טענה כי במהלך השנים התגלו ליקויים חמורים באיכות בניית הדירה

במהלך השנים התגלו ליקויים חמורים באיכות בניית הדירה שבנתה הנתבעת. ליקויים חמורים נוספים ממשיכים ומתגלים ככל שחולף הזמן. הנתבעת אחראית כלפי התובעים על איכות הבנייה, הן מכוח החוזה שנכרת בינה ובין העמותה, ולפי חוק המכר (דירות), והן מכוח דיני הנזיקין הכלליים, כמי שבנתה את הדירה באופן רשלני ובלתי מיומן. 6. עלות תיקון הליקויים שאותרו בדירה, על פי חוות דעת מומחה מטעם התובעים עומדת על 53,196 ₪, כולל מע"מ. על סכום זה מבקשים התובעים להוסיף סך של 15,000 ₪ בגין עוגמת נפש, טרחה והוצאות, וכן 10,000 ₪ הוצאות דיור חלופי שיידרש בתקופה שבה יבוצע תיקון הליקויים בדירה. בהתאם לכך סכום התביעה הכולל עומד על 78,196 ₪. ההגנה 7. הנתבעת אינה מי שמכר לתובעים את הדירה. התובעים רכשו את הדירה מהעמותה ולא מהנתבעת. הנתבעת הייתה קבלן בלבד. 8. הנתבעת ביצעה תיקונים שנתיים בדירה בשנת 2007 לשביעות רצונם של התובעים. מדובר בתיקונים פעוטים שאינם עולים בקנה אחד עם התביעה המנופחת שהגישו התובעים. במסגרת אחריות הנתבעת, ביצעה הנתבעת תיקונים נוספים בשנת 2008 ומאז לא נשמעו טענות כלשהן בדבר קיומם של ליקויים בדירה. רק בחלוף תקופות הבדק והאחריות פנו התובעים בטענות אל הנתבעת, ובנסיבות אלה נדחו טענות התובעים. התביעה הוגשה בשיהוי ניכר, ערב סיום תקופת ההתיישנות. 9. חוות הדעת מטעם התובעים, היא חוות דעת מגמתית ובלתי מקצועית. ממצאי המומחה מטעם התובעים מוכחשים. בית המשפט מתבקש למנות מומחה מטעמו, אשר יידרש להתייחס גם לשאלת האחריות. הליקויים שמעטים שנמצאו בדירה אינם באחריות הנתבעת הואיל ומדובר, בין היתר, בליקויים שמקורם בתכנון הדירה ולא בביצוע. 10. לשיטת הנתבעת, אין התובעים זכאים לפיצוי כלשהו מהנתבעת, ובוודאי לא בסכומים הנדרשים על ידם. הראיות 11. מיניתי את המהנדס רפאל גיל כמומחה מטעם בית המשפט. המהנדס גיל איתר ליקויים שעלות תיקונם 12,350 ₪, לא כולל מע"מ. המהנדס גיל מציין כי אם יבוצעו התיקונים על ידי התובעים באמצעות קבלנים מזדמנים תעלה העלות ב-30%. 12. התובעים הגישו תצהיר עדות ראשית של התובע, אשר מהווה חזרה על האמור בכתב התביעה. לתצהיר התובע מצורפת חוות דעת המומחה מטעם התובעים, המהנדס דניאל גלמנוביץ', מיום 16/8/2012. כמו כן, מצורף מכתב תשובה של המומחה מטעם בית המשפט לשאלות הבהרה של הנתבעת, ולפיו יש להוסיף לאומדן עלות התיקונים סך של 650 ₪ (בצירוף מע"מ ובצירוף 30%, עלות תיקון לתובעים). 13. הנתבעת הגישה תצהיר עדות ראשית של מר ניצן לוי, מהנדס ראשי אצל הנתבעת. גם תצהיר זה מהווה חזרה על האמור בכתב ההגנה. דיון 14. במסגרת הסיכומים הבהירו התובעים כי הם מקבלים את ממצאי המומחה מטעם בית המשפט, ובהתאם לכך עומד הפיצוי הנדרש בגין תיקון הליקויים על סך של 19,942 בלבד. (סכום חוות הדעת הראשונית בסך 12,350 ₪, בתוספת 650 ₪ על פי מכתב ההבהרה, כשעל סכום זה יש להוסיף מע"מ ו-30% - עלות תיקון לתובעים באמצעות קבלן מזדמן). על סכום זה מבקשים התובעים להוסיף 15,000 ש"ח בגין עגמת נפש, וכן הוצאות אגרה, מומחים וגישור בסך 8,980 ₪.על כל אלה מבקשים התובעים להוסיף שכר טרחת עורך דין. 15. הנתבעת טוענת כי בפסיקת ההוצאות יש ליתן משקל לפער העצום שבין קביעות המומחה מטעם בית המשפט וממצאי המומחה מטעם התובעים. בהתאם לכך יש לחייב את התובעים בהוצאות הנתבעת. 16. לאחר שעיינתי בענות הצדדים ובראיות שלפניי החלטתי לקבל את התביעה בחלקה. להלן נימוקיי בקצרה: א. בדיון שהתקיים ביום 14/4/2013 הבהיר ב"כ התובעים כי טענות התובעים כלפי הנתבעת אינן מכוח חוק המכר (דירות) כי אם על פי פק' הנזיקין. נראית בעיניי טענת התובעים לפיה תביעה בגין רשלנות של הקבלן המבצע אינה מתיישנת לפני חלוף 7 שנים ממועד מסירת הדירה לרוכשים. בענייננו נמסרה הדירה לתובעים בחודש 4/2006 ומשכך לא התיישנה התביעה במועד הגשתה בחודש 11/2012. דומני שחובת הזהירות של הנתבעת כלפי התובעים אינה שנויה במחלוקת, ומכל מקום היא נובעת מעצם העובדה שהנתבעת בנתה את הדירה בידיעה שהדירה נבנית עבור התובעים, כמו גם מן החוזים שנכרתו בין הנתבעת לעמותה, ובין התובעים לעמותה. ב. עיינתי בחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט ולא מצאתי כי הליקויים שאותרו הינם כאלה שמקורם בתכנון לקוי. אדרבה, הליקויים כולם מקורם בביצוע לקוי של עבודת הבנייה, ועל כן הם באחריות הנתבעת. עלות התיקונים אינה כוללת את החלפת הריצוף בחדר השינה, שלצרכה נדרשה בדיקה נוספת עליה ויתרו התובעים, כי אם עלות תיקון מקומי בלבד. ג. הפער שבין חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט לחוות דעת המומחה מטעם התובעים אינו מצביע על הגשת תביעה מנופחת ומופרכת, באופן שמצדיק חיוב של התובעים בהוצאות הנתבעת. יחד עם זאת, הפער שבין חוות הדעת, כמו גם ממצאי המומחה מטעם בית המשפט לגופם, מצדיקים לפסוק את הוצאות התובעים על הצד הנמוך. כמו כן, בהתחשב בממצאי המומחה מטעם בית המשפט, אין מקום להוסיף על הוצאות שנגרמו לתובעים בפועל פיצוי כלשהו בגין עגמת נפש. ד. מקום בו סירבה הנתבעת לביצוע כל תיקון שהוא בטענה שחלפו תקופות האחריות והבדק, יש מקום לחייב את הנתבעת לפצות את התובעים בסכום עלות התיקון בפועל לתובעים. סכום זה, עומד על 19,942 ₪. סוף דבר 17. על יסוד כל האמור לעיל תשלם הנתבעת לתובעים את הסכומים הבאים: א. 19,942 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום (עלות תיקון הליקויים); ב. 977 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 11/11/12 (אגרת משפט); ג. 1,508 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 29/8/12 (עלות חוות דעת המומחה מטעם התובעים. איני רואה מקום לחיוב נוסף בגין השתתפות המומחה מטעם התובעים בביקור שערך בדירה המומחה מטעם בית המשפט. אין מקום לחיוב הנתבעת גם בעלות הגישור); ד. 2,925 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 20/1/13 (החלק ששילמו התובעים למומחה מטעם בית המשפט); ה. שכר טרחת עורך דין בסך 4,500 ₪. התשלום ישולם עד ליום 15/9/13. בנסיבות העניין פטורים התובעים מתשלום מחצית שנייה של האגרה. בניהליקויי בניה