תקנות הכלבת

תקנות הכלבת (חיסון), התשס"ה-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לפקודת הכלבת, 1934, וסעיף 22 לפקודת מחלות בעלי-חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "המנהל" - מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר; "הרופא הווטרינרי המחוזי" - רופא וטרינר ממשלתי שמנהל לשכה וטרינרית במשרד החקלאות ופיתוח הכפר; "חוק ההסדרה" - חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002; "חיסון" - חיסון בתרכיב כנגד מחלת הכלבת שאישר המנהל; "כלב" - כלב שגילו עולה על שלושה חודשים; "כלב נחיה" - כהגדרתו בחוק איסור הפליית עוורים המלווים בכלבי נחיה, התשנ"ג-1993; "מחסן" - רופא וטרינר ממשלתי, עובד המדינה שהוא מפקח לפי פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ"ה-1985 רופא וטרינר עירוני או מחסן מורשה; "מחסן מורשה" - רופא וטרינר שהורשה לבצע חיסון לפי תקנה 4; "מיתקן מוגן" - כהגדרתו בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי-חיים), התשנ"ד-1994; "מרכז רישום" - מרכז רישום ארצי כהגדרתו בחוק ההסדרה; "סימון" - כמשמעותו בחוק ההסדרה; "פרטי רישום" - הפרטים המחויבים ברישום במרכז הרישום לפי חוק ההסדרה; "קורא שבבים" - כהגדרתו בתקנות ההסדרה; "רישיון" - רישיון שהנפיקה רשות מקומית בהתאם לחוק ההסדרה; "תקנות ההסדרה" - תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-2005. 2. ייחוד החיסון לא יבצע אדם, זולת מחסן, חיסון נגד מחלת הכלבת. 3. חובת חיסון (א) לא יחזיק אדם כלב אלא אם כן הכלב חוסן לפי תקנות אלה ובלבד שלא חלפה שנה מיום חיסונו האחרון. (א1) חלפה שנה מיום חיסונו האחרון של כלב, רשאי הרופא הווטרינר העירוני להתיר, מנימוקים מיוחדים שיירשמו ואשר נוגעים למצבו הבריאותי של הכלב, את החזקתו של הכלב בלא חיסון לתקופה של עד שלושה חודשים נוספים; הותרה החזקת כלב בלא חיסון על ידי רופא וטרינר עירוני לפי תקנה זו, לא תוארך התקופה אלא על ידי המנהל בהתאם לסמכותו לפי תקנת משנה (א2). (א2) הוארכה התקופה להחזקת כלב בלא חיסון כאמור בתקנת משנה (א1), רשאי המנהל להתיר החזקת הכלב בלא חיסון לתקופה של עד 3 שנים מיום חיסונו האחרון, ורשאי הוא לחזור ולהאריך את התקופה ל-3 שנים נוספות בכל פעם, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, אם מצא שחיסון הכלב לא יהיה יעיל או יגרום לפגיעה ממשית בבריאותו. (א3) הרופא הווטרינר העירוני והמנהל לא יעשו שימוש בסמכויותיהם לפי תקנות (א1) או (א2) אלא לפי בקשת בעל הכלב שהוגשה בכתב 30 ימים לפחות לפני תום תקופת החיסון או תקופת ההארכת ההיתר, לפי העניין. (ב) תקנת משנה (א) לא תחול לגבי כלבים שמוחזקים במאורת בידוד. 4. הרשאה לבצע חיסון (תיקון: תשס"ט) (א) רופא וטרינר, שמבקש הרשאה לבצע את החיסון (להלן - ההרשאה), יגיש למנהל בקשה בכתב לפי הטופס שבתוספת. (ב) המנהל ייתן הרשאה לרופא וטרינר אם ברשות המבקש קורא שבבים ואמצעים ממוחשבים למסירת הדיווח או אם המבקש הצהיר בכתב שהוא מבקש הסמכה רק לצורך חיסון בעלי חיים שאינם כלבים; ואולם רשאי המנהל להתנות את ההרשאה בתנאים או לסרב לתתה אם התקיים במבקש האמור בתקנה 5(2) ו-(3). 5. ביטול הרשאה רשאי המנהל לאחר שנתן למחסן מורשה הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו, לבטל את הרשאתו בהתקיים אחד מאלה: (1) חדלו להתקיים התנאים הקבועים בתקנה 4; (2) המחסן המורשה הפר הוראות לפי חוק ההסדרה פקודת הכלבת, 1934 או תנאי מתנאי ההרשאה; (3) המחסן המורשה הורשע בעבירה שלדעת המנהל מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמחסן מורשה. 6. חיסון (א) מחסן לא יחסן בעל חיים אלא אם כן הוא ביצע את כל הפעולות האלה: (1) בדק את בעל החיים ומצא שהוא חופשי מסימני מחלה העלולה לפגוע ביעילות החיסון; (2) קיבל מבעליו מידע על כל טיפול רפואי שניתן לבעל החיים, בתקופה של ארבעה עשר ימים לפני יום החיסון ומצא שאין בטיפול כדי לפגוע ביעילות החיסון; (3) היה בעל החיים כלב - בדק ומצא שהכלב מסוכן לפי חוק ההסדרה בסימון שפרטיו, שהוא אימת בקורא שבבים, רשומים ברישיון; לא היה הכלב מסומן, יסמנו לפי תקנות ההסדרה; (4) היה בעל החיים כלב או חתול, קיבל מידי בעליו הצהרה, בחתימת ידו כי, למיטב ידיעתו, הכלב או החתול לא נשך בתקופה של עשרה ימים לפחות לפני יום החיסון. (ב) המחסן לא ישלב חיסון נגד כלבת עם טיפול רפואי העלול לפגוע ביעילות החיסון. (ג) המחסן יאשר בטופס הרישיון, בחתימת ידו, את ביצוע החיסון ומועדו. (ד) היה בעל החיים כלב - יוודא המחסן את פרטי הרישום במרכז הרישום; מצא שאין רישום במרכז - ידווח לרופא הווטרינר העירוני בהתאם לתקנות ההסדרה. (ה) נודע למחסן מורשה על אירוע כלבת באזור, לא יבצע חיסונים בבעלי חיים ששהו בו אלא באישורו של הרופא הווטרינר המחוזי ובהתאם להוראותיו; לענין תקנת משנה זו, "אזור" - תחום שהיקפו וגבולותיו נקבעו בידי הרופא הווטרינר המחוזי בהתייעצות עם הרופא הווטרינר העירוני הנוגע לענין. 7. הנפקת תרכיבי חיסון תרכיבים נגד מחלת הכלבת ינופקו למחסן מורשה באמצעות הרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצאת מרפאת המחסן המורשה. 8. הודעה ודיווח מחסן ידווח על כל חיסון וסימון שביצע, בתוך 7 ימים ממועד ביצועו לרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית שבתחומה מתגורר בעל הכלב; הדיווח יעשה בהתאם להוראות תקנות ההסדרה. 9. ביטול תקנות הכלבת (רישוי וחיסון), התשל"ד-1976, למעט תקנות 5(ב) ו-(6) - בטלות. 10. תחילה ותוקף תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות ההסדרה; תוקפה של תקנה 7 לשנה מיום תחילתן של תקנות אלה. תוספת (תקנה 3) לכבוד מנהל השירותים הווטרינריים משרד החקלאות ופיתוח הכפר בקשה להרשאה לבצע חיסון נגד כלבת 1. אני הח"מ - שם פרטי___שם משפחה___מס' זהות___ מס' רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית___כתובת מרפאה___ כתובת פרטית___ מבקש הסמכה כמחסן מורשה. 2. אני מכהן/ אינני מכהן כרופא וטרינר עירוני ברשות המקומית___* 3. ברשותי - (1) קורא שבבים; (2) אמצעים ממוחשבים למסירת הדיווח. 4. ? לא קיבלתי בעבר הרשאה לבצע חיסון נגד כלבת. ? הרשאתי בעבר בוטלה ביום___מטעמים אלה: ___ ___ 5. אני מתחייב - (1) להודיע על כל שינוי בפרטי בקשתי; (2) למסור דיווחים במועד ובדרך שנקבעו בתקנות. ___ ___ ___ תאריך שם הרופא הווטרינר חתימה * יש למחוק את המיותר. ** בסעיף 4 יש למלא את החלופה המתאימה. תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות-בידוד), תשי"ט-1959 בתוקף סמכויותי לפי סעיף 16 לפקודת הכלבת, 1934, וסעיף 20 לפקודת מחלות בעלי-חיים, 1945, והסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "חיה" - כלב, חתול או קוף; "מאורת בידוד" - מאורת בידוד של חיות לתצפית כלבת שאושרה בידי מנהל השירותים הוטרינריים (להלן - המנהל); "פקח" - מי שהמנהל מינהו להיות פקח; "פקיד מוסמך" - רופא וטרינרי שמינתה אותו מועצת עיריה או מועצה מקומית ושניתנה עליו הסכמת המנהל לענין תקנה 19 (א) לתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד-1964, לגבי אותה רשות מקומית. 2. חובה למסור חיה למאורת בידוד (א) חיה שנשכה אדם או בעל חיים, חייב בעלה להביאה למאורת הבידוד הקרובה תוך 24 שעות ממועד הנשיכה. (ב) לא הביא הבעל את החיה למאורת בידוד כאמור בתקנת משנה (א) רשאי הפקח להביאה למאורת בידוד כאמור, על חשבון הבעל. 3. החזקת חיה במאורת בידוד (א) חיה שהובלה למאורת בידוד תבודד בה למשך 10 ימים מיום שהובאה למאורת בידוד (להלן - תקופת המעצר). (ב) בתום תקופת המעצר יוציא הבעל את החיה ממאורת הבידוד אלא אם כן מתה או הושמדה כדין לפני כן. 4. דין חיה שנעזבה חיה שבעלה לא הוציאה ממאורת בידוד במשך חמישה ימים מיום גמר תקופת מעצרה, מותר להשמידה. 5. אגרות בעד מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה לממונה על מאורת הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה: (1) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח - 35 שקלים חדשים (2) בעד בידוד, לכל יום - 15 שקלים חדשים. תקנות הכלבת (רישוי וחיסון), התשל"ד-1974 בתוקף סמכויותי לפי סעיף 16 לפקודת הכלבת, 1934, וסעיף 20 לפקודת מחלות בעלי-חיים, 1945, אני מתקין תקנות אלה: 1 - 4ג. (בוטלו 5. אגרות רישוי וחיסון (א) (בוטלה) (ב) בעד חיסון ישלם מחזיק הכלב בסך 12.50 שקלים חדשים ואם הכלב מעוקר - אגרה בסך 6.25 שקלים חדשים. 6. פטור עיוור פטור מאגרה בעד חיסון כלב המשמש לו מורה-דרך. 7 - 9 (בוטלו) 10. (בוטלה) כלבבעלי חייםתקנותנשיכת כלב / תקיפת כלבפיקוח על כלבים וחתולים