זיוף חתימה סוכן ביטוח

פסק - דין ערעור זה מופנה כנגד החלטתו של המפקח על הביטוח, שניתנה על פי סמכותו לפי סעיף 29 (א) לחוק הפיקוח על הביטוח, תשמ"א-1981 לפיה נשלל רשיון הסוכן של המערער למשך שנתיים החל מיום 1.5.05. העובדות הצריכות לענייננו הן כדלקמן: בתאריך 24.9.03 הוגש נגד המערער כתב אישום המייחס לו עבירות של זיוף ושימוש במסמך מזוייף בנסיבות מחמירות וכן קבלת דבר במרמה בקשר למעשים שבוצעו במסגרת עבודתו כסוכן ביטוח כלפי אחת מלקוחותיו. על פי העובדות שפורטו בכתב האישום, המערער זייף את חתימתה של המתלוננת על טופסי הצעת ביטוח והצהרות בריאות, באמצעות המסמכים המזוייפים הוצאה למתלוננת פוליסת ביטוח ללא הסכמתה והמערער נהנה מעמלה בגין פוליסה זו. סמוך להגשת כתב האישום, החליט המשיב בתאריך 15.8.04 לשלול את רישיונו של המערער. על החלטה זו הוגש ערעור, ע"ש 1171/04. בתאריך 30.12.04 התקבל הערעור על ידי בית משפט זה ונקבע, כי בשל העובדה שמדובר בגרסה מול גרסה, ובשל הסכום הנמוך שהושג, בנסיבות המתוארות לעיל, כאשר מאידך גיסא עומד הנזק הבלתי הפיך העלול להגרם למערער יש להחזיר לו את רישיונו עד להכרעת בית המשפט בהליך הפלילי. בתאריך 4.4.05 הורשע המערער בעבירות שיוחסו לו בת.פ. 8612/03. בהכרעת הדין דחתה כב' השופטת י' אמסטרדם את גרסת המערער ועדיו והעדיפה את גרסת המתלוננת ולפיכך הורשע המערער בזיוף של חתימות המתלוננת על חמישה מסמכים שונים, שימוש במסמכים המזוייפים לקבלת עמלה עבור כל פוליסה שהוצאה עבור המתלוננת. בתאריך 1.5.05, לאחר שהביא את עניינו של המערער בפני הועדה המייעצת על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח החליט המשיב לשלול את רישיון הסוכן של המערער למשך שנתיים. על החלטה זו הוגש הערעור שבפני. בהודעת הערעור מפרט ב"כ המערער בהרחבה את הפגמים שנפלו, להשקפתו, בהכרעת הדין המרשיעה ואת סיכויי הערעור. בית משפט זה אינו דן בערעור על הכרעת הדין ולצורך הדיון שבפני, עלי להתייחס להכרעת הדין המרשיעה והעובדות שנקבעו בה. בשונה מהמצב בעת הדיון בע"ש 1171/04 עת היה המערער בחזקת חף מפשע, כיום תלוי נגדו פסק דין מרשיע, שמתייחס, כאמור לעיל, לעבירות חמורות אשר בוצעו על ידו במסגרת עבודתו כנגד מבוטחת וכלפי חברת ביטוח אשר הפקידה בידיו את התיווך בעסקי הביטוח בפוליסות שהיא מנפיקה. עוד נטען בערעור כי המשיב פעל בניגוד להמלצת הועדה המייעצת אשר ברוב דעות סברה כי אין לבטל את רישיונו של המערער. על פי חוק הפיקוח הסמכות להחליט בשאלת ביטול רישיון סוכן נתונה למשיב, לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת. המשיב אינו חייב לאמץ את ההמלצה וכל שעליו לעשות הוא להפעיל את שיקול הדעת הנתון לו בהתייחס לכל הנתונים הרלבנטיים ובין היתר המלצת הוועדה המייעצת. סבורה אני כי חובתו של המשיב לפעול במסגרת הסמכות הנתונה לו למיגור תופעות שליליות אשר פוגעות באמון שהציבור והמבטחים רוחשים לסוכני הביטוח, שהינם אנשי אמונם של שני הצדדים. מניעת תופעות שליליות, כגון אלה שהתגלו בהתנהלות המערער, מטרתה להגן על ציבור המבוטחים; ולביצוע מטרה זו הוענקה למשיב הסמכות לשלול רישיונות של סוכנים אשר חרגו במעשיהם מהנורמה הראויה. לנוכח חומרת העבירות בהן הורשע המערער ונסיבותיהן אך סביר הוא לשלול את רישיון הסוכן של המערער, ונראה שהמשיב לקח בחשבון גם את הסכום שהתקבל כתוצאה מהעבירות והסתפק בשלילת רישיון למשך שנתיים בלבד. שאלה נוספת שמעלה המערער מתייחסת לתקופה שבה נשלל רישיון הסוכן שלו עובר לביטול החלטתו הראשונה של המשיב. בענין זה סבורה אני כי יש לנכות מתקופת השלילה את הזמן בו היה המערער נתון בשלילה בין 15.8.04 עד ליום 30.12.04 עת הוחלט על החזרת רישיונו ולכך מסכימה גם ב"כ המשיב. מוסיף ב"כ המערער וטוען כי המשיב החזיר למערער את רישיונו לתקופה מוגבלת ובשל כך נמנעו לקוחות מלהתקשר עמו ובפועל לא יכול היה לממש את זכותו לעסוק במקצועו. ב"כ המשיב אינה חולקת על כך שהרישיון שהוענק למערער הוגבל לארבעה חודשים בלבד אולם להשקפתה משהוחזר הרישיון אין המערער זכאי לניכוי תקופה זו מתקופת הפסילה. בכל רישיון שמוציא המשיב מצויין מועד פקיעתו ועל פי הגיונו של טיעון זה איש לא יתקשר עם סוכן ביטוח בתקופה שלפני חידוש הרישיון. משהוחזר הרישיון אין המערער יכול לבקש מבית המשפט לנכות מהפסילה תקופה בה החזיק ברישיון לעסוק כסוכן ביטוח. לאור האמור לעיל החלטתי לקבל את הערעור חלקית ולהורות על ניכוי תקופת הפסילה בפועל מתקופת הפסילה שהוטלה ב-1.5.05. יתר חלקי הערעור נדחים. המערער ישלם הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 7,500 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל. מסמכיםזיוףסוכן ביטוחזיוף חתימה