תאונת עבודה קטלנית

גזר דין 1. המשפט, המסתיים היום בגזר הדין, עסק בארוע טרגי: תאונת עבודה קטלנית מיום 27/08/96 שמה קץ לחייו של ויקטור לבורקאן ז"ל, כאשר מכבש לסלילת כבישים פגע בו תוך כדי עבודתו והרגו. המנוח היה צעיר, שכל חייו לפניו. הוא התנדב לעזור לחברו להדביק סרטי סימון על הכביש, שזה עתה נסלל. המכבש, נהוג ע"י נאשם מס' 2, נסע אחורנית ופגע במנוח. חברו, הנאשם מס' 1, זוכה בהכרעת הדין שקדמה לגזר דין זה, מעבירת ההריגה לפי סעיף 298 לחוק העונשין התשל"ז1977- (להלן - "חוק העונשין"), שיוחסה לו בכתב האישום, ולא נמצא אשם בכל עבירה אחרת. 2. מצאתי את הנאשם מס' 2, נהג המכבש, אשם בעבירה של גרם מוות ברשלנות, לפי סעיף 304 לחוק העונשין. הרשלנות שיוחסה לו, בעיקרה היתה, נהיגה אחורנית ברשלנות, מבלי לבחון את הנעשה על הכביש, כאשר הנאשם מס' 2 התרכז בהסתכלות אל קו השוליים השמאליים שלו. עוד קבעתי כי נאשם מס' 2, חרג מקטע הכביש שבו נסלל אספלט חם ונסע אחורנית על קטע כביש, שהסלילה הסתיימה בו זמן קצר לפני כן. בנסיבות אלה חלה עליו חובה לבחון היטב את הנעשה על הכביש, ואם לא נמצאים עובדים או אנשים אחרים על הכביש. 3. מצאתי את הנאשמת מס' 3, סולל בונה בע"מ, אשמה בגרם מוות ברשלנות לפי סעיף 304 לחוק העונשין, כאשר קבעתי שהיא כשלה בכך שהיא לא התקינה מראה פנורמית רחבה בתוך תא הנהג, שהיתה מקלה על הנהג לראות בקשת רחבה יותר את הנעשה מאחורי המכבש בעת נסיעתו אחורנית. כמו כן קבעתי, שלא היתה הדרכה מספקת לעניין איסור עליה של עובדים או אחרים בסמוך לקטע הנסלל, או הדרכה מספקת של נהגי המכבשים להיות ערים לנעשה מאחורי המכבש בעת נסיעה אחורנית וכי גם לא היה שינון מספיק של הוראות כאלה. עוד קבעתי כי נאשמת זו כשלה בכך שלא נקטה באמצעים סבירים, אשר היו מזהירים את נהג המכבש על כך שיש עובדים על הכביש מאחוריו. 4. התובע, בטענו כי מדובר במקרה חריג, כאשר מקרה דומה טופל בהגשת כתב אישום ובהרשעה לפני שנים רבות, ומאז לא נתקל בארוע דומה, ובהתחשב ביתר נסיבותיו של הנאשם מס' 2, ביקש לגזור על נאשם מס' 2 קנס לשיקול דעת ביהמ"ש. 5. לגבי הנאשמת מס' 3, ביקש התובע לגזור עליה קנס כספי מירבי. 6. הסניגורית של נאשם מס' 2, ביקשה להתחשב בנסיבותיו האישיות של הנאשם: העבירה בוצעה בשנת 1996. הנאשם לא היה יכול לשקול הודייה בעובדות, כיוון שחברת הביטוח אסרה עליו לפעול כך. הנאשם נהג מזה כ50- שנה ואין לו הרשעות בתעבורה או מכל סוג שהוא. לאחר ארוע טרגי של מות חבר בצבא, הוא נזקק לטיפול נפשי, ועם ארוע התאונה נשוא תיק זה, הוא נזקק שוב לטיפול נפשי. במשך 35 שנים הדריך אחרים בעבודה. הוגשו אישורים, שבהם הוערכה אישיותו ועבודתו. 7. שקלתי את התוצאה העגומה של מות המנוח אל מול הנסיבות המיוחדות של אופן ארוע התאונה והנסיבות האישיות של נאשם מס' 2, וכן את חלוף הזמן מאז ארוע התאונה, את הרשלנות התורמת של המנוח וחברו, כפי שפורטו בהכרעת הדין, ואת עמדתה של התביעה. מצאתי את עמדתה של התביעה שלא לבקש מאסר כהולמת. אני גוזרת על הנאשם מס' 2 קנס בסך של 13,000 ש"ח או 2 חודשי מאסר תמורתו. אדגיש, שעונש זה הוא חורג בקולתו בעבירות של גרם מוות ברשלנות, אולם בנסיבות המיוחדות של המקרה, כפי שהבהרתי, העונש, למיטב הבנתי, הוא הולם. 8. סניגורה של הנאשמת מס' 3 עמד על מידת הרשלנות של נאשמת זו, שלעמדתו לא היתה גבוהה, ועל הרשלנות התורמת של יתר המעורבים בארוע. כן עמד הסניגור על כך שעצם ההרשעה מהווה עונש חמור לנאשמת מס' 3, העוסקת בעבודה בתחום של סלילת כבישים, והרשעה בעבירה חמורה של גרם מוות ברשלנות של עובד, עלולה לפגוע במוניטין שלה ולהיות לה לאבן נגף במכרזים, שתגיש כדי לקבל עבודה. 9. גם לגבי נאשמת זו איזנתי את התוצאה הקשה והצורך להקפיד עם מעבידים על מנת למנוע פגיעה בעובדים או באנשים שנקראים למקום הסכנה אל מול הנסיבות המיוחדות של המקרה. העונש המקסימלי לעבירה זו הוא כ49,000 ש"ח. בנסיבות שלפני, מצאתי לנכון לגזור על נאשמת זו סך של 40,000 ש"ח כקנס. תאונת עבודה