תסמונת התעלה הקרפלית כמחלת מקצוע

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תסמונת התעלה הקרפלית כמחלת מקצוע: 1. התובע עתר לבית הדין להכיר בתסמונת התעלה הקרפלית ממנה הוא סובל, לטענתו, כמחלת מקצוע שהיא בגדר "פגיעה בעבודה" כמשמעה בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה-1995 ולחילופין, כי הליקויים האמורים נגרמו בדרך של מיקרוטראומה. 2. עובדות המקרה המוסכמות, פורטו בהחלטת ביניים מתאריך 25.11.10 והינן כמסומן במסמך עובדות/1. החלטה זו מהווה חלק בלתי נפרד מפסק דין זה (להלן - ההחלטה). ד"ר יעקב פעילן, מומחה באורטופדיה ובכירורגיה של היד, מונה כמומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין והוא התבקש להשיב על השאלות המקובלות בהתייחס למחלת מקצוע ולמיקרוטראומה. 3. בחוות דעתו של ד"ר פעילן , אשר התקבלה בבית הדין בתאריך 28.12.10, השיב המומחה, כי אצל התובע אובחנו שתי מחלות. האחת - תסמונת התעלה הקרפלית; השניה - פולינוירופתיה תחושתית אקסונאלית. המומחה חיווה דעתו באופן ברור, כי תנאי עבודתו, רבת השנים של התובע "סביר שהשפיעו במידה כלשהי על הופעת התסמונת בשני שורשי כפות הידיים". המומחה חיווה דעתו, כי מחלת הפולינוירופתיה אינה קשורה לתנאי עבודתו של התובע, בעד שתנאי עבודתו של התובע השפיעו על עיבוי הליגמנט הכפי בשורשי כפות הידיים ועל הופעת תסמונת התעלה הקרפלית. המומחה היה מודע, במפורט, למהות עבודתו של התובע, כפי שתוארה ברשימה שסומנה עובדות/1, כך שהוא סבר, כי העבודות המפורטות שם יש בהן כדי לגרום להפעלת לחץ/כח על הליגמנט הכפי. המומחה תמצת את החלטת בית-הדין בנוגע לעובדות, ובין היתר, הדגיש גם, כי התובע ביצע פעולה של פתיחה וסגירה של ברגים ע"י מפתחות שונים במברג, הכוללת תנועות סיבוביות של כפות הידיים ודורשת השקעת מאמץ פיזי בידיים באופן חוזר ונשנה. המומחה חיווה דעתו, כי מאחר ולא ניתן להעריך במדויק את מידת ההשפעה של שני הגורמים שהביאו לתסמונת התעלה הקרפלית, הוא ממליץ לקבל את תביעת התובע בגין תסמונת זו, כהחמרת מצב בשיעור של מחצית בגין תנאי עבודתו של התובע, לעומת מחצית בגין סיבות אחרות ש'אינן קשורות לעבודת התובע. המומחה הסביר, כי הפעולות המשפיעות על הופעת התסמונת התעלה הקרפאלית, הינן פעולות שמלוות בהפעלת לחץ או כח על הליגמנט הכפי בשורש כף היד. המומחה חיווה דעתו, כי עבודתו של התובע גרמה להחמרת מצב, בכל הקשור לתסמונת התעלה הקרפאלית, ובהתאם לחוות דעתו המדובר בהחמרת מצב של מחלת מקצוע לפי פריט 13 לחלק ב' לתוספת השניה לרשימת מחלות המקצוע. מחלת מקצוע שעניינה שיתוקים של עצבים פריפריים, הנגרמים ע"י לחץ ממושך. 4. בתאריך 21.2.11 ולאחר שאף אחד מהצדדים לא ביקש להפנות שאלות הבהרה למומחה, ניתנה על ידינו החלטה על הגשת סיכומים בתיק. התובע הגיש סיכומים מטעמו ובהם ביקש להכיר בתסמונת התעלה הקרפאלית, ממנה הוא סובל, כ"פגיעה בעבודה". התובע אף ציין, כי תרומה של 50% להחמרת מצבו בהקשר לתסמונת זו, די בה על מנת להוכיח קיומו של קשר סיבתי. 5. הנתבע הגיש סיכומים מטעמו ובהם טען, כי הנחת המוצא של המומחה שהופעל לחץ על הליגמנט הכפי בשורשי כף היד, לא הוכחה ועל כן, יש לדחות את התביעה. התובע מצדו הדגיש, כי בעובדות המוסכמות צוינה העובדה, שהוא מפעיל לחץ על כפות ידיו בעת ביצוע הפעולות הסיבוביות וכי העניין, אף מצוין בסעיף 2ז'. הנתבע לא חלק על העובדה המפורטת בסעיף 2ז' לתשתית העובדתית. נציין, כי גם כאשר מבוצעת תנועה סיבובית היא יכולה להיעשות תוך הפעלת מאמץ פיזי ולחץ על כף היד, להבדיל מהברגה פשוטה שאינה מצריכה הפעלת לחץ. מתיאור פעולות התובע עולה, כי חלק מהפעולות שביצע הינן פעולות שאינן נעשות בתנועות סיבוביות של הידיים בלבד, אלא, גם בהפעלת מכשור ובהפעלת כח לצורך פתיחה וסגירת הברגים, ואף המומחה סגר, כי תיאור עבודתו של התובע, כפי שהועבר אליו, יש בו כדי להצביע על פעולות חוזרות ונישנות הגורמות לעיבוי הדרגתי של הליגמנט הכפי. נציין, כי גם בהודעתו של התובע לחוקר, אשר צורפה לכתב ההגנה, עולה, מפורשות, כי התובע הדגים לחוקרים את אופן עבודתו שכלל, לא רק תנועה סיבובית מצד ימין לצד שמאל, אלא, גם הפעלת לחץ בכיוונים למעלה ולמטה (עיין עמ' 2, ש' 31-32 להודעה לחוקר). לו סבר המומחה, כי אף פעולה, מבין הפעולות שביצע התובע, אינה גורמת להפעלת כח, או לחץ, על הליגמנט הכפי, הוא לא היה מכיר בקשר סיבתי. באשר לבקשת הנתבע, שהוגשה באיחור, להפנות שאלת הבהרה בנוגע לדיסקופתיה צווארית ממנה סובל התובע, ניתנה על-ידינו החלטה מנומקת, הדוחה את הבקשה, ונחזור ונציין, כי המומחה חזר על עיקרי הרישומים בתיקו הרפואי של התובע, ציין את הבעיות בצוואר, מהן סובל התובע, ובכל זאת סבר, כי לעבודת התובע היתה תרומה לתסמונת התעלה הקרפלית. נציין, כי המומחה לא התעלם מהבעיות בצוואר וציין, מפורשות, כי ב-C.T. משנת 2006 נראים שינויים ניווניים ודיסקופתיה ניוונית עם וואקום ב- C2-6, עם בלת C2-3 ועם לחץ על השק. המומחה לא חשב, כי גורמים אלה, בעמוד השדרה הצווארי, הם שגרמו לתסמונת התעלה הקרפלית, אלא כי תסמונת זו נגרמה, הן בשל תנאי עבודתו של התובע, והן של מחלת הפולינוירופתיה, ממנה הוא סובל. 6. בעב"ל 332/05 שמחה הראל נ. המוסד לביטוח לאומי (פסק דין מ- 18.1.06), נפסק מפי כב' השופט פליטמן ובהסכמת יתר חברי המותב, כי: "... התשובה לשאלה המשפטית בדבר הקשר הסיבתי בין הליקוי בשמיעה לבין החשיפה לרעש, מחייבת את בית הדין, החסר ידע רפואי, למנות מומחה רפואי מטעמו, אשר ישמש כ"זרועו הארוכה" לעניינים שברפואה. הלכה היא כי בעניינים שבגדר המומחיות הרפואית, יסמוך בית הדין ידיו על חוות דעתו של המומחה ומסקנותיו ולא יסטה מהן, אלא אם קיימת הצדקה משפטית או עובדתית לעשות כן ..." קביעותיו הרפואיות של המומחה שהתמנה עומדות במבחן הסבירות וההגיון, ולא מצאנו כל נימוק, או טעם, המצדיק שלא לאמץ את חוות הדעת של המומחה - יועץ רפואי מטעם בית הדין. (עיין לענין זה במאמרו של ס. אדלר "מומחים - יועצים רפואים בבתי הדין לעבודה", שנתון משפט העבודה, כרך ב' עמ' 199, 1994 וכן עיין בדב"ע נא/0/191 המוסד לביטוח לאומי נ. נחתום פד"ע כד' 89, ועיין גם בדב"ע לו/0/8 סימיון דוידוביץ נ. המוסד לביטוח לאומי פד"ע ז' 374, ובדב"ע נה/0/246 גיגי סוליקה נ. המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם)). על משקלה המכריע של חוות הדעת של המומחה - היועץ הרפואי, המתמנה על ידי בית הדין, חזר ושנה בית הדין הארצי בפסיקתו ועל כך אין עוד חולק. (ראה עב"ל 110/98 זאב מנדל נ. המוסד לביטוח לאומי ועב"ל 1146/00 צבי פרחטר נ. המוסד לביטוח לאומי). בעב"ל 1035/04 דינה ביקל נ. המוסד לביטוח לאומי נפסק: "לדידו של בית הדין, המומחה הוא האורים והתומים המאיר את עיניו בשטח הרפואי. ככל שעל פניה אין בחוות דעת המומחה פגמים גלויים לעין, ואין היא בלתי סבירה על פניה, אין בסיס לפסילתה ..." 7. על יסוד חוות דעתו של המומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין - הנני קובעת, כי תסמונת התעלה הקרפלית, ממנה סובל התובע, תוכר כ"פגיעה בעבודה", כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי, לגבי התובע, בעוד שמחלת הפולינוירופתיה, ממנה סובל התובע, לא תוכר כפגיעה בעבודה. 8. הנתבע ישלם לתובע הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 3,500 ₪. 9. לצדדים זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלת פסק דין זה. מחלת מקצוערפואהתסמונת התעלה הקרפלית (CTS)