תביעה נגד מוכר דירה בגין ליקויי בניה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה נגד מוכר דירה בגין ליקויי בניה / קניית דירה עם ליקויי בניה: א. מבוא 1. בפניי תביעה כספית בה עותרים התובעים לחייב הנתבעים לשלם להם סך של 200,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד התשלום בפועל ובצירוף הוצאות ושכ"ט עו"ד. 2. התובעים רכשו מהנתבעים 1-2 (להלן: "מר וגב' צמח" בהתאמה) בהסכם מכר אשר נחתם ביום 29.2.04 זכויותיהם להירשם כבעלים של דירה מס' 28 בבית מס' 24 ברחוב מוטה גור 8/28 בשכונת נווה גנים בקרית מוצקין חלקה 61 (חלקה ישנה 2) בגוש 10421 (להלן: "הנכס"). 3. הנכס נבנה על ידי הנתבעת מס' 3 (להלן: "חברת גב ים") אשר מכרה הזכויות בנכס למר וגב' צמח. 4. התובעים טענו כי מר וגב' צמח לא גילו להם עובר לחתימת ההסכם על קיומם של ליקויים בדירה לרבות ובמיוחד כי מומחה מטעמם, מר הזז, בדק הדירה ביום 11.8.2003 ונתן חוות דעת כי בדירה ליקויי בניה רבים שעלות תיקונם 98,957 ₪ נכון ליום 11.8.2003. כן טענו התובעים כי מר וגב' צמח נמנעו מלגלות כי על בסיס חוות דעת המומחה הזז הם הגישו תביעה לתשלום פיצויים בגין ליקויי בניה נגד חברת גב ים. 5. התובעים טענו כי לאחר קבלת החזקה בנכס וכניסתם להתגורר בו הם גילו בנכס ליקויים קשים, דבר העומד בניגוד מוחלט להצהרות מר וגב' צמח בהסכם מיום 29.2.04, כי למיטב ידיעתם אין בדירה פגם גלוי ו/או נסתר. 6. התובעים טענו עוד כי בסמוך לאחר כניסתם להתגורר בנכס גילו דבר קיומה של התדיינות משפטית בין מר וגב' צמח וחברת גב ים לכשנתבקשו לאפשר כניסת מומחה מטעם גב ים לבקר בנכס לצורך מתן חוות דעת נדרשת בהתדיינות המשפטית בין חברת גב ים ומר וגב' צמח. לטענת התובעים רק לאחר כניסתם להתגורר בנכס הוברר להם כי מר וגב' צמח הסתירו מהם כי ביום 16.2.04 הגישו תביעה לתשלום פיצויי בגין ליקוי בניה בנכס נגד חברת גב ים. זאת כאשר ביום 29.2.04 מכרו זכויותיהם בנכס להם מבלי לגלות קיומם של ליקויים בנכס לתובעים. 7. אין מחלוקת בין הצדדים כי התובעים סרבו לאפשר כניסת מומחה לדירתם ואף סרבו להצטרף להליכים המשפטיים כנגד חברת גב ים או לאחד הדיון בתביעתם עם הדיון בתביעת מר וגב' צמח ודיירים אחרים בבניין נגד חברת גב ים המנוהלים בפני כב' השופט רמזי חדיד בת.א. 4490-04 בבית המשפט השלום בחיפה, ובו טרם ניתנה הכרעה (להלן: "התביעה האחרת"). 8. בתביעתם עותרים התובעים לקבלת סעד משום שלטענתם: I מר וגב' צמח הפרו חובתם לנהל משא ומתן בתום לב לקראת כריתת חוזה. II מר וגב' צמח נתנו מצגים כוזבים, הטעו והביאו בהתנהגותם להטעיית התובעים שהסכימו לרכוש זכויות בנכס למרות פגמים שקיימים בו אשר לא נודעו להם בזמן אמת. III מר וגב' צמח הפרו חובותיהם על פי חוק החוזים, פקודת הנזיקין וכן במעשיהם התעשרו שלא כדין משום שקיבלו תמורה גבוהה מהמגיע להם עבור מכירת זכויותיהם בנכס. IV על מר וגב' צמח להעביר לתובעים כל סכום שייפסק לטובתם בהתדיינות בינם ובין חברת גב ים בתביעה האחרת. V על חברת גב ים לשלם לתובעים פיצוי בגין ליקויי בניה בנכס משום שהומחתה לתובעים על ידי מר וגב' צמח בהסכם בין הצדדים זכות תביעה כלפי הקבלן בונה הנכס באם זה נבנה ברשלנות וקיימים בו ליקויים, ומשום שקיימת אי התאמה בין הממכר שנמכר על ידי חברת גב ים ובין הנכס שאת זכויותיו בו רכשו התובעים. 9. מר וגב' צמח בכתב הגנתם הכחישו כל טענות התובעים וטענו כי כל המידע הרלוונטי נמסר לתובעים עובר לחתימת ההסכם מיום 29.2.04. נטכן כי לתובעים היה כל המידע הרלוונטי גם בשל בדיקות מדוקדקות ומקיפות שערכו בנכס במספר ביקורים רב שביצעו בו וגם בשל בירורים ושיחות שניהלו עם דיירים אחרים בבניין מהם למדו על תביעת דיירי הבניין נגד חברת גב ים. 10. עוד טענו מר וגב' צמח כי חלק מהליקויים האמורים בחוות דעת מר הזז או הנטענים בתביעה תוקנו על ידם או על ידי חברת גב ים ולכן התביעה מוגזמת ומופרכת. ב. ההליכים 1. ביום 15.12.05 בטרם הגשת כתב הגנה הגישו ב"כ גב ים בקשה לסילוק התביעה הנגדית על הסף בטענות התיישנות, העדר יריבות עם התובעים וכפל התדיינות. 2. הבקשה נדונה בפני כב' השופטת תמר נתנאל שרון. דיונים במעמד ב"כ הצדדים התקיימו ביום 13.2.06 וביום 18.9.06. במהלך הדיון מיום 18.9.06 השיב מר שכטר לשאלת בית משפט. ביום 5.11.06 נתנה החלטה לפיה יש ממש בטענת כפל התביעות שהעלתה חברת גב ים ובהתאמה עוכבו ההליכים בתיק זה נגד חברת גב ים עד למתן פסק דין בתביעה האחרת. 3. לאחר העברת הטיפול בהתדיינות דנן אלי, במסגרת ישיבות קדם משפט שנערכו בתיק זה הוסכם על הצדדים כי המומחה אשר מינה בית המשפט בתביעה האחרת, מר דני שוהם, יבדוק טענת הצדדים בנוגע לקיומם של ליקויים בנכס. כמו כן ביום 6.11.08 שבתי ואישרתי החלטת כב' השופטת נתנאל מיום 5.11.06 ובהתאמה פוצל הדיון בתביעה זו באופן שבו קבעתי כי תדון בפני בדרך של שמיעת ראיות רק תביעת התובעים נגד נתבעים 1 ו - 2 והתביעה כנגד חברת גב ים תעוכב עד למתן החלטה/פסק דין בתביעה האחרת. עניין זה כמו גם קיומה של תביעה נגד חברת גב ים מייתרת הצורך לדון בתביעת התובעים לחייב מר וגב' צמח להשיב להם כספים אשר יזכו בהם אם יזכו בתביעה האחרת, שהרי קיימת לתובעים תביעה ישירה נגד חברת גב ים. 4. המומחה מר דן שוהם ערך ביקור בנכס ביום 6.4.08 ונתן חוות דעת - בש/1, לפיה מצא בנכס ליקויים שעלות תיקונים נכון ליום הבדיקה סך כולל של 22,985 ₪. ביום 14.9.2009 נחקר המומחה על פי הסכמת הצדדים במסגרת ישיבת קדם משפט. לטענת המומחה קיימים ליקויים בנכס הנובעים ממעבר הזמן בין מסירת החזקה הראשונה בדירה ומועד בדיקתו את הנכס. בעדותו בפני העריך המומחה כי עלות תיקונים בגין חלוף הזמן הינם 5,700 ₪, וזאת בעמוד 12 לפרוטוקול ישיבת יום 14.9.2009. עוד קבע המומחה כי חוות דעתו אינה כוללת הוצאות עקיפות ופיקוח על ביצוע תיקונים. המומחה אישר בעדותו כי חלק מהליקויים שמצא בדירה ניתנים לגילוי בראיה בלבד וכך בעמוד 14 לפרוטוקול ישיבת יום 24.9.2009. 5. לאחר סיום שמיעת חקירת המומחה ביקשו הצדדים לקיים ישיבת קדם משפט נוספת בנוכחות ב"כ חברת גב ים ומשלא הושגה כל הסכמה נקבע מועד לשמיעת ראיות רק בתביעת התובעים נגד מר וגב' צמח ולצורך כך נצטוו הצדדים להגיש תצהירי עדות ראשית. 6. ביום 4.1.2011 שמעתי עדות עדי הצדדים ובמסגרת זו שמעתי עדות עו"ד איל מרץ אשר ערך ההסכם בין הצדדים ועדות התובע מר שכטר. מטעם הנתבעים שמעתי עדות גב' צמח. 7. לאחר סיום שמיעת עדויות הצדדים הסכימו הצדדים לסכם טענותיהם בעל פה כאשר כל צד הגיש קודם לכן עיקרי טיעון בכתב. ג. המסקנה 1. לאחר שעיינתי בכל החומר הרלוונטי. לאחר שהאזנתי לעדים והתרשמתי מהם נחה דעתי כי דין התביעה להדחות ברובה ויש מקום לקבל רק עתירת התובעים כי יש לחייב מר וגב' צמח להשיב להם כל סכום שייפסק לטובתם בתביעה האחרת ועניינו פיצוי בגין ליקויים אשר נותרו בנכס וניתן לתקנם, אם יהיו כאלה או פיצוי בגין עוגמת נפש וטרדה הנובע מהצורך בביצוע תיקונים בפינוי הדירה לצורך ביצוע תיקונים אלו אם יהיו כאלה או פיצוי בגין הוצאות אשר שולמו על ידי התובעים לצורך ההתדיינות בתביעה האחרת אם שולמו. מובן כי קביעה זו באה במקום הצורך להמשיך ההתדיינות בתביעה דנן נגד חברת גב ים או לחילופין תחול היה ויבקשו התובעים להמשיך בהתדיינות דנן לאחר מתן פסק דין בתביעה האחרת. כל אפשרות אחרת תביא למצב בו יזכו התובעים לכפל פיצוי דבר שאין לו מקום בנסיבות העניין. 2. לטעמי למעט האמור לעיל לא הוכיחו התובעים תביעתם במידה הנדרשת מתובע במשפט אזרחי. לא נסתרו טענות מר וגב' צמח כי מידע רלוונטי שבגין אי ידיעתו לטענת התובעים הוגשה התביעה כן היה ידוע לתובעים או היה אמור להיות בידיעתם. זאת לאור מידע שקיבלו התובעים, בירורים שעשו והעובדה כי על פי חוות דעת מומחה בית המשפט מדובר בליקויים גלויים לעין שנמצאו בדירה, וניתן היה לראותם בבדיקת ראיה בלבד. 3. יש ממש בטענת ב"כ מר וגב' צמח כי בהסכם אשר נחתם בין הצדדים וויתרו הנתבעים על זכות תביעה בגין פגם גלוי או נסתר כאמור בסעיף 11 להסכם. טענת התובעים כי הצהרה זו נתנה רק בכפוף להצהרות המוכר בסעיף 11 לא הוכחה. כן לא נסתרה הטענה כי לתובעים היה מידע או צריך היה להיות מידע בנוגע לליקוים קיימים בדירה. 4. בנוסף אין ממש בטענות התובעים באשר לסכום הנזק הנתבע. הנזקים הנתבעים לא הוכחו כנדרש. אין ממש בטענה כי התובעים זכאים לפיצוי על פי האמור בחוות דעת המומחה מר הזז אשר שמשה בסיס להגשת התביעה האחרת. זאת במיוחד כאשר התובעים לא הכחישו כי מאז מתן חוות דעת מר הזז בוצעו תיקונים בנכס על ידי חברת גב ים וכן על מר וגב' צמח וכן על ידי התובעים עצמם ובפועל לא הוכח מהם הנזקים אשר נותרו בנכס ואשר לא נובעים מחלוף הזמן, בין מועד מתן חוות דעת מר הזז ומועד פסק דין זה. 5. קבלת טענות התובעים לעניין הנזק תביא להתעשרותם שלא כדין. זאת משום שבדיקת מומחה מטעם בית המשפט גילתה כי בנכס נותרו ליקויים בסכום נמוך בהרבה מסכום התביעה האחרת או מסכום התביעה דנן (סך של כ-23,000 ₪ ₪ נכון למועד בדיקת המומחה מטעם בית המשפט- 6.4.05) ומתוכם ליקויים בסך 5,700 ₪ נובעים מחלוף הזמן ומתחזוקה לא נכונה של התובעים את דירתם. 6. עוד יצוין כי לא הובאו בפני נסיבות המצדיקות העדפת חוות דעת מטעם מומחה הנתבעים מר וגב' צמח בתביעה האחרת על פני חוות דעת מומחה בית המשפט שהינה עדכנית יותר והתייחסה למצב הנכס לאחר ביצוע תיקונים בו תוך הפרדה בין ליקויים שנבעו מחלוף הזמן במהלכו סרבו התובעים לאפשר כניסת המומחה לדירתם ומועד מתן חוות דעת מומחה בית המשפט. ד. דיון I טיב הפגמים שנמצאו בדירת התובעים 1. כאמור הנכס נבדק על ידי מומחה בית המשפט באיחור ניכר בשל סירוב בלתי מוסבר של התובעים לאפשר כניסתו לנכס. יצוין כי סירוב זה הינו בלתי מוסבר משום שעיכב בירור ההליכים בתביעה האחרת שהכרעה בהם יכולה הייתה להיטיב גם עם התובעים, ומשום שמתן אפשרות לבדיקת הנכס לא הייתה פוגעת בזכויות התובעים. ראיה לעובדה כי מדובר בסירוב בלתי מוסבר ניתן ללמוד גם מדברי מומחה בית המשפט עצמו אשר הבהיר כי מצא בנכס ליקויים אשר נובעים מחלוף הזמן. 2. בבדיקתו את הנכס הבהיר המומחה כי מצא ליקויים בנכס בסכום בהיקף פחות באופן ניכר מהסכום הנטען על ידי התובעים בתביעתם. בנוסף בהיר המומחה בעדותו כי מרבית הליקויים שמצא בנכס הינם ליקויים הניתנים לגילוי בבדיקת ראיה בלבד. 3. בעדותו בעמוד 14 לפרוטוקול ישיבת יום 14.9.2009 הבהיר המומחה כי רק הליקויים שמצא בסעיפים 5.1, 7.2, 7.3, 7.4 ו - 13 הינם ליקויים שלא ניתנים לצפייה בעין של קונה ממוצע. מדובר בליקויים שעלות תיקונם היא כדלקמן: סעיף 5.1 4,500 ₪ (פירוק והרכבת אריחי קרמיקה באמבטיה) סעיף 7.2 1,000 ₪ (חלון אלומיניום במטבח) סעיף 7.3 1,500 ₪ (החלפת תריס אלומיניום בפינת אוכל) סעיף 7.4 300 ₪ (הוספת זוויתני אלומיניום) סעיף 13 סעיף בגין עבודה שבוצעה על ידי הדיירים ובגינו יש ליקוי 4. המומחה מודה בנוסף בחקירתו כי ליקויים בסעיפים 11-12 שנדונו בחוות דעתו ניתנים לזיהוי באמצעות מדידה פשוטה. 5. עוד יצוין כי המומחה מעריך בחקירתו בעמוד 14 לפרוטוקול כי "ש. אמרת שיש ליקויים שנובעים לא מגב ים אלא מהמחזיק בדירה. אם היו ליקויים כאלו האם הם נבעו מצמח ולא רק משכטר. ת. בוודאי. ש. מהי החלוקה. ת. הליקויים היסודיים העיקריים, שקבעתי שמגיעים ל5,700 ₪ זה סדקים בדירה. אם מישהו לא מתחזק את הדירה יש לעשות צבע בכל הדירה שזה עולה 5,000 ₪ זה סדר הגודל שהתקבל פה. אי אפשר מתי נוצרו הליקויים באיזה משני התקופות תקופת החזקת שכטר ותקופת צמח, מאחר ובדקתי רק במועד אחד, בו הוזמנתי לבדוק." 6. מן האמור לעיל עולה כי התובעים לא השכילו להוכיח מהם הליקויים שאינם נובעים מחלוף הזמן עד לבדיקת המומחה. זמן זה חלף בשל סירובם הבלתי מוסבר של התובעים לאפשר בדיקת הנכס. כן כשלו התובעים מלהוכיח מהי עלות ליקויים אשר המומחה קבע בחוות דעתו כי ניתנים לזיהוי בעין על ידי קונה ממוצע, ובגינם לא זכאים הם לפיצוי משום שגם על דעת מומחה בית המשפט יכלו התובעים לדעת על קיומם משביקרו בנכס לפני רכישת הזכויות בו. כמו כן התובעים מודים כי ביצעו תיקונים בחדר האמבטיה, דבר המייתר הצורך בדיון על הליקויים שמצא המומחה מטעם בית המשפט בחדר האמבטיה והורה על תיקונם. ראה לעניין זה עדות התובע עמוד 27 לפרוטוקול ישיבת יום 4.1.2011. 7. האמור לעיל די בו כדי לקבוע כי הוכח שמרבית הליקויים הקיימים בנכס לדעת מומחה בית המשפט הינם ליקויים שניתנים לגילוי בצפייה בלבד על ידי קונה ממוצע שעליהם ידעו התובעים או היה עליהם לדעת שהם ליקויים בגין חלוף הזמן או באחריות התובעים עצמם עקב תחזוקה לא תקינה של הנכס או סירובם לאפשר בדיקתו. II האם ידעו התובעים על הליקויים 1. אין מחלוקת בין הצדדים כי התובעים בקרו מספר פעמים בנכס עובר לרכישתו. התובעים סיירו בנכס ובדקו אותו וזאת בשעות שונות של היום. ראה לעניין זה עדות התובע עמוד 25 לפרוטוקול ישיבת יום 4.1.2011. לא הוכחש כי התובעים הביאו עמם גורמים נוספים להתייעץ עמם בסיורים אלו ובחרו שלא להביא אנשי מקצוע לבדיקת הנכס עובר לרכישת הזכויות בו. ראה לעניין זה עדות התובע עמוד 24 שורות 5-7 לפרוטוקול הדיון מיום 4.1.2011. כמו כן הוכח כי התובע בסיורו בנכס ראה ליקויים בנכס לרבות סדקים, מצב המטבח, ברזים לקויים וכד' ולמרות זאת הסכים לרכוש הזכויות בנכס. ראה עדות התובע עמוד 24 לפרוטוקול ישיבת יום 4.1.2011. 2. עוד עולה מעדות התובע כי במועד כניסת התובעים בנכס הם הבחינו בליקויים בדירה ואולם החליטו שלא לוותר על העסקה, שלא לתבוע בגינם דבר ושלא לפנות בדרישה כלשהי למר וגב' צמח, הכל כאמור בסעיפים 19 ו - 20 לת/4. 3. מן האמור לעיל עולה כי התובעים ביקרו 3-4 פעמים בנכס וראו כי קיימים בה ליקויים. עניין זה נתמך בקביעת מומחה בית המשפט כי מדובר בליקויים הניתנים לצפייה בעין. עוד עולה מעדות מר שכטר כי לאחר כניסת התובעים לדירה הם הבחינו בקיומם של ליקויים נוספים וויתרו על כל דרישה בגינם, ולא עשו דבר בעניין. 4. טוענים התובעים כי לאחר שנודע להם על קיומה של התביעה האחרת, כחלוף מספר חודשים ממועד הכניסה לנכס, מועד בו זיהו ליקויים בנכס, הם חשו מרומים. אין כל הסבר מדוע טוענים התובעים כי רק לאחר מועד זה הפכו הליקויים בנכס אשר כאמור היו ידועים לתובעים עוד קודם לכן למטרד בגינו התובעים לא היו יכולים עוד להשתמש בנכס ולארח בו הכל כנטען בסעיפים 36 ו - 37 לת/4. 5. לטעמי מדובר בטיעון שלא הוכח, לא הוסבר והינו מוגזם וסותר דברי המומחה מטעם בית המשפט. זה קבע כי מרבית הליקויים שמצא בנכס ניתנים לזיהוי בעין, ואינם מפריעים מהותית להפקת הנאה מהנכס. אציין עוד כי הליקוי העיקרי שנמצא על ידי המומחה מטעם בית המשפט ככזה שאינו ניתן לזיהוי בבדיקת ראייה בלבד הינו ליקוי בגין אריחי האמבטיה. ליקוי זה שוב אינו רלוונטי לענייננו משום שתוקן על ידי התובעים. 6. לאמור לעיל יש להוסיף עדות גב' צמח בפני אשר העידה כי מידע בדבר הליקויים וקיומה של התביעה נמסר לתובעים עובר לחתימה על הסכם הרכישה. עוד יש להוסיף לאמור לעיל טענה, שלא נסתרה על ידי התובעים, לפיה התובעים ערכו בירורים עובר לרכישת הנכס על ידם גם אצל השכנים המתגוררים בבניין וכתוצאה מכך היה בידי התובעים המידע כי הוגשה על ידי דיירי הבניין תביעה בגין ליקויי בניה נגד חברת גב ים. 7. עוד יש לזכור כי התובעים הינם רוכשי נכס. כאלה בבואם לרכוש נכס שעלותו גבוהה ובעבור רכישתו עליהם להשקיע מיטב כספם ומרבית חסכונותיהם, שומא על הקונים להפעיל משנה זהירות לערוך כל הבדיקות הנדרשות. על פי עדות מר שכטר, התובע, התובעים בחרו שלא לעשות כן ולהסתפק בבדיקה ויזואלית בביקורים בנכס ולהסתמך על דברי המתווך וחמותו של התובע. התנהלות זו גם היא ראוי שתיזקף לחובת התובעים ולחיזוק הקביעה כי אלו לא הוכיחו תביעתם משום שתבעו פיצוי בגין נזקים שהיו ידועים להם או כאלה שהיה עליהם לדעת על אפשרות קיומם. III הסכם המכר 1. צודק ב"כ הנתבעים כי במקרה דנן מגישים התובעים תביעתם בהתבסס על הסכם מכר בו ויתרו התובעים מפורשות על זכותם לתבוע פיצוי בגין פגם או ליקוי גלוי או נסתר בנכס הכל כאמור בסעיף 11 להסכם המכר. 2. טענת התובעים כי הצהרתם זו הסתמכה רק על הצהרה נגדית של מר וגב' שכטר כי אין ליקויים בנכס לא הוכחה. כבר הראתי לעיל כי במועד חתימת ההסכם ידעו התובעים על קיומם של ליקויים בנכס ובחרו להתעלם או לוותר על טענותיהם לעניין זה ולחתום על ההסכם בנוסחו הנוכחי. ויתור זה תואם עדות התובע בפני כי התובעים בחרו להתעלם מקיומם של ליקויים לרבות סדקים וממצב המטבח בנכס משום שתכננו לשפץ המטבח. התנהלות זו תואמת התנהגות התובעים אשר לא העלו כל טענה בנוגע לליקויים בנכס גם בחלוף מספר חודשים ממועד כניסתם לנכס והחלו מעלים טענות אלו רק לאחר שהוברר להם כי תביעת הנתבעים נגד חברת גב ים בגין ליקויי בניסה בנכס נכנס להליך גבוה. 3. טענת התובעים כי נתנו הסכמתם לסעיף 11 בהסכם רק על סמך הצהרת הנתבעים 1 ו - 2 כי אין ליקויים בנכס אינה תואמת גם עדות עו"ד מרץ בפניי אשר העיד כי נושא הליקויים בנכס כלל לא נדון בין הצדדים עובר לחתימתו על הסכם המכר. צודק עו"ד מרץ כי לו ביקשו התובעים לשמר זכות בגין ליקויים שנמצאו על ידם בדירה או אם סברו התובעים כי קיים דבר מה חריג בנכס היה עליהם להעלות עניין זה בטרם יחתמו על ההסכם. משלא עשו כן אין להם אלא להלין על עצמם. 4. עוד יש לזכור כי עו"ד מרץ העיד שהצדדים כלל לא דיברו על מצב הדירה עובר לחתימת ההסכם, דבר הסותר טענת התובעים כי הסכימו לאמור בסעיף 11 להסכם רק בהסתמך הצהרת הנתבעים 1 ו - 2 כי אין כל פגם בדירה. 5. עוד העיד עו"ד מרץ מפורשות כי הצדדים להסכם לא דיברו כלל עובר לחתימת ההסכם על צורך במתן הנחה בשל מצב הדירה בניגוד לטענות התובע לעניין בעדותו בפניי. 6. אין מחלוקת כי הצהרת הנתבעים 1 ו - 2 בסעיף 11 להסכם כי למיטב ידיעתם אין פגם בדירה אינה הצהרה נכונה. אולם הוכח בפני כי במועד חתימת הצדדים על ההסכם ידעו התובעים כי מדובר בהצהרה שאינה נכונה וכי הם ידעו כי קיימים פגמים וליקויים בנכס, ולמרות זאת הסכימו לחתום על ההסכם משום שחפצו בנכס ועשו כן מבלי לדרוש הנחות נוספות מעבר למחיר המוסכם. 7. משכך לא הוכחה טענת ב"כ התובעים כי האמור בסעיף 11 להסכם כפוף להצהרת המוכרים כי אין פגם בדירה. עיון בסעיף 11 להסכם מלמד עוד כי מדובר בסעיף הכולל הצהרות אשר האחת אינה קשורה או מותנית בשנייה. הצדדים הכלילו סעיף זה בהסכם ביודעם כי הצהרת המוכרים אינה מדויקת וכשהם מוותרים על טענה לעניין זה. 8. עוד יצוין כי הטענה שהקונים - התובעים הסכימו להצהיר האמור בסעיף 11 להסכם רק תוך הסתמכות על הבטחה שקיבלו מהמוכרים 1 ו - 2 כי אין פגמים בדירה אינה נכונה. התובע עצמו בעדותו בפני העיד כי אינו מבין בחוזים אלא רק את מהותם של הדברים ואינו מבין המונחים המשפטים שאינו רוצה להיכנס אליהם. ראה עדות התובע עמוד 24 לפרוטוקול. 9. משכך לא הוכחה הטענה כי אין להתייחס ברצינות לויתור התובעים על זכות לתבוע הנתבעים בגין פגמים בנכס משום שויתור זה ניתן רק על בסיס הסתמכות על הצהרת הנתבעים 1 ו - 2 כי אין פגמים בנכס. הצהרה זו ניתנה מכוח חתימת הצדדים על הסכם כאשר התובעים הסכימו לחתום עליו מבלי שהסתמכו על הצהרת הנתבעים 1 ו - 2 אליה התייחס התובע כאל "מונח משפטי" ולמרות שהצדדים ידעו שיש ליקויים בדירה. לטעמי האמור בסעיף 11 להסכם הוכנס כסעיף סטנדרטי בהסכם כאשר הצדדים לא ייחסו לו כל משמעות ואין בו כדי לפתור את בית המשפט מחובת הבדיקה האם ידעו בפועל התובעים על ליקויים או היה עליהם לדעת עליהם והם וויתרו על כל תביעה בגין ליקויים אלו. מהעדות שבפניי עולה כי כך הדבר וכי התובעים כשלו מלסתור טענות אלו ולפיכך דין תביעתם בעניין זה כנגד הנתבעים 1 ו - 2 להדחות. 10. יובהר אין באמור בפסק דין זה כדי להכשיר הצהרות שאינן נכונות בחוזה. לטעמי זו התנהגות פסולה. דא עקא על פי הראיות שבפניי שני הצדדים הסכימו להכללת הצהרה לא מדויקת בהסכם תוך ידיעה כי הנכס נבדק לגופו על ידי התובעים אשר לקחו סיכון והסכימו לרכשו במצבו כפי שנבדק על ידם וויתרו על כל טענה בקשר לכך. כך גם נהגו התובעים עד שגילו שתביעה לתשלום פיצויים בגין ליקויי בניה בנכס בו הם מתגוררים כעת אשר הוגשה נגד חברת גב ים על ידי הנתבעים נכנסת להילוך גבוה ועתידה להניב לנתבעים 1 ו- 2 ,ולא להם, פיצויי. IV זכאות להשבת פיצוי 1. יש ממש בתביעת התובעים ככל שהיא מתייחסת לזכאות להשבת פיצוי שיקבלו הנתבעים 1 ו- 2, אם יקבלו, במסגרת התביעה אחרת בנוגע לליקויים שעדיין נותרו בנכס או כאלה שתוקנו על ידי התובעים דנן, היה ותקבע זכאות לפיצוי בתביעה האחרת לנתבעים. 2. אומנם התובעים הגישו תביעה גם כנגד חברת גב ים שטיפול בה עוכב עד למתן הכרעה בתביעה האחרת ואולם יש ממש בטענה כי לאור הנסיבות הענקת פיצוי בתביעה האחרת לנתבעים 1 ו - 2 בגין ליקויים שלא הם תיקנו או שלא נגרם להם נזק בגינם תגרום להתעשרותם שלא כדין. קבלת טענות התובעים בעניין זה גם תייתר הצורך בהמשך הדיון בתביעת התובעים נגד חברת גב ים בתיק זה ותאפשר השגת המצב הרצוי לו היו מסכימים התובעים מלכתחילה לאחד הדיון תביעתם עם הדיון בתביעה האחרת. 3. אשר על כן היה וייפסק בתביעה האחרת פיצוי לנתבעים 1 ו - 2 בגין תיקון ליקוי שעדיין נותר בנכס ולא תוקן או פיצוי בגין ליקוי שתוקן על ידי התובעים או פיצוי בגין נזק שאינו ממוני בשל ליקויים או תיקונים של ליקויים אלו על הנתבעים 1 ו- 2 להשיבו לתובעים, הכל כאמור גם בפרק המסקנה לפסק דין זה. ה. סיכום לאור כל האמור לעיל בכפוף לאמור בחלק IV בפסק דין זה ולפרק המסקנה של פסק דין זה נדחת תביעת התובעים ברובה. בהתחשב אופן ניהול ההליכים ובתוצאותיו ישלמו התובעים לנתבעים 1 ו - 2 הוצאות בסך כולל של 5,000 ₪. כמו כן ישלמו התובעים הוצאות לב"כ גב ים אשר נאלץ להיות נוכח בהליכים מקדמים בתיק זה בסך כולל של 2,500 ₪. סכומים אלו ינוכו מהסכומים אשר תחויב, אם תחויב, חברת גב ים לשלם לנתבעים 1 ו - 2 בתביעה האחרת ומסכומים אשר יחויבו הנתבעים 1 ו - 2 להשיב לתובעים מכוח הפסיקה בתביעה האחרת. היה ולא יקבע חיוב כזה בתביעה האחרת ישולמו הסכומים הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק דין זה ועד התשלום בפועל בתוך 30 יום לאחר שתינתן לתובעים הודעה על מתן פסק דין בתביעה האחרת או מכח האמור בפסק דין זה. כספים שהופקדו בקופת בית המשפט על ידי הנתבעים יושבו לידיהם על ידי באי כוחם לאחר תשלום שכר טרחת מומחה בית המשפט ושכר עדים והמזכירות תוודא כי כך נעשה. כספים שהופקדו בקופת בית המשפט על ידי התובעים יועברו לנתבעים באמצעות באי כוחם לאחר תשלום שכר טרחת מומחה בית המשפט ושכר עדים וישמשו לפירעון חוב התובעים לנתבעים על פי פסק דין זה. בניהמקרקעיןליקויי בניה