ליקויי בניה החלפת ריצוף

על פי חוות דעת המומחה, אומדן עלות התיקונים הינה, כולל פיקוח הנדסי, סך של 24,450 ₪, לפני מע"מ. במידה והעבודות יבוצע ע"י הנתבע, קובע המומחה שיש להוסיף 25% לאומדן זה. עוד קובע המומחה כי לביצוע העבודה דרושה תקופה של כ - 10 ימי עבודה ובגין הצורך בהחלפת הריצוף לא ניתן יהיה לגור בדירה בתקופה זו. מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא ליקויי בניה החלפת ריצוף: 1. הנתבעת הינה חברה קבלנית אשר יזמה והקימה באשדוד בניין מגורים כבית משותף. התובע רכש מאת הנתבעת את אחת הדירות בבניין, כמפורט בהסכם נספח א' לכתב התביעה (להלן - הדירה). הדירה נבנתה והחזקה בה נמסרה לתובע ביום 5.7.96. התביעה שבפני הינה תביעת התובע בגין ליקויי בניה, על פי עלות תיקונם כאמור בחוות דעת מהנדס מטעמו, וכן תביעה לפיצוי לא ממוני, עגמת נפש, והשבת הוצאות שונות. לאחר הנתבעת הגישה את כתב הגנתה, מינה ביהמ"ש מומחה מטעמו, הוא אינג' צבי רון וזה בדק את הדירה ונתן את חוות דעתו בענינה ביום 30/7/00. המומחה אף השיב לשאלות הבהרה שנשלחו אליו ואף מסר חוות דעת משלימה, לבקשת ביהמ"ש, ביום 1/11/00. 2. עילת התביעה הינה הן נזיקית, פיצוי בגין עבודתה הרשלנית של התובעת, כמי שמחובתה לבצע את עבודות הבניה באופן סביר וראוי, והן חוזית, בגין הפרת התחייבות הנתבעת למסור לתובע דירה חסרת פגמים וליקויים. אולם הנתבעת עומדת על זכותה, כאמור בסעיף 4 (ב) לחוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973, לתקן את כל אי ההתאמות המצויות והניתנות לתיקון בדירה הנדונה. בנוסף, מכחישה הנתבעת את תביעת התובע לפיצויים נוספים. לעניין שאר טענות הנתבעת, כמפורט בכתב ההגנה, חזרה ב"כ הנתבעת בכל טענותיה אלה, כפי שעוד יפורט בהמשך. 3. בתאריך שנקבע לשמיעת הוכחות ולאחר שבאי כוח הצדדים שמעו את הערות ביהמ"ש, הגיעו באי כוח הצדדים להסכמה, הן דיונית והן מהותית, לפיה הם סומכים ידם על האמור בחוות דעת מומחה ביהמ"ש, והפלוגתאות שנותרו להכרעתי הינן שאלת זכותה של הנתבעת לתקן את כל הליקויים כמפורט בחוות דעת המומחה - זכות לה מתנגד נחרצות ב"כ התובע, שאלת חיוב הנתבעת בהוצאות דיור חלופי לנתבע בתקופת תיקוני הליקויים בדירה וכן שאלת שיעור הפיצוי בגין נזק לא ממוני והשבת ההוצאות. לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ותוך הסתמכות על כל חומר הראיות שהוגש לתיק, להלן החלטתי בפלוגתאות שבפני. 4. על פי חוות דעת המומחה, אומדן עלות התיקונים הינה, כולל פיקוח הנדסי, סך של 24,450 ₪, לפני מע"מ. במידה והעבודות יבוצע ע"י הנתבע, קובע המומחה שיש להוסיף 25% לאומדן זה. עוד קובע המומחה כי לביצוע העבודה דרושה תקופה של כ - 10 ימי עבודה ובגין הצורך בהחלפת הריצוף לא ניתן יהיה לגור בדירה בתקופה זו. על פי חוות הדעת המשלימה, לאחר בדיקה פולשנית, קובע המומחה כי אכן עלות התיקונים לעניין החלפת הריצוף הינה כאמור בחוות דעתו וברור כי יש צורך בהחלפת הריצוף, ולשם כך אף לפנות את הדירה. נחה דעתי כי ניתנה לנתבעת אותה "הזדמנות נאותה", כאמור בסעיף 4 (ב) לחוק המכר דירות הנ"ל, לתיקון הליקויים שהתגלו בדירה וברור כי הנתבעת לא ניצלה הזדמנות זו. גם לאחר שהנתבעת כבר היתה ערה לכל האמור בחוות דעתו של מומחה התובע ואף לאחר שנערך פרוטוקול בדיקה בדירת התובע וזאת במרץ 1998, ביצעה הנתבעת רק את התיקונים שהיא חייבת בהם כתיקוני שנת בדק, וזאת באוגוסט 1998 וגם בתיקונים אלה לא היה כדי להביא את הדירה למצב הראוי, כפי שקבע מומחה ביהמ"ש בבדיקתו שנערכה בשנת 2000, בה נמצאו הליקויים כמפורט שם. טענת הנתבעת כי היא זכאית ל"הזדמנות נאותה" נוספת, גם בהנחה כי בטענה זו ממש, הרי עולה מתצהיר התובע, והנתבעת לא הביאה כל עדות סותרת אחרת, כי התובע חזר ודרש ממנהל העבודה של הנתבעת להשלים ולתקן את הדרוש תיקון וכל מאמציו עלו בתוהו. כלומר, הנתבעת מיצתה גם את זכותה זו. גם לאחר מועד הגשת התביעה, פנה ב"כ הנתבע לב"כ התובע, בהצעה לבצע את התיקונים, אולם אין לבוא בטרוניה לתובע, שאיבד את אמונו בנציגי הנתבעת, בדחותו הצעה זו. התובע מתנגד כי הנתבעת תבצע את התיקונים בדירתו ובנסיבות העניין, ביהמ"ש לא יכפה זאת עליו. על כן הנני קובע כי התובע זכאי לסכום הנקוב בחוות דעת המומחה, ולסכום זה יש להוסיף 25% ואת דמי המע"מ. סכום זה היה צמוד למדד תשומות הבניה מתאריך 6/00 ועד ליום פסק הדין. מיום זה יהיה הסכום צמוד למדד המחירים לצרכן וישא ריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. 5. לעניין התביעה להשבת עלות דיור חלופי, הנני מקבל, עקרונית, את טענת התובע כי הוא זכאי להחזר הוצאות שכאלה. ב"כ הנתבעת טוענת כי עילת תביעה בגין נזק שכזה אינה נזכרת בכתב התביעה, אולם לאחר שהדבר נזכר במפורש בחוות דעת מומחה ביהמ"ש, אין כל מקום כי ביהמ"ש יתעלם מכך. אם יש צורך דיוני בכך, הרי הנני מתיר לב"כ התובע לתקן את כתב תביעתו בעניין זה. על פי חוות דעת המומחה יש צורך ב - 10 ימי עבודה לערך. צודק ב"כ התובע כי אין כל דרך לשכור דירה חלופית לתקופה כה קצרה. לטעמו, הפתרון הוא עלות דיור במלון או דירה חלופית לתקופה ארוכה. לענין הוכחות העלויות הפנה ב"כ התובע את ביהמ"ש לאמור בתצהיר התובע לעניין מחיר שכירת דירה חלופית דומה. התובע אף מבקש כי ביהמ"ש יפסוק לו החזר הוצאות בגין העברת כל הריהוט והציוד לדירה החילופית והשבתם חזרה, אולם אין כל בסיס לתביעה שכזו - לא בכתב התביעה ואף לא בחוות דעת המומחה, אשר דיבר אך ורק על כך שהדירה לא תהיה ראויה למגורים, אך לא כי יש לפנותה מהריהוט ומהציוד שבה. ברור לביהמ"ש כי עלות המגורים בבית מלון הינה גבוהה משכירת דירה חלופית ונראה לביהמ"ש כי אין כל קושי לשכור דירה לתקופה של חודש ימים. על כן בראש נזק זה הנני קובע כי התובע זכאי להשבת סכום של 650 דולר, עלות שכירת דירה חלופית לחודש ימים. 6. לגבי הנזק הלא ממוני יש לומר את הדברים הבאים: התובע זכאי לצפות כי הדירה אותה רכש במיטב כספו תהיה מתאימה למגורים, ללא כל ליקוי או פגם. הפרת התחייבות הנתבעת בעניין זה מקימה לתובע הנפגע את הזכות לפיצויים, כולל פיצוי בעבור נזק שאינו של ממון. בעניין זה אין מקום להקשות על התובע בהבאת ראיות, כאשר ביהמ"ש רשאי לפסוק פיצויים בעד נזק שכזה "בשיעור שיראה לו בנסיבות העניין" (סע' 13 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א - 1970). בכל נסיבות העניין, וכאשר, לטעמי, הליקויים אינם כה משמעותיים, כך שעגמת הנפש שנגרמה לנתבע אינה כה קשה כנטען, הנני מעמיד את הפיצוי בגין נזק זה על סך של 5,000 ₪ נכון ליום פסק הדין. 7. התובע אף זכאי כי הנתבעת תשיב לו את מחצית מעלות המומחה מטעמו. קביעה זו נעוצה בעובדה כי חוות דעת היתה מוגזמת בסכומה אך מאידך התובע אינו יכול להמנע למצרף חוות דעת מומחה לתביעתו. לסכום זה יש לצרף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום ההוצאה. כמו כן, תישא הנתבעת במלוא עלות המומחה מטעם ביהמ"ש כולל שכר עדותו, וגם סכומים אלה יהיו צמודים וישאו ריבית כחוק מיום התשלום או ההוצאה. תשלום עדות המומחה תתבצע תוך 14 יום מהיום. לענין הוצאות המשפט - הנני פוסק כי על הנתבעת לשלם לתובע את מלוא ההוצאות וכן שכ"ט עו"ד על פי תעריף לשכת עורכי הדין לסכום פסק הדין להיום, בצירוף מע"מ, כשסכום זה צמוד ונושא ריבית כחוק. במידה ושולמה מחצית השניה של האגרה, הרי לאור ההסכם אליו הגיעו באי כוח הצדדים הנני מצווה על החזרת המחצית השניה של האגרה לתובע. בניהליקויי בניהריצוף / פרקט / חימום תת רצפתי (תביעות)ריצוף