דוגמא לכתב תביעה - נשיכת כלב

להלן דוגמא לכתב תביעה בגין נשיכת כלב: ##כתב תביעה ## התובע מתכבד בזאת להגיש לבית המשפט הנכבד כתב תביעה זה כנגד הנתבע. כל הטענות בכתב תביעה זה נטענות לחילופין ו/או על דרך ההשלמה, והכל לפי הקשר הדברים ועניינם. ##הצדדים## 1. התובע יליד ______, יהיה מיוצג בתובענה זו על ידי ב"כ דלעיל, וכתובתו לצורך מסירת כתבי בי-דין תהא כאמור הכתובת הנ"ל. 2. הנתבע הינו הבעלים של כלב הנחזה לגזע ____________ (להלן:"##הכלב##"). ##הרקע העובדתי## 3. בתאריך _______ בעת הליכת התובע עם כלבו לתומו ברח' _______, הגיח לפתע הכלב, אשר הסתובב חופשי ללא מחסום פה וניסה לתקוף את הכלב של התובע. התובע עמד בין הכלבים, כשלפתע התנפל עליו הכלב ונשך את התובע בכפות ידיו ובאמות בפראות ובאכזריות, כתוצאה מהתקיפה נפגע התובע באופן קשה (להלן: "##התקיפה##"). 4. "למזלו" של התובע התקיפה ארעה בסמוך לתחנת מד"א ועוברי אורח אשר התקבצו למקום הבחינו בתקיפה והסיעו את התובע לתחנת מד"א. 5. כתוצאה מהתקיפה פונה התובעת לבית החולים ________ לקבלת טיפול רפואי ראשוני כשהוא אינו מתמצא בזמן ובמקום מעוצמת הטראומה שחווה, שם אובחן כי הוא סובל מחתכים קרועים בכפות ידיו ובאמות וכן משבר בשורש כף יד ימין, טופל בתפרים זריקות וחבישה, וכף ידו הימנית גובסה. --- העתק מדו"ח סיכום אשפוז רצ"ב לתובענה זו ומסומן ##כנספח "א".## 6. בתאריך _________הגיש התובע תלונה במשטרה על התקיפה. --- העתק מטופס תלונה במשטרה רצ"ב לתובענה זו ומסומן ##כנספח "ב".## 7. כתוצאה מחומרת הפציעה התובע המשיך במעקב הרפואי אצל הרופאים המומחים בתחום האורטופדי, במסגרת קופת החולים ומשם לסדרת טיפולים משקמים אינטנסיביים. 8. בתאריך ______(לאחר שאיתר את בעליו של הכלב), הגיש תלונה במשרד הבריאות על מנת שהכלב ייתפס ויושם בהסגר. --- העתק מטופס דיווח למשרד הבריאות רצ"ב לתובענה זו ומסומן ##כנספח "ג".## 9. בעקבות התקיפה שהה התובע באי כושר, עבר ועובר התובע טיפולים רבים אצל הרופאים השונים, כאשר דבר לא מטיב עימו. 10. עובר לתקיפה התובע היה אדם בריא ללא כל בעיה אורטופדית, כיום התובע סובל מכאבים עזים ומהגבלות במהלך עבודתו ובכל הפעילויות היומיומיות ונזקק לעזרה מוגברת ממשפחתו מחבריו, המדובר בפגיעה המגבילה את התובע באורח קשה. 11. מאז התקיפה ועד היום התובע מתקשה ב___________, מתקשה בהרמת חפצים כבדים, בסחיבת קניות, במשחקי טניס וכן ותקשה בנשיאת משקל גופו כל היד הימנית. 12. כמו כן, התובע נאלץ להוציא סכומי כסף רבים בגין טיפולים רפואיים, תרופות ועזרים אחרים וייאלץ ככל הנראה לשאת בהוצאות אלו גם בעתיד. --- העתק מהמסמכים הרפואיים ומקבלות חלקיות רצ"ב לתובענה זו ומסומנים ##כנספח "ד".## 13. התובע נבדק ע"י מומחה בכירורגיה אורטופדית של כף היד,ד"ר_____ אשר העריך את נכותו הצמיתה בשיעור _______% בגין "שבר של החלק המרוחק של עצם האולנה בצד ימין". כמו כן המומחה מוסיף כי: "לתובע נותרו צלקות מהנשיכה באמה דיסטלית ימין, באמה דיסטלית שמאל" --- העתק מחוות הדעת רצ"ב לתובענה זו ומסומן## כנספח "ה".## 14. ביום _________ פנה התובע אל _________, באמצעות בא-כוחה לעיל, בדרישה לקבלת פיצויים כספיים בגין התקיפות. --- העתק ממכתב ההתראה רצ"ב לתובענה זו ומסומן ##כנספח "ו".## 15. במכתב התשובה, נמסר כי הנתבע הינו הבעלים של הכלב, בנוסף, נטענו טענות שהיה עדיף לולא נטענו באשר לזהות הכלב התוקף, תוך התעלמות מוחלטת מהעדים הרבים לתקיפה. --- העתק ממכתב התשובה רצ"ב לתובענה זו ומסומן ##כנספח "ז".## 16. לאור האמור לעיל, לתובע לא נותרה ברירה אלא לעתור לבית המשפט הנכבד ולתבוע את זכויותיו. ##ב. הטענות המשפטיות## 17. התובע יטען כי הנתבע, כבעלים של הכלב, חייב לפצותו על נזקי התקיפה, ואין נפקא מינה אם הייתה או לא הייתה התרשלות מצידו וכי לא עומדת לנתבע כל הגנה, וזאת בהתאם להוראת סעיף 41א' לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. 18. התובע יוסיף ויטען כי הכלב לא היה קשור ולא היה לו מחסום פה בעת התקיפה. בכך הפר הנתבע את הוראות סעיף 11 לחוק הסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג – 2002. 19. הנתבע אחראי לנזקי התובע כבעלים של הכלב שתקף את התובע מכח האחריות המוחלטת המוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין. ##ג. הסעדים## 20. עובר לתקיפה, התובע היה בחור צעיר וחסון בריא ונמרץ ואף עסק בספורט, _______במקצועו ללא כל מגבלה רפואית ו/או תפקודית. 21. כפי שעולה מחוות דעתו של ד"ר _________ כתוצאה מהתקיפה, התובע נותר עם הגבלה בתנועות כפות הידיים והאצבעות שתגרום לו קושי רב בעבודות עם הידיים בכלל ובעבודה עם מחשב בפרט. 22. התובע יטען, כי הוא יפסיד בעתיד הכנסות פנסיה, קופות גמל, חסכונות ואובדן זכויות סוציאליות וכי על הנתבע לפצותו בגין נזקים אלה. 23. התובע יטען כי בגין התאונה נגרמו וייגרמו לו גם בעתיד הפסדי השתכרות ניכרים, וכי הוא זכאי לפיצוי מאת הנתבע בגין הפסדיו הממשיים והצפויים בגין ראש נזק זה. 24. התובע יטען כי בגין התקיפה והכאבים נפגע כושר תפקודו היומיומי והוא מתקשה בביצוע עבודות הבית, קלות וקשות והוא נזקק לעזרת הזולת. 25. לאור חומרת פגיעתו של התובע עתיד הוא להוציא סכומים ניכרים בגין הוצאות נסיעה מוגברות. 26. התובע יטען כי לאור מהות פגיעתו ולאור הנכות שנותרה בו בעקבות התקיפה יגרמו לו בעתיד נזקים רבים והוא עתיד להוציא סכומים ניכרים עבור הוצאות רפואיות, לרבות שכר טרחתם של רופאים פרטיים, תרופות לשיכוך כאבים ולהרגעה וטיפולים רפואיים אלטרנטיביים ופיזיותרפיים והוא זכאי לקבל מן הנתבע את הוצאותיו המיוחדות והצפויות בגין ראש נזק זה. 27. התובע זכאי לפיצוי הולם בגין כאב וסבל וזאת בהתחשב בנכותו הצמיתה ובכל שאר הגורמים הנלווים לתקיפה. 28. בעקבות התקיפה התובע סובל מפחדים ונחרד כל פעם שהוא נאלץ ללכת לבדו ברחוב, כמו כן סובל מטראומה וחשש ממפגש עם כלבים הדומים לסוג הכלב. 29. כתוצאה מן התאונה נגרמו לתובע נזקים מיוחדים וכלליים ובית המשפט הנכבד מתבקש לפוסקם לפי החלוקה שלהלן או לפי כל חלוקה אחרת שתראה לו צודקת בנסיבות העניין: ##נזקים מיוחדים:## א. הפסדי השתכרות בעבר 90,000 ₪ ב. הוצאות רפואיות - 50,000 ₪ ג. הוצאות חוו"ד 4,000 ₪ ד. הוצאות נסיעה וניידות - 30,000 ₪ ה. הוצאות בגין עזרת הזולת - 40,000 ₪ ##נזק כללי: ## א. הפסד השתכרות ו/או אובדן השתכרות בעתיד לרבות הפסדי פנסיה ב. הוצאות רפואיות ופרה רפואיות בעתיד ג. הוצאות נסיעה וניידות בעתיד ד. הוצאות בגין עזרת הזולת בעתיד ה. כאב וסבל ##סיכום## 30. לבית המשפט הנכבד הסמכות המקומית והעניינית לדון בתובענה לאור מקום מושבם של הצדדים. 31. התובע אינו נוטל על עצמו את נטל הראייה מקום שזה מונח על כתפי הנתבע. 32. לפיכך מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבע לדין, לחייבו בסכום התביעה כמפורט לעיל, בתוספת ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה, בתוספת הוצאות המשפט ושכר טרחת עו"ד נשיכת כלב, בצירוף מע"מ כדין ##_____________, עו"ד ב"כ התובע## כלבבעלי חייםכתב תביעהמסמכיםנשיכת כלב / תקיפת כלב