חובת ביטוח חדר כושר

האם חובה לעשות ביטוח בחדר כושר מפני תאונות ? ##הקדמה - רישוי חדר כושר:## סעיף 9 לחוק מכוני כושר קובע כדלקמן: "בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968, אחרי סעיף 2 ג יבוא: 2ד. "מכוני כושר לא יינתן רשיון למכון כושר אלא לאחר התייעצות עם מי ששר החינוך והתרבות הסמיכו לכך, ולאחר שנתקיימו כל התנאים הבאים: רשות הרישוי מצאה כי מכון הכושר ממוקם במקום מתאים, כי המכשירים בו מוצבים במרחק סביר זה מזה, כי לכל מכשיר מוצמדות, במקום בולט, הוראות היצרן לענין השימוש בשפה העברית, בשפה הערבית ובשפה האנגלית, וכי לקוחותיו של מכון הכושר בוטחו בפרטי הביטוח ובסכומי הביטוח המזעריים שנקבעו לפי סעיף 7 לחוק הספורט; נקבעו ברשיון תנאים המחייבים את מכון הכושר בהתאם להוראותיו של חוק הספורט כאילו היתה כל הפעילות המבוצעת בו " פעילות ספורט" כמשמעותה בחוק הספורט. נקבעו ברשיון תנאים המחייבים את מכון הכושר למלא אחר הוראותיו של חוק מכוני הכושר ( רישוי ופיקוח), התשנ"ד – 1994. השר, בהתייעצות עם שר החינוך והתרבות, רשאי לפטור בצו מחובת רישוי לפי חוק זה סוגים של מכוני כושר, והוא יפטור מחובת רישוי מכון כושר המוחזק והמופעל על- ידי אגודת ספורט כמשמעותה בחוק הספורט. לעניין סעיף זה, "מכון כושר" – כהגדרתו בחוק מכוני הכושר ( רישוי ופיקוח), התשנ"ד – 1994". ##חובת ביטוח חדר כושר:## סעיף 7 לחוק הספורט, אליו מפנה חוק מכוני כושר במסגרת התיקון שלעיל, קובע כדלקמן: "7. ביטוח אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד יבטחו את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם. השר רשאי לקבוע בתקנות, לאחר התייעצות בממונה על הביטוח במשרד האוצר ובארגוני הספורט, את סכומי הביטוח המזעריים ואת פרטי הביטוח, לענף הספורט, כולו או מקצתו". מכוח סעיף 7 ( ב) לחוק הספורט הותקנו תקנות הספורט, הקובעות פרטי ביטוח שהם בגדר חובה וכן סכומי הביטוח המזעריים. ביחס לפרטי הביטוח נקבע כדלקמן: "2. פרטי הביטוח לכל ענפי הספורט יהיו המפורטים להלן, ובלבד שמקרה הביטוח אירע בפעילות ספורט מאורגנת: מוות של ספורטאי; נכות של ספורטאי; אשפוז של ספורטאי וטיפול רפואי בו; נזק לשיניו של ספורטאי; אי – כשירות של ספורטאי לעסוק במקצועו או במשלח- ידו , באורח מלא או חלקי; גרימת נזק לצד ג', מן המפורטים בפסקאות (1) עד (5)." ##סיכום:## כפי העולה מהוראות הדין לעיל, הנורמה החקוקה מחייבת עריכת ביטוח מתאים ללקוחות חדרי כושר, תוך קביעת רף מינימאלי של כיסוי ושל סכומי ביטוח. בבסיס החובה האמורה, כמו בבסיס חוק מכוני כושר כולו, עומד הסיכון המוגבר לנזק גוף עקב האימון, שהמחוקק ביקש להגן מפניו (ראו: דברי ההסבר להצעת חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ג – 1993, הצע"ח 2202 (התשנ"ג) 345). הדבר נעשה באמצעות החלת הוראת חובת הביטוח הקבועה בסעיף 7 לחוק הספורט (שכשלעצמו לא חל ישירות על חדרי כושר), על פעילות בחדר כושר, באמצעות התיקון לחוק מכוני כושר כמפורט לעיל. כעולה מהוראות חוק הספורט ותקנות הספורט, האירועים הביטוחים שהביטוח הסטטוטורי מחייב לכסות הם עצם הנזק שנגרם למתאמן בפעילות הרלוונטית, ואלה אינם תלויים בהוכחת אשם כלשהו של מכון הכושר (ראו: י' אליאס ביטוח בריאות פרטי בראי המשפט (תשע"א – 2011), עמ' 393 ).פוליסהחובת ביטוחחדר כושר / מכון כושר