אחריות של אדם אחר בנוסף לבעלים על נשיכת כלב

האם ייתכן שנוסף על בעליו של כלב, יוכר אחר כמחזיק דרך קבע באופן המטיל עליו אחריות על פי החוק? שאלה זו נדונה בע"א (חיפה) 4028/07 המוסד לביטוח לאומי נ' ציפורה פרי (25.2.08) ודעות השופטים בסוגיה נחלקו. ראש ההרכב, כב' השופט ברלינר, סבר כי אין מניעה שתוטל אחריות גם על בעלים וגם על מחזיק דרך קבע: "לא הייתי שולל את המסקנה כי כאשר אומר החוק כי "בעליו של הכלב או מי שמחזיק בכלב דרך קבע" יהא חב כלפי הניזוק מנשיכת הכלב אף בהיעדר אשם, אין האחד מוציא את השני, והמונח "או" אינו שולל אפשרות של ריבוי, כך שהייתי מעדיף את המסקנה כי ראוי לחייב את שניהם, את הבעל ואת המחזיק בכלב, ביחד ולחוד." כב' השופט סוקול הסכים עימו כי ייתכנו נסיבות בהן תוטל אחריות ביחד ולחוד, על בעלים ומחזיק דרך קבע, אך בנסיבות התיק שהונח בפניהם, סבר הוא כי הזיקה בין הבעלים אשר שירת בשירות קבע והוצב בלבנון לבין הכלב אשר הוחזק על ידי אביו, היתה קלושה ומוציאה את הבעלים מגדרם של האחראים על פי הפקודה: "איני שולל את האפשרות כי בנסיבות מתאימות הבעלים והמחזיק בכלב יחובו ביחד ולחוד כלפי צד ג גם מכוח הוראת סעיף 41א לפקודה, אולם בנסיבות כפי שהוסכם, כאשר ברור כי הזיקה בין הבעלים לכלב נותקה למשך זמן ארוך, ולבעלים לא הייתה למעשה כל שליטה על הכלב, אין מקום להטיל עליו אחריות מוגברת מכוח הוראת סעיף זה. הוראת סעיף 41א לפקודה עשויה להתפרש כהוראת ריבוי, כדעת חברי השופט ברלינר, או כהוראת הפרדה ובידול, כדעת השופט עמית, אולם להבנתי אין הכרח לבחור בין שתי דרכי פרשנות אלו. אחריותו המוגברת של הבעלים עשויה לדור בכפיפה אחת עם אחריות מוגברת של ה"מחזיק בכלב דרך קבע", ובלבד שלשניהם זיקת פיקוח ושליטה בכלב. עם זאת כאשר הבעלות בכלב היא ערטילאית ומבוססת על זיקה קניינית בלבד, ולא על זיקה של שליטה ופיקוח, אין מקום לראות בבעל הזכות הקניינית כבעלים הנושא באחריות מוגברת." שופט ההרכב השלישי, כב' השופט עמית, סבר כי יש לקרוא את סעיף 41א על פי לשונו וכאשר בחר המחוקק לעשות שימוש במילה "או" הכוונה היא להפריד ולהבדיל ועל כן, לגישתו, רק מקום שאין "מחזיק" בנמצא, תעמוד ל ניזוק התביעה נגד הבעלים. כב' השופט עמית הוסיף וציין כי גם ההגנות המצויות ב סעיף 41ב רלוונטיות רק למי שמחזיק בכלב בעת האירוע ואין מקום להטיל אחריות על הבעלים כאשר הנסיבות הן כאלו שלא היה באפשרותו למנוע את הנזק. שאלה זו, בדבר האפשרות לחייב על פי סעיף 41א לפקודה גם את בעליו של הכלב וגם את המחזיק בו, לא הובאה בפני בית המשפט העליון ובמקרה כזה ניתן להתייעץ עם עורך דין נשיכת כלב, שכן נכון לרגע זה אין כל הלכה מחייבת בנושא. כלבבעלי חייםנשיכת כלב / תקיפת כלב