ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא גילוי ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן: הנתבעת חברה קבלנית לביצוע עבודות בנייה. במועד הרלוונטי לתובענה הקימה פרוייקט מגורים של דירות צמודות קרקע (להלן: הדירה). ביום 29.4.96 קבלו התובעים את החזקה בדירה. לאחר קבלת החזקה פנו למהנדס אשר בדק את הדירה, מצא בה ליקויים והעריך את עלות תיקונם בסך 16,400 דולר (לפי השער היציג) כולל פיקוח הנדסי. בהסתמך על חוות הדעת הגישו התובעים תובענה זו לתשלום פיצויים בסך 80,430 ₪. סכום זה כולל את עלות תיקון הליקויים, הוצאות פינוי הדירה ודמי שכירות בתקופת התיקונים, ירידת ערך הדירה בגין ליקויים אשר אינם ניתנים לתיקון, פיצוי בגין נזק בלתי ממוני וכן עלות חוות דעת המומחה מטעמם, אשר מהווה חלק מהוצאות המשפט. הנתבעת שלחה הודעת צד שלישי נגד הקבלן המבצע, חברה מוגבלת במניות, ומי שערבו לחיוביו כלפיה. הצדדים הסכימו למינוי המהנדס קרלוס וגמן ז"ל כמומחה מטעם בית המשפט (להלן: המומחה או מומחה בית המשפט). לאחר מתן חוות דעתו ובטרם הספיק להשיב על שאלות הבהרה שהופנו אליו נרצח המומחה בפעולת טרור. בעלי הדין הסכימו כי המהנדס רונן שטרנברג (להלן: המהנדס שטרנברג), אשר עבד יחד עמו, ישיב במקומו על שאלות ההבהרה. המהנדס שטרנברג עשה כן לאחר שביקר גם הוא בדירה. בהתאם לחוות דעת המומחה נמצאו בדירה ליקויים שונים אשר עלות תיקונם הוערכה על ידו בסך 26,071 ₪ כולל פיקוח הנדסי ומס ערך מוסף כשיעורו דאז על בסיס מחירים נכונים לחודש פברואר 2000. לאחר קבלת תשובות על שאלות הבהרה הסכימו הצדדים כי יינתן פסק דין על סמך החומר המצוי בתיק בית המשפט וזה שיוגש במצורף לסיכומים. בעקבות חוות דעת המומחה העמידו התובעים את תביעתם על סך 46,540 ₪ בצירוף שכר טרחת עורך דין. הסכום האמור כולל עלות ביצוע התיקונים לפי הערכת המומחה, עלות דיור חלופי, ירידת ערך הדירה, נזק בלתי ממוני וכן הוצאות חוות הדעת. הנתבעת חולקת על חלק מקביעות המומחה. בהסתמך על תשובות המהנדס שטרנברג סבורה כי יש לפסוק לתובעים סכום המגיע לכדי מחצית הערכת המומחה. השגותיה של הנתבעת מתייחסות לליקויים כדלקמן: מדרגות; סדקים; סיוד וטיח; גרנוליט; ריצוף ושינוי מקום נקודת מאור בחדר הרחצה. כן יש להפחית לטענתה 50% מהפיצוי המוצע בגין שני ליקויים: מרווח בין דלת לקו הריצוף ואי-התקנת אמצעי ניקוז בגג הרעפים. הצדדים השלישיים הצטרפו לטענות הנתבעת בטענותיה כלפי התובעים. במסגרת היחסים בינם לבין הנתבעת סבורים כי אין לחייבם לשפותה שכן היא עיכבה סכום העולה עשרות מונים על מה שיחוייבו בגין ליקויי הבנייה בדירה. הליקוי במדרגות - המומחה מצא ליקוי במבנה המדרגות בכך שרוחב שני פודסטים אינו עונה על הרוחב המינימלי שנקבע בתקנות. מתשובות המהנדס שטרנברג עולה כי הליקוי שנמצא על ידי המומחה קיים. עם זאת הסכים כי בניית מדרגה טרפזית במקום כל פודסט תתאים את הבנייה לדרישות התקנות. לטענת הנתבעת ביצוע פתרון זה זול באופן משמעותי מהמוצע על ידי המומחה ויחסוך את הצורך בפינוי הדירה וההוצאות הכרוכות בכך. מתשובת המהנדס שטרנברג אין מענה ברור לאפשרות המעשית לבצע מדרגות טרפזיות במקום הפודסטים. כמו-כן עולה מתשובתו כי יש צורך בתכנון אדריכלי עובדה אשר תשפיע על עלויות התיקון. הפתרון המוצע אינו ודאי אפוא וגם עלותו האמיתית לוטה בערפל. בנסיבות אלו, ומשהפגם הקיים נובע ממחדל הנתבעת או מי מטעמה לא מצאתי לקבל את טענתה בעניין זה. סדקים - המומחה מצא בביקורו סדקים בקירות והעריך את עלות תיקונם. בביקורו לא מצא המהנדס שטרנברג סדקים שכן בין ביקור המומחה לביקורו סיידו התובעים את הדירה והסדקים תוקנו. הוא גם אישר כי מקור הסדקים אינו בפגם קונסטרוקטיבי. על כן סבורה הנתבעת כי אין לפסוק לתובעים פיצוי בגין ליקוי זה, שיתכן כי נבע מבלאי רגיל ואף תוקן על ידי התובעים מבלי שנותרו סימנים ממנו. עוד היא טוענת כי התובעים לא הוכיחו עלות סיוד הדירה ועל כן אין מקום לפסוק את הסכום על בסיס הערכת המומחה. משציין המומחה בחוות דעתו קיומו של הליקוי משמע כי ראה בו ליקוי בנייה, גם אם מקורו אינו בקונסטרוקציה, שאם לא כן היה מציין את הסתייגותו והוא לא עשה כן. לכן זכאים התובעים לפיצוי בגינו, גם אם תיקנו אותו לאחר ביקור המומחה (כאשר לא היה צפוי הביקור הנוסף של המהנדס שטרנברג). סיוד וטיח - הנתבעת סבורה כי שגגה יצאה מתחת ידו של המומחה כאשר קבע פעמים פיצוי בגין תיקוני טיח וסיוד. פעם בקשר לתיקון המדרגות ופעם באופן כללי. איני סבורה כי קיים כפל פיצוי. המומחה ציין כי העלות בגין תיקוני טיח וסיוד נדרשים לאחר השלמת כל יתר התיקונים בדירה, שביצועם עלול לגרום לפגיעה בהם. נוכח הסכום הנמוך יחסית שנקבע בעבור תיקוני טיח וסיוד לאחר תיקון המדרגות סביר להניח כי אין כפל פיצוי. מן הראוי לתת לתובעים ליהנות מהספק. גרנוליט - בעניין זה ממצאי המומחה והמהנדס שטרנברג שונים. המומחה מצא שטח חלול מתחת לגרנוליט והאחרון לא הבחין בפגם זה. גם בעניין זה יש לתת לתובעים ליהנות מהספק, מה גם שעלות התיקון אינה גבוהה יחסית. ריצוף - המומחה מצא ליקויים בריצוף הממ"ד, בחדר האורחים ובמטבח. הליקוי בממ"ד התבטא בצליל חלול בחלק מהאריחים. בחדר האורחים ובמטבח מצא את הפגם האמור וכן אריחים שבורים עקב פגיעה מכנית ואריחים שקועים. המהנדס שטרנברג לא הבחין בצליל חלול בממ"ד. לדעתו נדרש לפרק את מרצפות הממ"ד (ולרצפו מחדש) על מנת להשתמש באריחיו לתיקונים ביתר חלקי הבית. הנתבעת סבורה כי מקור הליקויים בפגיעה מכנית שאין היא אחראית לה או באיכות ירודה של האריחים אשר סופקו על ידי התובעים. כאמור מחוות דעת המומחה עולה כי הליקויים בחדר האורחים ובמטבח אינם רק מסוג פגיעה מכנית. יתר הליקויים אינם תוצאה של איכות האריחים אלא בדרך הנחתם. על כן יש מקום לקבל את קביעת המומחה בין אם קיים פגם בריצוף הממ"ד ובין אם לאו. שינוי מיקום נקודת המאור בחדר הרחצה - הנתבעת סבורה כי בהיות הליקוי אסתטי בלבד אין הוא בבחינת ליקוי בנייה ואין התובעים זכאים לפיצוי לצורך תיקון הפגם. אין לקבל טענה זו. המומחה מונה על מנת לחוות את דעתו בנוגע לליקויים בדירה מבלי שהוגבל לסוג מסוים של ליקוי. זאת ועוד, התובעים צירפו חוות דעת המומחה מטעמם ובה התייחסות לליקוי זה. כמו כן, התובעים רכשו את הדירה "על הנייר" כך שלא יכלו להבחין בפגם האסתטי. בכך נבדל המקרה דנן מהמקרה הנדון בע"א 4445/90 עמיגור (ניהול נכסים) בע"מ נגד יצחק מאיוסט ו-39 אח' (לא פורסם) עליו מסתמכת הנתבעת. הפחתת פיצוי בגין ליקוי במרווח בין הדלת לקו הריצוף ובגין העדר אמצעי ניקוז - בדלתות הכניסה לחדר הילדים ולחדר האמבטיה קיים מרווח של כ- 10 מ"מ. מאז תיקון התקנות בשנת 2000 אין בכך פגם ברם במועד הבנייה היווה מרווח זה ליקוי. כמו כן במועד הרלוונטי היה צורך להתקין מזחילות וגשמות לצורך ניקוז מי גשמים מגג הרעפים. בשנת תשנ"ט תוקנו התקנות כך שאם שטח הגג אינו עולה על 40 מ"ר מתבטל הצורך בהתקנת מזחילות וגשמות. בעניין זה מקובלת עליי עמדת הנתבעת לפיה אין זה סביר כי יבוצע התיקון. על כן אף כי זכאים התובעים לפיצוי מן הראוי להפחית את הסכום, שנקבע על יסוד ההנחה שהתיקון יבוצע. ייפסק אפוא פיצוי על בסיס הערכת המומחה ללא מס ערך מוסף ובניכוי עלות פיקוח הנדסי. לפי הערכת המומחה יהיה על התובעים להעדר מהדירה למשך שבוע ימים לצורך ביצוע התיקונים. אני מעריכה את הפיצוי בגין עלות דיור חלופי בסך של 1,500 ₪ נכון ליום מתן פסק הדין. אף כי היקף הליקויים קטן באופן משמעותי מהערכת המומחה מטעם התובעים אין להתעלם מקיומם ומהעובדה שביצוע התיקונים ישבש את מהלך החיים הרגיל של בני הבית. לכן זכאים התובעים לפיצוי בגין האי-נוחות הכרוכה בכך ובגין עגמת הנפש המלווה קיום פגמים בדירה חדשה בה השקיעו התובעים ממיטב כספם. אני מעריכה את הפיצוי בגין ראש נזק זה בסך 2,500 ₪ נכון ליום מתן פסק הדין. הצדדים השלישיים 2 ו-3 לא הכחישו את ערבותם לחיובי צד שלישי 1. המחלוקת נוגעת ליחסים בינם לבין הנתבעת. הנתבעת סבורה כי יש לייחס לצד השלישי את כל הליקויים שנמצאו כפי שנקבע בפסק בורר שניתן ביחסים ביניהם. הצד השלישי מצדו סבור כי אין לחייבו כלל היות שהנתבעת מחזיקה בכספים העולים בהרבה על מה שעתיד להיות מחויב בהליך דנן. בנוגע לטענת הנתבעת ניתן לקבוע כי הצד השלישי אינו אחראי לליקוי בניקוז גג המבנה, המהווה פגם תכנוני. לכן יש להפחית מהסכום בו יחויבו סך של 2,793 ₪. כמו כן אף כי הצד השלישי שימש כקבלן "עד מפתח" לא היה בכך כדי לשחרר את הנתבעת מחובת פיקוח על עבודתו. לו פיקחה כראוי על עבודת הקבלן ניתן היה למנוע את תופעת הליקויים או לצמצמה באופן משמעותי. לכן מיתרת הסכומים יש לחייב את הצד השלישי לשפות את הנתבעת בכדי 50% בלבד. סוף דבר, הנתבעת תשלם לתובעים סכומים כדלקמן: 18,835 ₪ בצירוף מע"מ אשר יישא הפרשי הצמדה למדד תשומות הבנייה למגורים על בסיס מדד פברואר 2000 ועד התשלום המלא בפועל; 3,193 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד תשומות הבנייה כאמור; 4,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית החל מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל. בנוסף תשלם הנתבעת שכר טרחת עורך דין בשיעור 15% מהסכום הפסוק ומע"מ כדין וכן תשיב את אגרת התביעה באופן יחסי לחיובם ותשיב לתובעים את מה ששילמו למומחה קרלוס וגמן ז"ל. פרט לכך יישא כל צד בהוצאותיו. הצד השלישי ישפה את הנתבעת בסכומים כדלקמן: 9,418 ₪ בצירוף מע"מ אשר יישא הפרשי הצמדה למדד תשומות הבנייה למגורים על בסיס מדד פברואר 2000 ועד התשלום המלא בפועל; 200 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד תשומות הבנייה כאמור; 2,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית החל מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל. כן תשפה הצד השלישי את הנתבעת ב-50% מהוצאות המשפט. חיובי הצדדים השלישיים כלפי הנתבעת הנם ביחד ולחוד.בניהליקויי בניהקבלן