אחריות על ליקויים בריצוף בדירה מקבלן

1. אנו עוסקים ב - 10 תביעות בגין ליקוי בניה של דיירים אשר רכשו דירות בנתיבות מאת הנתבעת , וכאשר הצד השלישי היה הקבלן המבצע. 2. ניתן להבין מהאירועים שבתיק כי הנתבעת וצד ג' הגיעו להסכמות פנימיות כלשהן המאפשרות הכרעה בתביעות הדיירים בלי להכריע בנפרד בחזית שבין הנתבעת לצד השלישי , אך מאחר שאין בפני הודעה מפורשת ברוח זו , היה וטעות בידי ויש מקום לבירור היחסים שבין צדדים אלה לבין עצמם יהפוך פסק דין זה לחלקי בלבד ויחול רק ביחסים שבין התובעים לבין הנתבעת. 3. חלק מן הפלוגתאות , ובוודאי ההכרעות העקרוניות שנדרשו נדונו כבר במסגרת שלבי ביניים שאליהם פוצל הדיון , וניתנו החלטות ביניים מפורטות ומנומקות שהם ביסוד פסק הדין הסופי ואחזור רק בתמצית על עיקרי הדברים. 4. בהחלטה מיום 26.07.00 נקבע כדלקמן: א. ליקויים ואי התאמות בדירות ככל שנותרו לתיקון אחרי שבוצעו תיקוני בדק בסמוך לאוקטובר 94, וככל שפורטו הליקויים ברשימות שנערכו אותה עת , על הנתבעת לתקן. ב. תיקוני סדיקה שהנתבעות (לצורך הנוחיות כונו הנתבעת וצד ג גם יחד בשם "הנתבעות") שהנתבעות הכירו בהן ובחובה לתקנם - יש לתקן. ג. ליקויים שפורטו בחוות דעת מומחה התובעים , ואשר המהנדס שחר מומחה בית המשפט אישר את קיומן יתוקנו אך ורק אם אלה יוגדרו ויוכחו כליקויים נסתרים שלא ניתן היה לגלותם בסבירות בשעתו ונטל ההוכחה - על התובעים. ד. ליקויים אחרים , אפילו אישר מומחה בית המשפט את קיומן , פטורות הנתבעות מלתקן בשל המניעות שקמה כלפי התובעים אשר לא דיווחו ולא הודיעו על כך במועד. 5. לאחר שקויים הליך ראיות שעיניינו סיווג הליקויים על פי אמות המידה שפורשו בהחלטה דנן , ולאחר שהוגשו סיכומים ותגובות על הסיכומים, וכן התייחסו הצדדים לשאלות והמלצות שהעלה בית המשפט בעקבות כך , לרבות במישור הדיוני, ניתנה החלטת ביניים נוספת מיום 05.12.02 שבה נקבע כדלקמן: א. הוחלט בהסכמה שלא יבוצע בכל מקרה סבב תיקונים נוסף בדירות ואותם ליקויים שאמצא שעל הנתבעות לשאת בהן יתומחרו בשווה כסף. ב. הוחלט שאין התובעים רשאים לסווג ליקויים מסויימים תחת הכותרת "ליקויים שקופים" ועליהם להכניס כל ליקוי לאחת ההגדרות שנכללו בהחלטתי הקודמת. הכוונה לאותם ליקויים אשר התובעים טוענים שאומנם אינם בולטים מיד לעין כפגם תיפקודי או אסטטי בדירה אך יש בהם סטיה מתקן או חיקוק כלשהו, ואדם סביר שאינו מומחה ואינו בקיא בדין הרלוונטי לא ישים ליבו אליהם. נקבע , שהיה על התובעים להתייחס לנקודה זו עוד טרם מתן החלטת הביניים הקודמת בדבר סיווג הליקויים, או להגיש בקשת רשות ערעור על אותה החלטה אם סברו שחסר בה סיווג מרכזי וחשוב אשר כזה, ומכל מקום קבעתי שאין ניתן להגדיר ליקוי מסויים כליקוי שקוף ללא הבאת ראיות ותשתית עובדתית אשר כמוה לא הוצגה כלל על ידי התובעים. ג. עוד הוחלט שטענות שהעלו הנתבעות כלפי ממצאים מסויימים של המהנדס שחר, ראוי שילובנו לאחר חקירה נגדית נוספת של מומחה זה ולאחר קבלת התייחסות ותגובה מפורטת של ב"כ התובעים ביחס לאותם טענות. 6. לאחר "סיבוב" נוסף של התייחסות ותגובות מצד באי כח הצדדים , על פי הנחית בית המשפט, וכמתחייב מהחלטת הביניים הנ"ל הודיעו באי כח הנתבעות כי הן מוותרות על המשך חקירת המומחה , אשר העיד עדות חלקית בלבד , וכאמור לא נחקר לגבי השגות הנתבעות על חלק ממצאיו, והפרקליטים המלומדים הודיעו כי ניתן , לטעמם להכריע בתיק באורח סופי תוך התבססות על הראיות והסיכומים שניתנו עד השלב הזה , ובכלל זה התייחסות בעלי הדין לליקויים המנויים בחוות דעת המהנדס שחר. לאור ויתור זה של באי כח הנתבעות ניתנה החלטתי מיום 15.06.03 ועל פיה באם לא תוגש התנגדות או בקשה מצד כלשהו תוך 10 ימים אזי אכריע בתיק לגופו וינתן פסק דין סופי בלי שמיעת ראיות נוספות או סיכומים נוספים. לפי שלא ניתנו כל הודעה או בקשה מעין אלה, ועל בסיס ההחלטה שלעיל , אכן יוכרעו כעת הפלוגתאות שנותרו לדיון בכפוף ומעבר להחלטות הביניים שתוארו. 7. בא כח התובעים פירט בסיכומיו את הליקויים ואי ההתאמות שנקבעו על ידי מומחה בית המשפט לכל דירה מדירות התובעים , ויצויין שליקויים רבים משותפים וחוזרים על עצמם בכל הדירות או במרביתן, וכן פירט בסיכומים לגבי כל דירה אילו ליקויים דווחו ותועדו בשעתו ברשימות שהוכנו לקראת שנת הבדק. כזכור , וכעולה ממקבץ החלטות הביניים שלעיל, עלינו לבחון את הליקויים השונים הנזכרים בסיכומי התובעים לאורן של ההנחיות הבאות: א. ליקויים שפורטו ברשימות הבדק - יתומחרו ויפסק לתובעים ערכם הכספי. ב. ליקויים נסתרים - אף הם יתומחרו ויפסק לתובעים ערכם הכספי, אם וככל שיאומצו קביעות המומחה לגביהם. ג. ליקויים גלויים , ובלתי מדווחים - לא יפסק כל פיצוי בגינם. ד. תיקוני סדיקה וטייח - שהנתבעות קיבלו עליהם אחריות - לא יתוקנו בפועל אלא אף הם יתומחרו ויפסק לתובעים ערכם הכספי. ה. מאחר שלא הותר לתובעים לסווג ליקויים בתור "ליקויים שקופים" ומשלא נעשה על ידי התובעים ניסיון להגדירם בצורה שונה , או להשיג על החלטתי בנדון, והדברים נותרו מבחינתם כמות שהם, אזי יש להתייחס לאותם ליקויים כאל ליקויים גלויים וממילא לפי החלטות הביניים , כאשר אלה לא כלולים ברשימות הבדק המקוריות , ידחו הטענות בגינם והתובעים לא יזכו בפיצוי שווה ערכם הכספי. ו. אותם ליקויים שעקרונית זכאים התובעים לפיצוי בגינם , בהיותם משוייכים לקטגוריות א , ב ו - ד יש לבחון ביחס אליהם את הטענות וטענות הנגד בהקשר להתייחסות המומחה שחר כלפיהם, לרבות ההצדק לקביעת אותו ליקוי וכמובן תמחורו הכספי. 8. מכאן נעבור ונסווג את הליקויים השונים שנמצאו בדירות, וכאמור יש זהות ודימיון בהקשר זה בכל הדירות או מרביתן , נקבע לאיזו קטגוריה משתייך כל ליקוי לכאורי , ולאחר מכן ניתן יהא להסתייע בתמחור מומחה בית המשפט לגבי כל פריט הטעון פיצוי. הגנה על פתחים שמפלסם פחות מ-4 מטר מהקרקע הוגדר על ידי התובעים כליקוי שקוף - לא יפסק פיצוי. דלת היציאה לחצר אינה משופרת הוגדר על ידי התובעים כליקוי שקוף - לא יפסק פיצוי. אין התאמה בין מידות חלונות חדרי השינה לבין פתחי הקיר הוגדר על ידי התובעים כליקוי שקוף - לא יפסק פיצוי. סדקים בחיבורים בין קירות החוץ לתקרה הוכר על ידי הנתבעת ותומחר על ידי אינג'ר שחר עבור כל דירה . חיבורים ליקויים בין לוחות הגבס של מחיצות הפנים מדובר בליקוי גלוי שחובה היתה לדווח עליו. טייח גלי ומחוספס בקירות הבית ובתיקרה אין טענה כי מדובר בליקוי נסתר או אפילו שקוף, ככל שאינו מופיע כליקוי ברשימת הבדק, אין לפסוק פיצוי. סדקים בדירה שמקורם בשקיעת יסודות קירות החוץ הוסכם שהנתבעת תקבל אחריות על פריט זה - תומחר על יד אנג'ר שחר לגבי כל דירה. קילופים של שיכבת הטייח בקירות מרפסת מטבח הוסכם שהנתבעת תקבל אחריות על פריט זה - תומחר על ידי אינג'ר שחר לגבי כל דירה. סדקים בחיבורים בין עמודים לבלוקים הוסכם שהנתבעת תקבל אחריות על פריט זה - תומחר על ידי אינג'ר שחר לגבי כל דירה. סדקים בריצוף מדובר בעליל בליקוי גלוי לעין ורק במידה שנזכר בפרוטוקולי הבדק ניתן לפסוק פיצוי. סדקים באריחי הקרמיקה במטבח ככל שמופיע הליקוי , שהוא גלוי מטבעו בפרוטוקולי הבדק יש לפסוק פיצוי בהתאם, כאשר אינג'ר שחר תמחר את הליקוי ובא כוח הנתבעת הסתייג מהעלות במסגרת סיכומיו וביקש מבית המשפט לקבוע אומדנה לפי שיקול דעתו. כיור רחצה בחדר המקלחת גבוה מידי הוגדר על ידי התובעים כליקוי שקוף - ואין לפסוק פיצוי. אין חימום טוב של מים בקיץ מדובר בליקוי גלוי וככל שלא דווח - אין לפסוק פיצוי. אסלה מתנדנדת בשירותים מקום בו הדבר נכלל בפרוטוקולי הבדק - קיבלה הנתבעת חבות והדבר תומחר על ידי אינג'ר שחר. חיתוך קצר של הלבשות סביב משקופי דלתות פנים מדובר בליקוי גלוי למרות טענת התובעים, כי זהו ליקוי נסתר ולכן לא יפסק פיצוי אלא אם כן נכלל בליקוי בפרוטוקולי הבדק. שיפוע לקוי במשטח השיש במטבח ליקוי גלוי אשר אין לפסוק בגינו פיצוי אלא אם נכלל בפרוטוקולי הבדק. לא הותקן שקע חשמלי במרפסת הסלון הנתבעת קיבלה חבות בלי קשר להגדרת הליקוי והוא תומחר על ידי אינג'ר שחר. חסרות מברשות בין התריסים ופתחי החלונות לא ברור על סמך מה קבע המומחה כי יש ליקוי בתחום זה שהרי לא הוצגו תקן או הוראה מחייבת אחרת או מפרט שמכוחם נגזר פריט זה ולכן לא אפסוק פיצוי בגינו. תריס וחלון אינם ניתנים לפתיחה באופן מלא ליקוי גלוי אשר אין לפסוק פיצוי בגינו אם לא פורט בפרוטוקולי הבדק. סדקים סביב דלת יציאה למרפסת הנתבעת קיבלה חבות ותומחר על ידי אינג'ר שחר. רטיבות בתקרת הדירה קשה לדעת אימתי ליקוי זה הופך להיות גלוי ומתי מתגבשת החובה להודיע עליו לקבלן. הדיירים התובעים רשאים להנות מן הספק וככל שהמומחה קבע ליקוי זה בדירה מסויימת יש לפסוק פיצוי בהתאם לתמחור שביצע. סטיה אופקית של קיר דרומי בסלון מוגדר על ידי התובעים כליקוי שקוף אין לפסוק פיצוי. אורך אדן החלון בסלון קצר מוגדר על ידי התובעים כליקוי שקוף - אין לפסוק פיצוי. תכנון לקוי של עומק כיס חלון יש לקבל הטענה שמדובר בליקוי נסתר והתמחור יהא על פי חוות דעת אינג'ר שחר. מיכל הדחה שאינו דו כמותי הוגדר על ידי התובעים כליקוי שקוף - אין לפסוק פיצוי. חיבור לקוי בין שיש המטבח לקיר ליקוי גלוי אשר יש לפסוק בו פיצוי במקום שבו נכלל פרוטוקולי הבדק. קיר מפריד בין סלון לחדר שינה נבנה שלא במקומו הוגדר על ידי התובעים כליקוי שקוף - אין לפסוק פיצוי. 9. על יסוד האמור לעיל ולפי הסיווגים שניתנו מעלה, בחנתי את הדוחו"ת הפרטניים לגבי כל דירה מדירות התובעים ואת התמחור שנעשה על ידי מומחה בית המשפט ובאותם פריטים שנמצאו ראויים לפיצוי , ולפי המחירים שקבע אינג'ר שחר להלן סכומי הפיצוי המגיעים לכל תובע: א. דירת גולינסקי - ת.א. 8382/97 סך הכל פיצוי כספי - 7,100 ₪. ב. דירת פוגסטר - ת.א. 8383/97 סך הכל פיצוי כספי - 7,650 ₪. ג. דירת אשוש - ת.א. 8384/97 סך הכל פיצוי כספי - 4,300 ₪. ד. דירת פרג'ון שחר - .ת.א. 8581/97 סך הכל פיצוי כספי - 4,750 ₪. ה. דירת פרג'ון - מקסים - ת.א. 8582/97 סך הכל פיצוי כספי - 11,320 ₪. ו. דירת יודלביץ - ת.א. 8583/97 סך הכל פיצוי כספי - 2,120 ₪. ז. דירת פרבמן - ת.א. 8584/97 סך הכל פיצוי כספי - 6,850 ₪ ח. דירת גיטמן - ת.א. 344/98 סך הכל פיצוי כספי - 650 ₪. ט. דירת פרג'ון עודד ת.א. 2013/98 סך הכל פיצוי כספי - 8,380 ₪. י. דירת פרג'ון יובל ת.א. - 3363/98 סך הכל פיצוי כספי - 7800 ₪. לכל הסכומים שלעיל יש להוסיף מע"מ. כל הסכומים יש לשערך לפי מדד תשומות הבניה למועד עריכת חוות דעת אינג'נר כלומר ינואר 99. 10. ער אני לתוצאה המאכזבת מבחינת התובעים ביחס להיקף המקורי של התביעות שהוגשו והעלויות הגבוהות שהושקעו בניהול ההליך. צר לי, שהתובעים לא נאותו להתגמש כאשר הועלו רעיונות פשרה כאלה ואחרים שדומני שהנתבעות נטו לאמץ ויכלו להועיל לכל המעורבים לו אך התקבלו על דעת כולם. 11. בהתחשב בנסיבות ובתוצאות המשפט ולרבות אופי הקביעות נשוא החלטות הביניים ומאזן הטענות המשפטיות שהתקבלו על ידי בית המשפט לטובת או לחובת הצדדים יפסק אך סכום צנוע בגין החזר הוצאות ושכ"ט עו"ד של התובעים כאשר כל משפחה תקבל החזר יחסי של אגרות בית המשפט לפי הסכום שנפסק לטובתה וכן סכום של 1,500 ₪ בגין שכ"ט עו"ד. יתר העלויות והוצאות המומחים, כל צד ישא בהוצאותיו הוא. מובהר שכל עילות התביעה והטענות אשר לא נפסק לגביהן לעיל במפורש נידחות לרבות עילות התביעה שעניינן נזק לא ממוני שכביכול נגרם לתובעים. דחיית טענות אלה נעשית הן מהפן המהותי שהרי לאור הפסיקה המינורית ביחס למה שנתבע על ידי הדיירים אין לסבור שנגרמה להם עוגמת נפש מרובה בהקשר לליקויים הללו והן מן הפן הדיוני שהרי לא ראו להוסיף טיעונים או סיכומים שלא לדבר על ראיות במישור זה גם לאחר שבהחלטתי מיום 15.6.03 ניתנה הזדמנות לבקש הוספת כל אלה או אחד מהם. 12. על המזכירות לשגר העתק מפסק דין זה לב"כ הצדדים. ליקויי בניהקבלןריצוף / פרקט / חימום תת רצפתי (תביעות)ריצוף