הצעת חוק חובת תיקון רכב במוסך מורשה

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק חובת תיקון רכב במוסך מורשה הצעת חוק איסור תיקון רכב במוסך בלתי מורשה, התש"ע-2010 דברי הסבר הצעת חוק זו נועדה למגר תופעה של תיקון רכבים במוסכים בלתי מורשים. תיקון כאמור מהווה סיכון בטיחותי, כרוך בהעלמת כספים מרשויות המיסוי, ושימוש בחלפים גנובים. מטרת הצעת החוק לוודא שכלל הרכבים הנמצאים בשימוש יהיו תקינים וראויים לשימוש עפ"י כל דין. מכיוון שאין אפשרות לפקח על רמת התיקון והחלפים במוסכים לא מורשים, אין לדעת מהו מצבו הבטיחותי של רכב שטופל במוסך כזה. על כן, מוצע לקבוע כי תיקון רכב במוסך בלתי מורשה או אצל מתקן בלתי מורשה, וכן הפעלת מוסך בלתי מורשה, יהווה עבירה פלילית שעונשה מאסר שנה וחצי. כמו כן מוצע לקבוע כי רישיון הרכב של רכב שנתפס מטופל במוסך בלתי מורשה, יישלל עד להוכחת תקינותו המלאה של הרכב ע"י גורם המוסמך לכך. הצעת החוק תגרום לצמצום התופעה של גניבות רכב משום שמוסכים בלתי מורשים מהווים צרכנים לחלפים גנובים. כמו כן, החוק יסייע למהלך העסקים של מוסכים מורשים וירתיע מוסכים מניהול עסקם ללא רישיון. בהתאם להצעת החוק, מוסך בלתי מורשה הוא מוסך שלא ניתן לו רישיון כדין. מטרה נוספת של החוק המוצע היא לסייע באכיפת הוראותיו של חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 וצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970. החוק המוצע מהווה תמריץ שלילי למפעילי מוסכים בלתי מורשים בכך שהוא מוסיף עליהם הגבלות ואיסורים ומסכן את מצבם הכלכלי, שכן הוא עלול להיפסל בעתיד מלקבל רישיון להפעלת מוסך או הסמכה כמנהל מוסך. הצעות חוקמוסךרכבתיקון רכב