שריפת רכב לאחר תיקון במוסך

להלן פסק דין בנושא שריפת רכב לאחר תיקון במוסך: פסק דין 1. התובעת הנה חברה מוגבלת במניות המנהלת עסק של מוסך (להלן: התובעת או המוסך). הנתבעת הנה חברת ביטוח. במועד הרלוונטי לתובענה היה המוסך מבוטח אצל הנתבעת בביטוח בר תוקף לבתי עסק מספר 03/76/48/006638 אשר כיסה סיכונים שונים ובין היתר אחריות כלפי צד שלישי (להלן: הפוליסה). 2. ביום 20.3.03 או בסמוך לכך הביא נעאמנה מוסעב למוסך רכב מסוג הונדה סיוויק מספר רישוי 91-137-06 (להלן: הרכב) לטיפול. לטענתו, קודם לכן רכש את הרכב מחברת דודי בית הרכב מטבריה, בה עבד דודו, ושילם תמורתו 20,000 ₪. דודו הנחה אותו להביא את הרכב למוסך לשם טיפול בטרם ינהג בו, וכך עשה. לאחר בדיקתו על ידי מי מעובדי המוסך התברר כי קיים צורך בהחלפת משאבת הדלת. בסיום העבודה נסע אחד העובדים ברכב לצורך נסיעת מבחן בכביש השירות המשותף למוסך ולמוסכים אחרים. במהלך הנסיעה פרצה לפתע אש במנוע וכתוצאה נשרף תא המנוע כליל. עקב חומרת הנזק הוכרז הרכב כאובדן מוחלט (להלן: השריפה). 3. בעקבות השריפה פנה המוסך לנתבעת בתביעה לתשלום תגמולי ביטוח. תביעתו נדחתה מפאת העדר כיסוי ביטוחי. לפיכך שילם לבעלים של הרכב פיצוי על בסיס שוויו בניכוי ערך השרידים והגיש את התובענה דנן לתשלום תגמולי ביטוח בסך 18,630 ₪ (שווי הרכב בניכוי מחיר השרידים) והשבת סך 450 ₪ שכר טרחת השמאי שבדק את הרכב והעריך את גובה הנזק. בסך הכל נתבע סך של 19,080 ₪ (בגוף כתב התביעה צוין כי נתבע גם פיצוי בסך 3,000 ₪ בגין הוצאות ברם בפועל לא נתבע סכום זה וגם אגרת התביעה שולמה על בסיס סכום התביעה ללא ראש נזק זה) בצירוף ריבית מיוחדת לפי סעיף 28א לחוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981 (להלן: חוק חוזה הביטוח). 4. כתב התביעה הוגש בסדר דין מהיר. לפיכך תהא ההנמקה תמציתית כמצוות הדין. 5. טענת הנתבעת הנה בתמצית, כי אין למקרה הנדון כיסוי ביטוחי מכמה טעמים שכל אחד מהם דיו כדי להביא לדחיית התובענה. ראשית, אין המדובר בנזק תאונתי כי אם בנזק בעטייה של עבודה רשלנית של מי שטיפל ברכב; שנית, האש פרצה מחוץ לחצרי המוסך המבוטח ונזק זה אינו מכוסה על ידי הפוליסה; שלישית, הנזק אירע במהלך נסיעת מבחן אשר סויגה במפורש בהרחבה לפוליסה "הרחב אחריות בעלי מוסכים כלפי צד שלישי". עוד היא טוענת כי התובעת לא הוכיחה את התשלום לבעלים של הרכב, שאף לא עלה בידיו להוכיח כי אכן רכשו. לחלופין היא טוענת, כי יש לנכות מכל סכום שייפסק לטובת התובעת את ההשתתפות העצמית בגובה 7,060 ₪. בכל מקרה אין זה מוצדק לחייבה בריבית מיוחדת לפי סעיף 28א לחוק חוזה הביטוח. התובעת מצדה טענה לראשונה בתצהיר עדות ראשית, כי נספח ההרחבה המוזכר לעיל לא נמסר לידיה וממילא תוכנו אינו מחייב אותה. טענת הנתבעת בדיון מקדמי כי יש בטענה זו משום שינוי חזית ובקשתה למחיקת הסעיפים הרלוונטיים מהתצהיר נדחתה על ידי כבוד הרשם. עם זאת הותר לה להגיש תצהיר משלים. יש לראות אפוא מחלוקת זו כפלוגתא הטעונה הכרעה. 6. לכתב התביעה צורפה חוות דעת השמאי סמיר בדארנה, אשר העריך את ערך הרכב לפני אירוע השריפה בסך 20,700 ₪ ואת ערך השרידים בסך 2,070 ₪ ומכאן את גובה הנזק בסך 18,630 ₪. לכתב ההגנה צורפה חוות דעת טכנית של מר שאולי יעקובי אשר אישר למעשה את גובה הנזק כפי שהוערך על ידי השמאי בדארנה, וגם בדק את סיבת הדליקה. מחוות דעתו עולה כי לפי הסימנים ברור היה כי לא אירע קצר חשמלי אלא השריפה פרצה עקב התלקחות של חומרי דלק. עוצמת האש התיכה את כל חלקי הפלסטיק והאלומיניום בתא המנוע ומכאן הסיק כי היה חומר דלק אשר אפשר בעירה מתמשכת בתוך התא. לפי הערכתו, מסנן הדלק לא הודק כדבעי, הדלק שדלף מיד ביציאה מהמוסך התלקח מחום צינור הפליטה, אפשר בעירת האש וסיפק את האנרגיה הדרושה להתכה כללית בתא המנוע. על פי המצוין אנשי המוסך, שבחנו את הערכתו זו, הסכימו לה. בתצהיר עדות ראשית של מנהל התובעת ישנה התייחסות לחוות הדעת של יעקובי ללא כל הסתייגות מתוכנה. נוכח האמור לעיל ובשים לב לכך שבעלי הדין ויתרו על חקירת השמאים יש לקבל את קביעותיהם הן לעניין גובה הנזק והן לעניין סיבת התפרצות האש והתפשטותה. 7. ברשימת הפוליסה בפרק המתייחס לאחריות כלפי צדדים שלישיים מצוין כי חבות המוסך כלפי צד שלישי הנה "בגין רכב במוסך: נזק תאונתי לכל כלי רכב מנועי שנמסר לטיפול, לתיקון למבוטח ונגרם בעת היות כלי הרכב בחצרי המבוטח בתחום אחריותו ו/או השגחתו של המבוטח, למעט במפורש נזק הנגרם לפריט כלשהו של כלי הרכב בזמן שהמבוטח או כל אחד מעובדיו פעלו בו והנובע במישרין מעבודות אלו". אין חולק כי התובעת קבלה לידיה את רשימת הפוליסה. מתניה זו של הפוליסה ניתן לקבוע כי צודקת הנתבעת והמקרה הנדון אינו בגדר מקרי הביטוח המכוסים. ראשית, הפוליסה מכסה נזק הנובע מתאונה ברם אינו מכסה נזק שמקורו במעשה או מחדל של המבוטח עצמו. כפי שנקבע לעיל, האש פרצה כתוצאה ממחדל של מי מעובדי התובעת, אשר החליף את משאבת הדלק ברכב ולא הדק כראוי את המסנן. אין המדובר אפוא באירוע תאונתי ודי בכך כדי לקבוע כי המקרה הנדון אינו מכוסה בפוליסה. שנית, הפוליסה מכסה נזק תאונתי אשר אירע בחצרי המבוטח. אין חולק כי האש פרצה במהלך נסיעת מבחן מחוץ למוסך (בכביש השירות הסמוך) קרי, מחוץ לחצריו. העובדה שנהג ברכב מי מעובדי המוסך אינה הופכת את כביש השירות לחלק מחצרי המוסך. גם מטעם זה ניתן לקבוע כי אין כיסוי ביטוחי למקרה הנדון. 8. גם מתוכן ההרחבה לפוליסה ניתן לקבוע כי אין כיסוי ביטוחי למקרה הנדון, שכן בנוסף לחזרה על הכלל הנקוב ברשימה ואשר תוכנו הובא לעיל, מצוין בה מפורשות, כי אינה מכסה נזק שנגרם לכלי רכב בזמן נסיעת מבחן. נוכח קביעתי דלעיל, מתייתר הצורך להכריע במחלוקת הנטושה בנוגע למסירתה או אי מסירתה לידי מנהל המוסך המבוטח. עם זאת יצוין, כי מעדות סוכן הביטוח, אשר בניגוד לגרסתו בתצהיר העיד כי ההרחבה האמורה לא נמסרה למבוטח, ניתן לקבוע כי גרסתו בתצהיר הנה דווקא הנכונה. מעדותו עולה שהסביר למבוטח הסבר היטב מה גבולות הכיסוי הביטוחי לרבות העובדה שאין כיסוי לנזק הנגרם במהלך נסיעת מבחן. לולא היה בפניו נספח ההרחבה אין להניח כי היה מציין הגבלה שאינה עולה מפורשות מתנאי הפוליסה. 9. התוצאה מכל האמור לעיל הנה, כי המקרה הנדון אינו מכוסה על פעי הפוליסה. דין התובענה אפוא להדחות. 10. למעלה מן הצורך אציין לעניין הנזק, כי סכום התביעה בכל הנוגע לשווי הרכב בניכוי ערך השרידים הוכח כדבעי בחוות דעת מומחי שני הצדדים. משהאירוע אינו מוכחש אין חשיבות לשאלה אם הוכיחה התובעת תשלום פיצוי לבעלים של הרכב אם לאו. לו זכתה התובעת בתביעתה היה צורך להפחית מתגמולי הביטוח את ההשתתפות העצמית. כמו-כן אין למצוא פסול בכפירה בכיסוי הביטוחי כך שבכל מקרה לא היה מקום לפסוק ריבית מיוחדת לפי סעיף 28א לחוק חוזה הביטוח. 11. סוף דבר, התובענה נדחית. בנסיבות איני עושה צו להוצאות. מוסךשריפהרכבתיקון רכב