תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים), התשס''ז-2007

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים), התשס''ז-2007 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ''ו-1985 (להלן - החוק), בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. עבירה מינהלית עבירה על הוראה מהוראות החיקוקים כמפורט בטור א' שבתוספת, היא עבירה מינהלית. 2. קנס מינהלי קצוב לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצדה בטור ב' בתוספת. 3. עבירה מינהלית חוזרת הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק יהיה כפל הקנס האמור בתקנה 2, לפי העניין. 4. עבירה מינהלית נמשכת הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת לעניין סעיף 4(1) לפקודת הכלבת, 1934, תקנה 3(א) לתקנות הכלבת (חיסון), התשס''ה-2005, ותקנה 2(א) לתקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות-בידוד), התשי''ט -1959, יהיה בשיעור החלק העשירי של הקנס הקבוע בתקנה 2, לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב-1) לחוק. תוספת 2 טור א' טור ב' העבירות המינהליות קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים (1) חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס''ג -2002 - סעיף 2(א) 500 סעיף 8(ה) - בתוך שבוע מיום קרות האירוע שלגביו 250 חלה חובת הדיווח סעיף 11 (א) 500 סעיף 18 (ג)(2) 1,500 (2) תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס''ה-2004 תקנה 2 10,000 תקנה 3 5,000 תקנות 4(1), 5 1,500 תקנה 4(1), 5 1,000 תקנה 4(3) 1,000 תקנה 402) 500 (3) תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס''ה-2005 תקנה 19 250 (4) פקודת הכלבת 1934 - סעיפים 4(19, 9(א)(1), 9(ב)9(1) 2,000 (5) תקנות הכלבת (חיסון), התשס''ה-2005 - תקנות 2, 6(ה) 4,000 תקנות 3, 6(א)(2), (3) ו-(4) 1,500 תקנות 6(א)(2), (3) ו-(4) 1,000 תקנה 8 500 תקנות 6(ג) ו-(ד) 250 (6) תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות-בידוד), התשי''ט-1959 - תקנה 2(א) - ובלבד שחלפו 24 שעת מהמועד שבו נודע לבעל החיה על הנשיכה 2,000 ק''ת תשס''ז, 1126. 2 פורסמה הודעה (י''פ תשס''ח, 1018) על הסמכת כל ראש רשות מקומית למנות עובד של הרשות שקיבל הכשרה למילוי תפקידו לעניין העבירות המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים), התשס''ז-2007, למפקח.כלבבעלי חייםעבירות מנהליותקנסתקנותקנס מנהלינשיכת כלב / תקיפת כלבפיקוח על כלבים וחתולים