חוק ליסינג

נוהל רישום וביטול רכב כרכב החכר- ליסינג (להלן:"חוק ליסינג") 1. חברת החכר הקונה רכב לצורך החכרה (השכרה לתקופה שלא תפחת משישה חודשים) חייבת להודיע לרשות הרישוי או לנציגה (היבואן ממנו נקנה הרכב) במועד הבקשה לרישום ראשוני של הרכב - כי הרכב ישמש להחכר. במידה והרכב יהיה מיועד ל"השכרה", תציין רשות הרישוי את המילה "השכרה". לצורך זה, החכר הוא רק החכר תיפעולי, שהוא החכר בו האחריות למצבו של הרכב, תחזוקתו והשימוש בו מוטלת על המחכיר. החכר מימון בו האחריות לאמור מוטלת על החוכר, איננו החכרה לצורך זה והנוהל לא מתייחס אליו. 2. רכב שרשום לו במקוריות השכרה/החכר/השכרה והחכר - חייב במבחן רישוי שנתי (טסט) בתום השנה הראשונה (זאת אומרת אינו פטור מטסט) רכב שרשום לו תעריף השכרה או החכר - ניתן יהא לשנות בעלות בבנק הדואר רק לאחר שיבוטל בקובץ הרכב התעריף הזה. 3. רישום רכב חדש כרכב השכרה או החכר יבוצע ע"י היבואנים בתקשורת המיחשובית; רישום רכב שכבר רשום בקובץ, כרכב השכרה או החכר יבוצע על ידי חברות ההשכרה/החכר, בתקשורת מיחשובית. הבסיס המשפטי " צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב " החכר" - השכרה לתקופה שלא תפחת משישה חודשים. " החכר מימוני" - החכר על פי הסכם שנקבע בו כי האחריות למצבו של הרכב, לתחזוקתו ולשימוש בו הם על השוכר. " השכרה" - השכרה לנהיגה עצמית או על ידי נהג שהועמד לרשות השוכר על ידי המשכיר של אופנוע בעל נפח מנוע עד 50 סמ"ק, רכב פרטי, רכב מסחרי ורכב מנועי המיועד למגורים (קרוואן) (להלן-רכב השכרה), לרבות השאלתו, מתן רשות שימוש בו והעמדתו לרשות אדם אחר בכל אופן שהוא, כאשר הדבר נעשה או ניתן בתמורה, למעט רכב שהושכר בהחכר מימוני. " רכב השכרה" - רכב המיועד להשכרה, למעט רכב המיועד להחכר מימון, ושצויין ברשיון הרכב כרכב השכרה.סעיף 37 . לא יעסוק אדם ולא יפעיל שירות של השכרת רכב אלא אם כן נתן לו המפקח רשיון לכך, ואלה התנאים למתן הרשיון: 1. ניתן לו רשיון למשרד להסעות לפי פרק ב'. 2. בבעלותו שלושים כלי רכב לפחות ושלגביהם ניתן רשיון השכרה לפי פרק זה. משרד ההסעות מקיים תקשורת ממוחשבת עם מאגר הנתונים של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לפי הנחיות רשות הרישוי כמשמעה בפקודה. סעיף 44 . (א) ברישיון הרכב של רכב השכרה, תציין רשות הרישוי את המילה "השכרה", ואולם, אם הושכר הרכב בהחכר, תציין רשות הרישוי ברישיון הרכב גם את המילה "החכר". ) ב) רשות הרישוי תערוך את הרישום כאמור בסעיף קטן (א) על פי הודעה מקוות מאת חברת ההשכרה." אגף המפקח על התעבורה הנפקת רשיונות לחברות בהתאם לסטטוס החכר/השכרה. אגף מערכות מידע התקשרות מיחשובית מול החברות חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), התשס"ח-2008 4. גילוי נאות (א) לא יעשה עוסק ברכב עסקה בעניין מכירת רכב משומש, אלא אם כן התקיימו כל אלה: (1) נחתם חוזה בכתב בינו לבין רוכש הרכב (בסעיף זה - החוזה); (2) העוסק ברכב מסר לרוכש הרכב, עד למועד חתימת החוזה ובנפרד מהחוזה, טופס חתום בידו, שמפורטים בו הפרטים כאמור בסעיף קטן (ב) (בסעיף זה - טופס גילוי); (3) רוכש הרכב אישר בחתימת ידו את קבלת טופס הגילוי. (ב) עוסק ברכב יפרט במדויק, בטופס הגילוי, את הפרטים שלהלן: (1) שמו המלא, מספר הזהות שלו ומענו המלא; היה העוסק ברכב תאגיד - גם את סוג התאגיד, מספרו ומענו המלא; (2) שמו המלא של בעל הרכב, מספר הזהות שלו ומענו המלא; היה הבעלים תאגיד - גם את סוג התאגיד, מספרו ומענו המלא; (3) מספר הבעלים הקודמים של הרכב, וככל הידוע לו - אם הבעלים הקודמים היה חברה שעיסוקה החכר (ליסינג) - גם את שמה ומספרה של החברה; (4) פגיעות שנגרמו לרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, עד למועד מסירת טופס הגילוי; (5) מספר הקילומטרים שעבר הרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, מיום רישומו לראשונה ועד למועד מסירת טופס הגילוי; (6) הסכום שישולם בעבור הרכב. (ג) בכל עסקה בעניין רכישת רכב משומש, שהעוסק ברכב הוא המוכר בה, יגלה העוסק ברכב לרוכש הרכב כי הוא מוכר או משווק כלי רכב דרך עיסוק. (ד) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יראו לעניין אותם סעיפים קטנים מי שמוכר רכב משומש, שאינו רשום כבעליו ברישיון הרכב, כעוסק ברכב, אלא אם כן הוכיח אחרת; ואולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שמוכר רכב משומש של בן משפחתו מדרגה ראשונה רכבליסינגחוק