עורך דין נס ציונה | עורכי דין מומלצים בנס ציונה

##(א) פסיקה בנושא עורכי דין בנס ציונה:## ##(1) תביעה למימוש בטוחה שניתנה במסגרת הלוואה:## הקדמה: הסכם ההלוואה, נוסח על-ידי ##עורך דין בנס ציונה## אשר באותה העת היה לקוח של המכבסה. בעת ההתקשרות בהסכם ההלוואה עבדו הנתבעות במכבסה. תקציר: בת"א 5037/03 הוגשה תביעה לאשר מימוש בטוחה שניתנה כנגד מתן הלוואה, מחמת אי פרעון ההלוואה. הערה מקדמית למען הסדר: ראשיתו של הליך זה בפסק דין שניתן ביום 1.4.03 לזכות התובע, בהיעדר הגנה מצד מי מהנתבעות. נתבעות 1 ו-3 הגישו בקשה לביטול פסק הדין (בש"א 4541/04) וביום 22.4.04 התקבלה בקשתן. לטענת התובע, הנתבעות לא עמדו בתשלומים להחזר ההלוואה. לטענת הנתבעות, התובע מעולם לא העביר לידיהן את סכום ההלוואה. גרסת התובע על פי הנטען בכתב התביעה, התובע נכנע ללחצים שהפעילה עליו נתבעת 1 ונתן הלוואה בסך של 450,000 ₪. הכלל הוא, כי ייחוס הסכמה בין הצדדים על דבר שלא בא זכרו בגוף החוזה חייב להתבסס על ראיה שבכתב. במהלך העדות נשאל העד האם ראה בעין שהביאו כספים ? הוא השיב בחיוב והוסיף כי זה היה במכבסה במעמד ##עו"ד בנס ציונה##. התובע הוסיף, שהוא כלל לא הכיר את בעל המכבסה. ביתהמשפט פסק כי העיכוב שחל במסירת גרסתן של הנתבעות מערער את אמינותה. ההלכה היא כי כאשר מתנהל משא-ומתן לפשרה ומשא-ומתן זה נכשל, אין באמור במכתב הנערך לצורכי הפשרה כדי לשמש הודאת-בעל-דין (ע"א 440/75 זנדבנק נ' דנציגר, פ"ד ל(2) 260, ע' 274-275). המטרה שביסוד כלל זה היא ברורה - עידוד פשרות ומניעת התדיינויות ממושכות בין כתלי בית המשפט - ועל כן גם דינן של טענות התובע המבוססות על דברים שהוחלפו במהלך המשא ומתן לקראת פשרה - להידחות. התוצאה היתה שהתביעה נגד נתבעות 1 ו-3 נדחתה. ##(2) בקשה בבית משפט לתעבורה לביטול פסילת רישיון עקב דריסת הולך רגל:## הקדמה: בא כוחו של המבקש טען כי רכבו של הוא רכב רפואי. הרכב אמנם לא הושבת, אך המבקש נדרש לרישיונו עקב עבודתו בתור ##עורך דין בנס ציונה## ומקום מגוריו בחולון. תקציר: בבפ"מ 4818-07-15 הוגשה בקשה לביטול פסילה מנהלית למשך 60 ימים שהוטלה על המבקש, בגין אירוע תאונת דרכים. המבקש טען בהודעתו תחת אזהרה, שנגבתה מספר ימים לאחר התאונה, כי נסע במהירות נמוכה, לא יותר מ-35 קמ"ש. משחלף על פני מעבר החצייה, והיה במרחק של 7 מטרים לאחריו, התעטש, וכשפתח את עיניו הבחין בדמות הנמצאת מול הרכב, הוא עצר באופן מידי והולכת הרגל נפלה על הכביש. בית המשפט ציין כי ממצאי הבוחן אודות מקום עצירת הרכב אינם מתיישבים עם טענת המבקש לפיה התאונה התרחשה במרחק של 7 מטרים לערך לאחר מעבר החצייה. בהתחשב בעובדה שהולכת הרגל חצתה כמחצית מרוחב מעבר החצייה עד שנפגעה בתאונה, ובשים לב לגילה והיותה נתמכת במקל לצורך הליכה, וכן בעובדה שניתן היה להבחין בה ממרחק של 40 מטרים נוכח קיומו של שדה ראיה תקין וללא הפרעות, יש להגיע למסקנה לכאורית על פיה נושא המבקש באחריות לאירוע התאונה. יוטעם כי אין בפי המבקש טענה כי בעת שהתקרב למעבר החצייה, שעל קיומו ידע, האט את מהירות נסיעתו או נקט באמצעי זהירות כלשהו. אי נקיטת אמצעי זהירות מצד המבקש בשעה שהתקרב למעבר חצייה, באזור חשוך (כפי שנטען מטעמו בעת הדיון בבקשה), אשר צפויים להימצא בו הולכי רגל, תוך גרימת פציעה חמורה להולכת רגל ילידת 1933, שהספיקה לחצות חלק ניכר מרוחבו של מעבר החצייה, יש בהם כדי להעיד על מסוכנות, ולהביא למסקנה כי לעת הזו יש להעדיף את האינטרס הציבורי על פני המשך נהיגתו של המבקש. אשר על כן, בית המשפט דחה את הבקשה. ##(3) בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית:## הקדמה: התביעה עסקה בתשלום ששולם עבור שירותי מרשם (במסגרת פרוייקט בניה) עבור ##עורכי דין בנס ציונה##, שנטען כי תמורה הכספית עולה על התעריפים המירביים המותרים לגבייה על פי צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחיר מירבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין), התש"ס-1999. תקציר: בת"א 48690/07 הוגשה בקשה לאישור התובענה כייצוגית. בבקשת האישור עתרו המבקשים להכיר בתובענה כייצוגית מכוח הוראת סעיף 5(א) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006. המשיבה טענה לחוסר יריבות בינה לבין המבקשים, שכן אף אם יוכח כי קיימת עילת תביעה, כאמור, הרי שזו קמה כנגד משרד עורכי הדין בלבד – הואיל ולא הודע לה כלל ועיקר, טרם הגשת התובענה והבקשה, על המעשים ו/או המחדלים שבבסיס התובענה. אשר לבקשת האישור טענה המשיבה בתשובתה, כי דין הבקשה להידחות על הסף הואיל וזו הוגשה מבלי שיש בידי המבקשים "ולו קורטוב של נתון עובדתי שיש בו כדי לתמוך בבקשה מעין זו" ואין האחרונים יודעים, כלל ועיקר, על קיומה של "קבוצה" אותה הם מתיימרים לייצג בתובענה הייצוגית. בית המשפט קבע כי יש להיעתר לבקשת ההסתלקות בהתאם לסעיף 16 לחוק, כפי שזה נתפרש ויושם בפסיקות בתי המשפט המחוזיים [ראו: ת.א. 2524/05, בש"א 2495/05, רז לביא נ' דלקול בע"מ ואח'). בית המשפט לא מצא טעם וסיבה מדוע שלא ליתן אמון בטענת המבקשים לפיה הם סברו בתחילה כי סיכוייהן של התביעה ובקשת האישור להתקבל טובים המה, וכי רק לאחר שהפנימו ואימצו את המלצות בית המשפט – על רקע המידע שהוצג להלן על ידי המשיבה – שוכנעו כי אין טעם בהמשך ניהול הליך בקשת האישור. סוף דבר ולאור כל האמור והמקובץ לעיל בית המשפט אישר את בקשת ההסתלקות ואת תשלום ההוצאות ושכר טרחת עורך הדין שהוסכם על הצדדים במסגרתה, ומורה על מחיקת בקשת האישור ודחיית התובענה. ##(4) טענת פגיעה בפרטיות במסגרת בקשה לעיון בתיק בית משפט:## הקדמה: המבקש היה משרד עורכי דין שייצג בעלי נכסים בנס ציונה הגיש בקשה לעיון בתיק בית משפט. תקציר: בר"ם 8974/15 הוגשה בקשה לעיון בתיק בית המשפט לפי תקנה 4(א) לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003. בפסיקה אומצה גישה מרחיבה כלפי זכות העיון בתיקי בית משפט, גם של מי שאינו צד ישיר להם. לטענת המבקש, הוא מייצג בימים אלה מספר בעלי נכסים בעיר נס ציונה עורך הדין טען כי תשלום היטלי פיתוח שנדרשו מהם הם שנויים במחלוקת. לטענת המבקש, באותו הליך מסרה המשיבה גרסאות ומסמכים רלוונטיים לענייניהם של לקוחותיו, אשר העיון בהם עשוי "לשפוך אור על המצב העובדתי והמשפטי, למקד או לייתר מחלוקות ולייעל הליכים משפטיים שעשויים להיות מוגשים על ידי מבקשי העיון". התקנה נותנת ביטוי לעיקרון פומביות הדיון, שהוא עקרון יסוד בשיטתנו המשפטית (בג"ץ 5917/97 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר המשפטים). בית המשפט העליון ציין כי אחד מהשיקולים המשמעותיים שיש להביא בחשבון בעת בחינת בקשת עיון הוא האפשרות לפגיעה בזכותם של צדדים שלישיים לפרטיות – זכות חוקתית חשובה (ע"א 8849/01 פקיד שומה למפעלים גדולים נ' פז-גז חברה לשווק בע"מ). כך למשל, ומבלי למצות את כלל הסדרי העיון שיכול שייקבעו בסופו של דבר, ניתן היה להורות על עיון חלקי במסמכי הרשות בלבד; ולחילופין על השמטת או "השחרת" קטעים שיש בהם כדי לפגוע בפרטיות המשיבים. מסקנה זו מתחייבת גם נוכח הוראתו המפורשת של סעיף 20 לחוק חופש המידע הקובע כי "אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מתוקפו של חיקוק המחייב, המתיר, האוסר או המסדיר באופן אחר גילוי או מסירה של מידע שבידי רשות ציבורית" (השוו לעע"ם 2894/14 הר שמש נ' הממונה על חוק חופש המידע ברשות המסים בישראל). סוף דבר, הערעור התקבל במובן זה שבקשת העיון תובא פעם נוספת לפתחו של בית המשפט לעניינים מינהליים, אשר יבחן את המסמכים הכלולים בתיק בית המשפט ואת האפשרות להתיר למבקש את העיון באופן שיצמצם ככל הניתן את הפגיעה בפרטיות המשיבים. ##(5) תביעת פיצויים על מפגע ציבורי בנס ציונה:## הוגשה תביעה באמצעות עורך דין ע"י עקרת בית נגד עיריית נס ציונה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף אשר נגרמו לה עקב תאונה, התובעת טענה, כי מיד לאחר שיצאה מקניון בנס ציונה, כאשר ירדה מהמדרכה לכביש כדי לחצותו, מעדה עם רגלה הימנית, והוטחה מלוא קומתה ארצה תוך שהיא בולמת נפילתה ע"י זרוע וכף יד ימין. בדיעבד התברר לה, כי רגלה הימנית נקלעה לתוך בור עמוק, נסתר ומסוכן בכביש. הואיל והבור היה צמוד למדרכה באזור בו ירדה והואיל ועל קצה המדרכה היו בטונדות עגולות, לא ניתן היה לראות את הבור. התובעת טענה, כי עיריית נס ציונה חייבת לפצותה בגין נזקי גוף אשר נגרמו לה עקב התאונה הואיל ומדובר בדרך ציבורית שבתחום אחריותה על פי כל דין. עורכי הדין של עיריית נס ציונה טענו, כי התובעת היא האחראית הבלעדית לתאונה, וכי העירייה נהגה בשקידה ובקפדנות תוך שמירה על כללי הבטיחות הנוגעים לדרכים שבתחומה כנדרש ממנה על פי כל דין, וכן, כי למימצאי הבדיקות הרפואיות עליהם מבקשת התובעת לבסס תביעתה אין כל קשר לתאונה. בית המשפט ציין בפסיקתו כי על רשות ציבורית הוטלה האחריות להחזיק במצב תקין את הדרכים הציבוריות הנמצאות בתחום שיפוטה. סמכות זו, אין לראותה בגדר רשות גרידא, כי אם תפקיד עיקרי הכרחי אשר כל עיריה ועיריה מחייבות למלאן, שאם לא כן, לא יהיו חיים תקינים ליושבי המקום. ##(6) תביעה כנגד בנק בנס ציונה:## חברת השקעות הגישה תביעה נגד בנק המזרחי סניף ##נס ציונה, עורך דין ##התובעת טען, כי היא החזיקה בחשבון אופציות וכי הבנק את האופציות ללא הרשאה ובניגוד להוראה מפורשת של התובעת ולפיה אין למכור את האופציות ויש להשאיר אותן עד מועד הפקיעה. הבנק בנס ציונה טען, כי בהתאם למסמכי ההתקשרות בין הצדדים, ולהוראה ברורה שניתנה לבנק על ידי אחד ממנהלי התובעת, פעל הבנק כפי שפעל ואין כל עילת תביעה נגדו. בית המשפט פסק כי התובעת היא זו שהגישה את התביעה לבית המשפט. היא זו שצריכה להוכיח את טענותיה בבחינת "המוציא מחברו עליו הראיה". עוד נפסק כי הבנק תומך את הפעילות שביצע ובגינה הוגשה התביעה, בהסכמים שלו עם הלקוח ובהוראה טלפונית של אחד מבעלי החברה ומורשה חתימה בחשבון. אך התובעת לא זימנה לעדות את אותו אדם והיא לא עשתה זאת למרות שהיה מצופה ממנה לעשות כן, וקיימת חזקה ולפיה עדותו של אותו אדם הייתה תומכת בגרסת הצד שכנגד. ## (7) אחריות עיריית נס ציונה לנזקי הצפה לרכב:## הוגשה תביעה כספית כנגד עיריית נס ציונה ע"י חברת ביטוח, לגרסת חברת הביטוח. נהג מבוטחה ברכב ובהגיעו לצומת הגיע מכיוון תחנת דלק נחשול מים אשר הציף את הצומת ואת הרכב וכתוצאה מכך חדרו מים לרכב וגרמו לנזק כמפורט בדו"ח השמאי שהוגש מטעם חברת הביטוח אשר ביטחה במועד הרלוונטי את הרכב בפוליסה לביטוח מקיף. מטעם חברת הביטוח העיד המבוטח אשר מטבע הדברים בהיותו לבדו ברכב היה העד היחיד לאירוע. לדבריו, אומנם מדובר היה ביום גשום ואולי אף גשום במיוחד, אולם, לגרסתו לא ראה כל הפרעה בדרך לרבות הצומת, אלא, שלפתע הגיעה זרימת מים מכיוון תחנת הדלק וזו הציפה את הצומת ואת מכוניתו שהיתה בתוך הצומת עד לגובה לוח השעונים. עיריית נס ציונה טענה באמצעות עו"ד, כי אין לסמוך על עדות זו שהינה עדות עד יחיד משלא הובאו עדים נוספים לתמוך בה, למשל, נהגים נוספים שנתקעו בצומת. כמו כן עיריית נס ציונה טענה כי האירוע לא היה ידוע לה לפני להגשת כתב התביעה, לא נמסרה הודעה למוקד העירוני ולא הוגשו תביעות נוספות בגין אירוע זה. לחילופין טענה עיריית נס ציונה לכח עליון, לאירוע שלא ניתן לצפותו או להיערך אליו מחמת העובדה כי מדובר היה ביום גשום במיוחד. בית המשפט חייב את העירייה בתשלום הנזק בתוספת שכ"ט עורך דין. ##(8) נכות עקב תאונה בנס ציונה:## הוגשה תביעה כנגד עיריית ##נס ציונה, עו"ד ## שייצג את התובעת טען לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לה בתאונה. לטענת התובעת בזמן שחצתה רחבת חניה רגליה נתקלו בשברי אספלט שיצרו בליטות, קווי שבר וחורים לסירוגין, כתוצאה מכך איבדה את שווי המשקל, נפלה ונחבלה בחלקי גוף שונים. מומחה רפואי מטעם התובעת, קבע כי לתובעת נותרה נכות בשיעור 15% עקב התאונה. מומחה מטעם עיריית נס ציונה, קבע כי נכותה של התובעת עומדת על 10% בלבד, וזאת עקב החבלה במרפק. מומחה בית המשפט, קבע בחוות דעתו כי נכות התובעת עקב התאונה עומדת על 15% בגין מצב לאחר שבר מרוסק במרפק ימין. המומחה קבע עוד, כי לתובעת נכות בכתף ימין בשיעור 10% בגין קרעים בגיד הסופרא ספינטוס. המומחה סבר שיש בעייתיות לעניין הקשר הסיבתי בין התאונה למצב הכתף. מחמת הספק המליץ להכיר במחצית הנכות בכתף על חשבון התאונה. ##(ב) שכר טרחת עורכי דין בנס ציונה:## ##(9) שכר טרחת עורך דין רשלנות רפואית בנס ציונה:## מהו שכר הטרחה של עורכי דין מומחים לרשלנות רפואית בנס ציונה ? (על כך נדון בהרחבה בהמשך) מקובל לחלק עלות עורך דין נזיקין בנס ציונה ל - 2 קבוצות - (א) רשימת עורכי דין נזקי רכוש בנס ציונה (נזק לרכב, ליקויי בניה, שריפה, הצפה, נזילות וכו') (ב) עורך דין נזקי גוף בנס ציונה (פציעות ספורט, תביעה אזרחית על תקיפה, תאונות תלמידים, פציעות בצבא, תאונות אישיות וכו'. ##(10) מה שכר הטרחה של עורך דין תאונות דרכים בנס ציונה ?## קיימת הבחנה בין שכר טרחת עורך דין המתמחה בתאונות דרכים בנס ציונה הקבוע בחוק (כגון: עורך דין תאונת אופנוע, עורך דין תאונות אופניים, תאונת פגע וברח) לבין שכר טרחת עורך דין מומלץ: לדוגמא בתחומים: צו סגירה, צו מניעה, צו הריסה, רישוי עסקים (רישיון עסק), עתירה מנהלית, אכיפת חוזים - תחומים בהם הסעד הוא בד"כ לא כספי. ##(11) שכר טרחת עורך דין תביעות לביטוח לאומי:## כאשר אדם מחפש עורכי דין באזור נס ציונה שבו נמצא סניף ביטוח לאומי הקרוב לביתו, הוא לא ימצא בהכרח עורכי דין מובילים בתחום, לכן כדי למצוא עורך דין טוב בנס ציונה, רצוי לחפש עורכי דין לפי תחומים, לא כל עורך דין טוב לדיני עבודה, ביטוח סיעודי, ביטוח אובדן כושר עבודה, פוליסת ביטוח חיים, יהיה בהכרח עורך דין מומחה לייצוג מול ביטוח לאומי. ##(12) שכר טרחת עורך דין מקרקעין בנס ציונה:## עורך דין נדל"ן בנס ציונה הוא בד"כ עו"ד מומחה בתכנון ובניה ועוסק בין היתר בחריגות בניה, בניה לא חוקית, היתר בניה, התנגדות לבניה,קיבוצים, מושבים, הסכם שכירות - תחומים בהם שכר הטרחה משולם מראש ולעיתים על בסיס תוצאות, לעומת זאת שכר טרחת עורך דין קניית דירה מקבלן או מכירת דירה. ##(13) שכר טרחת עורך דין גירושין בנס ציונה:## עורך דין לענייני משפחה בנס ציונה עוסק בין היתר בענייני גירושין, מזונות ילדים, הסכם ממון, הסכם גירושין, אפוטרופסות וכו'. שכר הטרחה של משרדי עורכי דין מובילים בדיני משפחה בנס ציונה, במרבית המקרים יהיה גבוה משמעותית משכר הטרחה של דין טוב לגירושין בנס ציונה, המתמחה בדיני משפחה. ##(14) שכר טרחת עורך דין הוצאה לפועל בנס ציונה:## מה הדין בסוגיית שכר טרחת עורך דין בהוצאה לפועל בנס ציונה ? (מחיקת חובות, איחוד תיקים, ביצוע שטר) מה גובה שכר טרחת עורך דין פשיטת רגל ? (כינוס נכסים, הפטר) למי שייך שכר טרחת עורך דין שנפסק לטובת הזוכה ? למי שייך שכר טרחת עורך דין בהוצאה לפועל ? סוגיית שכר טרחה של עורך דין הוצאה לפועל, מוסדרת בסעיף 10 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז – 1967 הקובע כי זו כה המיוצג על ידי עורך דין בתיק הוצאה לפועל יהיה זכאי לשכר עורך דין כאמור בתעריף המינימאלי שנקבע לפי סעיף 81 לחוק לשכת עורכי הדין (על כך נדון בהרחבה בהמשך). ##(15) שכר טרחת עורך דין תאונת עבודה בנס ציונה:## בהליך חיפוש עורך דין מומחה לתאונות עבודה בנס ציונה חשוב להבחין בין עורך דין דיני עבודה בנס ציונה (זכויות עובדים, פיצויי פיטורים בהריון, אפליה, פנסיה, התפטרות, דיני חינוך, עובדים זרים, הפרת הסכם עבודה וכו') לבין עורכי דין תאונות עבודה בנס ציונה, המגישים תביעות רשלנות מקצועית לקבלת פיצוי כספי בגין זכויות רפואיות של נפגעי תאונה בעבודה. ##(16) כמה עולה עורך דין פלילי ?## כמה לוקח עורך דין פלילי בנס ציונה ? / כמה מקבל עורך דין תעבורה בנס ציונה ? (על כך בהמשך) תחומים אלו (שחרור ממעצר, נהיגה בשכרות, שלילת רישיון נהיגה וכו') שייכים לקטגוריית תחומי משפט אזרחי (קניין רוחני, זכויות יוצרים, דיני אינטרנט, דיני בנקאות, חברות, עמותות, פירוק חברה, הגבלים עסקיים, משפט בינלאומי, ביטול מכרזים, משרד הפנים, הגירה, דיני ספורט, ביטול עיקולים וכו') - תחומים בהם לא מקובל לשלם לעורך דין בשיטת האחוזים. ##(17) שכר טרחה באחוזים (דין לפי הצלחה):## האם עו"ד שעובד על אחוזים נחשב "עורך דין זול"? לא בהכרח. לעיתים שכ"ט עו"ד לפי אחוזים נגזר מהפחתת תשלום: ארנונה, היטלי פיתוח, דיני מיסים, הלוואות בנקים, דיני שטרות, משפט מנהלי, מיסוי עירוני, דוחות, קנסות ולעיתים מגובה הפיצוי: לשון הרע, הפרת חוזה, תביעה ייצוגית, משרד הביטחון / ענייני צבא. נשאלת השאלה כמה מקבל עורך דין שעובד על בסיס אחוזים במקרה שהתביעה נדחתה ? (על כך בהמשך). ##(18) שכר טרחת עורך דין צו ירושה / שכר טרחת עורך דין צוואה:## מה שכר הטרחה של עורך דין ירושות בנס ציונה ? מה שכר הטרחה של עורך דין צוואות בנס ציונה ? (על כך בהמשך). ##(ג) עורכי דין מומלצים בנס ציונה: (פרסומת):## ##שם המשרד:## אייל אשכנזי משרד עורכי דין ##טלפון:## 050-9786675 ##עיר / יישוב:## נס ציונה / ת"א ##אודות המשרד:## המשרד מתמחה בלטיגציה אזרחית מסחרית וחדלות פירעון. ##תחומי עיסוק:## ביטול עיקול, ביצוע שטר, דיני בנקאות, דיני חוזים, דיני שטרות, הוצאה לפועל, ליטיגציה אזרחית מסחרית, פירוק חברה, פשיטת רגל, תביעות כספיות. עורך דין