול, והן נדחות. סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, בית המשפט הורה על דחיית התובענה. ## (8) תביעה בטענת תרמית ברכישת מקרקעין:## הקדמה: התובעים טענו כי הואיל ולא היו רגועים – ביקש מהם המנוח להעתיק את החוזה המקורי ולהוסיף לו את שמותיהם, לקח אותם למשרד ##עורך דין ברחובות## וביום 20.10.2000 חתמו התובעים על חוזה אשר עותק שלו אינו מצוי בידיהם. הואיל ועדיין חשו, כי זכויותיהם אינן מובטחות, לקח אותם המנוח לנתבע 4, אשר הכין חוזה ברוח החוזה המקורי. תקציר: בת"א 1673/06 התובעים טענו כי המנוח ביצע כלפיהם תרמית, הוציא מידיהם סך -195,000 ₪ עבור רכישת מחצית שטח מקרקעין הידועים כחלק מחלקות 1, 3, 20 ו-46, בגוש 544, בגן יבנה אשר הוחזקו על ידי נתבע 3, בידיעה, כי אין בכוונתו לגרום לכך שתהיינה להם זכויות קנייניות כלשהן. התובעים טענו, כי בדצמבר 1999 הציגו בפניהם הנתבעת והמנוח המקרקעין והציעו להם לרכוש אותם עימם בשותפות להשקעה בסכום הנ"ל. התובעים הסכימו להצעה. התובעים טענו, כי בכל אותם ימים התרה בהם המנוח לבל יצרו קשר עם נתבע 3, שכן אם יעשו כן – תמכור הנתבעת את חלקה והם יוותרו ללא מגן ומדריך. השגה שהגיש התובע בדרבונו של המנוח, נדחתה. לאור האמור, עתרו התובעים לחייב הנתבעים להשיב להם את התשלום ששילמו למנוח תמורת המקרקעין, התשלומים ששילמו למנוח עבור השטח הנוסף ומס רכישה, דמי תיווך שלטענתם שילמו למנוח, התשלום ששילמו לו לטענתם עבור הפרשים וכן תשלום ששילמו לעו"דז"ל כשכר טרחה. בית המשפט ציין כי הימנעות התובעים מלהגיש התביעה תקופה כה ארוכה ועד לפטירת המנוח, מטילה צל כבד על תום ליבם ומהימנותם. בית המשפט ציין כי במסגרת בירור טענות הצדדים, יש ליתן את הדעת למספר קשיים המתעוררים לנוכח היקף ידיעתם מכלי ראשון של העדים שנשמעו לפני בנוגע לאירועים עליהם נסבו התביעות, מהימנותם של עדים אלה וכן עיתוי הגשת התביעה בסמוך לאחר פטירת המנוח אשר היה עמוד התווך בפרשה דנן; שיהוי בהגשת התביעה: (1) דוקטרינת השיהוי מקורה בדיני היושר האנגליים והיא מתקיימת לצד הוראות ההתיישנות הסטטוטורית, כאשר ההתיישנות מהווה גבול עליון לחסימת זכות התביעה, בעוד השיהוי יכול שיחול בתוך תקופת ההתיישנות (ע"א 4682/92 עזבון המנוח סלים עזרא שעיה ז"ל נ' בית טלטש בע"מ, פ"ד נד(5) 252, 281). לפני שבית המשפט דן בטענות הצדדים לגופן, נדונה בטענת הנתבעים שלפיה בקשתם של התובעים לקבלת סעד של ביטול חוזה בהסתמך על עילות הטעות וההטעיה הועלתה לראשונה בשלב הסיכומים; הכלל הוא, כי טענה שמעלה בעל דין, אשר לא הועלתה מלכתחילה בכתבי טענותיו מהווה "שינוי חזית" או "הרחבת חזית" ויש לדחותה מהטעם של מניעת עיוות דין (ע"א 6799/02 יולזרי משולם נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ – סניף בורסת היהלומים, פד"י נח(2), 145, פסקה 6). כך נקבע בפסיקה, כי אם בעלי הדין פורשים את המחלוקת האמיתית שנתגלעה ביניהם, אזי אין לראות את כתבי הטענות המקוריים כמעין סד הכובל את בית המשפט ומונע פנייה לטיעונים שהובאו במסגרת ההליכים (אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית – תשס"ט 2009, עמ' 89). גרסה זו עלתה לראשונה בחקירתו הנגדית ובית המשפט לא קיבל אותה. בכל מקרה, בשים לב לנטל ההוכחה המוגבר המוטל עליו בנסיבות העניין, בית המשפט הגיע למסקנה, כי לא הוכחה קיומה של יתרת חוב. לאור כל האמור לעיל, בית המשפט דחה את תביעת נתבע 3 כנגד הנתבעת. ## (9) הכרעת דין בכתב אישום על קבלת דבר בתחבולה:## הקדמה: על פי המתואר בכתב האישום החליטו ביניהם שלושת הנאשמים, כי חוזה המכר הפורמלי בין המתלוננים לבין הנאשמים יערך בין המתלוננים לבין הנאשמים 2,3 בלבד, תוך הסתרה מכוונת של מעורבות נאשם 1 בעיסקה ובשני שלבים: בשלב ראשון – יבואו הנאשם 3 ואשתו אל ##עורך דין ברחובות## ויחתמו על החוזה בנוכחות המתלוננים תוך מצג שווא לפיו השותף השני עומד להגיע ארצה מחו"ל תוך יום יומיים. בשלב השני – יבואו הנאשמים 1 ו – 2 לעורכת הדין ברחובות, ונאשם 2 (בלבד) יחתום על החוזה שלא בנוכחות המתלוננים וזאת כדי שהמתלוננים לא ידעו מיהו הצד האמיתי לחוזה. תקציר: בתפ 979/94 המאשימה מחד, והנאשם 1 מאידך, הגיעו לעיסקת טיעון על פיה הודה הנאשם 1 בעובדות המתוקנות שפורטו בכתב האישום המתוקן, הורשע בעבירה בניגוד לסעיף 416 לחוק העונשין יחד עם סעיף 26 לאותו החוק – קבלת דבר בתחבולה על דרך השותפות (עם נאשמים 2,3) וכן בעבירה של הפרת אמונים – עבירה בניגוד לסעיף 284 לחוק העונשין. הנאשם 1 הצהיר בפני בישיבה זו: "אני מודה בעובדות כתב האישום המתוקן ואני מאשר את דברי התובעת". ב"כ הנאשם, חזר על הצהרת מרשו בזו הלשון: "הנאשם 1 מודה בעובדות כתב האישום המתוקן ואני מאשר את דברי התובעת". הנה כי כן מתקיימים במקרה אשר כזה כל יסודותיו של התנאי הראשון, הכלולים בסעיף 10 א' ואין הבדל מבחינת הרציונלה שמאחורי דרישות הסעיף, בין האמרה בה אנו דנים ובין אמרה אחרת של העד. בית המשפט ציין כי מקובלת עליו עמדת התביעה על פיה: המנעות להביא עדי הגנה העשויים לתרום לגילוי האמת, לגירסת הנאשם 3, יוצרת הנחה שדברי אותו עד או עדים היו פועלים פעולה הפוכה לחיזוק הגירסה המפלילה. עוד צוין כי אין הסבר הגיוני לכך, שלמרות שלטענת הנאשם 2 בעדותו בבית המשפט בעמ' 471, 470 לפרוטוקול הדיון, עמדו, לרשותו, בשנת 1990 כספים רבים ככספי הפיצויים אותם עתיד היה לקבל, קופות חסכון של ילדיו, תכניות חסכון שונות וכן אפשרות לקבלת הלוואות רבות (מבנקים), בחר הוא לקבל את חלקו בעיסקה מאחיו הנאשם 1. המתלוננים לא נחקרו כלל בנושא "הכסף השחור" בחקירה המשטרתית ולא בתיק האזרחי בביהמ"ש המחוזי בת"א, אלא הנאשמים התייחסו רק לסכום העיסקה כמוזכר בחוזה רהכישה ולמס רכוש ולכן, מקובלת על בית המשפט לחלוטין עמדת התביעה, בנושא זה, על פיה מדובר בטענה כבושה שאין לתת לה כל משקלו. כל אחד מ-2 הנאשמים 2 ו-3 הורשע בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום. 1. קשירת קשר לעשות עוון – עבירה בניגוד לסע' 499 (2) לחוק העונשין. 2. קבלת דבר בתחבולה – עבירה בניגוד לסע' 416 ביחד עם סע' 26 לחוק העונשין. ## (10) תביעה לתשלום דמי תיווך:## הקדמה: לגרסת התובע שנמצאה מהימנה ונתמכת על ידי עד מטעם הנתבע וכן על פי עדות התובע עצמו, שלא חלק על כך שהתובע נסע יחד אתו לרחובות 3 פעמים, לצורך המשך ניהול המשא ומתן במשרד ##עורכי דין ברחובות##, כמו כן, הנתבע לא חלק על העובדה שחתם על כתב-התחייבות לתשלום דמי תיווך בתאריך 03/03/99. תקציר: בת"ק 469/01 התובע עתר לחייב את הנתבע בתשלום סך 9,700 ₪, בגין דמי תיווך. התובע טען, כי בחודש 03/99 ביקש ממנו הנתבע שירותי תיווך למכירת דירתו. התובע טען, כי בחודשי הקיץ שנת 2000 הודיע לו הנתבע כי הוילה טרם נמכרה וביקש ממנו סיוע תמורת סך 2,000 דולר לסגירת העסקה עם לקוח פוטנציאלי, אתו היה במשא ומתן. התובע טען, כי סייע לנתבע במכירת הדירה עקב משא ומתן ממושך עם הלקוח ואף העלה את המחיר המוצע ב- 5,000 דולר, לשם כך נסע יחד עם הנתבע לרחובות 3 פעמים, לצורך המשא ומתן וביצוע זכרון דברים ובהמשך הסכם המכירה. לאחר שבית המשפט שמע את טענות הצדדים נפסק כי דין התביעה להתקבל, נקבע כי התובע זכאי לדמי תיווך מאת הנתבע, מאחר ומילא אחר כל הוראות הסעיף בחוק, דהיינו הציג רשיון על פי חוק וכן הגיש מסמך חתום על ידי הנתבע לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים המתחייבים על פי חוק. ## (11) תביעת פיצויים בגין ירידת ערך דירה בגין אבדן חניה:## הקדמה: הנתבע 2, הוא מנהל משרד ##עורך דין ברחובות##, הוא טיפל בכל הנושא המשפטי הקשור למכירת הדירות בבנין, ברישום הבנין כבית משותף, ברישום זכויות הדיירים בלשכת רישום המקרקעין ובביצוע ההשאלה/ההחכרה של החניה ל-999 שנה. תקציר: בת"א 1089/98 לטענת התובעים מאז רכישת הדירה ועד לסוף שנת 1993 שימשה החניה הצמודה לדירה את התובעים כל עוד התגוררו בה ולאחר מכן את מי ששכרו את הדירה מהתובעים. התובעים הגישו תביעה כספית ובה הם מבקשים לפצות אותם בגין אובדן החניה וירידת ערך דירתם. הנתבעים הכחישו בכתב הגנתם את טענות התובעים וטענו כי הוצע לתובעים לרכוש את החניה אך התובעים סירבו לשלם בעבורה, רק משהודיעו התובעים כי הם מסרבים לשלם עבור החניה הודע להם מפורשות כי החניה תועבר לדירה אחרת והם הסכימו לכך. הנתבעים טענו טענה מקדמית ולפיה התביעה התיישנה. לאור הסכמת הצדדים לפיה השאלות העובדתיות תוכרענה על פי בדיקות הפוליגרף, אני קובעת כי הנתבעים הבטיחו לתובעים בזמן חתימת ההסכם ובמו"מ על רכישת הדירה כי יש להם חניה. לפיכך, נותרה לבדיקה שאלת ההתישנות. לנוכח השתלשלות האירועים המתוארים לא יכלו התובעים לדעת לפני אותו מועד כי החניה הוחכרה לאחר, לאור זאת אני דוחה את טענת ההתיישנות. סוף דבר, הוא כי בית המשפט קיבל את התביעה וחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעים סך של 26,200 ₪ כשסכום זה נשא הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.1.00 ועד התשלום בפועל. ## (12) בקשה להארכת המועד להגשת ערעור:## הקדמה: עיקר טענתם של המבקשים באה לידי ביטוי בתצהיר לאמור כי ניסו למצוא עורך דין שיגיש את הערעור בשמם, הם פנו למספר ##עורכי דין ברחובות## ואף מחוצה לה והגיעו למסקנה כי לא יוכלו לעמוד בהוצאות הכרוכות בהגשת הערעור באמצעות עו"ד, וזאת בשל דרישות שכ"ט גבוהות שנדרשו מהם ולאחר שנסיונותינו לגייס כפסים למטרה זו לא צלחו. תקציר: בש"א 37286/99 הוגשה בקשה להארכת מועד על החלטת השופטת אילנה גת מיום 2.2.99אשר נתקבלה אצל פרקליטם של המערערים ביום 3.3.99. הערעור, כמו גם הבקשה להארכת המועד, הוגשו ביום 6.5.99 המועד להגשת הערעור, בשים לב לפגרת הפסח שחלה במהלך תקופת הערעור, תם ביום 26.4.99מכאן, שהערעור הוגש באיחור של 10 ימים, ולא יומיים כטענת המבקשים בבקשתם. עיקר טענתם של המבקשים באה לידי ביטוי בסעיפים 5 ו- 9 לתצהירם לאמור: "ניסינו למצוא עורך דין שיגיש הערעור בשמנו, פנינו למס' עורכי דין ברחובות ואף מחוצה לה והגענו למסקנה כי לא נוכל לעמוד בהוצאות הכרוכות בהגשת הערעור באמצעות עו"ד, וזאת בשל דרישות שכ"ט גבוהות שנדרשו מאיתנו ולאחר שנסיונותינו לגייס כפסים למטרה זו לא צלחו. לא השחתנו זמננו לריק מרגע שקיבלנו את פסק הדין - פעלנו וביררנו אפשרויותנו להגשת ערעור, אך כאמור לא נותרה ברירה בידינו אלא להגישו בעצמנו עוד נטען בבקשה, כי קיימת חשיבות עקרונית לשאלות המתעוררות בו." נפסק כבר לא אחת, כי איחור בעמידה במועדים הנובע מנסיבות שבשליטת המבקש, אינו טעם מיוחד [בש"א 6402/96, הועדה המקומית לתכנון ובניה ראשון לציון נ' מיכקשוילי). בית המשפט ציין כי הם לא טרחו גם לציין, מדוע לא הגישו את הבקשה להארכת המועד במסגרת המועד הקבוע להגשת הערעור ומדוע לא הגישו את הערעור בעצמם, במסגרת המועד שנקצב. אשר על כן, בית המשפט דחה את הבקשה וקבע כי המבקשים ישלמו הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך 500, 2 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד יום התשלום בפועל. ##(ב) שכר טרחת עורכי דין ברחובות:## ##(13) שכר טרחת עורך דין רשלנות רפואית ברחובות:## מהו שכר הטרחה של עורכי דין מומחים לרשלנות רפואית ברחובות ? (על כך נדון בהרחבה בהמשך) מקובל לחלק עלות עורך דין נזיקין ברחובות ל - 2 קבוצות - (א) רשימת עורכי דין נזקי רכוש ברחובות (נזק לרכב, ליקויי בניה, שריפה, הצפה, נזילות וכו') (ב) עורך דין נזקי גוף ברחובות (פציעות ספורט, תביעה אזרחית על תקיפה, תאונות תלמידים, פציעות בצבא, תאונות אישיות וכו'. ##(14) מה שכר הטרחה של עורך דין תאונות דרכים ברחובות ?## קיימת הבחנה בין שכר טרחת עורך דין המתמחה בתאונות דרכים ברחובות הקבוע בחוק (כגון: עורך דין תאונת אופנוע, עורך דין תאונות אופניים, תאונת פגע וברח) לבין שכר טרחת עורך דין מומלץ: לדוגמא בתחומים: צו סגירה, צו מניעה, צו הריסה, רישוי עסקים (רישיון עסק), עתירה מנהלית, אכיפת חוזים - תחומים בהם הסעד הוא בד"כ לא כספי. ##(15) שכר טרחת עורך דין תביעות לביטוח לאומי:## כאשר אדם מחפש עורכי דין באזור רחובות שבו נמצא סניף ביטוח לאומי הקרוב לביתו, הוא לא ימצא בהכרח עורכי דין מובילים בתחום, לכן כדי למצוא עורך דין טוב ברחובות, רצוי לחפש עורכי דין לפי תחומים, לא כל עורך דין טוב לדיני עבודה, ביטוח סיעודי, ביטוח אובדן כושר עבודה, פוליסת ביטוח חיים, יהיה בהכרח עורך דין מומחה לייצוג מול ביטוח לאומי. ##(16) שכר טרחת עורך דין מקרקעין ברחובות:## עורך דין נדל"ן ברחובות הוא בד"כ עו"ד מומחה בתכנון ובניה ועוסק בין היתר בחריגות בניה, בניה לא חוקית, היתר בניה, התנגדות לבניה,קיבוצים, מושבים, הסכם שכירות - תחומים בהם שכר הטרחה משולם מראש ולעיתים על בסיס תוצאות, לעומת זאת שכר טרחת עורך דין קניית דירה מקבלן או מכירת דירה. ##(17) שכר טרחת עורך דין גירושין ברחובות:## עורך דין לענייני משפחה ברחובות עוסק בין היתר בענייני גירושין, מזונות ילדים, הסכם ממון, הסכם גירושין, אפוטרופסות וכו'. שכר הטרחה של משרדי עורכי דין מובילים בדיני משפחה ברחובות, במרבית המקרים יהיה גבוה משמעותית משכר הטרחה של דין טוב לגירושין ברחובות, המתמחה בדיני משפחה. ##(18) שכר טרחת עורך דין הוצאה לפועל ברחובות:## מה הדין בסוגיית שכר טרחת עורך דין בהוצאה לפועל ברחובות ? (מחיקת חובות, איחוד תיקים, ביצוע שטר) מה גובה שכר טרחת עורך דין פשיטת רגל ? (כינוס נכסים, הפטר) למי שייך שכר טרחת עורך דין שנפסק לטובת הזוכה ? למי שייך שכר טרחת עורך דין בהוצאה לפועל ? סוגיית שכר טרחה של עורך דין הוצאה לפועל, מוסדרת בסעיף 10 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז – 1967 הקובע כי זו כה המיוצג על ידי עורך דין בתיק הוצאה לפועל יהיה זכאי לשכר עורך דין כאמור בתעריף המינימאלי שנקבע לפי סעיף 81 לחוק לשכת עורכי הדין (על כך נדון בהרחבה בהמשך). ##(19) שכר טרחת עורך דין תאונת עבודה ברחובות:## בהליך חיפוש עורך דין מומחה לתאונות עבודה ברחובות חשוב להבחין בין עורך דין דיני עבודה ברחובות (זכויות עובדים, פיצויי פיטורים בהריון, אפליה, פנסיה, התפטרות, דיני חינוך, עובדים זרים, הפרת הסכם עבודה וכו') לבין עורכי דין תאונות עבודה ברחובות, המגישים תביעות רשלנות מקצועית לקבלת פיצוי כספי בגין זכויות רפואיות של נפגעי תאונה בעבודה. ##(20) כמה עולה עורך דין פלילי ?## כמה לוקח עורך דין פלילי ברחובות ? / כמה מקבל עורך דין תעבורה ברחובות ? (על כך בהמשך) תחומים אלו (שחרור ממעצר, נהיגה בשכרות, שלילת רישיון נהיגה וכו') שייכים לקטגוריית תחומי משפט אזרחי (קניין רוחני, זכויות יוצרים, דיני אינטרנט, דיני בנקאות, חברות, עמותות, פירוק חברה, הגבלים עסקיים, משפט בינלאומי, ביטול מכרזים, משרד הפנים, הגירה, דיני ספורט, ביטול עיקולים וכו') - תחומים בהם לא מקובל לשלם לעורך דין בשיטת האחוזים. ##(21) שכר טרחה באחוזים (דין לפי הצלחה):## האם עו"ד שעובד על אחוזים נחשב "עורך דין זול"? לא בהכרח. לעיתים שכ"ט עו"ד לפי אחוזים נגזר מהפחתת תשלום: ארנונה, היטלי פיתוח, דיני מיסים, הלוואות בנקים, דיני שטרות, משפט מנהלי, מיסוי עירוני, דוחות, קנסות ולעיתים מגובה הפיצוי: לשון הרע, הפרת חוזה, תביעה ייצוגית, משרד הביטחון / ענייני צבא. נשאלת השאלה כמה מקבל עורך דין שעובד על בסיס אחוזים במקרה שהתביעה נדחתה ? (על כך בהמשך). ##(22) שכר טרחת עורך דין צו ירושה / שכר טרחת עורך דין צוואה:## מה שכר הטרחה של עורך דין ירושות ברחובות ? מה שכר הטרחה של עורך דין צוואות ברחובות ? (על כך בהמשך). ##(ג) עורך דין מומלץ ברחובות: (פרסומת):## ##שם המשרד##: יניב גבע משרד עורכי דין ##טלפון:## 08-9477122 ##עיר / יישוב:## רחובות ##אודות המשרד: ##משרד מקצועי ואיכותי העוסק בלטיגציה, משפט מסחרי וחוזים, רשויות מקומיות ומושבים, מקרקעין, עבודה, נזיקין וביטוח לאומי. ##תחומי עיסוק:## ביטוח לאומי, ביטול עיקול, ביצוע שטר, דיני ארנונה, דיני ביטוח, דיני הלוואה, דיני חברות, דיני חוזים, דיני ירושה, דיני מטלטלין, דיני מכרזים, דיני מקרקעין, דיני נזיקין, דיני עבודה, דיני קיבוצים ומושבים, דיני שטרות, היטלי פיתוח, ליטיגציה אזרחית מסחרית, לשון הרע, מחיקת חובות, משפט מנהלי, משפט מנהלי ועתירות, נזקי גוף, נזקי רכוש, פירוק שיתוף, פשיטת רגל, צווי מניעה, תאונות דרכים, תאונות עבודה, תביעות כספיות, תכנון ובניה. עורך דין