תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות-בידוד), תשי''ט-1959

תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות-בידוד), תשי''ט-1959 בתוקף סמכויותי לפי סעיף 16 לפקודת הכלבת, 1934, וסעיף 20 לפקודת מחלות בעלי-חיים, 1945, והסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש''ח-1948, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשמ''ה, תשמ''ז) בתקנות אלה - ''חיה'' - כלב, חתול או קוף; ''מאורת בידוד'' - מאורת בידוד של חיות לתצפית כלבת שאושרה בידי מנהל השירותים הוטרינריים (להלן - המנהל); ''פקח'' - מי שהמנהל מינהו להיות פקח; ''פקיד מוסמך'' - רופא וטרינרי שמינתה אותו מועצת עיריה או מועצה מקומית ושניתנה עליו הסכמת המנהל לענין תקנה 19 (א) לתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ''ד-1964, לגבי אותה רשות מקומית. 2. חובה למסור חיה למאורת בידוד (תיקון: תשמ''ה) (א) חיה שנשכה אדם או בעל חיים, חייב בעלה להביאה למאורת הבידוד הקרובה תוך 24 שעות ממועד הנשיכה. (ב) לא הביא הבעל את החיה למאורת בידוד כאמור בתקנת משנה (א) רשאי הפקח להביאה למאורת בידוד כאמור, על חשבון הבעל. 3. החזקת חיה במאורת בידוד (תיקון: תשמ''ד, תשמ''ה, תשנ''ג, תשנ''ד) (א) חיה שהובלה למאורת בידוד תבודד בה למשך 10 ימים מיום שהובאה למאורת בידוד (להלן - תקופת המעצר). (ב) בתום תקופת המעצר יוציא הבעל את החיה ממאורת הבידוד אלא אם כן מתה או הושמדה כדין לפני כן. 4. דין חיה שנעזבה (תיקון: תשמ''ה, תשמ''ז, תשנ''ג) חיה שבעלה לא הוציאה ממאורת בידוד במשך חמישה ימים מיום גמר תקופת מעצרה, מותר להשמידה. 2.5 אגרות (תיקון: תשל''ט, תש''ם, תשמ''א, תשמ''ב, תשמ''ג, תשמ''ד, תשמ''ה, תשמ''ו, תשמ''ז, תשנ''ד) בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה: (1) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח - 35 שקלים חדשים (2) בעד בידוד, לכל יום - 15 שקלים חדשים. 1 ק''ת תשי''ט, 1724; תשל''ג, 429; תשל''ה, 2319; תשל''ז, 598, 982; תשל''ט, 727; תש''ם, 1616; תשמ''א, 1566; תשמ''ב, 225, 1101; תשמ''ג, 185, 1114; תשמ''ד, 144, 1096, 1917, 2654; תשמ''ה, 680, 1188, 1748, 1788; תשמ''ו, 68; תשמ''ז, 114, 761; תשנ''ג, 888; תשנ''ד, 143. י''פ תש''ם, 1757; תשמ''א, 1286. 2 תקנה 1 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), קובעת הצמדת האגרות למדד יוקר המחיה כאמור בפרק ז. עסקים, 12.4 אגרות חקלאיות.כלבבעלי חייםתקנותנשיכת כלב / תקיפת כלבפיקוח על כלבים וחתולים