עורך דין ברעננה | עורכי דין מומלצים ברעננה

##(א) פסיקה בנושא עורכי דין ברעננה:## ##(1) טענת העדר סמכות עניינית:## הקדמה: הסמכות המקומית קמה מכוח מקום יצירת ההתחייבות במשרדי ##עורך דין ברעננה## והן מכוח מקום מגוריה של הנתבעת. תקציר: בת.א 17204/05 הוגשה תביעה לחיוב הנתבעת בסך 537,300 ש"ח על פי הסכם שכר טרחה שנכרת בין הצדדים. הנתבעת טענה כטענה מקדמית להעדר סמכות מקומית ועותרת היא להעברת הדיון לבית המשפט אחר המוסמך. הנתבעת טענה כי כעולה מכתב התביעה - מקום חתימת הסכם שכר הטרחה ברעננה, ומקום מגוריה של הנתבעת במושב חרוצים. לטענת התובעים בהסכם שכר הטרחה נקבע "מלוא שכר הטרחה ישולם לא יאוחר ממועד סיום הטיפול בעניין. סיום הטיפול בעניין משמעו קבלת פסק דין בבית המשפט המחוזי". בית המשפט ציין כי נפסקה ההלכה ברע"א 6920/94 לוי נ פולג פד"י מ"ט (2) 732 - "הדיבור התחייבות בתקנה 3 (א) (3) לתקנות סדר הדין הוא דיבור עמום המחייב פרשנות, ואם אך הדבר ניתן, יש להתאימו מבחינת סדרי הדין להוראות הדין המהותי". בית המשפט הדגיש התובעים לא הביאו כל טענה לעניין סמכות בית המשפט. בית המשפט קבע כי אין סמכות מקומית לבית משפט השלום בת"א וכך אף לנוכח טענת ב"כ התובעים. ##(2) תביעה לביטול הסכם ויתור על תביעות:## הקדמה: במסגרת המשפט התובעת העידה כי , התייעצה גם עם ##עו"ד ברעננה##, ונאמר לה שעדיף ציפור אחת ביד מאשר לקבל "0 בריבוע" והיא חתמתה על ההסכם וקיבלה את ההמחאות. תקציר: בת.א 12814/06 הוגשה תביעה לפסק דין הצהרתי, בה עתרה התובעת, כי ביהמ"ש יקבע שהסכם לויתור על תביעות הדדי, נחתם בכפייה. לכתחילה הגישה התובעת תביעה לתשלום סכום כספי בסך של 425,000 ₪. במסגרת כתב ההגנה, הגיש הנתבע, הסכם החתום על ידי התובעת, במסגרתו הגיעו הצדדים להסכמה על ויתור הדדי של תביעות. התובעת טענה, כי היא והנתבע היו קשורים יחדיו בחיים משותפים וכן טענה, כי היו בינה לבין הנתבע, קשרים עסקיים. התובעת טענה כי בבעלות גרושתו של הנתבע היה מחצית בית. בית המשפט ציין כי על-פי ההלכה שנפסקה בע"א 1569/03 מאיה נ' פנפורד (ישראל) בע"מ, פ"ד מח(705 (5, לא בנקל עשוי בית-המשפט להכיר בכפייה כלכלית כעילה מוצדקת לביטול חוזה. כן נקבע, בפרשת מאיה, שאם הצד התם קיבל ייעוץ משפטי, קודם שהסכים להתקשר בחוזה, הרי שככלל יהיה בכך כדי לשלול, ולפחות להחליש, טענה שהתקשר בחוזה עקב כפייה. בנסיבות אלה, בית המשפט סבר כי התובעת לא הרימה את הנטל להוכיח כי חתמה על הסכם הויתור מחמת מצוקה כלשהי, או כי המדובר בהסכם שיש בו אלמנטים של עושק, וחוסר הגינות. נפסק כי אין להיעתר לתובענה המבוקשת, וכי אין להורות על בטלותו של הסכם לויתור על תביעות שנחתם בין הצדדים והתביעה נדחתה. ##(3) תביעה לתשלום שכר טרחה:## הקדמה: התובע הינו בעל משרד ##עורכי דין ברעננה## שטיפל בפרויקטים רבים במקרקעין וזו התמחותו. תקציר: בת"א 4346-01-13 הוגשה תביעת עו"ד כנגד לקוחותיו לתשלום שכר טרחה בסך של 120,810 ₪ וזאת לאחר שנתן להם שירותים משפטיים במשך כשבע שנים ביחס למקרקעין. התובע טען כי הנתבעים הבהירו את כוונתם לממש את הקרקע באופן היעיל ביותר מבחינתם אם ע"י מכר במזומן, אם ע"י עסקת קומבינציה ואם בדרך של בניה עצמית או בדרך משולבת כלשהי לפי מה שיומלץ להם. עוד טען התובע כי מאז פגישתם הראשונה ובמשך 7 שנים נתן שירותים משפטיים נרחבים לנתבעים ובניהם: מתן חוות דעת וייעוץ בענייני מס שבח, מע"מ, מס מכירה, היטל השבחה. לטענת התובע, בפגישות נדונו אפשרויות שונות של עריכת עסקאות מקרקעין, נבדקו סוגי עסקאות שונות כגון: מכר, בניה עצמית, קומבינציה או שילוב ביניהן ונבחנו היבטי המיסוי של העסקאות השונות. להשלמת תמונת מכלול השירותים המשפטיים יצוין כי לא היתה מחלוקת בין הצדדים כי התובע ייצג את הנתבע 1 בהסכם למכירת חלקה שהייתה בבעלותו לקבלן. בית המשפט ציין כי בפסיקה מוקדמת עוד בשנות ה- 90 בעניין ע"א 136/92 בייניש עדיאל עורכי דין נגד דניה סיבוס חברה לבניין בע"מ, פ"ד מז(5) 114 דובר בלקוח שלא היה מעוניין עוד בפרויקט שלשמו שכר את שירותיו של עוה"ד ולא היה זקוק עוד לייצוג משפטי. מכל מקום, יש לזכור כי ביהמ"ש הורה כי יש לחייב בשכר ראוי בגין הפעולות שבוצעו על ידי עוה"ד. בפסיקה מאוחרת יותר נקבע כי אין לאפשר ללקוח להשתחרר מההסכם עם עוה"ד בחוסר תום לב, רק משום שהגיעה אליו הצעה מפתה מעו"ד אחר (ע"א 8854/06 קורפו נגד סורוצקי). לאור האמור, התביעה התקבלה באופן שהנתבעים חויבו לשלם לתובע שכרו בסך 100,315 ₪ כשסכום זה כולל את המע"מ. ##(4) תביעה נגד מושב:## הקדמה: התובעים חתמו על הודעה בדבר עזיבת משק ועל כתב וויתור בו נאמר כי ברצונם של התובעים להעביר את משק. שני המסמכים היוו למעשה, תצהירים, והם אושרו בחתימתו של ##עורך דין מרעננה##. תקציר: בת"א 9311-07 התובעים הגישו תביעה נגד מושב שהוא מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית. התובעים טענו כי מספר שנים לאחר שעלו ארצה מצרפת, ביקשו להצטרף לאגודה. המושב הגיש כתב הגנה, ובמסגרתו התברר, כי מכתב התביעה הוחסרה עובדה מהותית ביותר. משבצת הקרקע של המושב הוחכרה על ידי המינהל לסוכנות על מנת שתקים בו יישוב חקלאי, וזו מסרה את המשבצת לאגודה על מנת שזו תיישם, כבת רשות, את התכלית לשמה נמסרה הקרקע. העולה מן המקובץ, כי ככלל, על מנת שאדם יזכה בנחלה באגודה, עליו להיות חבר בה ולקבל את המלצתה, אולם בכך לא די וההקצאה טעונה הסכמת הסוכנות והמינהל. עוד לא היה חולק, כי במהלך ארבע שנות מגוריהם במושב, לא התגוררו התובעים בנחלה אלא במגורים זמניים, בשכירות. יצוין, כי עובדה זו עמדה בניגוד לנטען בכתב התביעה המתוקן, ולפיו החל ממועד קבלתם כמועמדים לחברות במושב, התגוררו התובעים בנחלה שהוקצתה להם. לאור האמור לעיל התביעה נדחתה ונפסק כי התובעים ישלמו למושב הוצאות משפט בסכום כולל של 10,000 ₪. למינהל מקרקעי ישראל ישלמו התובעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בסכום כולל של 50,000 ₪, וסכום זהה ישלמו לסוכנות היהודית (סה"כ 100,000 ₪ לשני גופים אלה גם יחד). התובעים ישלמו לנתבעים 4-5 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 100,000 ₪. ##(5) תביעה להצהיר כי חוזה תקף:## הקדמה: במסגרת המשפט נמסרה עדות כי כי היתה ##עו"ד ברעננה## שהיה לה רעיון של תכנון מס לבצע חלוקת עזבון. העד הבהיר בעדותו כי לדעתו לא היה ניתן לעשות את החלוקה שכן העזבון כבר חולק. תקציר: בת"א 2007/04 בכתב התביעה התבקש בית משפט להצהיר כי ההסכם תקף וכי על הצדדים לפעול על פי הוראותיו ולהוציא לפועל את הפרוייקט כפי שיוגדר להלן תוך הארכה מתאימה של תנאי ההסכם. כמו כן התבקש בית משפט להצהיר כי חוב נטען של 13.5 מיליון ₪ כלפי הנתבע יכול להיפרע אך ורק בהתאם להוראות ההסכם ולא ניתן לפרוע אותו בדרך אחרת, לרבות בדרך של מימוש המשכנתאות המפורטות בכתב התביעה. עוד התבקש בית משפט להצהיר כי אין תוקף למשכנתאות הרשומות על המקרקעין. התובעים טענו כי על פי ההסכם התחייב הנתבע לקחת על עצמו ולהיות אחראי באופן בלעדי למימון פרוייקט בנייה אשר ייבנה על גבי המקרקעין. התובעים טענו כי על פי ההסכם תבוצע החזרת החוב אך ורק מתוך הפרוייקט. התובעים טענו כי במקום לקיים את ההסכם קיצר הנתבע את ההליכים ופנה ישר למימוש ואכיפת המשכנתאות כאילו לא היה הסכם מעולם. בית המשפט לא רוה כל מקום להעתר לבקשה לביטול פסק הדין והתביעה נדחתה. ##(6) המרצת פתיחה להצהיר עי שעבוד לא ניתן למימוש:## הקדמה: מעדויותיהם של התובעים עלה כי חתימת שטר המשכנתא לא נעשתה בפני נציג הבנק אלא בפני ##עורך דין ברעננה## שלא הכירו. תקציר: בת"א 2311-06 התובעים הגישו המרצת פתיחה, בה התבקש בית המשפט המחוזי להצהיר כי השעבוד על חלקה וכן השעבוד על קוטג' ברעננה אינם ניתנים למימוש כנגד יתרת החוב בחשבון המשותף. טענות הצדדים השאלה שבמוקד הסכסוך היתה אם רשאי הבנק לפרוע את החובות שהצטברו בכלל החשבונות הן הפרטיים הן העסקיים, באמצעות כל אחד מהשעבודים שנרשמו לטובתו במרוצת השנים. אולם הבנק לא ביטל את רישום השעבוד במרשם המשכונות, ועל כן התובעים מבקשים מבית המשפט ליתן צו המורה על ביטול כאמור. התובעים ביקשו עוד מבית המשפט להצהיר על בטלותו של סעיף בשטר המשכנתא על הקוטג' ברעננה – שלפיו ויתרו לכאורה על הזכויות המוקנות להם מכוח סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז-1967 וסעיף 33 לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב-1972, לדיור חלוף ולדיירות מוגנת. טענתם העיקרית היתה כי הבנק לא היה רשאי לממש בטוחה זו – משום שהיא ניתנה להבטחת חובות בחשבונות השותפות בלבד, ואילו במועד המימוש לא היה עוד כל חוב כזה. מנגד, טען הבנק, כי הדרישה לפעול להקטנת אשראי ולנקוט באמצעים שיגבירו את קצב מכירת הקוטג'ים בפרויקט היתה דרישה עסקית לגיטימית מצידו, כמי שהעמיד את המימון לפרויקט; וכך במיוחד לנוכח כשלונה של השותפות לפרוע את החוב בחשבון העסקי באמצעות תקבולי מכירת הקוטג'ים. בית המשפט ציין כי כבר נפסק, כי "על כל פנים, ודאי שאין הכוונה כי כל ספק לגיטימי שמעלה הלקוח בדבר חלק כלשהו בדרישת התשלום של הבנק, יכול להצדיק הימנעות מכל חוב." (כבוד המשנה לנשיא א' ריבלין ב-דנ"א 9538/11 כתבן נ' בנק ירושלים, בפסקה 5 (285.2012)).. סוף דבר התוצאה היתה שהתביעה התקבלה בחלקה ונפסק כי הבנק אינו רשאי לפרוע את החוב בחשבון המשותף על ידי מימוש זכויות בקוטג'. ## (7) שכר טרחת עורך דין ראוי בתביעה לפי סעיף 197:## הוגשה תביעה ע"ס 346,913 ₪, לתשלום שכר טרחת עו"ד בהתאם להסכם שנכרת בין התובע לנתבע ולחילופין, לתשלום שכר ראוי. סלע המחלוקת נגע לפרשנות ההסכם, במצב דברים בו הלקוח מכר את המגרש ברעננה, שנים בטרם שונה ייעודו של המגרש, מבלי לשלם לעורך הדין שכר טרחה כלשהו. לטענת התובע, הוא ייצג חלק לא מבוטל מבעלי החלקות במתחם וחלק מבעלי חלקה 45, במסגרת האירועים נשוא התביעה. לטענת הנתבע, אף נערכה, בשלב זה או בסמוך, ישיבה בהשתתפות מספר בעלי מקרקעין כאמור, בה הוצגו הן התוכנית והן משרד התובע כמי שמייצג חלק גדול מבעלי חלקות במתחם בעניין. לטענת התובע, ביום הגשת תביעת הפיצויים, פנה הנתבע אל התובע והשניים סיכמו טלפונית, על הגשת התביעה גם בשמו, למרות שטרם חתם על ייפוי כוח והסכם שכר-טרחה. ביום 27.5.02 הגיש התובע ערר כנגד החלטת ההקפאה, מהטעם שעל-פי חוק על הוועדה ליתן החלטה בתביעת הפיצויים תוך שלושה חודשים ועל רקע הפגיעה האמורה במקרקעין. הנתבע דיבר בחקירתו על העדר קשר ככלל וקשר אישי בפרט בינו ובין התובע. בית המשפט פסק כי התביעה התקבלה בחלקה, באופן שהנתבע ישלם לתובע סך של 39,675 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. כמו כן, נפסק כי הנתבע ישלם לתובע 10% מסכומי האגרות בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד תשלום האגרות על ידי התובע ועד לתשלום בפועל על ידי הנתבע ושכר טרחת עו"ד בסך 5,000 ₪. ##(ב) שכר טרחת עורכי דין ברעננה:## ##(8) שכר טרחת עורך דין רשלנות רפואית ברעננה:## מהו שכר הטרחה (מומלץ) של עורכי דין מומחים לרשלנות רפואית ברעננה ? (על כך נדון בהרחבה בהמשך) מקובל לחלק עלות עורך דין נזיקין ברעננה ל - 2 קבוצות - (א) רשימת עורכי דין נזקי רכוש ברעננה (נזק לרכב, ליקויי בניה, שריפה, הצפה, נזילות וכו') (ב) עורך דין נזקי גוף ברעננה (פציעות ספורט, תביעה אזרחית על תקיפה, תאונות תלמידים, פציעות בצבא, תאונות אישיות וכו'. ##(9) מה שכר הטרחה של עורך דין תאונות דרכים ברעננה ?## קיימת הבחנה בין שכר טרחת עורך דין המתמחה בתאונות דרכים ברעננה הקבוע בחוק (כגון: עורך דין תאונת אופנוע ברעננה, עורך דין תאונות אופניים, תאונת פגע וברח) לבין שכר טרחת עורך דין מומלץ: לדוגמא בתחומים: צו סגירה, צו מניעה, צו הריסה, רישוי עסקים (רישיון עסק), עתירה מנהלית, אכיפת חוזים - תחומים בהם הסעד הוא בד"כ לא כספי. ##(10) שכר טרחת עורך דין תביעות לביטוח לאומי:## כאשר אדם מחפש עורכי דין באזור רעננה שבו נמצא סניף ביטוח לאומי הקרוב לביתו, הוא לא ימצא בהכרח עורכי דין מובילים בתחום, לכן כדי למצוא עורך דין טוב ברעננה, רצוי לחפש עורכי דין לפי תחומים, לא כל עורך דין טוב לדיני עבודה, ביטוח סיעודי, ביטוח אובדן כושר עבודה, פוליסת ביטוח חיים, יהיה בהכרח עורך דין מומחה לייצוג מול ביטוח לאומי. ##(11) שכר טרחת עורך דין מקרקעין ברעננה:## עורך דין נדל"ן ברעננה הוא בד"כ עו"ד מומחה בתכנון ובניה ועוסק בין היתר בחריגות בניה, בניה לא חוקית, היתר בניה, התנגדות לבניה,קיבוצים, מושבים, הסכם שכירות - תחומים בהם שכר הטרחה משולם מראש ולעיתים על בסיס תוצאות, לעומת זאת שכר טרחת עורך דין קניית דירה מקבלן או מכירת דירה. ##(12) שכר טרחת עורך דין גירושין ברעננה:## עורך דין לענייני משפחה ברעננה עוסק בין היתר בענייני גירושין, מזונות ילדים, הסכם ממון, הסכם גירושין, אפוטרופסות וכו'. שכר הטרחה של משרדי עורכי דין מובילים בדיני משפחה ברעננה, במרבית המקרים יהיה גבוה משמעותית משכר הטרחה של דין טוב לגירושין ברעננה, המתמחה בדיני משפחה. ##(13) שכר טרחת עורך דין הוצאה לפועל ברעננה:## מה הדין בסוגיית שכר טרחת עורך דין בהוצאה לפועל ברעננה ? (מחיקת חובות, איחוד תיקים, ביצוע שטר) מה גובה שכר טרחת עורך דין פשיטת רגל ? (כינוס נכסים, הפטר) למי שייך שכר טרחת עורך דין שנפסק לטובת הזוכה ? למי שייך שכר טרחת עורך דין בהוצאה לפועל ? סוגיית שכר טרחה של עורך דין הוצאה לפועל, מוסדרת בסעיף 10 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז – 1967 הקובע כי זו כה המיוצג על ידי עורך דין בתיק הוצאה לפועל יהיה זכאי לשכר עורך דין כאמור בתעריף המינימאלי שנקבע לפי סעיף 81 לחוק לשכת עורכי הדין (על כך נדון בהרחבה בהמשך). ##(14) שכר טרחת עורך דין תאונת עבודה ברעננה:## בהליך חיפוש עורך דין מומחה לתאונות עבודה ברעננה חשוב להבחין בין עורך דין דיני עבודה ברעננה (זכויות עובדים, פיצויי פיטורים בהריון, אפליה, פנסיה, התפטרות, דיני חינוך, עובדים זרים, הפרת הסכם עבודה וכו') לבין עורכי דין תאונות עבודה ברעננה, המגישים תביעות רשלנות מקצועית לקבלת פיצוי כספי בגין זכויות רפואיות של נפגעי תאונה בעבודה. ##(15) כמה עולה עורך דין פלילי ?## כמה לוקח עורך דין פלילי ברעננה ? / כמה מקבל עורך דין תעבורה ברעננה ? (על כך בהמשך) תחומים אלו (שחרור ממעצר, נהיגה בשכרות, שלילת רישיון נהיגה וכו') שייכים לקטגוריית תחומי משפט אזרחי (קניין רוחני, זכויות יוצרים, דיני אינטרנט, דיני בנקאות, חברות, עמותות, פירוק חברה, הגבלים עסקיים, משפט בינלאומי, ביטול מכרזים, משרד הפנים, הגירה, דיני ספורט, ביטול עיקולים וכו') - תחומים בהם לא מקובל לשלם לעורך דין בשיטת האחוזים. ##(16) שכר טרחה באחוזים (דין לפי הצלחה):## האם עו"ד שעובד על אחוזים נחשב "עורך דין זול"? לא בהכרח. לעיתים שכ"ט עו"ד לפי אחוזים נגזר מהפחתת תשלום: ארנונה, היטלי פיתוח, דיני מיסים, הלוואות בנקים, דיני שטרות, משפט מנהלי, מיסוי עירוני, דוחות, קנסות ולעיתים מגובה הפיצוי: לשון הרע, הפרת חוזה, תביעה ייצוגית, משרד הביטחון (עורך דין לענייני צבא). נשאלת השאלה כמה מקבל עורך דין שעובד על בסיס אחוזים במקרה שהתביעה נדחתה ? (על כך בהמשך). ##(17) שכר טרחת עורך דין צו ירושה / שכר טרחת עורך דין צוואה:## מה שכר הטרחה של עורך דין ירושות ברעננה ? מה שכר הטרחה של עורך דין צוואות ברעננה ? (על כך בהמשך).עורך דין