תיקון רכב במוסך הסדר כתנאי לביטול השתתפות עצמית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תיקון רכב במוסך הסדר כתנאי לביטול השתתפות עצמית: 1. לאחר עיון חוזר בבקשה ולאחר עיון בתשובה שנתקבלה, לרבות תשובה מתוקנת עם נספחים רלוונטיים מטעמה של המשיבה מס' 1, יש בדעתי ליתן רשות ערעור לראות את הבקשה שהוגשה כבקשה שניתנה עליה רשות ערעור והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, ככל שמדובר בהחזר השתתפות עצמית בגין עלות התיקונים במוסך "ארז". לפיכך תידון הבקשה כערעור. 2. הערעור שניתן הוא על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות בחיפה (כבוד השופטת מירב קלמפנר-נבון) שניתן ביום 9/9/11 בתיק ת"ק 5462-02-11, לפיו נדחתה תביעתו הכספית של המערער להשיב לו דמי השתתפות עצמית בגין עלות התיקון במוסך ועוד ירידת ערך הרכב, כפי שנקבע בדוח השמאי. בית המשפט דחה את התביעה על כל חלקיה וחייב את המערער לשלם לכל אחת מן המשיבות הוצאות משפט בסך של 500 ש"ח, נכון למועד מתן פסק הדין. 3. על פי כתב התביעה וכפי שהוכח בבית משפט קמא המערער שהוא עו"ד במקצועו כרת הסכם עם המשיבה מס' 2 (להלן: המשיבה) ל"ביטול השתתפות עצמית ושירות רכב חלופי" עבור רכבו מסוג הונדה סי.אר.וי. (להלן: הרכב), באמצעות המשיבה מס' 1 (להלן: הסוכנת). אין חולק כי ביום 1/7/09 פנה המערער אל הסוכנת ורכש חבילת שירותים של המשיבה, הכוללת מנוי ל"שירות אקסס" (להלן: המנוי) עבור הרכב, בהתאם לכתב השירות של המשיבה. על פי כתב השירות ועל פי הסכם המנוי שנחתם בין הצדדים, זכאי בעל המנוי להחזר סכום ההשתתפות העצמית אותו שילם עקב נזק שנגרם לרכב, ואולם זאת בכפוף לכך שיבצע תיקון הרכב באחד ממוסכי הרשת. 4. לטענת המערער במהלך המשא והמתן לכריתת החוזה באמצעות הסוכנת, העמיד המערער תנאי ולפיו אם וכאשר תקרה תאונה לרכבו, יוכל לתקנו במוסך "ארז פרטיות" (להלן: מוסך ארז), ובמוסך זה בלבד. רק לאחר שוידא המערער שאכן "מוסך ארז" נמנה על המוסכים המוכרים על ידי המשיבה, וכי אם יידרש לתיקונים ברכבו יוכל לבצעם ב"מוסך ארז", נחתמה העסקה על ידו. 5. אין חולק כי בעת כריתת החוזה בין הצדדים, אכן נמנה מוסך ארז כמוסך מוכר אצל המשיבה. לעומת זאת, כאשר ארעה תאונה לרכב ביום 29/6/10, והמערער ביקש לתקן את הנזקים ברכב ב"מוסך ארז", סירבה המשיבה לשלם עבור סכום ההשתתפות העצמית, שכן באותה עת "מוסך ארז" הוצא מהסדר השירות עם המשיבה. למרות האמור לא היה מוכן המערער לבצע את תיקון הרכב באחד מן המוסכים שהיו בהסדר, עמד על תיקון הרכב במוסך ארז, ביצע שם את התיקון, ומשעמדה המשיבה על סירובה להשיב את דמי ההשתתפות העצמית וכן לפצות בגין ירידת ערך, הגיש המערער את התביעה. 6. המחלוקת בין הצדדים התמקדה למעשה בשאלה אם רשאית הייתה המשיבה לשנות את הסכם השירות בנוגע לרשימת מוסכי ההסדר, ואם עשתה כן במהלך תקופת הביטוח, מבלי שהודיעה מראש למערער על השינוי האמור, אם חייבת היא להשיב למערער את דמי ההשתתפות העצמית. 7. כאמור, התביעה הוגשה הן בקשר לסכום השתתפות עצמית והן בקשר לירידת ערך הרכב בהתאם לדוח השמאי. בהחלטה שניתנה על ידי בית המשפט ביום 3/10/11 הועלתה הצעה על ידי בית המשפט בנוגע לדמי ההשתתפות העצמית בלבד. כפי שהובהר בתחילת פסק הדין, הרשות ניתנה בנושא דמי ההשתתפות העצמית בלבד. הובהר במסגרת סעיף 1(ב)(4) לכתב שירות האקסס, כפי שצוין בסעיף 24 לתשובת המשיבות, כי "ההשתתפות העצמית" תהא כהגדרתה בפוליסת הביטוח ולא תכלול, בין היתר... ירידת ערך..." (ההדגשה אינה במקור - ש' ו'). מן הטעם האמור, ניתנה הרשות לערעור בנושא השבת דמי ההשתתפות העצמית בלבד. בנושא האחר יש לאשר פסק הדין שנתנה הערכאה הדיונית. 8. לעמדת המשיבות, מדובר בכתב שירות, שאינו חלק מפוליסות הביטוח, ולכן התנאים המפורטים אינם כפופים לחוק חוזי ביטוח, התשמ"א-1981. על פי כתב השירות ועל פי הסכם המינוי שנחתם בין הצדדים, זכאי אכן בעל המנוי להחזר סכום ההשתתפות העצמית אותו שילם עקב נזק שנגרם לרכב, ואולם זאת בכפוף לכך שיבצע תיקון הרכב באחד ממוסכי הרשת. המשיבות מודות עוד שעובר למועד כריתת ההסכם, אכן היה "מוסך ארז" ברשימת המוסכים שבהסדר. הסוכנת אף אישרה שקודם לכריתת ההסכם בירר המערער אם אכן "מוסך ארז" נמנה על המוסכים המורשים לביצוע תיקון, ואולם לא הייתה כל התחייבות שלא לשנות את רשימת מוסכי הרשת, ולא הייתה מניעה לבצע את התיקון במוסך אחר הנמצא ברשת. בפועל גם הופנה המערער למוסכי ההסדר החלופיים הקרובים למקום מגוריו, ובין היתר למוסך "רויאל". כאמור, סירב המערער לבצע את התיקון במוסך אחר, ומשעשה כן, סבורות המשיבות, כי אין עליהן להשיב את סכום ההשתתפות העצמית. המשיבות הדגישו עוד כי בכתב השירות מודגש שרשימה מעודכנת של המוסכים תימצא אצל סוכני הביטוח ובאתר האינטרנט של החברה. הרשימות - ככלל הן דינמיות, ואין לשלול או להגביל את זכותה של המשיבה להמשיך בתקופת הביטוח עם כל המוסכים אשר היו ברשימה במועד כריתתו של ההסכם. בנסיבות אלה טוענות המשיבות, כי אם אכן היה חשוב למערער לבצע את התיקונם ברכבו ב"מוסך ארז" בלבד בכל תקופת המנוי, היה עליו לערוך בירור מתאים, אם אכן יכול מוסך זה להיגרע מרשימת ההסדר בתקופת הביטוח, ולשקול אם בנסיבות כאלה אין הוא מבקש לחתום על כתב השירות. 9. בפסק הדין שניתן על ידי בית משפט לתביעות קטנות קבע בית המשפט כי על המערער אשר ביקש להבטיח כי רכבו בכל מקרה יתוקן באותו מוסך, לדאוג כי תנאי כזה יופיע מפורשות בכתב השירות, ומשלא הוכנס התנאי, הרי שמחייבת לשונו המפורשת של ההסכם לפיו נקבע כי מקבל השירות יהיה זכאי להחזר סכום ההשתתפות העצמית, רק אם יתוקן הרכב באחד מן המוסכים המצויים ברשימת ההסדר אצל המשיבה. במקרה דנן, אכן הופנה המערער לאותה רשימה. רשימה זו היא דינאמית, ולדעת בית משפט קמא אף ראוי שכך תהיה, מן הטעם שהדבר מאפשר בחינה מתמדת של איכות התיקונים ואף הכדאיות הכלכלית של ההתקשרות עם מוסכי ההסדר, וממילא רשאית המשיבה לעדכן את הרשימה. עוד קבע בית המשפט כי הדרישה שאותו מוסך ימשיך להיכלל ברשימה בכל תקופת הביטוח אינה מתחייבת, אם וכאשר המערער לא עמד על הכנסת התנאי בהסדר. בית המשפט הוסיף וקבע שאין זה הגיוני כי המשיבה תודיע לקהל לקוחותיה כל אימת שמוסך כזה או אחר יוצא מן ההסדר. מן הטעם האמור, מופנה קהל הלקוחות של המשיבה לאתר האינטרנט של המשיבה או אל סוכני הביטוח. בנוסף, טענו המשיבות כי אין מקום להתערבותה של ערכאת הערעור כאשר מדובר בקביעות עובדתיות. 10. אין דעתי כדעת בית משפט קמא, וככל שנדרשת התערבותה של ערכאה זו, אין בה כדי לשנות את הממצאים והנתונים העובדתיים שעמדו בבסיס המחלוקת שבעיקרה היא משפטית. עובדתית הוכיח המערער ואישרה הסוכנת כי תנאי להצטרפותו של המערער לכתב השירות היה בירור מוקדם אם "מוסך ארז" נמנה על המוסכים המורשים. עוד הוכח במידה הנדרשת כי אלמלא נמנה היה "מוסך ארז" על המוסכים המורשים ברשימת המשיבה, לא היה המערער חותם על כתב השירות. בנסיבות אלה, היה על הסוכנת - כמו גם בכתב השירות - להדגיש באותיות בולטות הן בדרך של הוספת תנאי מודפס ו/או בכתב יד, כי זו דרישתו של המערער, ועל המשיבות היה לנקוט הצעדים הבאים: קודם לכריתת ההסכם, ליידע את המערער באופן ברור וחד משמעי הן בעל-פה והן בכתב כי רשימת המוסכים המורשים היא רשימה מתעדכנת, ובמהלך תקופת הביטוח ועוד קודם לתאונה, ליידע את המערער על הוצאת "מוסך ארז" מרשימת המוסכים המורשים. האפשרות האחרת הייתה להודיע למערער קודם לכריתת ההסכם כי אם הוא עומד על התנאי האמור ראוי הוא שלא יחתום על כתב השירות ולרשום הערה מתאימה בכתב השירות לעניין זה. גם אם לא מדובר ב"חוזה ביטוח", משבירר המערער קודם לכריתת ההסכם אם מוסך ספציפי נמצא ברשימה, הרי שעל המשיבות להיות ערות כי תנאי זהות המוסך מהווה תנאי מהותי, ועליהן החובה להבהיר למקבל השירות, כי הכללת המוסך הספציפי עובר למועד כריתת ההסכם, יכול שתשתנה. 11. אשר על כן, אני מורה על קבלת הערעור ועל ביטולו של פסק דינו של בית משפט קמא, בנושא השבת סכום ההשתתפות העצמית בלבד. אני מחייבת את המשיבות ביחד ולחוד לשלם למערער סכום של 2,040 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 6/12/10 (מועד בו החזירה חב' אליהו את הסכום האחר), ועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, אני מחייבת את המשיבות ביחד ולחוד לשלם למערער הוצאות משפט בסכום של 2,000 ש"ח, בתוך 30 ימים מהיום. העירבון, אם הופקד, יושב למערער. מוסךרכבתיקון רכבהשתתפות עצמית