מדרגות פנימיות בדירה - ליקויי בניה

מדרגות פנימיות בדירה - ליקויי בניה: בפני תביעה על סך 125,500 ₪. רקע 1. בתאריך 02.07.95 רכשו התובעים מהנתבעת דירה ברח' אלכסנדר פן 22, אשדוד (להלן: הדירה"). התובעים קיבלו את החזקה בדירה ביום 21.01.97. בתאריך 03.06.01 הגישו התובעים כנגד הנתבעת תביעה בת.א 158786/02 (להלן: "התביעה הראשונה"). במסגרת התביעה הראשונה מונה מר פנחס וימר ז"ל כמומחה מטעם בית המשפט (להלן: "מומחה בית המשפט") וחוות דעתו הוגשה ביום 30.06.02 (להלן: "חוות דעת מומחה בית המשפט"). התביעה הראשונה נמחקה והתובעים הגישו תביעה מחודשת היא התביעה הנוכחית. תמצית טענות התובעים 2. התובעים טוענים כי הנתבעת לא עמדה בתנאי החוזה ו/או בדרישות הדין באשר לטיב הבניה. על פי חוות דעת של המהנדס מיקי קרבצ'יק (להלן: "המהנדס") אשר הוגשה מטעם התובעים, עלות הליקויים הניתנים לתיקון עומדת על סך של 96,894 ₪. טענת התובעים, נזקיהם הם כמפורט להלן: א. עלות תיקונים בהתאם לחוות הדעת - 107,000 ₪. ב. שכ"ט המהנדס - 3,500 ₪. ג. דיור חלופי - 5,000 ₪. ד. טרחה ועגמת נפש - 10,000 ₪. סך הכל עומדת תביעתם של התובעים על סך 125,500 ₪. תמצית טענות הנתבעת 3. על פי חוות הדעת של המומחה ע. שריד מהנדסים בע"מ אשר הוגשה מטעם הנתבעת, עלות התיקונים היא בסך 6,529 ₪. לסכום זה יש להוסיף 25% במידה והדייר יבצע את התיקונים. לטענת הנתבעת בסיכומיה, התובעים זכאים לפיצוי על פי חוות דעת מומחה בית המשפט בסך כולל של 16,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה בלבד. חוות דעת מומחה בית המשפט 4. על פי חוות דעתו של מומחה בית המשפט, עלות תיקון הליקויים לתובעים עומדת על סך 22,600 ₪ בצירוף מע"מ. עבור ירידת ערך בגין ליקויים שאינם ניתנים לתיקון, קבע מומחה בית המשפט זכאות ל- 2,000 ₪. המסגרת הדיונית 5. הצדדים ויתרו על חקירות והסכימו כי יוגשו סיכומים בכתב על יסוד החומר שבתיק. דיון ומסקנות העדר זכות לתיקון הליקויים 6. התובעים עותרים לחיוב הנתבעת בתשלום עבור הליקויים בלא ליתן לה את הזכות לבצע את התיקונים. בנסיבות העניין לאחר שניתנה לנתבעת הזדמנות לביצוע התיקונים (פרוטוקול מיום 11.04.06) ועל אף זאת לא בוצעו התיקונים בפועל , אין מקום למתן הזדמנות נוספת לתיקון הליקויים. מכל מקום, בסיכומיה, מאשרת הנתבעת כי אכן, בחלוף 11 שנים לאחר קבלת החזקה בדירה על ידי התובעים, "הדרך היחידה לסיים את התביעה היא בתשלום פיצוי לתובעים" (סע' 3.2 לסיכומי הנתבעת). על כן, נכון להיום, אין לאפשר לנתבעת ביצוע התיקונים בדירת התובעים ויש לחייב את הנתבעת בפיצוי כספי בגין הליקויים. עלות תיקון הליקויים 7. בפני בית המשפט חוות דעת מטעם כל אחד מן הצדדים וכן חוות דעת של מומחה בית המשפט. התובעים מעלים השגות בעיקר ביחס לשלושה עניינים: א. מדרגות פנימיות בדירה. ב. איטום. ג. ריצוף. 8. בפתח הדיון בסוגיה זו, יובהר, כי לא היה מקום להתנהלות התובעים אשר צרפו לסיכומיהם, שלא כדין את " מחירון דקל". "מחירון דקל" הינו בגדר ראיה אשר לו רצו, היה על התובעים לצרפה במסגרת הגשת ראיותיהם. משלא הוגש "מחירון דקל" כראיה ונמנעה האפשרות לערוך חקירה נגדית לגביו, לא היה מקום לצרפו לסיכומים. כבר נפסק לא אחת כי בעל דין אינו רשאי לצרף לסיכומים, מסמך שלא הוגש כראיה בפני בית המשפט (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי מהדורה 7, עמ' 513). מטעם זה כשלעצמו, דינן של טענות התובעים המתבססות על "מחירון דקל" להידחות. למעלה מן הצורך יצויין, כי לא נטען וממילא לא הוכח על ידי התובעים כי "מחירון דקל" הינו מחירון מחייב. לאור האמור, נדחות טענות התובעים המתבססות על " מחירון דקל". באשר למדרגות הפנימיות- 9. מומחה בית המשפט אישר כי קיים ליקוי המחייב את שינוי המבנה על ידי תוספת מדרגה במשטח הביניים ופירוק והרכבה מחדש של 10 מדרגות. מומחה ביהמ"ש קצב לתיקון ליקוי זה סך של 4,000 ₪. לטענת התובעים, שגה מומחה ביהמ"ש, באשר לפי מחירון מקובל בשוק - "מחירון דקל", עלות תיקון זה מגיעה כדי 25,217 ₪ כולל מע"מ. כאמור, נדחית הטענה הנסמכת על "מחירון דקל". טענות התובעים אשר מוחזקים כנעדרי יכולת מקצועית, אינן מהוות נימוק לסטייה מחוות דעת מומחה בית המשפט. הריני מקבלת את חוות דעת מומחה בית המשפט וקובעת כי עלות תיקון זה היא 4,000 ₪. באשר לאיטום - 10. התובעים טוענים בסיכומיהם כי מומחה בית המשפט מצא חסר איטום וקבע את עלות התיקון בגין רכיב זה בסך של 1,700 ₪. לאחר עיון מעמיק בחוות דעת מומחה בית המשפט, לא מצאתי כל התייחסות לסוגיית האיטום באשר לדירה נשוא תביעה זו (להבדיל מחוות הדעת נשוא ת.א 38470/05). משמעות הדברים היא, כי מומחה בית משפט לא איתר בעיית איטום בדירת התובעים ועל כן, נדחות טענות התובעים ביחס לרכיב זה. באשר לריצוף - 11. מומחה בית המשפט מצא ליקויים הבאים לידי ביטוי בשברי קצה, סדקים ושקיעות באריחי השיש. להערכתו, הפתרון הראוי הוא פירוק הריצוף בחדר השינה ושימוש באריחים אלה להחלפת האריחים הפגומים, תוך ריצוף מחדש של חדר השינה. העלות אותה נקב המומחה בגין פעולות אלה היא 3,300 ₪. 12. לטענת התובעים, הפתרון אותו מציע המומחה יוצר ריצוף שונה בחלקי הדירה השונים ונוגד את הסכמת הצדדים לפיה יהיה גוון אחיד בכל הדירה. לשיטתם של התובעים, יש להחליף את הריצוף בדירה כולה, כאשר בהתאם ל"מחירון דקל" עלות זו מגיעה כדי 39,468 ₪ בצירוף מע"מ. 13. לאחר שעיינתי בחוות דעת מומחה בית המשפט ובחוות הדעת מטעם הצדדים, הריני מוצאת כי הפתרון שהוצע על ידי מומחה בית המשפט הולם את נסיבות הענין. נתתי דעתי לכך שבמקרים מסויימים נקבע, כי אין להסתפק בתיקון ריצוף על ידי העברת אריחים מחדר לחדר ואולם, אין זו התוצאה המתחייבת באופן גורף ויש לבחון כל מקרה לגופו. ראוי לציין, כי קביעת בית המשפט בת.א. (י-ם) 1237/86 בו תולים התובעים את יהבם היתה , בין היתר, בשים לב לעמדת המומחה לפיה הצעת העברת המרצפות מחדר לחדר היא תיאורטית בלבד, מה שאין כן בעניננו. בנוסף, המומחה מטעם התובעים, מר מיקי קרבצ'יק, הביע עמדתו לפיה, לא מחויבת באופן גורף החלפה כוללת של הריצוף בדירה כולה. לשיטתו: "במידה ואין במלאי הקבלן אריחים בגוונים מתאימים, יש להחליף את כל הריצוף בחדר בו מתבצעות עבודות התיקון" (הערה 7 בעמ' ההערות). מכל מקום, התובעים לא הביאו כל ראיה לענין עלות החלפת כל הריצוף בדירה וגם מטעם זה, אין להיעתר לתביעתם. דיור חליפי 14. לטענת התובעים יש למצוא להם דיור חליפי בעת ביצוע התיקונים, אשר אף לדעת מומחה בית המשפט ייארכו כ- 14 ימים ולחייב את הנתבעת לשלם להם 14,000 ₪. אינני מקבלת את טענת התובעים, שכן מומחה בית המשפט התייחס לסוגיה זו וקבע קביעה אשר מקובלת עלי, לפיה אין צורך בפינוי התובעים מהדירה. מעבר לכך, לא הובאו ראיות לענין עלות הדיור החלופי. התביעה בגין רכיב זה, נדחית. ליקויים שאינם ניתנים לתיקון 15. על פי חוות דעת מומחה בית המשפט, הריני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים בגין ליקויים שאינם ניתנים לתיקון סך של 2,000 ₪. עוגמת נפש 16. לטענת התובעים נגרמה להם עוגמת נפש מרובה הן כתוצאה מקיומם של הליקויים והן כתוצאה מן הצורך לבצע בעתיד תיקונים. בענין פיצוי בגין עוגמת נפש בהקשר לליקויי בניה נקבע כי: "מטרתו של הפיצוי הינה להעמיד את הניזוק במצב בו היה נמצא אלמלא אירעה ההפרה והנזק שנגרם בעקבותיה. בקביעת שיעור הפיצויים בגין עגמת הנפש בגין ליקויי בניה יילקחו בחשבון, בין היתר, טיב הנכס בו נפלו הליקויים - האם מדובר בדירת מגורים, במבנה עסקי או אחר; מה טיב הליקויים, מידת חומרתם, מידת השפעתם על חיי היומיום בדירה; התנהלות הצדדים עובר להליך המשפטי ובמהלכו; עלות תיקון הליקויים ועוד (ראו גם: א' נ' ורדי דיני מכר דירות - ליקויי בניה והבטחת זכויות הרוכשים (2001) עמ' 421)." (ע"א 5602/03 אבי ושרה סגל ואח' נ' שיכון ופתוח לישראל בע"מ) בפסיקת הפיצויים הריני מביאה בחשבון כי ליקויי הבניה פגעו באיכות חייהם של התובעים ובמידת הנאתם מהנכס שרכשו במיטב כספם. מנגד , יש ליתן משקל למהות הליקויים, לפער בין סכום התביעה לבין הסכום שצויין בחוות דעת מומחה בית המשפט ולהיעדר נכונות התובעים לקבל את הצעת הנתבעת לתשלום על פי חוות דעת מומחה בית המשפט, באופן שהיה בו כדי להקטין את נזקם ולצמצם את הסבל שנגרם להם. על כן, הריני אומדת את שיעור הפיצוי בגין עוגמת נפש בסך של 2,000 ₪. הוצאות 17. אין לחייב את הנתבעת לשלם לתובעים הוצאות ששילמו למומחה מטעמם בגין חוות דעת שלא נתקבלה והסכומים שננקבו בה היו רחוקים באופן משמעותי מהסכומים שננקבו על ידי מומחה בית המשפט. כך, אין לחייב את הנתבעת להחזיר לתובעים, אשר בחרו להגיש תביעה מופרזת, את מלוא האגרה ששילמו. בהתאם לתקנות בתי המשפט (אגרות) התשס"ז - 2007 (תקנה 6), התובעים אינם זכאים להשבת האגרה. סוף דבר 18. הנתבעת תשלם לתובעים את הסכומים הבאים: א. סך של 22,600 ₪ בצירוף מע"מ כחוק וכן סך 2,000 ₪ . הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת חוות דעת מומחה בית המשפט - 30/6/02 ועד התשלום בפועל. ב. סך של 2,000 ₪ . סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל. ג. סך של 7,500 ₪ בצירוף מע"מ עבור שכ"ט טרחת עו"ד והוצאות. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל. מדרגותבניהליקויי בניה