תביעה בגין טיפולי שיניים שבוצעו והופסקו בטרם תום הטיפול

להלן פסק דין בנושא תביעה בגין טיפולי שיניים שבוצעו והופסקו בטרם תום הטיפול: 1. תביעה בגין טיפולי שיניים שבוצעו והופסקו בטרם תום הטיפול. 2. אין מחלוקת כי התובע חתם על הצעת מחיר לתוכנית טיפולים בשיניים. בהצעת המחיר נכתב כי המחיר הוא 60,000 ש"ח, וכי ניתנת לתובע הנחה בסך 30,000 ₪. אין מחלוקת כי התובע שילם את הסך של 30,000 ₪ לנתבעת, היא מרפאת השיניים בה טופל. 3. ביום 05.02.13 הגיע התובע להמשך טיפול במרפאת הנתבעת. התובע פגש ברופא המטפל אשר הבהיר לו אודות הטיפול המתוכנן. התובע סירב לבצע הרדמה וסירב לפעולות נוספות שהוצעו. אין מחלוקת שהטונים עלו (ע' 5 ש' 15). בעניין זה העיד הרופא, ועדותו לא נסתרה לפיה התובע קילל את הרופא המטפל, את המנהלנית שנקראה למקום על מנת להרגיע את הרוחות: "וכל טון הדיבור שלו היה מאד אלים בצורה כזו אי אפשר לטפל והוא לא היה מוכן לבוא יותר מעוד פעם אחת" (ע' 8 ש' 4-5). 4. התובע תבע סך של 18,500 ₪. לטענת התובע סכום זה משקף את עלות הטיפולים שלא בוצעו. 5. דין התביעה להידחות ברובה. 6. רק בסיכומי הצדדים הוברר כי התובע לא נדרש לשלם כל סכום למרפאה אחרת עבור השלמת הטיפולים (ע' 9 ש' 7) ומכאן שהתובע לא ניזוק בעין עקב החלטתו להפר החוזה שבין הצדדים. 7. עדי הנתבעת העידו כי הצעת המחיר משקפת את עלות הטיפול הכוללת, וכי ההנחה ניתנה לתובע עבור כל הטיפול, וככל שהתובע היה מבצע חלק מהטיפול היה משלם את המחיר המלא (ע' 6 ש' 19-21). יצויין גם כי בהצעת המחיר הסכימו הצדדים כי במידה ויהיה כישלון של שתל אחד או שניים, אין המרפאה חייבת בהחזר כספי. התובע הגיש הצעת מחיר של מרפאה אחרת שמתייחסת לטיפול (ת/3) ואולם הצעת המחיר האמורה אינה מתייחסת לעקירות ולהשתלת עצם ואין בה די כדי לסתור את עלות הטיפול שניתנה בפועל לתובע. 8. התובע העיד כי פלטה זמנית נשברה ומאחר שהרופא סירב לתקן את הפלטה, התגלגלו הדברים כפי שהתגלגלו. הרופא העיד כי שבירת הגשר היא תופעה שכיחה (ע' 7 ש' 20). הרופא גם העיד כי התכוון לטפל בתובע, אלא שהתובע איים וקילל ועל כן לא היה מנוס מלהפסיק העבודה. המסקנה העובדתית העולה מכלל האמור היא שהתובע בהתנהגותו לא איפשר לנתבעת לטפל בו. התובע גם לא התנצל על דבריו ולא נתן לנתבעת אפשרות לטפל בו. מכאן מתבקשת מסקנה נוספת והיא שהתובע הוא שהפר את ההסכם ולא הנתבעת. נטל ההוכחה בדבר שווי הטיפולים שלא בוצעו רובץ לפתחו של התובע, והתובע לא עמד בנטל זה. כאמור, לתובע לא נגרם גם הפסד בעין, שכן הוא לא נדרש לשלם כל תשלום מעבר לסכום ששילם למרפאה. 9. התובע קיבל על פי הצעת המחיר, המשקפת למעשה את החוזה שבין הצדדים, חלק מהטיפול ואולם בנסיבות שפורטו, קיבל התובע טיפול בהתאם לתשלום ששילם ואין הוא זכאי להשבה. ראשית, מדובר היה בהנחה עבור כל הטיפול, וככל שהתובע גרם לכך שלא יבוצע כל הטיפול, אין הוא זכאי להנחה. שנית, התובע לא איפשר לנתבעת לקיים את החוזה. "זכות הביטול היא זכות אוטונומית הנתונה לנפגע ומופעלת על-ידיו באמצעות שיגור הודעת ביטול. נפגע ההפרה יכול להפעיל את הזכות הנתונה לו ויכול שלא לעשות כן, וכל עוד בוחר הוא בהמשך קיום החוזה, רשאים הצדדים, ואף חייבים הם, לפעול לקיום התחייבויותיהם החוזיות". (ע"א 8741/01 STCUDORP DECNALAB ORCIM נ' תעשיות חלאבין בע"מ (פסק דין מיום 03.02.03)). מכאן שכל עוד הנתבעת הנפגעת לא ביטלה החוזה, עומד החוזה שבין הצדדים בעינו. שלישית, התובע לא הוכיח שהטיפול שטופל על ידי הנתבעת, היה בעלות נמוכה מהאמור בכרטיס הטיפולים. (ראו לעניין זה האמור בפסקה 7 לעיל). רביעית, גם לפי ההסכם שבין הצדדים, אין התובע זכאי להחזר כספי בתנאים שפורטו. 10. אמנם לתובע נגרמה עוגמת נפש בכך שנאלץ באותו ערב לחפש אחר מקום אחר שיתקן את הגשר שנשבר, אך אין לתובע אלא להלין על עצמו בעניין זה. אשר על כן דין התביעה להידחות, שכן התובע במעשיו גרם להפסקת הטיפול. 11. יחד עם זאת משהוברר כי התובע שילם סך העולה על כרטיס הטיפולים, מחייב את הנתבעת להשיב לתובע סך של 2,550 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל ממש. 12. אשר לתביעה שכנגד - דינה להידחות. אמנם התובע קילל את הרופא וגידף גידופים שאינם ראויים. יחד עם זאת אין די בקללות כדי להקים עילת תביעה בנסיבות המקרה דנן. לא הוכח שמטופלים אחרים היו עדים להתנהגותו המאיימת של התובע. למותר לציין שאין כל טענה בדבר אלימות פיזית. גם הטענות שמטופלים עזבו את המרפאה לא הוכחו. לפיכך מורה על דחיית התביעה שכנגד. 13. בשולי הדברים יוטעם כי עסקינן בתביעה קטנה שהוגשה לבית משפט לתביעות קטנות. בית המשפט הבהיר לתובע כי ככל שהוא טוען לרשלנות רפואית, כי אז אשקול העברת הדיון לבית המשפט ואולם התובע הבהיר כי הוא עומד אך על הסעד הכספי. למותר לציין שלא הונחה תשתית ראייתית מספקת לכך שהנתבעת התרשלה בטיפול. 14. לפיכך, מורה על קבלת התביעה בחלקה ועל דחיית התביעה שכנגד. הנתבעת תשלם לתובע סך של 2,550 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל ממש. כן מחייב הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך 250 ₪. רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין. טיפול שינייםשיניים