בקשה למינוי מומחה לליקויי בניה

בקשה למינוי מומחה לליקויי בניה: 1. בפניי בקשה שהוגשה על ידי המבקשים להורות על מינוי מומחה בתחום ליקויי הבניה מטעם ביהמ"ש ולחילופין להתיר להם להגיש חוות דעת של מומחה הנסמכת על עובדות חוות הדעת של המומחה שחוות דעתו הוגשה על ידי המבקשים ואשר הלך לעולמו טרם נחקר על חוות דעתו. 2. המבקשים טוענים כי ביהמ"ש נוהג למנות מומחה מטעמו על מנת לחסוך בזמן שיפוטי יקר של חקירת שני מומחי הצדדים. עוד טוענים המבקשים, כי בשעה שביהמ"ש מורה על מינויים של מומחים ביהמ"ש אינו דורש מן הצדדים גילוי ו/או אישור שהמומחה מטעמם בחיים. על כן טוענים המבקשים כי על ביהמ"ש להורות על מינוי מומחה מטעמו לצורך קביעת ליקויי הבניה. עוד טוענים המבקשים, כי חרף העובדה שהמומחה מטעמם נפטר, הרי הממצאים העובדתיים המצויינים בחוות דעתו כשרים להוות כראיה להבחין מממצאי חוות הדעת ולפיכך וככל שביהמ"ש לא ימנה מומחה מטעמו יסתמכו המבקשים על ממצאי חוות דעת המומחה ויגישו חוות דעת משלימה שתיערך על ידי מומחה אחר ואשר תתבסס על אותם ממצאים שקבע המומחה המנוח, שכן קבילותם אינה עומדת בספק כפי שעולה מדבריו של כב' השופט בדימוס י. קדמי בספרו "על הראיות", התשס"ד-2003, עמ' 508 ומפסק דינה של כב' השופטת דרורה פלפל בבימ"ש מחוזי בתל-אביב בת.א. 1145/97. כן טוענים המבקשים, כי התנהלותם של מר דיבון רונן, גב' דיבון יעל, מר ריבלין דוד ומר ביטון אבי (להלן: "המשיבים") מצביעה על חוסר תום לב מצידם ועמידה שלא בתום לב על זכות דיונית שעה שהינם מתנגדים למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש ומבקשים להכביד על המבקשים את ניהול תביעתם לאחר פטירתו של המומחה מטעמם. 3. המשיבים מתנגדים למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש, שכן הם מבקשים להסתמך על חוות דעתו של המומחה שמונה על ידם. כן טוענים המשיבים, כי בראשית הדרך ועת שהועלתה הצעה למינוי היו אלה דווקא המבקשים שהתנגדו למינוי המומחה מן הטעם שמצב הדירה השתנה מעת הגשת כתב התביעה ועד היום. עוד טוענים המשיבים, כי לא פעלו בחוסר תום לב כלל, ובכל מקרה, מינויו של מומחה לא יחסוך מזמנו של ביהמ"ש. בנוסף חולקים המשיבים על טענת המבקשים כי ממצאים ועובדות שקבע מומחה שנפטר בחוות דעתו הינם קבילים ולטעמם ראוי, איפוא, כי בנסיבות שנוצרו יגישו המבקשים חוות דעת של מומחה מטעמם. 4. אכן צודקים המבקשים כי ההלכה כפי שנכתבה בספרו של כב' השופט י. קדמי, שם, עמ' 508, הינה כי הממצאים העובדתיים בחוות דעתו של מומחה שנפטר הינם קבילים במסגרת החריג של אמירת נפטר ו/או נושא תפקיד, ובלשונו של כב' השופט קדמי: "לעניין זה יש להבחין בין ממצאים עובדתיים המפורטים באמרה [חוות דעת], לבין חוות דעתו של עושה האמרה: רק הממצאים העובדתיים קבילים כראיה במסגרת החריג הנדון כאן, ואילו חוות הדעת - פסולה". הלכה זו אומצה על ידי כב' השופטת דרורה פלפל בת.א. 1145/97 הרצברג פישל אייזיק ומילה נ' שיכון עובדים ופיתוח בע"מ מיום 7/6/05. 5. למעלה מן הצורך אציין כי שאלה אחרת הינה שאלת המשקל שניתן לייחס לממצאים העובדתיים שנקבעו בחוות דעתו של מומחה שנפטר, שעה שנבצר מן הצדדים שכנגד לחקור את המומחה שנפטר ושעה שאין ספק כי אין מניעה מפני המבקשים להגיש חוות דעת אחרת על ידי מומחה אשר יתייחס בעצמו לממצאים ולליקויי הבניה בחוות דעתו. 6. בנסיבות העניין סבורני כי שעה שהמדובר בליקויי בניה ואשר מטבעם מחייבים מומחיות ראוי למנות מומחה מטעם ביהמ"ש הגם שהמינוי אינו בהסכמת הצדדים. עצם פטירתו של מומחה המבקשים אינה מאיינת אפשרות זו אשר תקל על ביהמ"ש בבירור המחלוקות ההנדסיות ועשויה בכל מקרה לחסוך זמן שיפוטי יקר. 7. על כן הנני מורה על מינויו של המהנדס רונן שטרנברג כמומחה מטעם ביהמ"ש, על מנת שיבדוק את הנכס נשוא הדיון לגבי טענות הצדדים ביחס לליקויים במבנה. המומחה יקבל את כתבי הטענות של הצדדים וכן את חוות דעתם של המומחים מטעם הצדדים. המומחה יחווה דעתו באשר לטענות הצדדים בעניין טיב הליקויים ומהותם, הצורך לבצע תיקונים ועלותם וכל טענה אחרת שבמחלוקת בין הצדדים על פי כתבי הטענות. בשכר טרחתו של המומחה יישאו הצדדים, בשלב זה, שווה בשווה. ביהמ"ש יחליט בפסק הדין על מי יחול בסופו של דבר תשלום שכר טרחתו של המומחה. המומחה יתאם ביקורו בנכס עם ב"כ הצדדים. 8. נקבע לישיבת קדם משפט בתיק העיקרי ליום 27/4/08 בשעה 9:30. 9. מזכירות ביהמ"ש תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים וכן תשלח למומחה העתק החלטה מקוצרת. בניהמומחהליקויי בניהמינוי מומחה