מיקרוטראומה - דוגמאות

על מנת להכיר בפגיעה כפגיעה בעבודה בדרך של מיקרוטאומה, יש להוכיח:קיומן של פגיעות זעירות שכל אחת מהן הסבה נזק זעיר בלתי הדיר, עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה הביאה בסיכומם הכולל לנזק הממשי הפוגע בכושר עבודתו של הנפגע. דוגמא המובאת בדרך-כלל להמחשת אופן קרות הנזק האמור הינה של טיפות מים המחוררות חור באבן שהן פוגעות בה. לגבי אותן פגיעות זעירות שהינן תוצאה של תנועות חוזרות ונשנות, התנועות אינן חייבות להיות זהות אלא 'זהות במהותן' כהגדרת הפסיקה, דהיינו דומות האחת לרעותה ובלבד שיפעלו על מקום מוגדר. תדירותן אינה חייבת להיות קבועה וסדירה, אלא על התנועות לחזור ולהישנות בתכיפות הנמשכת על פני פרק זמן מספיק לגרימת הנזק המצטבר הפוגע בכושר עבודת הנפגע. כדי לבסס טענה על פי תורת המיקרוטראומה, יש להוכיח תשתית עובדתית המבוססת על עובדות ברורות, מפורטות ומדויקות. מיקרוטראומה דוגמאות: בפסק הדין אמנון כובש נ' המוסד לביטוח לאומי, התקבל ערעורו של המערער שעבד כדוור - בית הדין קבע כי הוא מבצע פעולות חוזרות ונשנות בהרמת תיק הדואר הכבד, לקיחתו למקום בו חילק את הדואר (רגלית או בעגלה או בקטנוע) והורדתו, וזאת במשך 22 שנים. בית הדין הכיר בכך שניתן לראות במתכונת עבודה זו כתשתית עובדתית לקיומה של פגיעה בדרך של מיקרוטראומה. כן ראה גם פסקי דין והחלטות של בתי הדין האזוריים בעניין מחלקי גז, בהם נדונה תשתית עובדתית כמעט זהה באשר למתכונת עבודתם ונקבע כי הונחה תשתית עובדתית מספקת לצורך מינוי מומחה בשאלת המיקרוטראומה: בל 652/06 יאיר שרעבי נ' ביטוח לאומי - סניף חיפה, החלטה מיום 18.9.07, בל 1790/02 אברהם דהן נ' המוסד לביטוח לאומי. מיקרוטראומה