מינוי מומחה בתביעות ליקויי בניה

הכרעה בסכסוכים שעניינם ליקויי בנייה מחייבת בדיקה ובחינה מקצועית של הסוגיות שבמחלוקת ולצורך כך נוהג בית המשפט להיעזר במומחה מקצועי המתבקש לחוות דעתו באותן סוגיות. לבית המשפט שמור, כמובן, שיקול הדעת בשאלה באיזו מידה יש לאמץ את מסקנותיו של המומחה (ראו: ע"א 558/96 חברת שיכון עובדים בע"מ נ' רוזנטל, פ"ד נב(4) 563, ע"א 5602/03 סגל נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ (22.8.2005). מומחה מטעם בית המשפט מתמנה כידו הארוכה של בית המשפט על מנת ליתן תמונה מדויקת ומלאה על אודות סוגיות המחייבות בירור בתחום מקצועי. בית המשפט רשאי להסתמך על כל חלק אשר כלול בחוות הדעת של המומחה שמינה אם היא מקובלת עליו. בית המשפט הוא הפוסק האחרון בעניין כוחה של חוות-דעת של המומחה והוא הקובע מהי המידה, מהו האופן ומהו ההיקף של האימוץ על ידו של האמור בחוות הדעת (ראו: ע"א 402/85 מרקוביץ נ' עיריית ראשון לציון, פ"ד מא(1) 133). בניהמומחהליקויי בניהמינוי מומחה