תביעה נגד מוסך בגלל טיפול ברכב

פסק דין 1. תביעה ותביעה שכנגד לתשלום הוצאות אשר כל צד טוען שנגרמו לו ע"י הצד שכנגד. התובעת - בגין מחדל בטיפול ברכבה ע"י המוסך הנתבע ( להלן - "המוסך") , הוא התובע שכנגד, אשר גם הוא טוען לחובות של התובעת בגין הטיפול ברכבה ובשל אחסון הרכב במוסך עד לפינויו לבסוף ע"י התובעת. העובדות נשוא התביעות: 2. המדובר ברכב משנת 1995 עם קילומטרג' של כ-225,000 ק"מ. הרכב הוכנס לתיקון ע"י התובעת לאחר שזו איתרה כדבריה יציאת עשן לבן מהרכב. 3. הנתבע קבע כי הקלקול הוא בטורבו של הרכב והתובעת הסתמכה על קביעתו זו ואישרה תיקון הטורבו בתמורה לתשלום בסך 4,500 ₪ כפי שסוכם בין הצדדים. התובעת טענה והנתבע לא הכחיש כי הובטחה לה על ידו אחריות של חצי שנה לטורבו. יום לאחר ביצוע התיקון בטורבו של הרכב, התברר לתובעת כי העשן הסמיך לא חדל והרכב הוחזר למוסך בהסכמת הנתבע. או אז התברר למוסך כי הטורבו שתוקן, בתשלום של 4,500 ₪, אינו תקין וכי נדרשת החלפתו בחדש. לאחר דין ודברים בין הצדדים ומאמצי הנתבע לבוא לקראת התובעת ולהוזיל את עלויות, הציע האחרון לשפץ את הטורבו הקיים והוסכם בין הצדדים על תשלום נוסף של 300 ₪ בלבד. יוער, שתשלום זה נמוך ממחיר עלות השיפוץ וזאת בהיותו בתקופת האחריות. תשלום זה לא שולם עד היום ע"י התובעת. 4. הרכב חזר מתיקון שני של הטורבו ואז הסתבר למוסך כי נדלקה נורת שמן , המלמדת על תקלה, אשר גם הנתבע אינו טוען שהיתה קיימת קודם לתיקון הראשון ו/או השני של הטורבו. על כן ערך המוסך בדיקה נוספת לרכב ומצא שהמנוע לא תקין. 5. עד לנקודה זו אין מחלוקת בין הצדדים על העובדות . כל צד העיד בפירוט על השתלשלות הדברים, כל אחד, תוך שימת דגש על מחדלי השני. יצויין שלא נטען שהקלקולים הנוספים נגרמו בשל ואגב נהיגה ברכב לאחר כל תיקון, שכן הקלקולים התגלו בסמוך ומיד לאחר התיקון, והרכב כאמור ברישא, הוחזר מיידית למוסך. הסעדים הנתבעים: 6. התובעת תובעת את הוצאות תיקון הטורבו בסך 4,500 ש"ח אותם שילמה לנתבע, לטענתה לריק, וכן 3,000 ש"ח בגין עוגמת נפש שנגרמה לה בשל התיקון שלא צלח בפרט הואיל ונותרה עם רכב לא תקין. לכך הוסיפה תביעה להחזר הוצאותיה לגרירת הרכב מהמוסך לביתה. 7. מבעלי המוסך מצידו, בתביעה שכנגד, תובע את הנתבעת שכנגד על סך של 5,000 ₪ בגין עבודות שבוצעו על ידו, שהנתבעת שילמה עבורם. זאת בהבהירו כי נגרמו לו הוצאות לבדיקות חוזרות ונשנות וכן לטענתו נשא בהוצאות שיפוץ הטורבו, הגבוהות לאין ערוך מהתשלום הנ"ל סוכם עם הנתבעת שכנגד, בסך 300 ₪. כמו כן תובע תשלום 300 ₪ שהתובעת חייבת לו כתוספת לתיקון הטורבו עליה סוכם ביניהם כנ"ל. במסגרת זו גם תבע תשלום בגין אחסון הרכב במוסך משסרבה הנתבעת שכנגד לאשר תיקונו בתשלום. מסקנות: לאחר ששמעתי את התובעת והנתבע, עיינתי במסמכים שצורפו לכתבי התביעה וההגנה ולתביעה שכנגד לרבות תשובת התובעת לתביעה שכנגד שהובאה בדיון אני קובעת כדלקמן: 8. התובעת הזמינה עבודה מהנתבע לתיקון רכבה אשר הובא למוסך בגרירה. התובעת ביקשה כי יתוקן הרכב בכללו ולא חלק ממנו , על מנת שתוכל לחזור לעשות בו שימוש. הרכב הוכנס על ידי התובעת למוסך מומחה ובעל שם, כדברי הצדדים. מוסך אשר טיפל ברכב זה בקביעות כפי שעלה מעדויות התובעת והנתבע. על כן, אין לה לתובעת אלא להסתמך על חוות דעת המוסך בדבר התיקון הנדרש והערכתו על עלות התיקונים. על המוסך הנתבע לתת לתובעת את הכלים לאבחן ולהעריך מה הם התיקונים הנדרשים לרכב ועלויותיהם, כאשר מטרתה של התובעת לקבל רכב תקין. המוסך לא איתר ולא העריך נכונה את כלל הקלקולים ברכב. שומה היה עליו לבחון קודם לבצוע תקון הכרוך בעלות של 4,500 ש"ח, אם בהחלפת הטורבו יהיה משום מענה לתקלה ברכב ויחזור לתקינות. כפועל יוצא מבחינה חלקית של הליקויים, הוצאות התיקון נשוא התביעה, קרי: החלפת הטורבו, שהוזמן על ידי התובעת עקב אבחון המוסך, היווה הוצאה לריק. אין בו תועלת או תוחלת לנהיגה ברכב בעתיד אלא אם כן יבוצע תיקון מקיף לרכב הטעון החלפת מנוע. 9. מנגד, לא הוכח ע"י התובעת כי קיים קשר סיבתי בין הקלקול במנוע לעבודה שבוצעה ברכב לתיקון הטורבו. עגמת הנפש אשר התובעת טוענת לפיצוי המגיע לה בגינה, היא בין השאר ובפרט מכך שרכבה אינו תקין למרות תיקון הטורבו שבוצע בו. לא הוכח, כי אי התקינות נגמרה דווקא מהתיקון והתובעת גם לא טענה זאת בכתב התביעה. התובעת לא הרימה את נטל הראיה ונמנעה מהבאת עדות או ראיות אחרות שיוכיחו קיום קשר סיבתי כאמור. 10. המוסך, באמצעות מנהלו טוען כי הוא מוסך בעל שם וניסיון וכן טוען , בהסתמך על מומחיותו ונסיונו והיכרותו את הרכב , כי אין כל קשר בין תיקון הטורבו לקלקול המנוע. עוד הוסיף וטען כי הטורבו תקין כיום ובכך בלבד טיפל. מהימנה עלי עדות זו של הנתבע, אשר כאמור לא נסתרה בראיות התובעת . לפיכך ובהתחשב בנתוני הרכב , גילו והשימוש הרב בו אני דוחה את טענת התובעת לקיום קשר סיבתי בין התיקון למצב המנוע . 11. לסיכום , אני קובעת כי חובת המוסך לאבחן נכונה את הקלקול ברכב וככל שהדבר מורכב וטעון בחינה בכל שלב מחדש, היה על המוסך ליידע על כך את התובעת מראש. אבחון התקלה ,בטרם ביצוע התיקון , היה מאפשר לתובעת להעריך את ההוצאה הכוללת הצפויה. אם וככל שלא ניתן היה לאבחן ולאמוד מראש את הליקויים ברכב, היה על המוסך להודיע על כך מראש לתובעת וההחלטה אם וכמה להשקיע ברכב היתה נותרת בידי התובעת. התיקון בוצע אם כן לריק, כיוון שבהעדר מנוע תקין אין תועלת בתיקון הטורבו. נכונים הדברים בפרט כאשר מדובר ברכב ישן, אשר ספק אם בעליו יהיה מעוניין להשקיע בהחלפת מנוע. מעבר לכך, למוסך היה ידוע ונמסר לפני ביצוע התיקון, ע"י התובעת, כי היא בקשיים כלכליים והיא מוכנה להשקיע רק סכום קצוב בתיקון. לפיכך, המוסך אף בא לקראתה בהצעת המחיר, כאמור לעיל. 12. אשר על כן אני קובעת כי התובעת זכאית להחזר הוצאותיה בגין תיקון הטורבו בסך 4,500 ₪ אך זאת בהפחתה של 20% מהסכום, הואיל והטורבו המשופץ נשאר ברכבה . בכך יש משום איזון בין נזקי התובעת בגין התנהלות הנתבע, ובין הנתבע , תוך התחשבות במאמץ, העבודה והחלקים שהושקעו על ידו ברכב. אני דוחה את התביעה לתשלום עבור הוצאות הגרר אותם שילמה התובעת לפינוי הרכב מהמוסך, שכן לא הוכח שהצורך בגרר נבע מהתנהגות המוסך. התביעה שכנגד: בהתייחס לתביעה שכנגד אני קובעת: 13. בעל המוסך העיד כי בא לקראת התובעת במחירי העבודה ואף התובעת הודתה בכך. יחד עם זאת, אין בית משפט מוסמך לשנות בדיעבד את הסיכום בין הצדדים על מהות העבודה והעלויות הכרוכות בה , רק בשל הסכסוך שהתגלע ביניהם מאוחר יותר. על כן, אין לחייב כיום את הנתבעת שכנגד בתשלום תעריפים גבוהים מאלו שסוכם עליהם בין הצדדים , גם עם ניתנה הנחה בגינם בזמנו. 14. לעניין עבודות נוספות ,אם בוצעו ע"י המוסך, היה על בעל המוסך לקבל את הסכמת התובעת מראש לביצוען ולקבל אישורה להצעת מחיר. אני דוחה את התביעה שכנגד לתשלום למוסך מעבר להצעות המחיר והסיכומים שהיו בין הצדדים על מחיר התיקון. יתירה מכך, מעיון בנספח לתביעה שכנגד ושמיעת עדות בעל המוסך עולה כי לא בוצעו תיקונים ברכב בנוסף לאלו עליהם סוכם בהזמנת העבודה, למעט בדיקה מקיפה נוספת של הליקויים ברכב לאור הקלקול החוזר ונישנה בטורבו אשר אין להטילו על הנתבעת שכנגד. 15. אני מקבלת את התביעה שכנגד לתשלום דמי איחסון הרכב במוסך לאחר תיקון הטורבו ומשסרבה הנתבעת שכנגד לאשר תיקון/החלפת המנוע ולשלם עבור עבודה נוספת זו. הנתבעת שכנגד, אינה רשאית לעשות דין לעצמה ולהשאיר את הרכב במוסך מבלי להזמין ממנו את התיקון הנוסף הנדרש. אין הנתבעת שכנגד רשאית לאלץ את המוסך להחליף מנוע על חשבונו, בפרט כאשר לא הוכח כל קשר סיבתי בין תיקון הטורבו לקלקול המנוע. 16. על כן זכאי התובע שכנגד לתשלום מהנתבעת שכנגד בגין איחסון הרכב במשך 16 יום במוסך וכפי שהעיד דמי האיחסון עומדים על סך של 85 ש"ח ליום,ובסה"כ עבור כל התקופה האמורה : 1,600 ₪. סכום זה יקוזז מהתשלום בו חוייב המוסך לשלם לתובעת כאמור לעיל. 17. לפיכך, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת סך של 3,600 ש"ח, ממנו יקוזזו דמי האיחסון בסך 1,600 ₪ בהם חוייבה הנתבעת שכנגד. התשלום הסופי העמוד על סך של 2,000 ש"ח ישולם ע"י הנתבע תוך 30 יום מממועד קבלת פסק הדין וישא ריבית והפרשי הצמדה עד יום התשלום בפועל. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. מוסךרכב