חוק ביטוח ספורט

חוק הספורט, התשמ"ח-1988 (להלן:"חוק ביטוח ספורט") 1. הגדרות (תיקון: תשנ"א, תשס"ג) בחוק ביטוח ספורט - "ספורט" או "פעילות ספורט" - פעילות משחקית, בין תחרותית ובין שאינה תחרותית, אשר נדרש לה מאמץ גופני; "אגודת ספורט" - חבר-בני-אדם העוסק בענף או בענפי ספורט מסויימים והמסונף לארגון ספורט או הפועל כתאגיד עצמאי; "ארגון ספורט" - תאגיד שלא למטרות ריווח המאגד בתוכו אגודות ספורט העוסקות בענפי ספורט שונים; "עונת ספורט" - העונה הרשמית של פעילות בענף ספורט שנקבעה בידי ההתאחדות או האיגוד הנוגעים דבר, ובלבד שלא תעלה על עשרה חדשים בשנה; "פגרה" - התקופה שבין שתי עונות ספורט. "התאחדות" ו"איגוד", לענין ספורט - תאגיד שלא למטרות ריווח, המרכז והמייצג ענף או ענפי ספורט בישראל ושמכירים בו הגופים הבין-לאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט; "מכון ספורט" - מי שנותן שירותים של פעילות ספורט למטרות ריווח; "מועדון ספורט" - תאגיד שלא למטרות ריווח לצורך קיום פעולות ספורט במקום מוגדר; "פעילות ספורט מאורגנת" - פעילות ספורט המאורגנת על ידי אגודת ספורט או ארגון ספורט, התאחדות או איגוד; "השר" - שר החינוך והתרבות; "תעודת הסמכה"2 - תעודה המסמיכה אדם לעסוק כמאמן או כמדריך ספורט, שניתנה מאת אחד מאלה: (1) בית ספר בישראל שהכיר בו השר לענין זה; (2) בית ספר מחוץ לישראל, ובלבד שועדה כאמור בסעיף 4 הכירה בתעודה; (3) מוסד מוכר המכשיר עובדי הוראה לחינוך גופני, ובלבד שהשר הכיר במוסד לענין זה ושהתעודה ניתנה לבוגר המוסד בתנאים שקבע השר, הכל בשים לב, בין השאר, לתכנית הלימודים של המוסד להכשרת עובדי הוראה כאמור ולהתמחויות המתקיימות בו. "מוסד מוכר" - מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או מוסד שקיבל היתר לפי החוק האמור. 2. חיוב בתעודת הסמכה (א) השר רשאי לקבוע בצו כי בענף ספורט מסויים, כולו או חלקו, לא יוכל אדם לעסוק כמאמן או כמדריך ספורט, אלא אם כן יש בידו תעודת הסמכה לאותו ענף. (ב) מי שערב תחילתו של צו לפי סעיף קטן (א) עסק כמאמן או כמדריך ספורט בענף שהצו חל עליו, יהא רשאי להמשיך בעיסוקו, ללא תעודת הסמכה, במשך תקופה שלא תעלה על שנתיים מיום תחילתו של הצו. 3. הודעה על העדר תעודת הסמכה מי שעוסק, בין בשכר ובין שלא בשכר, כמאמן או כמדריך ספורט במסגרת פעילות ספורט מאורגנת או פעילות ספורט במכון ספורט או במועדון ספורט, בענף ספורט שלא ניתן לגביו צו כאמור בסעיף 2, ואין בידו תעודת הסמכה, יודיע על כך מראש למי שמבקש להעסיקו או לקבל ממנו שירות. 4. הסמכת מאמנים ומדריכים מחוץ-לארץ (א) השר ימנה ועדה בת שלושה חברים שהם אנשי מקצוע בתחום הספורט (להלן - הועדה), שמתפקידה יהיה לבדוק תעודות שניתנו מאת בתי ספר שמחוץ לישראל ולהכיר בהן כתעודות הסמכה. (ב) הועדה רשאית לתת למאמן או למדריך ספורט מחוץ לארץ היתר זמני, לתקופה מוגבלת, לעסוק כמאמן או מדריך ספורט, גם אם אין בידו תעודה כאמור בסעיף קטן (א), בתנאים או בלעדיהם. (ג) הרואה עצמו נפגע מהחלטת הועדה, רשאי לערער עליה לפני בית משפט מחוזי בשבתו כדן יחיד. 5. בדיקות רפואיות (א) אגודת ספורט, מכון ספורט, ארגון ספורט והתאחדות או איגוד לא ישתפו ספורטאים בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם, אלא אם כן הספורטאים נבדקו תחילה בדיקות רפואיות ונמצאו כשירים. (ב) השר, בהסכמת שר הבריאות, רשאי לקבוע בתקנות, לאחר התייעצות בהתאחדות או באיגוד הנוגע לענין, את סוגי הבדיקות הרפואיות ותדירותן. (ג) הבדיקות הרפואיות ייערכו בתחנות לרפואת ספורט ששר הבריאות קבע לענין זה. 6. איסור שימוש בתכשירים ממריצים (א) לא ישתמש ספורטאי בסם או בתכשיר ממריץ להגברת הישגיו בספורט. (ב) השר, בהסכמת שר הבריאות, יקבע בתקנות את הסמים והתכשירים הממריצים האסורים בשימוש לפי סעיף קטן (א). (ג) השר רשאי, בהתייעצות עם שר הבריאות, לקבוע כללים לעריכת בדיקות רפואיות מדגמיות, בזמן תחרויות, לאיתור ספורטאי שעבר על הוראות סעיף זה; ספורטאי שקיבל הוראה להיבדק יציית להוראה. (ד) עבירה על הוראות סעיף זה היא גם עבירת משמעת. 7. ביטוח (א) אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד יבטחו את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם. (ב) השר רשאי לקבוע בתקנות, לאחר התייעצות בממונה על הביטוח במשרד האוצר ובארגוני הספורט, את סכומי הביטוח המזעריים ואת פרטי הביטוח, לענף ספורט, כולו או מקצתו. 8. בטיחות השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר נהלי בטיחות לפעילות בענפי הספורט השונים, וכן לקבוע, בהסכמת שר הבריאות, הוראות לענין כוח אדם רפואי וציוד עזרה ראשונה שיימצאו במקומות בהם מתנהלת פעילות ספורט מאורגנת; הוראות כאמור יכול שיהיו כלליות ויכול שיהיו מיוחדות לענף ספורט מסויים, כולו או מקצתו. 9. ניהול פנקסים ועיון בהם (א) אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות, איגוד ומועדון ספורט חייבים לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיהם ומצבם הכספי. (ב) השר או מי שהוא הסמיכו לכך רשאי לעיין בפנקסי החשבונות; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין. 9א. ייצוג הולם (תיקון: תשס"ד4) (א) בקרב העובדים וההנהלה של אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד, המקבלים תמיכה לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (בסעיף זה - גופי ספורט), יינתן ביטוי הולם בנסיבות הענין, לייצוגן של נשים בסוגי המשרות השונים, ובלבד שאם לצורך ביצוע הוראות סעיף זה נדרשת העדפת אישה תינתן העדפה כאמור אם המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים. (ב) (1) גופי ספורט ידווחו בכתב, אחת לשנה, לועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת על ביצוע הוראות סעיף זה (בסעיף זה - הדוח); הדוח יימסר לועדה לא יאוחר מיום 31 בדצמבר של שנת הדוח. (2) הועדה תקיים דיון בדוח לא יאוחר מ-60 ימים מיום מסירתו, תעיר את הערותיה ותגיש את המלצותיה לשר, כפי שתמצא לנכון. 10. תקנונים (תיקון: תשנ"א) (א) התאחדות או איגוד יתקינו תקנונים שיסדירו את הניהול התקין של הענף או של ענפי הספורט שהם מרכזים, לרבות תקנונים בדבר משמעת, שיפוט פנימי, העברת ספורטאים - בכפוף לסעיף 11א, שכר ותשלומים לספורטאים, למאמנים ולבעלי תפקידים אחרים. (ב) בתקנונים כאמור ייקבעו הוראות בענין מתן הזדמנות שווה לפעילות נשים בספורט. (ג) התקנונים האמורים יחייבו את אגודות הספורט, הספורטאים ובעלי התפקידים שבאותו ענף או באותם ענפי ספורט. 11. מוסדות שיפוט פנימיים הסמכות הבלעדית לדון ולהחליט בענינים הקשורים לפעילות במסגרת התאחדות או איגוד, תהיה בידי מוסדות השיפוט הפנימיים שנקבעו בתקנון; החלטות ערכאת השיפוט הפנימית העליונה בענייני משמעת יהיו סופיות ואין לערער עליהן לפני בית משפט. 11א. העברת ספורטאים (תיקון: תשנ"א, תשנ"ד, תשס"א3) (א) ספורטאי שגילו פחות מ-15 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת, והוא יוכל לעבור לכל אגודה אחרת במועד כמפורט להלן: (1) מסר את ההודעה במחצית הראשונה של עונת ספורט - בתוך 30 ימים מתחילתה של המחצית השניה של עונת הספורט; (2) מסר את ההודעה במחצית השניה של עונת ספורט - בתוך 30 ימים מסיומה של עונת הספורט. (א1) ספורטאי שגילו 15 שנה ומעלה אך לא מעל 17 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להודיע בפגרה על רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה של עונת ספורט אחת. (א2) בענפי ספורט אישיים רשאי השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לקבוע הוראות בענין העברת ספורטאים מאגודה לאגודה, השונות מההוראות האמורות בסעיפים קטנים (א) ו-(א1); תקנות לפי סעיף זה יותקנו בהתחשב בגילאי הספורטאים, במועדי ההעברה השונים, ובענפי הספורט השונים. (א3) (1) על אף ההוראות לפי סעיפים קטנים (א), (א1) ו-(א2) רשאים התאחדות או איגוד לכלול בתקנון, כמשמעותו בסעיף 10, הוראות אחרות בדבר העברת ספורטאים שגילם לא מעל 17 שנה ובלבד שנתקיימו בהן כל אלה: (א) השר, בהסכמת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אישר אותן, לאחר שמצא כי מתקיימות נסיבות המצדיקות זאת, בהתחשב בגילאי הספורטאים ובענף הספורט שבו מדובר; (ב) ההוראות, כפי שאושרו, פורסמו ברשומות. (2) תוקפו של אישור כאמור בפסקה (1) יהא לתקופה של חמש שנים ורשאי השר, אם מצא כי נסיבות הענין מצדיקות זאת ובהסכמת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להאריכו מעת לעת, לתקופות נוספות של חמש שנים כל אחת. (א4) היה המשך פעילותו באגודה של ספורטאי שגילו פחות מ-18 שנה, בלתי סביר או בלתי אפשרי, מסיבות שאינן תלויות בו, או שהמשך פעילותו כאמור עלול לגרום לו נזק של ממש, רשאי הוא להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לכל אגודה אחרת בתוך 30 ימים מיום מתן הודעתו; לא הסכימה האגודה להעברתו של הספורטאי כאמור, וקבע שופט שמונה לפי הוראות סעיף 12, לפי בקשת הספורטאי, כי המשך פעילותו באגודה הוא בלתי סביר או בלתי אפשרי, מסיבות שאינן תלויות בו, או שהמשך פעילותו כאמור עלול לגרום לו נזק של ממש, יוכל הספורטאי לעבור מהאגודה לכל אגודה אחרת, בתוך 30 ימים מיום החלטת השופט ובתנאים שקבע. (ב) ספורטאי שגילו 17 שנה ומעלה אך לא מעל 26 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להגיש בפגרה טופס הסגר, ולעבור לאגודה אחרת לאחר שנכנס להסגר לתקופה של שתי עונות ספורט. (ב-1) ספורטאי שגילו מעל 26 שנה אך לא מעל 31 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להגיש בפגרה טופס הסגר, ולעבור לאגודה אחרת לאחר שנכנס להסגר לתקופה של עונת ספורט אחת. (ב-2) ספורטאי שגילו מעל 31 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להודיע בפגרה על רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה של עונת ספורט אחת. (ג) לענין סעיף זה, "הסגר" איסור על השתתפות בתחרויות במסגרת אותו ענף ספורט בארץ ומחוצה לה. 11ב. טופס הרשמה לאגודה (תקון: תשנ"א) השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, יקבע בתקנות את המידע שעל אגודת ספורט לכלול בטופס ההרשמה לאגודה. 12. ערר בענין העברת ספורטאי (תיקון: תשנ"א) (א) אסרה או הגבילה אגודת ספורט את העברתו של ספורטאי בהתאם להוראות תקנון כאמור בסעיף 10, או שלא הסכימה להעברתו כאמור בסעיף 11א, רשאי הספורטאי לערור על החלטת האגודה לפני שופט שמינהו השר, בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, לענין עררים כאמור. (ב) שופט כאמור בסעיף קטן (א) רשאי לאשר את החלטת אגודת הספורט, לבטלה או לשנותה. 13. שימוש במיתקני ספורט (א) השר רשאי, בהסכמת שר הפנים, לקבוע בתקנות תנאים שבהם ניתן לחייב רשות מקומית לאפשר פעילות ספורט במיתקני ספורט המצויים במוסדות חינוך, במבני ציבור או בשטחים ציבוריים השייכים לאותה רשות מקומית, בשעות שבהן המיתקנים אינם בשימוש, ובלבד שתינתן עדיפות לכל התושבים של אותה רשות מקומית. (ב) לא ישתמש אדם במיתקני ספורט כאמור בסעיף קטן (א) אלא אם כן שילם דמי שימוש כפי שקבעה הרשות המקומית. (ג) הוראות פקודת המסים (גביה) יחולו על גביית דמי שימוש לפי סעיף קטן (ב) כאילו היו מס. (ד) השר רשאי, בהסכמת שר הפנים ובהתייעצות עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר, להורות בצו לרשות מקומית או למספר רשויות מקומיות במשותף, להקצות שטחים לפעילות ספורט ולמיתקני ספורט ולהקים מבני ספורט; צו כאמור יינתן בהתחשב בגודל האוכלוסיה ובסוגי הפעילויות המתאימים לה, ויוגדרו בו השטח, סוגי המיתקנים ומידותיהם. (ה) השר רשאי לקבוע תקנים למיתקני ספורט ולמכשירי ספורט במוסד חינוך, כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט1949. 14. הגנת סמלים סמלי אגודות הספורט וארגוני הספורט יהיו מוגנים, ושימוש מסחרי בהם, שלא ברשות אגודה או ארגון כאמור, אסור. 15. עונשין העובר על הוראה מהוראות חוק ביטוח ספורט או תקנות שלפיו, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. 16. סייג לתחולה (תיקון: תשס"ג) (א) הוראות חוק ביטוח ספורט לא יחולו על ספורטאים מחוץ לארץ, שאינם רשומים בהתאחדות או באיגוד, הבאים לישראל להשתתף בתחרויות ספורט. (ב) הוראות סעיפים 2, 3 ו-8 לא יחולו על מורה לחינוך גופני במוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, בעת מילוי תפקידו עם תלמידי המוסד במסגרת פעילות ספורט הנערכת במוסד החינוך או מטעמו או במסגרת פעילות ספורט הנערכת בפיקוח משרד החינוך ולפי הנחיותיו. 17. שמירת דינים חוק ביטוח ספורט בא להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו. 18. ביצוע ותקנות (א) השר ממונה על ביצוע חוק ביטוח ספורט והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. (ב) תקנות כאמור יותקנו לאחר התייעצות עם ארגוני הספורט, אם לא נקבע בחוק ביטוח ספורט כי הן טעונות הסכמה של אחר או התייעצות עמו. (ג) תקנות לפי חוק ביטוח ספורט, למעט תקנות כאמור בסעיף קטן (א), יותקנו באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת. תקנות הספורט (ביטוח), התשנ"ה-1994 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-18 (ג) לחוק הספורט, התשמ"ח-1988 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הממונה על הביטוח במשרד האוצר ועם ארגוני הספורט, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "מקרה ביטוח" - המקרה המזכה בסכומי ביטוח; "סכומי ביטוח" - תגמולי ביטוח כמשמעותם בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - חוק הביטוח); "פרטי ביטוח" - סיכונים כמשמעותם בחוק הביטוח. 2. פרטי ביטוח פרטי הביטוח לכל ענפי הספורט יהיו המפורטים להלן, ובלבד שמקרה הביטוח אירע בפעילות ספורט מאורגנת; (1) מוות של ספורטאי; (2) נכות של ספורטאי; (3) אשפוז של ספורטאי וטיפול רפואי בו; (4) נזק לשיניו של ספורטאי; (5) אי-כשירות של ספורטאי לעסוק במקצועו או במשלח-ידו, באורח מלא או חלקי; (6) גרימת נזק לצד ג', מן המפורטים בפסקאות (1) עד (5). 3. סכומי ביטוח מזעריים סכומי הביטוח המזעריים, בשקלים חדשים, למקרה ביטוח בכל ענפי הספורט יהיו: (1) במקרה של מוות - 100,000 למי שמלאו לו 20 שנה, ו-30,000 למי שטרם מלאו לו 20 שנה; (2) במקרה של נכות - 150,000 לנכות בשיעור 100%, וחלק יחסי מהם לכל שיעור נכות אחר; (3) אשפוז וטיפול רפואי - 5,000; (4) טיפול שיניים - 5,000; (5) פיצוי שבועי על אי-כשירות לעבודה או לעיסוק במשלח-יד, החל ביום ה11- לאי הכשירות ואילך - (א) למי שטרם מלאו לו 20 שנה - 100 לשבוע; (ב) למי שגילו 20 שנה או יותר - 400 לשבוע. 4. אי תחולה הוראות תקנות אלה לא יחולו על ביטוח תלמיד, המשתתף בתחרות ספורט במוסד החינוך שבו הוא לומד, או מטעמו, או במסגרת תחרות למוסדות חינוך המאורגנת על ידי משרד החינוך והתרבות או באישורו. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. דיני ספורטחוקתאונות ספורטביטוח ספורט